KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT

86 25 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM THỊ NHƯ NGUYỆT Tp Hồ Chí Minh, 2011 i KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT Tác giả PHẠM THỊ NHƯ NGUYỆT Khóa luận tốt nghiệp đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ts Từ Thị Mỹ Thuận Tp Hồ Chí Minh, 2011 ii LỜI CẢM TẠ Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, xin trân trọng cảm tạ ghi ơn sâu sắc đối với: Gia đình tơi sinh thành, dưỡng dục, tạo điều kiện, động viên suốt thời gian qua Ban giám hiệu, Khoa nông học trường ĐH Nông Lâm tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận Các thầy giáo truyền dạy kiến thức cho suốt thời gian theo học trường TS Từ Thị Mỹ Thuận trực tiếp hướng dẫn, tận tình dạy giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình thực đề tài Các cô, bác chủ vườn giúp đỡ tơi q trình lấy mẫu làm thí nghiệm Bạn bè, anh chị khóa động viên, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tp Hồ Chí Minh, ngày 26/07/2011 Phạm Thị Như Nguyệt iii TÓM TẮT Phạm Thị Như Nguyệt – Trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh – tháng 07/2011 Đề tài: Khảo sát số đặc điểm sinh học nấm Choanephora cucurbitarum gây bệnh chết cành ớt Giảng viên hướng dẫn : TS Từ Thị Mỹ Thuận – Bộ môn Bảo vệ thực vật, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đề tài thực từ tháng 03 / 2011 – 07 / 2011 phòng thí nghiệm Bệnh cây, Bộ môn Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Đề tài tiến hành với nội dung: khảo sát sinh trưởng phát triển mẫu phân lập nấm C cucurbitarum loại môi trường khác mức nhiệt độ khác nhau, đánh giá khả gây bệnh mẫu phân lập nấm ớt khác Kết thí nghiệm đạt Bốn mẫu phân lập nấm C cucurbitarum sinh trưởng phát triển môi trường PGA, CMA, PCA, MGA WA, mọc nhanh mơi trường PGA MGA (90 mm sau 24 sau cấy) mọc chậm môi trường WA Bốn mẫu phân lập nấm C cucurbitarum sinh trưởng phát triển khoảng 15 – 350C Khoảng nhiệt độ thích hợp cho nấm sinh trưởng phát triển từ 25 – 300C; nấm sinh trưởng phát triển nhiệt độ ≤ 100C ≥ 400C iv Trong điều kiện phòng thí nghiệm, giống ớt làm thí nghiệm bị hại mẫu phân lập nấm C cucurbitarum Trong giống ớt sừng vàng bị hại nặng nhất, giống ớt thiên bị hại nhẹ Trong mẫu phân lập nấm C cucurbitarum, mẫu phân lập OT1CG gây hại nặng giống ớt làm thí nghiệm, tỷ lệ bệnh đạt 100%, số bệnh từ 80 – 100% 24 sau chủng Trong điều kiện phòng thí nghiệm, trái giống ớt làm thí nghiệm bị hại mẫu phân lập nấm C cucurbitarum Trong đó, trái giống ớt thiên hiểm trắng bị hại nặng, trái ớt sừng vàng trắng sừng vàng đỏ bị hại nhẹ Trong mẫu phân lập nấm mẫu OT1CG gây hại nặng giống ớt làm thí nghiệm, tỷ lệ bệnh 100%, số bệnh 90 – 100%; Mẫu phân lập ĐB3HM gây hại nhẹ nhất, tỷ lệ bệnh 20 – 100%, số bệnh 16 – 66% Trên trái cà tím, mẫu phân lập CT3CC OT1CG gây bệnh với tỷ lệ bệnh số bệnh 70%; 50% 70%; 48%, mẫu phân lập M2CC ĐB3HM khơng gây bệnh Trên cà tím, đậu bắp, mướp trái mướp, đậu bắp mẫu phân lập không gây bệnh v MỤC LỤC Trang tựa Trang LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH BẢNG viii DANH SÁCH HÌNH ix Chương .1 MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương .3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan ớt 2.1.1 Giới thiệu 2.1.2 Nguồn gốc, phân bố, phân loại .4 2.1.3 Đặc điểm thực vật 2.1.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh 2.2 Giới thiệu bệnh chết cành nấm C cucurbitarum 2.2.1 Phân bố 2.2.2 Triệu chứng tác hại 2.2.3 Nấm Choanephora cucurbitarum 2.2.4 Chu kỳ phát triển bệnh 10 2.2.5 Biện pháp quản lý 11 Chương 12 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 12 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 12 vi 3.2 Nội dung nghiên cứu 12 3.3 Dụng cụ vật liệu làm thí nghiệm 12 3.4 Phương pháp nghiên cứu 14 3.4.1 Khảo sát đặc điểm sinh trưởng phát triển nấm C cucurbitarum số môi trường dinh dưỡng .14 3.4.2 Khảo sát sinh trưởng phát triển nấm C cucurbitarum mức nhiệt độ khác .15 3.4.3 Đánh giá khả gây bệnh mẫu phân lập nấm C cucurbitarum ớt số khác 16 3.5 Xử lý số liệu 17 Chương 18 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Sự sinh trưởng, phát triển mẫu phân lập nấm C cucurbitarum số môi trường dinh dưỡng khác 18 4.2 Sự sinh trưởng phát triển nấm C cucurbitarum mức nhiệt độ khác 25 4.3 Khả gây bệnh mẫu phân lập nấm C cucurbitarum ớt số khác 31 4.3.1 Khả gây bệnh mẫu phân lập nấm C cucurbitarum ớt 31 4.3.2 Khả gây bệnh mẫu phân lập nấm C cucurbitarum số trồng điều kiện phòng thí nghiệm 41 Chương 44 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 49 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAQ: Cây ăn FAO: Food and Agriculture Organization AVRDC: Asian Vegetable Research and Development Center TLB: Tỉ lệ bệnh CSB: Chỉ số bệnh GSC: Giờ sau cấy, sau chủng PDA: Potato dextrose agar PGA: Potato glucose agar PCA: Potato carrot agar CMA: Coin maize agar MGA: Mungo glucose agar WA: Water agar CT: Ớt thiên HT: Ớt hiểm trắng SV: Sừng vàng (SVĐ: sừng vàng đỏ; SVT: sừng vàng trắng) Cti : Cà tím Ctv: Cộng tác viên viii DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng ớt xanh (trong 100 g phần ăn được) .4 Bảng 2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đất đến nảy mầm hạt giống Bảng 3.1 Bốn mẫu phân lập nấm C cucurbitarum .13 Bảng 3.2 Thành phần loại mơi trường dinh dưỡng thí nghiệm 14 Bảng 4.1 Đường kính tản nấm mẫu phân lập nấm C cucurbitarum môi trường dinh dưỡng khác 19 Bảng4 Đường kính tản nấm mẫu phân lập nấm C cucurbitarum mức nhiệt độ khác 25 Bảng 4.3 Tỷ lệ bệnh (%) số bệnh (%) mẫu phận lập nấm C cucurbitarum giống ớt .32 Bảng 4.4 Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phận lập nấm C cucurbitarum trái giống ớt 38 Bảng 4.5 Chỉ số bệnh (%) mẫu phận lập nấm C cucurbitarum trái giống ớt 39 Bảng 4.6 Tỷ lệ bệnh (%) số bệnh (%) cà tím ớt (đối chứng nhiễm)42 ix DANH SÁCH HÌNH Hình 4.1 Tốc độ phát triển trung bình tản nấm C cucurbitarum mẫu phân lập loại môi trường dinh dưỡng khác 24 GSC (mm/giờ) 21 Hình 4.2A Tản nấm mẫu phân lập nấm C cucurbitarum loại môi trường nuôi cấy 23 Hình 4.2B Tản nấm mẫu phân lập nấm C cucurbitarum loại môi trường nuôi cấy 24 Hình 4.3 Tốc độ phát triển trung bình tản nấm mẫu phân lập mức nhiệt độ khác sau 24 GSC (mm/giờ) .27 Hình 4.4A Hình thái mẫu phân lập nấm C cucurbitarum qua mức nhiệt độ .29 Hình 4.4B Hình thái mẫu phân lập nấm C cucurbitarum qua mức nhiệt độ 30 Hình 4.5 Triệu chứng bệnh mẫu phân lập OT1CG gây ớt điều kiện phòng thí nghiệm 34 Hình 4.6 Triệu chứng bệnh mẫu phân lập OT1CG gây trái ớt điều kiện phòng thí nghiệm 40 Hình 4.7 Triệu chứng bệnh mẫu phân lập nấm C cucurbitarum gây trái cà tím điều kiện phòng thí nghiệm 43 62 Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum giống ớt thiên sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 13687.220 4562.407 42.004 0.0000 Within 36 3910.246 108.618 -Total 39 17597.466 Coefficient of Variation = 50.69% Least Significant Difference Test LSD value = 12.68 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 12.55 11.54 52.30 5.870 B Mean = B Mean = A Mean = B Mean = 52.30 12.55 11.54 5.870 A B B B Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum giống ớt thiên sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 29434.652 9811.551 41.508 0.0000 Within 36 8509.541 236.376 -Total 39 37944.192 Coefficient of Variation = 47.21% Least Significant Difference Test LSD value = 18.70 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 26.89 17.39 78.09 7.900 Ranked Order B BC A C Mean = 78.09 A Mean = 26.89 B Mean = 17.39 BC Mean = 7.900 C 63 Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum giống ớt hiểm trắng sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 8537.805 2845.935 10.506 0.0000 Within 36 9751.884 270.886 -Total 39 18289.689 Coefficient of Variation = 49.58% Least Significant Difference Test LSD value = 20.02 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 22.82 24.68 58.38 26.92 Ranked Order B Mean = 58.38 B Mean = 26.92 A Mean = 24.68 B Mean = 22.82 A B B B Chỉ số bệnh (%)của mẫu phân lập C cucurbitarum giống ớt hiểm trắng sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 14777.757 4925.919 7.612 0.0005 Within 36 23297.335 647.148 -Total 39 38075.092 Coefficient of Variation = 44.85% Least Significant Difference Test LSD value = 30.94 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 37.33 43.59 87.13 58.86 Ranked Order B B A AB Mean = Mean = Mean = Mean = 87.13 A 58.86 AB 43.59 B 37.33 B 64 Chỉ số bệnh (%)của mẫu phân lập C cucurbitarum giống ớt sừng vàng trắng sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 7030.648 2343.549 7.687 0.0004 Within 36 10975.931 304.887 -Total 39 18006.579 Coefficient of Variation = 43.24% Least Significant Difference Test LSD value = 21.24 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 37.59 25.14 61.65 37.14 Ranked Order B Mean = 61.65 B Mean = 37.59 A Mean = 37.14 B Mean = 25.14 A B B B Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum giống ớt sừng vàng trắng sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 3503.551 1167.850 4.413 0.0096 Within 36 9527.631 264.656 -Total 39 13031.182 Coefficient of Variation = 22.83% Least Significant Difference Test LSD value = 19.79 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 66.07 58.77 82.46 77.72 Ranked Order AB B A AB Mean = Mean = Mean = Mean = 82.46 A 77.72 AB 66.07 AB 58.77 B 65 Phụ lục 4: Khảo sát khả gây bệnh nấm C cucurbitarum trái giống ớt Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt thiên sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 6.501 2.167 1.000 0.4040 Within 36 78.008 2.167 -Total 39 84.509 Coefficient of Variation = 15.04% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 100.200 10.020 0.00 0.47 10.00 100.200 10.020 0.00 0.47 10.00 100.200 10.020 0.00 0.47 10.00 90.890 9.089 2.94 0.47 -Total 40.00 391.490 9.787 1.47 0.23 Within 1.47 Tỷ lệ bệnh (%)của mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt thiên sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 6.501 2.167 1.000 0.4040 Within 36 78.008 2.167 -Total 39 84.509 Coefficient of Variation = 15.04% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 100.200 10.020 0.00 0.47 10.00 100.200 10.020 0.00 0.47 10.00 100.200 10.020 0.00 0.47 10.00 90.890 9.089 2.94 0.47 -Total 40.00 391.490 9.787 1.47 0.23 Within 1.47 66 Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt hiểm trắng sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 93.177 31.059 3.909 0.0163 Within 36 286.031 7.945 -Total 39 379.208 Coefficient of Variation = 31.83% Least Significant Difference Test LSD value = 2.557 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 10.02 9.090 10.02 6.300 Ranked Order A Mean = 10.02 A A Mean = 10.02 A A Mean = 9.090 A B Mean = 6.300 B Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt hiểm trắng sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 52.006 17.335 2.400 0.0838 Within 36 260.028 7.223 -Total 39 312.034 Coefficient of Variation = 29.57% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 100.200 10.020 0.00 0.85 10.00 90.890 9.089 2.94 0.85 10.00 100.200 10.020 0.00 0.85 10.00 72.270 7.227 4.50 0.85 -Total 40.00 363.560 9.089 2.83 0.45 Within 2.69 67 Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng trắng sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 266.529 88.843 5.507 0.0032 Within 36 580.730 16.131 -Total 39 847.259 Coefficient of Variation = 66.24% Least Significant Difference Test LSD value = 4.885 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 7.230 8.160 7.230 1.640 Ranked Order A Mean = A Mean = A Mean = B Mean = 8.160 7.230 7.230 1.640 A A A B Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng trắng sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 457.216 152.405 23.444 0.0000 Within 36 234.025 6.501 -Total 39 691.242 Coefficient of Variation = 34.18% Least Significant Difference Test LSD value = 3.101 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 9.090 10.02 9.090 1.640 Ranked Order A Mean = 10.02 A Mean = 9.090 A Mean = 9.090 B Mean = 1.640 A A A B 68 Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng trắng sau 36 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 416.045 138.682 36.000 0.0000 Within 36 138.682 3.852 -Total 39 554.727 Coefficient of Variation = 24.06% Least Significant Difference Test LSD value = 2.984 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 10.02 9.090 10.02 2.570 Ranked Order A Mean = 10.02 A A Mean = 10.02 A A Mean = 9.090 A B Mean = 2.570 B Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng trắng sau 48 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 416.045 138.682 36.000 0.0000 Within 36 138.682 3.852 -Total 39 554.727 Coefficient of Variation = 24.06% Least Significant Difference Test LSD value = 2.984 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 10.02 9.090 10.02 2.570 A Mean = 10.02 A A Mean = 10.02 A A Mean = 9.090 A B Mean = 2.570 B 69 Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng đỏ sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 52.006 17.335 2.400 0.0838 Within 36 260.028 7.223 Total 39 312.034 Coefficient of Variation = 29.57% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE 10.00 90.890 9.089 2.94 0.85 10.00 72.270 7.227 4.50 0.85 10.00 100.200 10.020 0.00 0.85 10.00 100.200 10.020 0.00 0.85 -Total 40.00 363.560 9.089 2.83 0.45 Within 2.69 Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng đỏ sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 58.506 19.502 3.857 0.0172 Within 36 182.020 5.056 -Total 39 240.526 Coefficient of Variation = 24.12% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 100.200 10.020 0.00 0.71 10.00 72.270 7.227 4.50 0.71 10.00 100.200 10.020 0.00 0.71 10.00 100.200 10.020 0.00 0.71 -Total 40.00 372.870 9.322 2.48 0.39 Within 2.25 70 Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng đỏ sau 36 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 26.003 8.668 2.250 0.0992 Within 36 138.682 3.852 -Total 39 164.685 Coefficient of Variation = 20.54% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 100.200 10.020 0.00 0.62 10.00 81.580 8.158 3.93 0.62 10.00 100.200 10.020 0.00 0.62 10.00 100.200 10.020 0.00 0.62 -Total 40.00 382.180 9.555 2.05 0.32 Within 1.96 Tỷ lệ bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng đỏ sau 48 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 26.003 8.668 2.250 0.0992 Within 36 138.682 3.852 -Total 39 164.685 Coefficient of Variation = 20.54% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 100.200 10.020 0.00 0.62 10.00 81.580 8.158 3.93 0.62 10.00 100.200 10.020 0.00 0.62 10.00 100.200 10.020 0.00 0.62 -Total 40.00 382.180 9.555 2.05 0.32 Within 1.96 71 Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt thiên sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob …… Between ….3 ….0.194 0.065 0.053 Within 36 43.720 1.214 -Total 39 43.914 Coefficient of Variation = 22.72% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 49.010 4.901 0.73 0.35 10.00 49.350 4.935 1.12 0.35 10.00 47.720 4.772 0.89 0.35 10.00 47.910 4.791 1.51 0.35 -Total 40.00 193.990 4.850 1.06 0.17 Within 1.10 Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt thiên sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2608.623 869.541 3.851 0.0173 Within 36 8128.416 225.789 -Total 39 10737.040 Coefficient of Variation = 22.97% Least Significant Difference Test LSD value = 13.63 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 69.21 70.09 70.93 51.48 Ranked Order A Mean = A Mean = A Mean = B Mean = 70.93 70.09 69.21 51.48 A A A B 72 Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt hiểm trắng sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 124.841 41.614 17.066 0.0000 Within 36 87.784 2.438 -Total 39 212.625 Coefficient of Variation = 32.33% Least Significant Difference Test LSD value = 1.899 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5.000 3.700 7.620 3.000 Ranked Order B BC A C Mean = 7.620 A Mean = 5.000 B Mean = 3.700 BC Mean = 3.000 C Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt hiểm trắng sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 17352.575 5784.192 15.118 0.0000 Within 36 13773.517 382.598 -Total 39 31126.092 Coefficient of Variation = 33.06% Least Significant Difference Test LSD value = 23.79 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 71.08 42.20 87.13 36.28 Ranked Order A Mean = 87.13 B Mean = 71.08 A Mean = 42.20 B Mean = 36.28 A A B B 73 Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng đỏ sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 4.606 1.535 2.870 0.0498 Within 36 19.257 0.535 -Total 39 23.863 Coefficient of Variation = 26.00% Least Significant Difference Test LSD value = 0.6634 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 2.720 2.320 3.240 2.970 AB B A AB Mean = Mean = Mean = Mean = 3.240 A 2.970 AB 2.720 AB 2.320 B Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng đỏ sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1034.751 344.917 7.980 0.0003 Within 36 1556.086 43.225 -Total 39 2590.837 Coefficient of Variation = 28.73% Least Significant Difference Test LSD value = 7.996 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 27.32 14.46 26.44 23.30 Ranked Order A Mean = 27.32 B Mean = 26.44 A Mean = 23.30 A Mean = 14.46 A A A B 74 Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng đỏ sau 36 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 3083.608 1027.869 6.696 0.0010 Within 36 5526.104 153.503 -Total 39 8609.712 Coefficient of Variation = 30.39% Least Significant Difference Test LSD value = 15.07 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 46.41 33.67 52.10 30.88 Ranked Order AB Mean = BC Mean = A Mean = C Mean = 52.10 46.41 33.67 30.88 A AB BC C Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng đỏ sau 48 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 4661.330 1553.777 4.062 0.0139 Within 36 13770.452 382.513 -Total 39 18431.783 Coefficient of Variation = 34.73% Least Significant Difference Test LSD value = 17.74 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 67.55 46.99 66.55 44.14 Ranked Order A Mean = 67.55 B Mean = 66.55 A Mean = 46.99 B Mean = 44.14 A A B B 75 Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng trắng sau 12 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 26.909 8.970 5.786 0.0025 Within 36 55.803 1.550 -Total 39 82.712 Coefficient of Variation = 53.35% Least Significant Difference Test LSD value = 1.514 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= Ranked Order 2.390 AB 3.060 A 2.900 A 0.9800 B Mean = 3.060 A Mean = 2.900 A Mean = 2.390 AB Mean = 0.9800 B Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng trắng sau 24 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 4655.221 1551.740 20.897 0.0000 Within 36 2673.196 74.255 -Total 39 7328.417 Coefficient of Variation = 40.51% Least Significant Difference Test LSD value = 10.48 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 21.00 23.28 35.57 5.240 Ranked Order B B A C Mean = 35.57 Mean = 23.28 Mean = 21.00 Mean = 5.240 A B B C 76 Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng trắng sau 36 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 10481.680 3493.893 26.662 0.0000 Within 36 4717.615 131.045 -Total 39 15199.295 Coefficient of Variation = 36.01% Least Significant Difference Test LSD value = 13.92 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 28.76 36.87 53.24 8.270 Ranked Order B B A C Mean = 53.24 Mean = 36.87 Mean = 28.76 Mean = 8.270 A B B C Chỉ số bệnh (%) mẫu phân lập C cucurbitarum trái giống ớt sừng vàng trắng sau 48 GSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 15871.431 5290.477 28.422 0.0000 Within 36 6701.125 186.142 Total 39 22572.556 Coefficient of Variation = 34.70% Least Significant Difference Test LSD value = 16.59 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 36.78 41.80 67.41 11.30 Ranked Order B B A C Mean = 67.41 Mean = 41.80 Mean = 36.78 Mean = 11.30 A B B C ... 2.1.1 Giới thi u 2.1.2 Nguồn gốc, phân bố, phân loại .4 2.1.3 Đặc điểm thực vật 2.1.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh 2.2 Giới thi u bệnh chết cành... vitamin: vitamin A (các tiền vitamin A α, β, γ carotene, cryptoxanthin thể người chuyển thành vitamin A), vitamin nhóm B B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), Vitamin E, Vitamin PP (Bảng... OT1CG Ớt Lá (1) Bình Ninh – Chợ Gạo – Tiền Giang CT3CC Cà tím Trái (3) Nhu n Đức – Củ Chi – Tp Hồ Chí Minh M2CC Mướp Hoa (2) Nhu n Đức – Củ Chi – Tp Hồ Chí Minh ĐB3HM Đậu bắp Trái (3) Xuân Thới
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT , KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay