ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG BỆNH RỤNG LÁ PHẤN TRẮNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỊ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ NẤM TẠI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

70 25 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:51

ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG BỆNH RỤNG LÁ PHẤN TRẮNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỊ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ NẤM TẠI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4971621-pham-hoang-son.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG BỆNH RỤNG LÁ PHẤN TRẮNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỊ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ NẤM TẠI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiện: PHẠM HỒNG SƠN Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007 - 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 i ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG BỆNH RỤNG LÁ PHẤN TRẮNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỊ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ NẤM TẠI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI Tác giả PHẠM HỒNG SƠN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Hội đồng hướng dẫn: TS Nguyễn Anh Nghĩa ThS Trần Văn Lợt ThS Nguyễn Minh Khang Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 ii LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cám ơn thầy, cô Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh thầy cô Khoa Nông học quan tâm, giúp đỡ, dạy dỗ truyền đạt kiến thức quý báu để em học tập nghiên cứu hôm Em xin cảm ơn Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam, cô, lãnh đạo cán Viện tạo điều kiện để em hoàn thành tốt đợt thực tập luận văn tốt nghiệp Em xin cám ơn Công ty TNHH MTV Tổng Công Ty Cao su Đồng Nai, cô, lãnh đạo cán Cơng ty tạo điều kiện để em hồn thành tốt đợt thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Anh Nghĩa, Trưởng Bộ môn Bảo vệ Thực vật - Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam quan tâm, bảo giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Minh Khang, Trưởng Phòng Kỹ thuật Nơng nghiệp - Cơng ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tận tình giúp đỡ bảo cho em suốt thời gian thực tập Công ty Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn Thạc Sĩ Trần Văn Lợt tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em từ ngày đầu chấp bút đến hoàn thành luận văn Em chân thành cảm ơn Kỹ sư Trương Văn Tuấn, Kỹ sư Nguyễn Phương Vinh cô, chú, anh, chị công tác Bộ môn Bảo vệ Thực vật Công Ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai giúp đỡ em suốt thời gian em thực đề tài Bên cạnh đó, tận đáy lòng mình, em vơ biết ơn ông, bà, cha, mẹ yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, khơng ngại khổ cực, làm lụng vất vả để nuôi nấng lo cho em ăn học đến ngày hơm Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên Phạm Hoàng Sơn iii TĨM TẮT Phạm Hồng Sơn, Khoa Nơng Học, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài “Điều tra trạng bệnh rụng phấn trắng đánh giá hiệu lực phòng trị bệnh số loại thuốc trừ nấm Tổng Công ty Cao su Đồng Nai” Đề tài thực Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, nhằm điều tra đánh giá tình hình gây hại trạng bệnh rụng phấn trắng vườn Công ty, đồng thời thử nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trị bệnh rụng phấn trắng số loại thuốc vườn nhân Công ty Đề tài tiến hành với nội dung: ƒ Tiến hành điều tra tình hình gây hại trạng bệnh rụng phấn trắng vườn thí nghiệm giống nông trường Cao su Cẩm Đường thuộc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai ƒ Tiến hành điều tra tình hình gây hại trạng bệnh rụng phấn trắng vườn khai thác nông trường Cao su Cẩm Mỹ thuộc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai ƒ Thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu lực phòng trị bệnh rụng phấn trắng số loại thuốc vườn nhân thuộc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai Kết đạt được: Kết điều tra 1: Trên vườn thí nghiệm giống sơ tuyển lô L15 thuộc Nông trường Cao su Cẩm Đường kết điều tra 50 dòng vơ tính (Dvt) cho thấy tất Dvt nhiễm bệnh rụng phấn trắng với cấp bệnh từ nhẹ đến nặng Trong đó, đa số Dvt nhiễm bệnh mức nhẹ trung bình LH 05/413, LH 05/333, LH 90/952, LH 83/85 Các Dvt LH 05/811, TD 05/1046 bị nhiễm mức nặng Ba Dvt LH 05/667, LH 05/171, LH 05/498 nhiễm mức nặng Cũng lô L15, kết điều tra 12 Dvt vườn thí nghiệm giống chung tuyển cho thấy tất Dvt nhiễm bệnh phấn trắng với cấp bệnh từ nhẹ đến iv nặng Như Dvt LH 87/202 nhiễm mức nhẹ Hầu hết Dvt khác nhiễm bệnh mức nhẹ đến trung bình như: LH 95/90, LH 94/481, LH 90/952, LH 90/1094, PB 260, LH 83/85, LH 94/267, LH 95/90 Riêng Dvt LH 90/276, LH 94/359 nhiễm mức nặng Kết điều tra 2: Kết điều tra cho thấy tất Dvt vườn khai thác Nông trường Cao su Cẩm Mỹ nhiễm bệnh từ mức trung bình đến nặng Những Dvt Poly Clone, RRIV 3, RRIC 121 nhiễm mức trung bình Những Dvt PB 235, RRIM 600, VM 507 nhiễm mức nặng Dvt GT 1, RRIV 4, VM 515 nhiễm mức nặng Điều cho thấy tỷ lệ mức độ nhiễm bệnh Dvt vườn khai thác Nông trường cao, làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng vườn suất mủ hàng năm Kết thí nghiệm đánh giá hiệu lực thuốc: Qua lần xử lý thuốc từ 3/3 đến 3/4 năm 2011, chọn để bố trí thí nghiệm vào giai đoạn đỏ đồng giai đoạn mẫn cảm Kết cho thấy hiệu lực phòng trị loại thuốc khác khác biệt so với đối chứng (phun nước) Trong đó, Sulox 80 WP chọn làm đối chứng chuẩn với hoạt chất lưu huỳnh cho hiệu cao nhất, Sumi Eight 12.5 WP (diniconazole), Amistar Top 325 SC (azoxystrobin + difenoconazole) Exin 4.5 HP (salicylic acid) Sau lần xử lý, nghiệm thức có xử lý thuốc cho tỉ lệ bệnh số bệnh giảm so với đối chứng khác biệt có ý nghĩa thống kê v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài .3 Chương TỒNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cây cao su 2.1.1 Giới thiệu sơ lược cao su 2.1.2 Tình hình phát triển cao su nước 2.2 Bệnh hại cao su 2.3 Những nghiên cứu nước bệnh phấn trắng 2.3.1 Những nghiên cứu nước 2.3.2 Những nghiên cứu giới 2.4 Thuốc Bảo vệ Thực vật (BVTV) nghiên cứu, ứng dụng phòng trị bệnh phấn trắng Cao su 10 2.4.1 Những khái niệm thuốc BVTV 10 2.4.2 Yêu cầu thuốc BVTV 11 2.4.3 Phân loại thuốc BVTV 11 2.4.4 Phòng trị bệnh phấn trắng cao su thuốc BVTV .11 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Thời gian nghiên cứu địa điểm điều tra 14 3.2 Phương pháp nghiên cứu 14 3.2.1 Điều tra mức độ nhiễm bệnh rụng phấn trắng vườn thí nghiệm giống Nơng trường Cao su Cẩm Đường (Đồng Nai) 14 vi 3.2.2 Điều tra mức độ nhiễm bệnh rụng phấn trắng vườn khai thác Nông trường Cao su Cẩm Mỹ (Đồng Nai) 16 3.2.3 Đánh giá hiệu lực phòng trị bệnh rụng phấn trắng số loại thuốc vườn nhân (Đồng Nai) 17 3.3 Xử lý số liệu 18 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Kết điều tra bệnh rụng phấn trắng 19 4.1.1 Kết điều tra bệnh rụng phấn trắng vườn thí nghiệm giống Nông trường Cao su Cẩm Đường (Đồng Nai) 20 4.1.2 Kết điều tra bệnh rụng phấn trắng vườn khai thác Nông trường Cao su Cẩm Mỹ (Đồng Nai) 23 4.2 Kết đánh giá hiệu lực phòng trị bệnh rụng phấn trắng số loại thuốc vườn nhân Công TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai .24 4.3 So sánh chi phí hiệu đạt loại thuốc thí nghiệm .26 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .28 5.1 Kết luận 28 5.2 Đề nghị 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHỤ LỤC .33 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ Thực vật CBTB Cấp bệnh trung bình CSB Chỉ số bệnh CSBTB Chỉ số bệnh trung bình Ctv Cộng tác viên Dvt Dòng vơ tính KTCB Kiến thiết LH Dòng vơ tính cao su lai hoa Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam lai tạo RRIC Rubber Research Institute of Ceylon, Viện Nghiên cứu Cao su Srilanka RRIM Rubber Research Institute of Malaysia, Viện Nghiên cứu Cao su Malaysia RRIV Rubber Research Institute of Vietnam, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam PB Trạm Nghiên cứu Cao su Prang Besar (Malaysia) TLB Tỷ lệ bệnh TNHH MTV Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Danh sách 12 Dvt vườn thí nghiệm giống chung tuyển 14 Bảng 3.2 Danh sách 50 Dvt vườn thí nghiệm giống chung tuyển 15 Bảng 3.3 Phân cấp mức độ bệnh rụng phấn trắng chét cao su 16 Bảng 3.4 Phân cấp mức độ bệnh rụng phấn trắng tán cao su 16 Bảng 3.5 Phân cấp mức độ bệnh rụng phấn trắng cao su dựa vào cấp bệnh trung bình .17 Bảng 4.1 Đánh giá mức độ nhiễm bệnh phấn trắng 50 Dvt cao su vườn thí nghiệm giống sơ tuyển 20 Bảng 4.2 Phân hạng mức độ nhiễm bệnh phấn trắng 50 Dvt cao su vườn thí nghiệm giống sơ tuyển 21 Bảng 4.3 Phân hạng mức độ nhiễm bệnh phấn trắng 12 dvt cao su vườn thí nghiệm giống chung tuyển 22 Bảng 4.4 Đánh giá mức độ nhiễm bệnh phấn trắng Dvt vườn khai thác Nông Trường Cao su Cẩm Mỹ 23 Bảng 4.5: Diễn biến TLB sau đợt xử lý thuốc 25 Bảng 4.6 Diễn biến CSB sau đợt xử lý thuốc 25 Bảng 4.7 So sánh chi phí hiệu kinh tế đạt loại thuốc thí nghiệm 27 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây cao su (Hevea brasiliensis) công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao, từ sản phẩm mủ cao su dùng để chế biến thành nhiều sản phẩm phục vụ ngành cơng nghiệp; ngồi gỗ cao su chế biến thành sản phẩm sử dụng xây dựng, vật dụng trang trí hay vật dụng gia đình – xem nguồn gỗ quan trọng có giá trị thay cho nguồn gỗ từ khai thác rừng Về mơi trường, cao su có vai trò quan trọng việc bảo vệ đất, cân sinh thái tán cao su đóng vai trò lọc ln hoạt động để làm khơng khí Cây cao su thích hợp với vùng có điều kiện khí hậu nhiệt độ vào khoảng 25 – 300C, lượng mưa vào khoảng 1.500 – 2.000 mm/năm, có gió mạnh Điều kiện đất đai thích hợp cho cao su phát triển khơng khắt khe phải đạt số yêu cầu như: vùng đất có cao trình khơng q 600 mét, có độ dốc thấp, độ dày tầng canh tác tối thiểu phải mét, không bị ngập úng thành phần giới hạt thơ (Ø = - cm) Vì phần lớn diện tích cao su giới phát triển vùng nhiệt đới ẩm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam (Nguyễn Thị Huệ, 1997) Cây cao su có nguồn gốc hoang dại ban đầu vùng châu thổ Amazon (Nam Mỹ) du nhập vào nước ta từ năm 1897, năm 2010 tổng diện tích trồng cao su nước đạt 740.000 hecta mục tiêu trồng 800.000 hecta vào năm 2015 Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam, cao su mục tiêu cho nhiều loại sâu bệnh hại có bệnh phấn trắng (Oidium leaf fall) nấm Oidium heveae Steinm (O heveae) gây Nấm gây hại cao su vào giai đoạn sau thời kì rụng qua đông từ tháng đến tháng năm Nấm lan truyền nhanh khơng khí nhờ gió xâm nhập chủ yếu non cuống 47 PHIẾU ĐIỀU TRA BỆNH RỤNG LÁ PHẤN TRẮNG Công ty cao su : Nông trường : Ngày điều tra : Người điều tra : Tên vườn: DVT: Số Tên vườn: Điểm DVT: Số Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Tên vườn: Điểm DVT: Số 4 48 10 Tên vườn: DVT: Số Điểm 1 10 49 PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU BỆNH RỤNG LÁ PHẤN TRẮNG Công ty cao su : Nông trường : Ngày quan trắc : Người điều tra : Nghiệm thức: Số chồi Nghiệm thức: DVT: Số Số chồi 1 2 3 4 5 Nghiệm thức: Số chồi Số Số chồi 1 2 3 4 5 Nghiệm thức: Số chồi DVT: Số Số Nghiệm thức: DVT: DVT: 5 DVT: Số 50 Nghiệm thức: DVT: Phụ lục Kết phân tích thống kê tỷ lệ Số Số chồi bệnh (TLB %) số bệnh (CSB %) đợt quan trắc đồng Bảng 7.4 Tỷ lệ bệnh sau lần xử lý thuốc số liệu chuyển đổi tương ứng 3 4 Nghiệm Thức Trước phun LLL TLB (%) arsin Đợt TLB (%) arsin Đợt TLB (%) arsin Đợt TLB (%) arsin I 92,0 73,6 96,0 78,5 80,0 63,4 41,6 40,2 II 92,0 73,6 96,0 78,5 76,0 60,7 41,6 40,2 III 96,0 78,5 88,0 69,7 84,0 66,4 36,8 37,4 IV 60,0 50,8 100,0 90,0 60,0 50,8 20,0 26,6 V 84,0 66,4 88,0 69,7 88,0 69,7 47,2 43,4 I 92,0 73,6 100,0 90,0 92,0 73,6 58,4 49,8 Exin 4.5 II 100,0 90,0 100,0 90,0 96,0 78,5 55,2 48,0 HP III 80,0 63,4 92,0 73,6 88,0 69,7 52,8 46,6 (0,2 %) IV 92,0 73,6 92,0 73,6 100,0 90,0 48,8 44,3 V 84,0 66,4 92,0 73,6 100,0 90,0 42,4 40,6 I 96,0 78,5 80,0 63,4 76,0 60,7 24,0 29,3 Sulox II 92,0 73,6 96,0 78,5 80,0 63,4 25,6 30,4 80 WP III 100,0 90,0 76,0 60,7 88,0 69,7 19,2 26,0 (0,3%) IV 96,0 78,5 84,0 66,4 84,0 66,4 31,2 34,0 V 92,0 73,6 100,0 90,0 84,0 66,4 43,2 41,1 Sumi I 80,0 63,4 76,0 60,7 80,0 63,4 25,6 30,4 Eight II 88,0 69,7 96,0 78,5 88,0 69,7 33,6 35,4 12.5 WP III 100,0 90,0 88,0 69,7 92,0 73,6 34,4 35,9 (0,2%) IV 100,0 90,0 80,0 63,4 80,0 63,4 44,8 42,0 Amistar Top 325 SC (0,1%) 51 Đối chứng (Phun nước) V 100,0 90,0 64,0 53,1 68,0 55,6 24,8 29,9 I 88,0 69,7 100,0 90,0 100,0 90,0 92,8 74,4 II 92,0 73,6 100,0 90,0 100,0 90,0 93,6 75,4 III 96,0 78,5 100,0 90,0 100,0 90,0 88,8 70,5 IV 96,0 78,5 100,0 90,0 100,0 90,0 88,8 70,5 V 100,0 90,0 100,0 90,0 100,0 90,0 76,8 61,2 Bảng 7.5 Chỉ số bệnh sau lần xử lý thuốc số liệu chuyển đổi tương ứng Nghiệm Thức Trước phun LLL CSB (%) arsin Đợt Đợt CSB (%) arsin Đợt CSB (%) arsin CSB (%) arsin I 52,8 46,6 65,6 54,1 61,6 51,7 41,6 40,2 II 34,4 35,9 60,0 50,8 48,8 44,3 41,6 40,2 III 44,0 41,6 64,8 53,6 42,4 40,6 36,8 37,3 IV 26,4 30,9 59,2 50,3 30,4 33,5 20,0 26,6 V 33,6 35,4 46,4 42,9 56,0 48,4 47,2 43,4 I 27,2 31,4 71,2 57,5 72,0 58,1 58,4 49,8 Exin 4.5 II 44,0 41,6 74,4 59,6 63,2 52,7 55,2 48,0 HP III 27,2 31,4 67,2 55,1 52,8 46,6 52,8 46,6 (0,2 %) IV 32,0 34,4 70,4 57,0 65,6 54,1 48,8 44,3 V 30,4 33,5 68,0 55,6 62,4 52,2 42,4 40,6 I 31,2 34,0 58,4 49,8 40,8 39,7 24,0 29,3 Sulox II 36,8 37,3 69,6 56,5 49,6 44,8 25,6 30,4 80 WP III 38,4 38,3 57,6 49,4 56,0 48,4 19,2 26,0 (0,3%) IV 34,4 35,9 54,4 47,5 55,2 48,0 31,2 34,0 V 36,0 36,9 70,4 57,0 40,8 39,7 43,2 41,1 I 29,6 33,0 35,2 36,4 48,8 44,3 25,6 30,4 II 33,6 35,4 56,0 48,4 56,0 48,4 33,6 35,4 III 28,8 32,5 66,4 54,6 61,6 51,7 34,4 35,9 IV 35,2 36,4 41,6 40,2 40,0 39,2 44,8 42,0 V 37,6 37,8 36,8 37,3 19,2 26,0 24,8 29,9 I 30,4 33,5 83,2 65,8 73,6 59,1 92,8 74,4 Amistar Top 325 SC (0,1%) Sumi Eight 12.5 WP (0,2%) Đối 52 chứng II 34,4 35,9 68,8 56,0 69,6 56,5 93,6 75,3 (Phun III 46,4 42,9 75,2 60,1 89,6 71,2 88,8 70,4 nước) IV 43,2 41,1 80,8 64,0 96,0 78,5 88,8 70,4 V 44,8 42,0 85,6 67,7 88,8 70,4 76,8 61,2 53 Phụ lục Kết phân tích biến lượng Kết phân tích biến lượng TLB (%) trước xử lý : The ANOVA Procedure Dependent Variable: TLB Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 674.439968 84.304996 0.75 0.6456 Error 16 1787.584496 111.724031 Corrected Total 24 2462.024464 R-Square Coeff Var Root MSE 0.273937 13.92822 10.56996 Source DF Anova SS TLB Mean 75.88880 Mean Square F Value NHAC 196.2767440 49.0691860 0.44 NT 478.1632240 119.5408060 1.07 Pr > F 0.7785 0.4036 Duncan's Multiple Range Test for TLB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 111.724 Number of Means Critical Range 14.17 14.86 15.29 15.59 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N A A A A A A A A A 80.632 Sm0,2 78.812 Sl0,3 78.044 DC 73.398 Ex0,2 68.558 Am0,1 NT 54 Kết phân tích biến lượng CSB (%) trước xử lý : The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Sum of Source DF Squares Model 91.0620080 11.3827510 Error Mean Square F Value 0.60 Pr > F 0.7658 16 304.2640160 19.0165010 Corrected Total 24 395.3260240 R-Square Coeff Var Root MSE 0.230347 11.90666 4.360791 Source DF NHAC NT Anova SS CSB Mean 36.62480 Mean Square 13.80210400 3.45052600 77.25990400 19.31497600 F Value Pr > F 0.18 0.9447 1.02 0.4287 Duncan's Multiple Range Test for CSB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 19.0165 Number of Means Critical Range 5.847 6.131 6.309 6.431 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N NT A 39.084 DC A A 38.084 Am0,1 A A 36.476 Sl0,3 A 35.012 Sm0,2 A A A 34.468 Ex0,2 55 Kết phân tích biến lượng TLB (%) xử lý đợt : The ANOVA Procedure Dependent Variable: TLB Sum of Source DF Model Error Squares Mean Square F Value Pr > F 2030.825312 253.853164 3.18 0.0232 16 1275.402584 79.712661 Corrected Total 24 3306.227896 R-Square Coeff Var Root MSE 0.614242 11.61624 8.928195 Anova SS Mean Square Source DF NHAC NT 4 291.213056 TLB Mean 76.85960 F Value 72.803264 0.91 1739.612256 434.903064 5.46 Pr > F 0.4799 0.0058 Duncan's Multiple Range Test for TLB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 16 79.71266 11.97 12.55 12.92 13.17 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A Mean 90.000 N DC A B A 80.142 Ex0,2 77.276 Am0,1 71.796 Sl0,3 B B C B C B C C C 65.084 Sm0,2 NT 56 Kết phân tích biến lượng CSB (%) xử lý đợt : The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Sum of Source DF Squares Model Mean Square F Value Pr > F 1085.442072 135.680259 Error 4.59 0.0046 16 472.713904 29.544619 Corrected Total 24 1558.155976 R-Square Coeff Var Root MSE 0.696620 10.23703 5.435496 Source DF NHAC NT CSB Mean 53.09640 Anova SS Mean Square F Value Pr > F 31.335776 7.833944 0.27 0.8960 1054.106296 263.526574 8.92 0.0006 Duncan's Multiple Range Test for CSB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square Number of Means Critical Range 29.54462 7.288 7.642 7.864 8.016 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A Mean 62.736 N DC A B A 56.958 Ex0,2 B B 52.062 Sl0,3 B B C C 50.342 Am0,1 NT 57 C 43.384 Sm0,2 Kết phân tích biến lượng TLB (%) xử lý đợt : The ANOVA Procedure Dependent Variable: TLB Sum of Source DF Squares Model Mean Square F Value Pr > F 7.96 0.0002 2949.746352 368.718294 Error 16 741.575624 46.348477 Corrected Total 24 3691.321976 R-Square Coeff Var Root MSE 0.799103 9.376545 6.807972 TLB Mean 72.60640 Source DF Anova SS Mean Square F Value NHAC 53.013176 13.253294 0.29 0.8828 2896.733176 724.183294 15.62 F Duncan's Multiple Range Test for TLB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 16 46.34848 9.13 9.57 9.85 10.04 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N A 90.000 DC B 80.352 Ex0,2 C 65.334 Sl0,3 65.142 Sm0,2 62.204 Am0,1 C C C C NT 58 Kết phân tích biến lượng CSB (%) xử lý đợt : The ANOVA Procedure Dependent Variable: CSB Sum of Source DF Model Error 16 Squares Mean Square F Value Pr > F 2257.353160 282.169145 4.40 1024.978440 64.061153 Corrected Total 24 3282.331600 R-Square Coeff Var Root MSE 0.687729 16.03137 8.003821 Source DF NHAC NT 0.0057 CSB Mean 49.92600 Anova SS Mean Square 55.477160 13.869290 2201.876000 550.469000 F Value Pr > F 0.22 0.9254 8.59 0.0007 Duncan's Multiple Range Test for CSB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 64.06115 10.73 16 11.25 11.58 11.80 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N A 67.144 DC B 52.716 Ex0,2 44.120 Sl0,3 43.712 Am0,1 B B B B B NT 59 B 41.938 Sm0,2 Kết phân tích biến lượng TLB (%) xử lý đợt : The ANOVA Procedure Dependent Variable: TLB Sum of Source DF Model Error Squares Mean Square 3823.709928 477.963741 11.45 Pr > F F 0.20 0.9359 22.71
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG BỆNH RỤNG LÁ PHẤN TRẮNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỊ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ NẤM TẠI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI, ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG BỆNH RỤNG LÁ PHẤN TRẮNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỊ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ NẤM TẠI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay