XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN NUÔI RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae DREW VÀ HANCOCK (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM

94 42 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:51

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN NUÔI RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae DREW VÀ HANCOCK (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4971630-pham-thi-my-nhan.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN NI RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae DREW VÀ HANCOCK (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở PHỊNG THÍ NGHIỆM SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM THỊ MỸ NHAN NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 - 2011 TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 i XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN NI RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae DREW VÀ HANCOCK (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở PHỊNG THÍ NGHIỆM Tác giả PHẠM THỊ MỸ NHAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Hữu Đạt ThS Lê Cao Lượng TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Để thực đề tài trước hết xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc công lao trời biển cha mẹ khơng quản khó nhọc tạo điều kiện tốt cho học tập ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Hữu Đạt, Giám Đốc Trung Tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập II, ThS Lê Cao Lượng, môn Bảo vệ Thực Vật, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài Luận văn hồn thành có giúp đỡ to lớn anh Chu Hồng Châu, chị Nhan Thị Minh Uyên _Trung Tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập II động viên hỗ trợ bạn bè Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Mỹ Nhan iii TĨM TẮT PHẠM THỊ MỸ NHAN, trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài “Xây dựng quy trình nhân nuôi ruồi đục Bactrocera carambolae Drew Hancock (Diptera: Tephritidae) phòng thí nghiệm”, báo cáo vào tháng năm 2011 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Đạt, ThS Lê Cao Lượng Thực Trung Tâm Kiểm Dịch Thực Vật Sau Nhập Khẩu II, từ tháng 02 đến tháng năm 2011 theo phương pháp Peterson (2000a) Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng quy trình nhân nuôi B carambolae số lượng lớn điều kiện phòng thí nghiệm với hiệu suất kinh tế kỹ thuật cao để cung cấp vật liệu ruồi cho thí nghiệm kiểm dịch thực vật Nội dung nghiên cứu: - Xác định số thông số sinh học thời điểm phát triển trứng già, ấu trùng tuổi 1, ấu trùng tuổi 2, ấu trùng tuổi 3, nhộng, trưởng thành B carambolae thức ăn nhân tạo khả đẻ trứng ruồi phòng thí nghiệm nhằm phục vụ cho q trình nhân ni với số lượng lớn - Xây dựng quy trình nhân ni B carambolae số lượng lớn điều kiện phòng thí nghiệm Kết đạt được: • Vòng đời B carambolae điều kiện nhân nuôi thức ăn nhân tạo điều kiện nuôi ổn định (28 ± 0,50C, 70 – 80%) 26 ngày ± ngày, thời điểm trứng già 24,20 ± 0,77 giờ, thời gian kể từ thu trứng đến ấu trùng tuổi 34,80 ± 0,84 giờ, ấu trùng tuổi 70,40 ± 2,07 giờ, ấu trùng tuổi 101,20 ± 1,92 giờ, thời gian kể từ thu trứng nhộng 143,40 ± 0,65 giờ, iv thời gian kể từ thu trứng đến nhộng vũ hóa thành thành trùng 359,60 ± 1,29 giờ; sức đẻ cao ruồi 41 trứng.giờ-1.ngày-1, thời gian ruồi đẻ rộ có tỷ lệ nở trứng 70% từ ngày thứ 14 đến ngày 34 kể từ ngày vũ hóa tương đương ngày thứ đến ngày 25 sau ruồi đẻ trứng • Quy trình nhân nuôi tự động cung cấp số lượng ruồi đồng khỏe mạnh, đảm bảo yêu cầu thí nghiệm: Với mật độ trứng 18.000 trứng.kg-1 thức ăn (tỷ lệ nở trứng ≥ 70%), thu 11.000 nhộng (tỷ lệ hóa nhộng 90%) ni lồng trưởng thành, lồng chứa 1.500 Thu nhộng tạo hệ sau ngày kể từ thu trứng để nhân nuôi qua hệ Thời gian nuôi hệ ruồi trưởng thành kéo dài tháng với tổng thời gian khai thác trứng 31 ngày (từ ngày thứ 31 – 62 kể từ ngày thu trứng với trứng có tỷ lệ nở 70%) Trong thời gian thu lứa trứng mà ruồi đẻ rộ tỷ lệ nở 70% từ 31 - 50 ngày tính từ ngày thu trứng bố mẹ tức ngày thứ 14 – 33 sau lứa bố mẹ vũ hóa trưởng thành, khoảng thời gian thu trứng hữu hiệu v MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng biểu ix Danh sách sơ đồ hình x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Những nghiên cứu phân loại ruồi đục 2.2 Thành phần, phân bố tác hại ruồi đục ghi nhận giới 2.3 Ảnh hưởng yếu tố bên đến ruồi đục .6 2.3.1 Ảnh hưởng yếu tố phi sinh vật đến ruồi đục .6 2.3.2 Ảnh hưởng yếu tố sinh vật .10 2.3.3 Ảnh hưởng chế độ khí hậu phòng ni ruồi (nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng) .11 2.3.4 Ảnh hưởng yếu tố nhiệt độ thức ăn đến phát triển ruồi đục phương đông (Bactrocera dorsalis) phòng thí nghiệm .12 2.3.5 Ảnh hưởng loại thức ăn để nhân nuôi ấu trùng 13 2.3.6 Mật độ trứng phù hợp để nhân nuôi thức ăn bán tổng hợp 15 2.4 Đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái Bactrocera carambolae 15 2.4.1 Triệu chứng gây hại 16 2.4.2 Nguồn gốc, phân phối ký chủ 16 2.4.3 Đặc điểm hình thái 18 2.4.4 Đặc điểm sinh học 20 vi 2.5 Các bước tiến hành để xây dựng quy trình xử lý nhiệt nóng trừ ruồi đục 20 2.6 Nghiên cứu số yếu tố sinh học, sinh thái ruồi đục 21 2.6.1 Nghiên cứu sinh học .21 2.6.2 Nghiên cứu sinh thái 22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Địa điểm, thời gian nghiên cứu .23 3.2 Vật liệu nghiên cứu 23 3.2.1 Nguồn ruồi Bactrocera carambolae .23 3.2.2 Hệ thống nuôi ruồi 23 3.2.3 Vật liệu nghiên cứu khác 24 3.3 Nội dung nghiên cứu .26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Xác định số đặc điểm sinh học thời điểm phát triển giai đoạn ruồi đục Bactrocera carambolae thức ăn nhân tạo khả đẻ trứng ruồi để phục vụ nhân ni ruồi số lượng lớn phòng thí nghiệm 26 3.4.1.2 Thí nghiệm xác định thời điểm phát triển ấu trùng tuổi 1, 2, 30 3.4.1.3 Thí nghiệm xác định thời gian phát triển nhộng vũ hóa trưởng thành 32 3.4.1.4 Khả đẻ trứng ruồi 35 3.4.2 Xây dựng quy trình nhân ni cung cấp số lượng lớn ruồi B carambolae phòng thí nghiệm 36 3.4.2.1 Chuẩn bị phòng ni ruồi 37 3.4.2.2 Thiết lập hệ ruồi ban đầu .37 3.4.2.3 Nhân nuôi ruồi số lượng lớn 38 3.4.2.4 Xây dựng sơ đồ khai thác trứng theo thời gian lứa ruồi trưởng thành 39 3.4.2.5 Xây dựng sơ đồ thu trứng non, trứng già, ấu trùng tuổi 1, 2, theo thời gian ruồi Bactrocera carambolae để phục vụ thí nghiệm 39 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 Một số thông số sinh học thời điểm phát triển giai đoạn ruồi đục Bactrocera carambolae thức ăn nhân tạo khả đẻ trứng ruồi để phục vụ nhân ni ruồi số lượng lớn phòng thí nghiệm 40 4.1.1 Thời điểm trứng già 40 vii 4.1.2 Thời điểm phát triển ấu trùng tuổi 1, 2, 41 4.1.3 Thời gian phát triển nhộng vũ hóa trưởng thành .42 4.1.4 Khả đẻ trứng ruồi 44 4.2 Xây dựng quy trình nhân ni cung cấp số lượng lớn ruồi B carambolae phòng thí nghiệm 48 4.2.1 Phòng ni ruồi 49 4.2.2 Thiết lập hệ ruồi ban đầu 49 4.2.3 Nhân nuôi ruồi số lượng lớn 50 4.2.3 Xây dựng sơ đồ khai thác trứng theo thời gian lứa ruồi trưởng thành 57 4.2.4 Xây dựng sơ đồ thu trứng non, trứng già, ấu trùng tuổi 1, 2, theo thời gian ruồi B carambolae để phục vụ thí nghiệm 58 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .62 5.1 Kết luận 62 5.2 Đề nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .64 PHỤ LỤC 68 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên tiếng Anh AUD Austranlian dollar CABI Center for Agriculture Tên tiếng Việt Đô la Úc and Trung Tâm Nghiên Cứu Nông Bioscience International Nghiệp Khoa Học Sinh Học Quốc Tế Ctv Cộng tác viên CV Coefficient of Variation Hệ số biến động DNA Deoxyribo Nucleic Acid EPPO European and Mediterranean Tổ chức Bảo vệ Thực vật Châu Âu Plant Protection Organization Địa Trung Hải ICP Integrated Crop Protection Bảo vệ mùa vụ tổng hợp JICA-IPQTF Japan International Cooperation Dự án Cải tiến Biện pháp Xử lý Agency – Improvement of plant Kiểm dịch Thực vật cho ruồi đục quarantine treatment of fruit fly quan hợp tác quốc tế Nhật Bản KDTV Kiểm dịch thực vật L.L1 late larvae Ấu trùng tuổi trễ hay đầu tuổi L.L2 late larvae Ấu trùng tuổi trễ hay đầu tuổi L.L3 late larvae Ấu trùng tuổi trễ L1 Larvae Ấu trùng tuổi L2 Larvae Ấu trùng tuổi L3 Larvae Ấu trùng tuổi PCR Polymerase Chain Reaction Phản ứng chuỗi trùng hợp RH Relative Humidity Ẩm độ RNA Ribonucleic acid Axit ribonucleic TTKDTVSNK II Trung Tâm Kiểm Dịch Thực Vật Sau Nhập Khẩu II USD United States dollar Đô la Mỹ ix DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số công thức thức ăn nuôi ấu trùng (Nguyễn Hữu Đạt, 2007) 14 Bảng 3.1: Công thức thức ăn nuôi ấu trùng 25 Bảng 4.1: Thời điểm trứng già B carambolae tính theo thời gian phát triển phơi 40 Bảng 4.2: Thời gian phát triển pha ấu trùng B carambolae tính từ lúc thu trứng .41 Bảng 4.3: Thời gian phát triển nhộng B carambolae 42 Bảng 4.4: Bảng dao động tỷ lệ trứng nở theo thời gian sau đẻ trứng 46 B carambolae 46 Bảng 4.5: Thời gian khai thác trứng hệ ruồi B carambolae .47 69 Hình 1.3: Mắt bụng trưởng thành Bactrocera carambolae (a) Mắt trưởng thành Bactrocera carambolae (b) Bụng trưởng thành Bactrocera carambolae Hình 1.4: Trứng sâu non nở B carambolae 70 (a) Sâu non tuổi (b) Sâu non đầu tuồi (L.L1) (c) Sâu non tuổi (L2) (d) Sâu non đầu tuổi (L.L2) (e) Sâu non tuổi Hình 1.5: Hình sâu non tuổi B carambolae 71 Hình 1.6: Lỗ thở sau lỗ thở trước sâu non tuổi B.carambolae (a) Lỗ thở sau (b) Lỗ thở trước Hình 1.7: Nhộng màu sắc nhộng từ hóa nhộng đến vũ hóa 72 Phụ lục 2.1 Hình ảnh minh họa cho phương pháp thí nghiệm *Các bước chuẩn bị thức ăn ni sâu non Hình 2.1: Các bước chuẩn bị thức ăn nuôi sâu non (1) Chuẩn bị cám mì (2) Xay thức ăn (3) Chia thức ăn đĩa (4) Đặt trứng lên thức ăn *Thu nhộng 73 Hình 2.2: Rây nhộng Hình 2.3: Chuẩn bị hộp đựng nước để vào lồng ruồi trưởng thành 74 2.2 Một số hình ảnh thiết lập quần thể Hình 2.4: Thu nhiễm đặt nhộng vào lồng để thu trưởng thành quần thể bố mẹ ban đầu 75 Phụ lục 3: Xử lý số liệu 3.1 Xác định thời điểm trứng già THỜI GIAN TRỨNG GIÀ Mean 24.205 Standard Error 0.346 Median 24.464 Mode #N/A Standard Deviation 0.774 Sample Variance 0.598 Kurtosis -1.331 Skewness -0.024 Range 1.936 Minimum 23.264 Maximum 25.200 Sum 121.024 Count 5.000 Confidence Level(95.0%) 0.960 CV% 3.196 3.2 Thời gian sâu non tuổi 3.2.1 Sâu non tuổi (L1) L1 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV% 34.800 0.374 35.000 34.000 0.837 0.700 -0.612 0.512 2.000 34.000 36.000 174.000 5.000 1.039 2.404% 76 3.2 Sâu non đầu tuổi hay tuổi trễ (L.L1) L.L1 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV% 48.800 0.970 49.000 49.000 2.168 4.700 1.435 0.422 6.000 46.000 52.000 244.000 5.000 2.692 4.443% 3.2.3 Sâu non tuổi (L2) L2 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV% 70.400 0.927 70.000 #N/A 2.074 4.300 -1.963 0.236 5.000 68.000 73.000 352.000 5.000 2.575 2.946% 77 3.2.4 Sâu non đầu tuổi hay tuổi trễ (L.L2) L.L2 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV% 3.2.5 Sâu non tuổi (L3) 87.800 0.374 88.000 88.000 0.837 0.700 -0.612 0.512 2.000 87.000 89.000 439.000 5.000 1.039 0.953% L3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV% 101.200 0.860 101.000 #N/A 1.924 3.700 -0.022 0.590 5.000 99.000 104.000 506.000 5.000 2.388 1.901% 78 3.2.6 Sâu non tuổi trễ (L.L3) L.L3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV% 3.3 Thời gian nhộng vũ hóa 142.000 0.548 142.000 142.000 1.225 1.500 2.000 1.361 3.000 141.000 144.000 710.000 5.000 1.521 0.862 TG trứng -nhộng TG hóa nhộng Mean 143.400 Mean 29.800 Standard Error 0.292 Standard Error 0.255 Median 143.500 Median 30.000 Mode 144.000 Mode 30.000 Standard Deviation 0.652 Standard Deviation 0.570 Sample Variance 0.425 Sample Variance 0.325 Kurtosis -1.488 Kurtosis -0.178 Skewness -0.541 Skewness -0.405 Range 1.500 Range 1.500 Minimum 142.500 Minimum 29.000 Maximum 144.000 Maximum 30.500 Sum 717.000 Sum 149.000 Count 5.000 Count 5.000 Confidence Level(95.0%) 0.809 Confidence Level(95.0%) 0.708 CV% 0.455% CV% 1.913% 79 TG trứng - kết thúc hóa nhộng Mean 173.200 Standard Error 0.374 Median 173.000 Mode 173.000 Standard Deviation 0.837 Sample Variance 0.700 Kurtosis -0.612 Skewness -0.512 Range 2.000 Minimum 172.000 Maximum 174.000 Sum 866.000 Count 5.000 Confidence Level(95.0%) 1.039 CV% 0.483% T G trứng - kết thúc nhộng Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV% TG trứng - vũ hóa Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV% 359.600 0.579 359.500 #N/A 1.294 1.675 0.795 0.502 3.500 358.000 361.500 1798.000 5.000 1.607 0.360% Thời gian vũ hóa 390.000 0.524 389.500 389.500 1.173 1.375 3.322 1.744 3.000 389.000 392.000 1950.000 5.000 1.456 0.301% Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) CV% 30.400 0.748 30.000 30.000 1.673 2.800 -0.612 -0.512 4.000 28.000 32.000 152.000 5.000 2.078 5.504% 80 3.4 Thời gian thu trứng hữu hiệu 3.4.1 Số trứng trung bình ngày Ngày sau vũ hóa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Thứ tự ngày đẻ trứng 0 0 0 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Trứng trung bình.con cái-1.giờ-1 0 0 0 0 0.96 2.27 6.73 12.00 27.73 30.61 26.51 28.70 33.98 33.16 29.80 35.71 34.30 38.26 41.01 26.53 28.94 30.23 21.66 23.90 30.00 20.43 20.65 26.51 22.08 19.25 SD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.69 1.59 2.59 5.47 4.30 2.32 2.95 1.48 4.87 7.46 5.31 6.10 4.01 6.14 4.32 0.58 0.68 3.35 3.50 6.56 3.48 3.16 5.43 5.44 5.59 81 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 16.45 17.42 25.39 15.76 18.22 22.17 15.70 13.90 15.84 15.58 15.97 11.26 13.81 10.29 8.79 8.92 11.74 7.98 5.81 8.05 7.94 6.39 8.10 9.07 13.44 11.72 7.30 7.73 8.47 8.10 7.52 7.15 6.15 5.69 4.45 4.93 2.63 2.08 2.54 2.31 4.65 4.62 5.37 5.78 5.86 6.02 4.77 4.71 3.41 3.49 2.80 3.63 3.83 2.14 0.78 1.59 1.60 1.97 1.23 2.15 2.12 0.83 1.62 1.69 3.41 1.86 1.07 0.29 1.06 2.21 1.18 1.20 1.71 1.11 2.30 0.63 1.21 0.61 0.57 0.76 82 3.4.2 Tỷ lệ nở ngày Ngày sau vũ hóa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Ngày đẻ trứng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tỷ lệ nở trung bình(%) 38.2 40.3 42.1 45.1 75.4 82.2 78.8 77.7 70.6 75.7 82.8 77.6 75.3 77.2 75 76.5 79.4 78.7 80.3 78.9 70.8 76.2 81 81.2 82 77.5 80.6 79.3 76.2 76.4 77.3 78 77.2 74.3 76.6 74.5 65.9 59.4 53.7 SD 3.55 2.75 4.93 5.93 7.49 4.83 4.66 4.95 2.50 9.38 7.42 6.62 6.99 6.01 3.46 1.96 3.20 4.35 4.03 5.80 3.36 7.07 2.91 2.74 3.53 4.30 2.91 2.36 3.97 2.50 2.00 4.92 6.05 3.47 2.32 2.59 8.79 7.24 11.50 83 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 51.9 55.9 55.9 52.9 52.2 44.1 55.7 48.5 48.7 42.7 43.9 43.9 42 43.5 46.9 46.9 39.7 32.5 37 41.5 35.8 33.7 43.4 35.4 30 28.1 30.3 11.94 6.28 5.63 3.45 5.87 6.59 9.30 8.86 7.65 10.09 8.49 9.47 1.94 5.30 4.23 6.69 4.03 6.47 7.10 4.06 9.30 9.96 2.07 8.58 8.23 5.82 5.44 ... Châu, chị Nhan Thị Minh Uyên _Trung Tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập II động viên hỗ trợ bạn bè Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Mỹ Nhan iii TÓM TẮT PHẠM THỊ MỸ NHAN, trường... vùng ơn đới có mùa đơng lạnh, vùng độc canh ăn làm ruồi gia tăng nhanh với số lượng lớn, có phá hoại hoàn toàn mùa màng Một số thi t hại tính tốn như: Úc, năm chi khoảng 850 triệu AUD cho việc... Erwinia herbicola, Klebsiella oxytoca Enterobacter cloacae có ảnh hưởng thi t yếu đến vòng đời nhiều lồi ruồi đục thành phần thi u để nhân ni ruồi phòng thí nghiệm Nguồn vi khuẩn thúc đẩy q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN NUÔI RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae DREW VÀ HANCOCK (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM, XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN NUÔI RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera carambolae DREW VÀ HANCOCK (DIPTERA: TEPHRITIDAE) Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay