Khảo sát hiệu quả dự phòng Huyết khối tĩnh mạch sâu trên bệnh nhân nội khoa cao tuổi nằm viện có nguy cơ

150 41 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 09:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******* DIỆP THÀNH TƢỜNG KHẢO SÁT HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU TRÊN BỆNH NHÂN NỘI KHOA CAO TUỔI NẰM VIỆN NGUY Ngành: Nội khoa Mã số: 9720107 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Trí PGS.TS Hồ Thƣợng Dũng TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả Diệp Thành Tƣờng MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ, hình, sơ đồ ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 TÌNH HÌNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂUBỆNH NHÂN NỘI KHOA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1.2 SƠ LƢỢC GIẢI PHẪU, SINH LÝ, SINH BỆNH HỌC HỆ TĨNH MẠCH SÂU CHI DƢỚI VÀ BIẾN ĐỔI LIÊN QUAN NGƢỜI CAO TUỔI 1.3 CHẨN ĐOÁN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU 14 1.4 CÁC KHUYẾN CÁO DỰ PHÕNG TTHKTM 18 1.5 SƠ LƢỢC THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG HKTMS 27 1.6 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ DỰ PHÕNG HKTMS TRÊN BỆNH NHÂN NỘI KHOA 30 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 33 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.3 CÁC BIẾN SỐ 37 2.4 XỬ LÝ THỐNG KÊ 41 2.5 Y ĐỨC 42 Chƣơng 3: KẾT QUẢ 43 3.1 ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN THAM GIA NGHIÊN CỨU 45 3.2 HIỆU QUẢ CỦA ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU BẰNG ENOXAPARIN 54 3.3 TÍNH AN TỒN CỦA ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU BẰNG ENOXAPARIN 64 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 72 4.1 NHĨM DỰ PHÕNG VÀ NHĨM KHƠNG DỰ PHÕNG 72 4.2 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ NGHIÊN CỨU 72 4.3 HIỆU QUẢ CỦA ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU BẰNG ENOXAPARIN 79 4.4 TÍNH AN TỒN CỦA ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU BẰNG ENOXAPARIN 89 HẠN CHẾ 99 KẾT LUẬN 100 KIẾN NGHỊ 102 CÁC C NG TR NH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục Một số hình ảnh HKTMS nghiên cứu Phụ lục Khảo sát HKTMS chi dƣới siêu âm Doppler Phụ lục Một số tiêu chuẩn chẩn đoán Phụ lục Phiếu chấp thuận nghiên cứu Phụ lục Phiếu thu thập số liệu Phụ lục Danh sách bệnh nhân HKTMS Phụ lục Danh sách bệnh nhân tử vong DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt  BN : Bệnh nhân − HA : Huyết áp  HKTMS : Huyết khối tĩnh mạch sâu  SA : Siêu âm  TC : Tiểu cầu − TDD : Tiêm dƣới da − TM : Tĩnh mạch − TLPTT : Trọng lƣợng phân tử thấp  TTHKTM : Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch  TTP : Thuyên tắc phổi  XH : Xuất huyết Tiếng Anh  ACCP (American College of Chest Physicians) : Trƣờng môn Lồng ngực Hoa Kỳ  BMI (Body Mass Index) : Chỉ số khối thể − DVT (Deep Vein Thrombosis) : Huyết khối tĩnh mạch sâu  GFR (Glomerula Filtration Rate) : Độ lọc cầu thận  HIT (Heparin Induce Thromcytopenia) : Giảm tiểu cầu Heparin  ICU (Intensive care Unit) − JNC (Joint National Commettee) : Đơn vị chăm sóc tăng cƣờng : Ủy ban Liên Quốc gia  LDUH (Low-Dose Unfractionated Heparin) : Heparin không phân đoạn liều thấp  LMWH (Low Molecular Weight Heparin)  RR (Relative Risk) : Heparin trọng lƣợng phân tử thấp : Nguy tƣơng đối  WHO (World Health Orgnization) : Tổ chức Y tế Thế Giới DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Thang điểm Wells tiên đoán xác suất mắc phải HKTMS 15 Bảng 1.2: Biện pháp dự phòng HKTMS Heparin TLPTT bệnh nhân nội khoa cấp tính … 21 Bảng 1.3: Thang điểm PADUA dự báo nguy TTHKTM……………… 22 Bảng 1.4: Thang điểm IMPROVE dự báo nguy xuất huyết 23 Bảng 1.5: Hƣớng dẫn sử dụng Heparin TLPTT Kháng vitamin K điều trị HKTMS giai đoạn cấp 24 Bảng 1.6: Bảng 4T đánh giá nguy bị HIT 26 Bảng 1.7: Tỉ lệ HKTMS mắc, tỉ lệ xuất huyết, tỉ lệ tử vong cơng trình nghiên cứu dự phòng HKTMS 31 Bảng 1.8: Kết cơng trình nghiên cứu ARTEMIS dự phòng HKTMS bệnh nhân nội khoa cao tuổi tác giả Cohen AT 32 Bảng 3.9: Số bệnh nhân bệnh viện/từng giai đoạn 43 Bảng 3.10: Đặc điểm bệnh nhân với biến định tính 45 Bảng 3.11: Đặc điểm bệnh nhân với biến định lƣợng 47 Bảng 3.12: Nhóm tuổi 48 Bảng 3.13: Tỉ lệ nhóm bệnh nội khoa cấp tính 49 Bảng 3.14: So sánh yếu tố dự báo nguy HKTMS theo thang điểm PADUA nhóm dự phòng nhóm khơng dự phòng 50 Bảng 3.15: So sánh tổng điểm nguy HKTMS theo thang điểm PADUA nhóm dự phòng nhóm khơng dự phòng 51 Bảng 3.16: So sánh yếu tố dự báo nguy xuất huyết theo thang điểm IMPROVE nhóm dự phòng nhóm khơng dự phòng 52 Bảng 3.17: So sánh tổng điểm nguy xuất huyết theo thang điểm IMPROVE nhóm dự phòng nhóm khơng dự phòng 53 Bảng 3.18: Tỉ lệ HKTMS mắc theo nhóm dự phòng 54 Bảng 3.19: Đặc điểm hình ảnh HKTMS siêu âm 55 Bảng 3.20: D-dimer dƣơng tính sau siêu âm lần 56 Bảng 3.21: Kết HKTMS mắc lần siêu âm 56 Bảng 3.22: Vị trí HKTMS mắc 57 Bảng 3.23: Đặc điểm bệnh nhân HKTMS nhóm dự phòng 58 Bảng 3.24: Đặc điểm 17 bệnh nhân HKTMS nhóm khơng dự phòng 59 Bảng 3.25: Đặc điểm bệnh nhân HKTMS nhóm dự phòng nhóm khơng dự phòng 60 Bảng 3.26: Tỉ lệ tử vong tỉ số nguy tử vong 61 Bảng 3.27: Tỉ lệ HKTMS bệnh nhân tử vong 61 Bảng 3.28: Nguyên nhân số trƣờng hợp tử vong theo nhóm dự phòng 62 Bảng 3.29: Nguyên nhân số trƣờng hợp tử vong bệnh nhân HKTMS theo nhóm dự phòng 63 Bảng 3.30: Tỉ lệ xuất huyết nghiên cứu 64 Bảng 3.31: Tỉ lệ xuất huyết không nặng 64 Bảng 3.32: Đặc điểm xuất huyết không nặng 65 Bảng 3.33: Tỉ lệ giảm tiểu cầu 66 Bảng 3.34: Tỉ lệ giảm tiểu cầu bệnh nhân HKTMS 67 Bảng 3.35: Tỉ lệ giảm tiểu cầu bệnh nhân tử vong 68 Bảng 3.36: Tỉ lệ giảm tiểu cầu bệnh nhân xuất huyết khơng nặng 69 Bảng 3.37: Đánh giá nguy bị HIT trƣờng hợp giảm tiểu cầu nhóm dự phòng 70 Bảng 4.38: Tuổi trung bình tỉ lệ nữ nghiên cứu HKTMS Việt Nam 73 Bảng 4.39: Tuổi trung bình tỉ lệ nữ nghiên cứu HKTMS phƣơng Tây 73 Bảng 4.40: Tỉ lệ nhóm bệnh nội khoa cấp tính nghiên cứu 76 Bảng 4.41: So sánh tỉ lệ HKTMS mắc tác giả Fraise nghiên cứu dự phòng khác 81 Bảng 4.42: Tỉ lệ tử vong nghiên cứu dự phòng 88 Bảng 4.43: Tỉ lệ xuất huyết nặng nghiên cứu 91 Bảng 4.44: Sự khác biệt xuất huyết nặng nghiên cứu tác giả Lloyd NS với nghiên cứu khác 92 Bảng 4.45: Tỉ lệ giảm tiểu cầu nghiên cứu dự phòng 96 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1: Tỉ lệ HKTMS mắc nghiên cứu dự phòng 80 Biểu đồ 4.2: Tỉ lệ XH không nặng nghiên cứu 94 DANH MỤC CÁC H NH Trang Hình 1.1: Xúc tác Antithrombin trung gian bất hoạt yếu tố Xa Thrombin LMWH LDUH 27 Hình 2.2: Máy siêu âm SIEMENS (Acuson X 500) 40 Sơ đồ chẩn đoán TTP − Chẩn đoán tăng huyết áp: Đo huyết áp phƣơng pháp bắt buộc để chẩn đốn ngƣời tăng huyết áp, bệnh nhân đƣợc chẩn đoán tăng huyết áp trị số huyết áp > 140/90 mmHg, sau đƣợc khám 2-3 lần khác lần khám đo huyết áp lần Khơng điều trị tăng huyết áp dựa vào kết lần đo huyết áp − Chẩn đoán đái tháo đƣờng theo Hội Đái tháo đƣờng Hoa Kỳ: Theo Hội Đái tháo đƣờng Hoa Kỳ năm 2015, lựa chọn cho tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đƣờng: (1) HbA1C ≥ 6,5% (Thực phòng xét nghiệm phƣơng pháp chuẩn) (2) Glucose huyết lúc đói ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L) (Lúc đói đƣợc xác định không dung nạp lƣợng giờ) (3) Glucose huyết tƣơng sau làm nghiệm pháp dung nạp 75g glucose ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) (Sử dụng đƣờng chứa tƣơng đƣơng với glucose khan 75g hòa tan nƣớc ) (4) Glucose huyết ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) (Ở ngƣời triệu chứng tăng đƣờng huyết hay tăng đƣờng huyết đột ngột ) − Chẩn đoán suy thận mạn: Chẩn đoán suy thận mạn dựa vào lâm sàng cận lâm sàng Để chẩn đoán xác định suy thận mạn cần yếu tố: chẩn đốn bệnh nhân suy thận chẩn đốn tính chất mạn tính suy thận (1) Chẩn đốn bệnh nhân suy thận + Nồng độ Ure, Creatinin máu tăng + Độ lọc cầu thận dƣới 60 ml/phút/1,73m (2) Chẩn đốn tính chất mạn tính suy thận + Thời gian tăng Ure máu kéo dài tháng, không xác định đƣợc thời gian trƣớc tháng, bệnh nhân tăng Ure máu hay chƣa, dựa vào bệnh nhân tăng Ure máu cộng với lâm sàng hội chứng tăng Ure máu tháng + Thời gian độ lọc cầu thận dƣới 60 ml/phút/1,73m2 kéo dài tháng + Kích thƣớc thận (đo siêu âm, x quang) giảm không bên, nhu mơ thận tăng âm làm khó phân biệt ranh giới nhu mô thận đài bể thận + Trụ nƣớc tiểu to (2/3 số trụ nƣớc tiểu bệnh nhân đƣờng kính lớn lần đƣờng kính bạch cầu đa nhân trung tính) (3) Các triệu chứng nói lên bệnh nhân bệnh thận mạn tính + Tiền sử bệnh thận tiết niệu, tiền sử protein niệu + Thiếu máu nặng mà khơng ngun nhân máu bệnh máu nhƣ suy tủy, bệnh bạch cầu… + Tăng huyết áp kéo dài gây biến chứng quan đích nhƣ dày thất trái, tổn thƣơng đáy mắt độ II, độ III + Siêu âm thận thấy nhu mô thận tăng âm, làm xóa mờ ranh giới nhu mơ thận đài bể thận thể chẩn đốn suy thận mạn bệnh nhân suy thận cộng với tiêu tính chất mạn tính suy thận Giai đoạn GFR (ml/phút/1,73m ) ˃ 90 60-89 30-59 15-29 10 khớp (ít phải khớp nhỏ) B Huyết (ít phải làm xét nghiệm) RF âm tính Anti CCP âm tính RF dương tính thấp* Anti CCP dƣơng tính thấp* RF dương tính cao* Anti CCP dƣơng tính cao* C Các yếu tố phản ứng pha cấp (cần xét nghiệm) CRP bình thường Tốc độ lắng máu bình thường CRP tăng Tốc độ lắng máu tăng D Thời gian biểu triệu chứng < tuần ≥ tuần Chẩn đoán xác định: số điểm ≥ 6/10 * Dương tính thấp ≤ lần giới hạn cao bình thường * Dương tính cao > lần giới hạn cao bình thường PHIẾU CHẤP THUẬN NGHIÊN CỨU Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, đối chứng hiệu tính an tồn Enoxaparin điều trị dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu bệnh nhân nội khoa cao tuổi nằm viện nguy Ngày: ………………… Đơn vị nghiên cứu: Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Chủ nhiệm đề tài: Bác sĩ Diệp Thành Tƣờng Thơng tin dành cho bệnh nhân Ơng/Bà đƣợc mời tham gia tự nguyện vào thử nghiệm hiệu tính an tồn Enoxaparin điều trị dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu bệnh nhân nội khoa cao tuổi nằm viện nguy Trƣớc đồng ý tham gia vào thử nghiệm này, Ông/Bà cần biết rõ rủi ro lợi ích để đƣa định sau hiểu rõ Q trình đƣợc gọi “Chấp thuận tham gia nghiên cứu” Phiếu chấp thuận thơng báo cho Ơng/Bà biết thử nghiệm mà Ơng/Bà muốn tham gia Xin đọc kỹ thơng tin bàn bạc với ai, mà Ông/Bà muốn nghe ý kiến Nếu thắc mắc, vui lòng hỏi bác sĩ nghiên cứu để đƣợc giải đáp Một Ông/Bà hiểu rõ thử nghiệm xét nghiệm cần làm, Ông/Bà đƣợc yêu cầu ký tên vào phiếu để tham gia thử nghiệm Quyết định tham gia vào thử nghiệm Ơng/Bà hồn tồn tự nguyện, nghĩa Ơng/Bà tự ý định tham gia không tham gia thử nghiệm Ông/Bà quyền ngừng tham gia thử nghiệm lúc mà không cần đƣa lý Nếu định khơng tham gia thử nghiệm, Ơng/Bà bàn với bác sĩ nghiên cứu thuốc điều trị thơng thƣờng cho trƣờng hợp Trong lúc thực thử nghiệm, phát vấn đề mà Ơng/Bà cần biết đến Nói chung, bác sĩ nghiên cứu biết đƣợc vấn đề làm Ơng/Bà muốn ngừng tham gia thử nghiệm Khi đó, bác sĩ nghiên cứu thơng báo cho Ơng/Bà biết thơng tin Bất kỳ thông tin thuốc thử nghiệm đƣợc thơng báo đến Ơng/Bà để Ơng/Bà định tiếp tục ngừng tham gia thử nghiệm Bác sĩ nghiên cứu rút Ông/Bà khỏi thử nghiệm lý Ví dụ, Ơng/Bà bị rút khỏi thử nghiệm vì:  Sẽ khơng tốt cho Ơng/Bà tham gia thử nghiệm  Ơng/Bà cần dùng loại thuốc không đƣợc phép dùng thử nghiệm  Ông/Bà không theo lời dẫn thử nghiệm  Thử nghiệm bị hủy bỏ Nếu định ngừng tham gia thử nghiệm, Ông/Bà nên báo cho bác sĩ nghiên cứu biết Bác sĩ nghiên cứu bảo đảm thực thủ tục qui cách thực lần khám cuối lần kiểm tra an tồn thƣờng quy cho Ơng/Bà Mục đích cách tiến hành thử nghiệm Đây thử nghiệm thuốc để xác định tác dụng lợi nhƣ tính an tồn thuốc nghiên cứu Enoxaparin điều trị dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu bệnh nhân nội khoa cao tuổi nằm viện nguy Ơng/Bà đƣợc mời vào thử nghiệm đƣợc chẩn đốn mắc bệnh nội khoa cấp tính dự kiến nằm viện tuần Nếu đồng ý tham gia thử nghiệm, Ông/Bà nhận thuốc điều trị chuẩn thuốc Enoxaparin điều trị dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu, liều 40mg tiêm dƣới da ngày thời gian bất động, Ông/Bà đƣợc siêu âm tĩnh mạch chi dƣới lần (lần 1: lúc vào viện, lần 2: sau tuần) làm xét nghiệm D-dimer để kiểm tra huyết khối siêu âm không phát HK Thời gian nghiên cứu Thử nghiệm đƣợc chia thành ba giai đoạn, kéo dài đến xuất viện 2.1 Giai đoạn sàng lọc (nghĩa giai đoạn chọn lựa bệnh nhân), lúc vào viện, Ông/Bà tham gia lần khám sàng lọc để bác sĩ nghiên cứu xác định thử nghiệm phù hợp với Ơng/Bà hay khơng 2.2 Giai đoạn điều trị tuần mà Ông/Bà dùng thuốc nghiên cứu 2.3 Giai đoạn theo dõi bắt đầu sau Ơng/Bà hồn tất giai đoạn điều trị kéo dài đến xuất viện Thông tin loại thuốc thử nghiệm Enoxaparin thuốc dùng để tiêm, điều trị dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu bệnh nhân nội khoa cao tuổi nằm viện nguy (trong nghiên cứu), thuốc đƣợc khuyến cáo dự phòng Trƣờng Mơn Hoa Kỳ Hội Tim Mạch Quốc Gia Việt Nam Cách thức tiến hành nghiên cứu 4.1 Các nhóm điều trị nghiên cứu Vì thử nghiệm muốn đánh giá nhiều mặt khác phƣơng thức điều trị dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu với Enoxaparin, nên cần nhóm điều trị khác để so sánh rõ ràng Ông/Bà giai đoạn áp dụng điều trị dự phòng, tham gia nghiên cứu, Ơng/Bà đƣợc siêu âm tĩnh mạch chi dƣới lần Việc Ơng/Bà đƣợc tiêm thuốc dự phòng tất nhiên theo nhƣ khuyến cáo, khác Ông/Bà đƣợc siêu âm theo dõi Sau nhóm điều trị: - Nhóm khơng điều trị dự phòng (thời điểm chƣa triển khai áp dụng điều trị dự phòng): Bệnh nhân nhóm nhận thuốc điều trị chuyên biệt cho bệnh lý, đƣợc siêu âm tĩnh mạch chi dƣới lần theo dõi đến xuất viện - Nhóm điều trị dự phòng (thời điểm triển khai áp dụng điều trị dự phòng): Bệnh nhân nhóm ngồi thuốc điều trị chuyên biệt cho bệnhnhận Enoxaparin 40 mg tiêm dƣới da ngày lần, đƣợc siêu âm tĩnh mạch chi dƣới lần theo dõi đến xuất viện 4.2 Cách dùng thuốc nghiên cứu Điều quan trọng hết Ông/Bà dùng thuốc theo dẫn bác sĩ Không đƣợc bỏ lỡ mũi tiêm Rủi ro (nguy cơ) phiền phức Enoxaparin gây xuất huyết, giảm tiểu cầu Tuy nhiên, tác dụng phụ gặp mà bệnh nhân khác khơng tham gia nghiên cứu nguy tƣơng tự nhƣ Quan trọng Ông/Bà cần hiểu rõ rủi ro tác dụng phụ xảy báo cho bác sĩ biết triệu chứng bất thƣờng tác dụng phụ gặp phải Vui lòng báo cho họ biết Ơng/Bà vấn đề khác sức khỏe mức độ ảnh hƣởng nghiên cứu Bác sĩ nghiên cứu cho thuốc để cải thiện tác dụng phụ Ông/Bà chịu đựng Chi phí bồi thƣờng cho việc tham gia vào thử nghiệm Ơng/Bà khơng phải trả chi phí cho việc tham gia vào thử nghiệm Ông/Bà khơng nhận đƣợc khoản chi phí từ việc tham gia thử nghiệm Bảo mật thông tin sức khỏe cá nhân Trừ luật pháp u cầu, tên Ơng/Bà khơng đƣợc tiết lộ khỏi bệnh viện nghiên cứu Tên Ông/Bà đƣợc cung cấp cho ngƣời quan sau đây: bác sĩ nhân viên nghiên cứu; ngƣời đại diện mà bác sĩ nghiên cứu ủy quyền; hội đồng xét duyệt đạo đức nghiên cứu; tra viên quan y tế chức nhƣ Bộ Y Tế Việt Nam Những ngƣời vừa đề cập dùng thông tin Ông/Bà đƣợc thu thập thử nghiệm này, bao gồm hồ sơ điều trị “Thông tin nghiên cứu” để kiểm tra thử nghiệm đƣợc tiến hành cách hay khơng để bảo đảm tính xác thơng tin nghiên cứu Những ngƣời buộc phải giữ bí mật chất công việc bị ràng buộc văn thỏa thuận tính bảo mật Nếu cần thiết, bác sĩ nghiên cứu liên lạc với bác sĩ riêng Ông/Bà để thu thập thông tin khác sức khỏe bệnh lý trƣớc Liên hệ Nếu câu hỏi thử nghiệm này, xin liên hệ với: - Bác sĩ nghiên cứu: Diệp Thành Tƣờng - Số điện thoại: 0903846641 Mẫu Phiếu ký tên đồng ý tham gia Mã số phiên đề cƣơng nghiên cứu Tên đề cƣơng: Khảo sát hiệu dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu bệnh nhân nội khoa cao tuổi nằm viện nguy Tơi đọc tài liệu đƣợc giải thích nội dung bên Tơi hiểu rõ mục đích thử nghiệm điều xảy cho Tơi thử nghiệm Tơi hồn tồn tự nguyện đồng ý tham gia vào thử nghiệm này, nhƣ mô tả tài liệu Bằng cách ký tên vào phiếu đồng ý tham gia, Tôi cho phép sử dụng, tiếp cận chia sẻ thông tin sức khỏe cá nhân nhƣ mô tả phần “Bảo mật cho phép thu thập, sử dụng tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân” Sự đồng ý giá trị trừ Tơi hủy bỏ Ngày….tháng… năm……… Bác sĩ nghiên cứu Ngƣời tham gia nghiên cứu PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU STT: Enoxaparin: HÀNH CHÁNH: - Bệnh viện ………………… Khoa……… Số hồ sơ………………… - Họ tên:………… …………… Ngày sinh……… ; Giới: Nam…… - Ngày vào viện……………………Ra viện ngày ……….……………… - Địa chỉ……………………………………………………… ………… - Điện thoại liên lạc:…………………………… - Lý nhập viện:………………………………………………………… - Nặng……kg; Cao……cm; BMI……… Kg/m2 - M:…….L/P; HA:… / mmHg; NT:…….L/P - Mang vớ áp lực ĐẶC ĐIỂM BỆNH NỘI KHOA: - Ngày khởi phát cấp tính …………Thời điểm khởi phát………………… - Chẩn đốn bệnh nội khoa cấp tính:……………………………………… Suy tim cấp Phân độ NYHA……… EF…………% Suy hô hấp cấp Nhồi máu não cấp Thời gian bất động từ ngày…………….đến ngày ……….…………… Không - Xuất huyết: Ngày thứ Vị trí Xuất huyết nặng Xuất huyết khác - Giảm tiểu cầu: Ngày thứ 10 14 Số lƣợng - Tử vong: Đột tử CẬN LÂM SÀNG: - D-dimer: Ngày XN……………….kết quả……….đơn vị………… Phƣơng pháp…………………… - Hồng cầu:… 1012/l; Bạch cầu:……….1012/l; Hb:.……g/dl; Hct:… %; Tiểu cầu:……… 109/l - Glycemie:…………………mmol/L, HbA1C:…………………% - Ion đồ:Na+:………….mmol/L; K+:……… mmol/L; Ca+:………….mmol/L; CL−:……….mmol/L - Urea:…… µmol/L; Creatinin:………µmol/L - ProBNP:……………………pg/ml - KMĐM: ………………………………………………………………… - TPTNT:………………………………………………………………… - X Quang phổi:…………………………………………………………… - CT Scan sọ:……………………………………………………………… - ECG:…………………………………………………………………… - Siêu âm tim:……………………………………………………………… - Siêu âm tĩnh mạch chi dƣới: Ngày siêu âm mạch máu lần 1, ………………… KQ ………… Ngày siêu âm mạch máu lần ……………………KQ………… Vị trí…………………………………………………… Mức độ phản âm……………………………………… Di động tự do? Xác định HKTMS? Tắc nghẽ Giãn to tĩnh mạ Đè ép tĩnh mạch khơng xẹp? Tuần hồn bàng hệ Điều trị dự phòng HKTMS: Thuốc Enoxaparin 40 mg Chỉ định Liều/ngày Bắt đầu Kết thúc DANH SÁCH BỆNH NHÂN HKTMS Họ tên bệnh nhân Huynh Van K Nguyen Van S Phan Thanh N Nguyen Thanh P Nguyễn Thi H Nguyen Thi Đ Nguyen Van C Nguyen Thi N Nguyen Quang N Nguyên Thi L Võ Thi S Luong To H Nguyen Thi L Tran Thi G Nguyen Van T Nguyen Thi N Bệnh Viện Thống Nhất Thống nhât Thống Nhất Thống Nhất Thống Nhất Thống Nhất ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn Năm sinh 1929 1933 1936 1940 1949 1930 1919 1936 1944 1944 1944 1942 1937 1930 1945 1948 Giới tính Nam Nam Nam Nam Nu Nu Nam Nu Nam Nu Nu Nam Nu Nu Nam Nu Số hồ sơ 16940202 13712734 15069485 13060675 16938756 13051645 12002069 12002155 12002201 12002236 12002396 12003407 12003446 12003585 12019234 12001720 17 Truong Thi N ĐK Sài Gòn 1941 Nu 12016904 18 19 20 21 22 23 24 25 Ho Xuan C Tran Thi N Nguyen Tri T Nguyen Thi T Bui Kim N Tran Thi H Đo Thi T Nguyen Thi M Thống Nhất Thống Nhất Thống Nhất Thống Nhất ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn ĐK Sài Gòn 1923 1931 1942 1938 1940 1931 1930 1932 Nam Nu Nam Nu Nu Nu Nu Nu 16934180 16935690 14050630 15917171 12016951 12016413 15002919 15001301 STT 10 11 12 13 14 15 16 DANH SÁCH BỆNH NHÂN TỬ VONG STT Họ tên bệnh nhân Bệnh viện Năm sinh Giới tính Số hồ sơ Truong Van M Thống Nhất 1930 Nam 13045418 Huynh Đ Thống Nhất 1933 Nam 16931761 Nguyen Van T Thống Nhất 1940 Nam 16940646 Tran Thi N Thống Nhất 1931 Nu 16935690 Le Thi T Thống Nhất 1929 Nu 16050865 Ly M ĐK Sài Gòn 1947 Nu 16005542 Nguyen L Thống Nhất 1936 Nam 16943889 Cai Thi L ĐK Sài Gòn 1930 Nu 15003263 Le Van Đ ĐK Sài Gòn 1945 Nam 16005337 10 Le Thi N ĐK Sài Gòn 1933 Nu 16000170 11 Nguyen Thi M ĐK Sài Gòn 1923 Nu 16005037 12 Nguyen Thi Đ ĐK Sài Gòn 1928 Nu 16004957 13 Ngo Thi B Thống Nhất 1937 Nu 16931588 14 Ho Xuan C Thống Nhất 1923 Nam 16934180 15 Tran A N ĐK Sài Gòn 1938 Nu 12013570 16 Lƣơng To H ĐK Sài Gòn 1942 Nam 12003407 17 Phan Minh T Thống Nhất 1944 Nam 14021462 18 Huynh Van K Thống Nhất 1929 Nam 16940202 19 Pham Thi T ĐK Sài Gòn 1934 Nu 12001541 20 Nguyen Van C ĐK Sài Gòn 1919 Nam 12002069 21 Hoang Van A Thống Nhất 1928 Nam 13155021 ... Hoa Kỳ khuyến cáo dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu thuốc bệnh nhân có nguy huyết khối tĩnh mạch sâu [42] Tuy nhiên, việc dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu thuốc bệnh nhân nội khoa chƣa đƣợc thực... Việt Nam đƣa khuyến cáo dự phòng thuốc bệnh nhân có nguy huyết khối tĩnh mạch sâu [5] Thực tế nay, việc áp dụng dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu thuốc bệnh nhân nội khoa có nguy Việt Nam chƣa phải... thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch bệnh nhân nội khoa nằm viện, từ năm 2007 đến năm 2009, cho thấy tỉ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu mắc thuyên tắc phổi bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên cao so với bệnh nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát hiệu quả dự phòng Huyết khối tĩnh mạch sâu trên bệnh nhân nội khoa cao tuổi nằm viện có nguy cơ, Khảo sát hiệu quả dự phòng Huyết khối tĩnh mạch sâu trên bệnh nhân nội khoa cao tuổi nằm viện có nguy cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay