ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI – THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY MÍT NGHỆ VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU ĐỤC NGỌN MÍT CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI ĐỨC HUỆ - LONG AN

73 36 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:51

ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI – THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY MÍT NGHỆ VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU ĐỤC NGỌN MÍT CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI ĐỨC HUỆ - LONG AN Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4971625-pham-ngoc-vui.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC WXWXWXWX KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI – THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY MÍT NGHỆ VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU ĐỤC NGỌN MÍT CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI ĐỨC HUỆ - LONG AN SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM NGỌC VUI NGÀNH: NÔNG HỌC KHĨA: 2007 - 2011 TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 i ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI - THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY MÍT NGHỆ VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU ĐỤC NGỌN MÍT CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI ĐỨC HUỆ - LONG AN Tác giả PHẠM NGỌC VUI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN AN KS VÕ QUANG THUẬN Tháng 08 năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình học tập luận văn này, xin chân thành cảm ơn: - Cô Trần Thị Thiên An, người thầy tâm huyết tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận vận - Anh Võ Quang Thuận cô, chú, anh, chị Nông trường Út Huy giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm thời gian thực khóa luận - Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nông lâm Tp HCM - Ban Chủ nhiệm khoa Nông học quý thầy cô giảng dạy Khoa dìu dắt, truyền đạt trang bị kiến thức quý báu cho suốt thời gian học trường - Anh, chị, bạn bè lớp quan tâm chia sẻ, động viên góp ý kiến cho tơi Đặc biệt Ba má anh, chị, em bên cạnh động viên, khuyến khích TP.HCM, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Phạm Ngọc Vui iii TÓM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu thành phần sâu hại - thiên địch bắt mồi mít nghệ xác định hiệu lực trừ sâu mít nghệ số loại nơng dược huyện Đức Huệ, tỉnh Long An” Đề tài thực Trang trại Út Huy, huyện Đức Huệ tỉnh Long An từ tháng đến tháng năm 2011 Đề tài tiến hành điều tra sâu hại mít nghệ dựa theo phương pháp điều tra Viện Bảo Vệ Thực Vật (1997) Thí nghiệm xác định hiệu lực trừ sâu đục số loại nông dược thực theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên gồm nghiệm thức, lần lặp lại, với loại thuốc Diazan 60EC (0,3%), Kinomec 3,8EC (0,5%), BiAn 40EC (0,06%), Dantotsu 16WSG (0,04%) Từ số kết thu đề tài có số kết luận cho biết + Trong thời gian điều tra ghi nhận 12 lồi sâu hại mít nghệ, có lồi sâu đục (Glyphodes caesalis W.) sâu ăn (đang định danh) hai loài sâu hại có tần suất diện 27,89% 34,44% + Ngoài ra, thời gian phát loài thiên địch bắt mồi, có lồi kiến vàng với tần suất diện 2,89% + Sâu đục gây hại tập trung mít nghệ hai năm tuổi vào tháng với tỷ lệ chồi bị hại 10% mật số 0,09 con/chồi Sâu ăn gây hại sớm vào tháng với mật số 0,51 con/lá tỷ lệ bị hại 40,02% + Các loại thuốc thí nghiệm có hiệu lực trừ sâu đục cao ngày sau phun, thuốc Kinomec 3,8EC (0,5%) Dantotsu 16WSG (0,04%) có hiệu lực trừ sâu đạt 89,12% 88,55% iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu sơ lược mít 2.2 Một số kết nghiên cứu sâu hại mít 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Ở Việt Nam 2.2.3 Một số sâu hại mít nghệ biện pháp phòng trừ 2.2.3.1 Sâu đục trái (Glyphodes caesalis Walker) 2.2.3.2 Sâu đục trái (Conogethes punctiferalis Guenée) 2.2.3.3 Sâu đục trái (Nacoleia octasema Meyrick) 2.2.3.4 Xén tóc đục trái 2.2.3.5 Rệp sáp phấn 2.2.3.6 Ruồi đục (Dacus sp.): 2.3 Nghiên cứu thiên địch bắt mồi sâu đục 2.4 Một số đặc điểm loại thuốc dùng thí nghiệm 2.4.1 Diazan 60EC 2.4.2 BiAn 40 EC v 2.4.3 Kinomec 3.8 EC 10 2.4.4 Dantotsu 16 WSG 10 2.5 Đặc điểm trang trại Út Huy, huyện Đức Huệ - tỉnh Long An 11 2.6 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 11 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 12 3.2 Nội dung nghiên cứu .12 3.3 Vật liệu nghiên cứu 12 3.4 Phương pháp nghiên cứu 12 3.4.1 Điều tra thành phần sâu hại thiên địch bắt mồi mít nghệ 12 3.4.2 Điều tra diễn biến mức độ gây sâu hại mít nghệ 14 3.4.3 Thí nghiệm xác định hiệu lực phòng trừ sâu đục mít nghệ số loại nơng dược 14 3.5 Phương pháp xử lý số liệu .17 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Thành phần sâu hại mít nghệ .18 4.3 Diễn biến mật độ gây hại sâu hại mít nghệ .23 4.3.1 Diễn biến mức độ gây hại sâu ăn gây hại mít nghệ .23 4.3.2 Diễn biến mức độ gây hại sâu đục gây hại mít nghệ 24 4.4 Thí nghiệm xác định hiệu lực trừ sâu đục hại mít nghệ số loại thuốc trừ sâu 25 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .29 5.1 Kết luận 29 5.2 Đề nghị 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHỤ LỤC .33 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa SCUC Southampton Centre for Underutilised Crops STT Số thứ tự VTXH Vị trí xuất MĐGH Mức độ gây hại TSXH Tần số xuất IPM Quản lý dịch hại tổng hợp (Integrated Pest Management) ANOVA Phân tích phương sai (Analysis of Variance) CBH Chồi bị hại LBH Lá bị hại CV Hệ số biến thiên (Coefficient of Variance) KTCB Kiến thiết TBKTCB Trung bình kiến thiết MS Mật số NT Nghiệm thức NTĐC Nghiệm thức đối chứng NTP Ngày trước phun NSP Ngày sau phun DTTN Diện tích tự nhiên Cty CP Công ty cổ phần Ltd.,/TNHH Trách nhiệm hữu hạn (Limited) REP Lần lặp lại (Replication) ns Khơng có khác biệt mặt thống kê (non - significant) TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1 Diễn biến mức độ gây hại sâu ăn vườn mít nghệ trang trại Út Huy, huyện Đức Huệ - tỉnh Long An (tháng 3-6/2011) 23 Biểu đồ 4.2 Diễn biến mức độ gây hại sâu đục vườn mít nghệ trang trại Út Huy, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (tháng -6/2011) .25 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Thành phần sâu hại mít nghệ từ tháng đến tháng năm 2011 trang trại Út Huy, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 20 Bảng 4.2 Thành phần thiên địch bắt mồi mít nghệ từ tháng đến tháng năm 2011 trang trại Út Huy, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 22 Bảng 4.3 Mật số sâu đục nghiệm thức thí nghiệm trước sau phun thuốc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 26 Bảng 4.4 Hiệu lực trừ sâu đục gây hại nghiệm thức trước phun thuốc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 27 Bảng 4.5 Tỷ lệ chồi non mít nghệ bị sâu đục gây hại nghiệm thức thí nghiệm trước sau phun thuốc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An .27 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Rệp mềm mít nghệ trang trại Út Huy, Đức Huệ, Long An .18 Hình 4.2 Sâu đục mít nghệ trang trại Út Huy, Đức Huệ, Long An 19 Hình 4.3 Bọ xít lưới mít nghệ trang trại Út Huy, Đức Huệ, Long An .21 Hình 4.4 Kiến vàng mít nghệ trang trại Út Huy, Đức Huệ, Long An 22 49 Mật số sâu đục sống ngày trước xử lí thuốc The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values lll 1234 nt NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 Number of Observations Read 20 Number of Observations Used 20 The ANOVA Procedure Dependent Variable: MS Sum of Source DF Model 2.01562500 0.28794643 Error 12 1.91875000 0.15989583 Corrected Total Squares 19 Mean Square F Value Pr > F 3.93437500 R-Square Coeff Var Root MSE 0.512311 10.62777 0.399870 Source DF 1.80 0.1769 Anova SS MS Mean 3.762500 Mean Square F Value Pr > F lll 1.90937500 0.63645833 3.98 0.0351 nt 0.10625000 0.02656250 0.17 0.9515 50 Mật số sâu đục sống ngày sau xử lí thuốc The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values lll 1234 nt NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 Number of Observations Read 20 Number of Observations Used 20 The ANOVA Procedure Dependent Variable: MS Sum of Source DF Model Error Squares 20.31562500 12 Corrected Total Mean Square F Value Pr > F 2.90223214 2.74375000 19 Coeff Var Root MSE 0.881014 27.13017 0.478169 DF 0.0001 0.22864583 23.05937500 R-Square Source 12.69 Anova SS MS Mean 1.762500 Mean Square F Value Pr > F lll 1.58437500 0.52812500 2.31 0.1282 nt 18.73125000 4.68281250 20.48 F Coeff Var Root MSE 0.971225 18.46972 0.263194 DF F 1.26 100.31 0.3309 F 2.01 0.1671 147.358050 3099.898900 Root MSE 12.13911 Anova SS lll 590.665700 nt 1183.010750 HLT Mean 63.56750 Mean Square 196.888567 394.336917 F Value Pr > F 1.34 0.3226 2.68 0.1103 59 Hiệu lực thuốc thí nghiệm ngày sau xử lí thuốc The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values lll 1234 nt NT2 NT3 NT4 NT5 Number of Observations Read 16 Number of Observations Used 16 The ANOVA Procedure Dependent Variable: HLT Sum of Source DF Model Error Squares Mean Square F Value Pr > F 828.280850 502.631925 Corrected Total 15 138.046808 1330.912775 Coeff Var Root MSE 0.622340 9.080516 7.473151 DF 0.1074 55.847992 R-Square Source 2.47 Anova SS HLT Mean 82.29875 Mean Square F Value Pr > F Lll 142.6973250 47.5657750 nt 685.5835250 228.5278417 0.85 0.5000 4.09 0.0435 60 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for HLT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 55.84799 11.95 12.48 12.78 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N A 89.123 NT3 A 88.548 NT5 B 76.175 NT4 75.350 NT2 A B B nt 61 Hiệu lực thuốc thí nghiệm ngày sau xử lí thuốc The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values lll 1234 nt NT2 NT3 NT4 NT5 Number of Observations Read 16 Number of Observations Used 16 The ANOVA Procedure Dependent Variable: HLT Sum of Source DF Model Error Squares 670.3427500 Corrected Total Mean Square F Value Pr > F 111.7237917 325.5612250 15 Coeff Var Root MSE 0.673100 7.835509 6.014438 DF 36.1734694 995.9039750 R-Square Source 3.09 0.0629 Anova SS HLT Mean 76.75875 Mean Square F Value Pr > F lll 124.2396750 41.4132250 1.14 0.3825 nt 546.1030750 182.0343583 5.03 0.0256 62 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for HLT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 36.17347 9.62 10.04 10.28 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean A 85.728 N nt NT3 A B A 78.073 NT5 B B 72.483 NT4 70.753 NT2 B B 63 Hiệu lực thuốc thí nghiệm 14 ngày sau xử lí thuốc The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values lll 1234 nt NT2 NT3 NT4 NT5 Number of Observations Read 16 Number of Observations Used 16 The ANOVA Procedure Dependent Variable: HLT Sum of Source DF Model Error Corrected Total Squares 491.436638 81.906106 1543.074056 171.452673 15 Coeff Var 0.241550 21.76551 DF 0.48 0.8095 2034.510694 R-Square Source Mean Square F Value Pr > F Anova SS Root MSE HLT Mean 13.09399 60.15938 Mean Square F Value Pr > F lll 23.1789688 7.7263229 nt 468.2576688 156.0858896 0.05 0.9865 0.91 0.4737 ... HIỆU LỰC TRỪ SÂU ĐỤC NGỌN MÍT CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI ĐỨC HUỆ - LONG AN Tác giả PHẠM NGỌC VUI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN... má anh, chị, em bên cạnh động viên, khuyến khích TP.HCM, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Phạm Ngọc Vui iii TÓM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu thành phần sâu hại - thiên địch bắt mồi mít nghệ xác định hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI – THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY MÍT NGHỆ VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU ĐỤC NGỌN MÍT CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI ĐỨC HUỆ - LONG AN, ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI – THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY MÍT NGHỆ VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ SÂU ĐỤC NGỌN MÍT CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI ĐỨC HUỆ - LONG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay