SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HÀM LƯỢNG TINH DẦU CỦA CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) TẠI THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

97 25 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:46

i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN HÀM LƯỢNG TINH DẦU CỦA CÂY BẠC (Mentha arvensis L.) TẠI THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH: NƠNG HỌC KHĨA: 2007 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM DUY TP Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN HÀM LƯỢNG TINH DẦU CỦA CÂY BẠC (Mentha arvensis L.) TẠI THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM DUY Luận văn đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Minh Tâm ThS Dương Thành Lam TP Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 ii LỜI CẢM ƠN THÀNH KÍNH GHI ƠN Con thành kính biết ơn cha mẹ ni khơn lớn trở thành người có ích cho xã hội CHÂN THÀNH BIẾT ƠN - Ban giám hiệu trường đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tồn thể q thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt - Cô Phạm Thị Minh Tâm tận tình hướng dẫn suốt trình làm đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Thầy Dương Thành Lam dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báu suốt thời gian thực tập - Thầy cô Viện Công nghệ Sinh học Môi trường trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Cám ơn tập thể lớp DH07NH bạn giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập thực đề tài iii TÓM TẮT PHẠM DUY, trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Đề tài nghiên cứu “SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN HÀM LƯỢNG TINH DẦU CỦA CÂY BẠC (Mentha arvensis L.) TẠI THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” Giáo viên hướng dẫn: TS PHẠM THỊ MINH TÂM ThS DƯƠNG THÀNH LAM Thí nghiệm nhằm tìm khoảng cách, mật độ trồng thích hợp cho suất bạc suất tinh dầu cao Nội dung nghiên cứu: khảo sát tiêu thời gian sinh trưởng, phát triển, chiều cao, số lá, số cành, thân ngầm, suất suất tinh dầu Thí nghiệm đơn yếu tố bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (Randomized Completed Block Design RCBD), lần lặp lại với nghiệm thức tương ứng với khoảng cách, mật độ trồng khác nhau: Nghiệm thức 1: Khoảng cách trồng 40 cm x 15 cm x hom/lỗ (166.667 cây/ha) Nghiệm thức 2: Khoảng cách trồng 35 cm x 15 cm x hom/lỗ (190.477 cây/ha) Nghiệm thức 3: Khoảng cách trồng 30 cm x 15 cm x hom /lỗ (222.223 cây/ha) (DC) Nghiệm thức 4: Khoảng cách trồng 25 cm x 15 cm x hom /lỗ (266.667 cây/ha) Nghiệm thức 5: Khoảng cách trồng 20 cm x 15 cm x hom /lỗ (333.334 cây/ha) Qua thời gian thí nghiệm (từ tháng đến tháng 6/2011) bước đầu rút số kết luận sau: Chỉ tiêu sinh trưởng - Nghiệm thức (25 cm x 15 cm - 266.667 cây/ha) có tốc độ tăng trưởng chiều cao cao (10,35 cm/cây/7 ngày), số nhiều (39,61 lá/cây) số cành nhiều (27,30 cành/cây) - Thân ngầm: Chiều dài trọng lượng thân ngầm nghiệm thức (40 cm x 15 cm 166.667 cây/ha) cao (699,35 cm/cây; 91,57 g/cây) Như nghiệm thức (40 cm x 15 cm - 166.667 cây/ha) thích hợp cho công tác nhân giống Chỉ tiêu suất iv - Năng suất tinh dầu: Tất nghiệm thức cho suất tinh dầu cao vào giai đoạn 80 NST Nghiệm thức (25 cm x 15 cm - 266.667 cây/ha) cho suất tinh dầu thực tế (34,21 kg/ha) lý thuyết (145,58 kg/ha) cao - Năng suất tươi suất khô: Nghiệm thức (25 cm x 15 cm - 266.667 cây/ha) cho suất tươi (34,76 tấn/ha) khô (5,82 tấn/ha) cao Tóm lại: Qua khảo sát mật độ trồng cho thấy: Nghiệm thức (25 cm x 15 cm x hom /lỗ - 266.667 cây/ha) cho suất hiệu kinh tế cao khuyến cáo sử dụng khoảng cách, mật độ trồng v Mục lục LỜI CẢM TẠ i TÓM TẮT iii Mục lục v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc 2.2 Đặc điểm thực vật học bạc 2.2.1 Phân loại theo đặc điểm thực vật học 2.2.2 Đặc điểm hình thái 2.3 Điều kiện ngoại cảnh 2.3.1 Nhiệt độ 2.3.2 Độ ẩm 2.3.3 Ánh sáng 2.3.4 Dinh dưỡng 2.3.5 Đất 2.4 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 2.5 Kỹ thuật trồng 2.5.1.Làm đất 2.5.2 Kỹ thuật trồng 2.5.3 Chăm sóc 2.5.4 Thu hoạch 2.6 Tinh dầu bạc 2.6.1 Đặc tính thành phần hóa học 2.6.2 Các phương pháp chiết xuất tinh dầu 2.7 Công dụng giá trị kinh tế 11 2.8 Các nghiên cứu bạc 12 2.9 Kết luận 14 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 15 3.1 Địa điểm thời gian 15 vi 3.1.1 Địa điểm 15 3.1.2 Thời gian 15 3.2 Đặc điểm nơi thí nghiệm 15 3.2.1 Đặc điểm đất đai 15 3.2.2 Đặc điểm khí hậu thời tiết 15 Bảng 3.2 Đặc điểm khí hậu thời tiết 15 3.3 Vật liệu thí nghiệm 16 3.4 Phương pháp thí nghiệm 16 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 16 3.4.2 đồ bố trí thí nghiệm 17 3.4.3 Quy mơ thí nghiệm 17 3.4.4 Các tiêu theo dõi 17 3.5 Xử lý số liệu phân tích thống kê 20 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Ảnh hưởng khoảng cách, mật độ trồng dến thời gian sinh trưởng phát triển 21 4.2 Chiều cao tốc độ tăng trưởng 22 4.3 Số tốc độ 25 4.4 Số cành tốc độ cành 27 4.5 Chỉ tiêu thân ngầm 30 4.6 Năng suất 31 4.6.1.Biến động suất tinh dầu 31 4.6.2 Năng suất thu hoạch 34 4.8 Tình hình sâu bệnh hại 35 4.8 So sánh, đánh giá hiệu kinh tế mật độ trồng 36 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 43 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DFT: Deep Flow Technique Kỹ thuật dòng chảy ngập DC: đối chứng HPLC: High-performance Liquid Chromatography Sắc ký lỏng cao áp LLL: lần lặp lại MSTATC: Phần mềm xử lý số liệu phân tích thống kê nơng nghiệp trường Đại học Michigan (Mỹ), phiên 1.2 NST: ngày sau trồng NT: nghiệm thức RCBD: Randomized Completed Block Design Kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên TLC: Thin-layer Chromatography Sắc ký lớp mỏng VND: Việt Nam Đồng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diễn biến tỷ lệ tinh dầu phụ thuộc vào thời gian thu hoạch ngày… 09 Bảng 3.1 Kết phân tích mẫu đất……………………………………………….…15 Bảng 3.2 Đặc điểm khí hậu thời tiết………………………………………………….15 Bảng 4.1: Ảnh hưởng khoảng cách, mật độ trồng đến thời gian sinh trưởng phát triển………………………………………………………………………….……… 21 Bảng 4.2: Động thái tăng trưởng chiều cao……… …………………………………22 Bảng 4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao………………………………………………24 Bảng 4.4 Động thái lá……….…………………………………………………… 25 Bảng 4.5 Tốc độ lá……………….……………………………………………… 27 Bảng 4.6 Động thái cành………………………………………………………… 28 Bảng 4.7 Tốc độ cành………………… ………………………………………….29 Bảng 4.8 Các tiêu thân ngầm…………………………………………………… 30 Bảng 4.9 Biến động suất tinh dầu………………………………………………31 Bảng 4.10 Biến động suất tinh dầu lý thuyết…… ….……………………… 33 Bảng 4.11 Năng suất khô tươi……………………………….…………………….34 Bảng 4.12: tính tốn chi phí đầu tư cho bạc nghiệm thức thí nghiệm………………………………………………………………………… … 37 Bảng 4.13 tính tốn so sánh hiệu kinh tế nghiệm thức thí nghiệm…38 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ Hình 2.1 Quy trình chiết xuất tinh dầu theo phương pháp chưng cất nước 10 Hình 2.2 Quy trình chiết xuất tinh dầu CO2 lỏng siêu hạn 11 Hình 4.1.Diễn biến bệnh thối gốc nấm Phytophthora sp ………………… …… 36 73 Variable 7: trongluongre/thanngam A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.18 0.092 0.86 0.4570 nt 0.08 0.020 0.18 0.9398 Error 0.85 0.106 Non-additivity 0.13 0.134 1.32 Residual 0.71 0.102 -Total 14 1.11 -Grand Mean= 2.693 Grand Sum= Coefficient of Variation= 40.400 12.08% Means for variable (tlre) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 2.646 2.846 2.588 Means for variable (tlre) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 2.750 2.750 2.640 2.577 2.750 (DC) Total Count= 15 74 * Phụ lục 5: Phân tích thống kê biến động suất tinh dầu Data file: NANG SUAT TINH DAU THUC TE Variable 3: 70 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.004 0.81 0.4790 nt 0.15 0.036 7.62 0.0078 Error 0.04 0.005 Non-additivity 0.00 0.000 0.03 Residual 0.04 0.005 -Total 14 0.19 -Grand Mean= 0.992 Grand Sum= Coefficient of Variation= 14.880 Total Count= 6.97% Means for variable (70 NST) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 0.974 1.024 0.978 Means for variable (70 NST) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 1.007 0.807 1.067 1.083 (NST) 0.997 Error Mean Square = 0.005000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1937 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.010 0.8100 1.070 1.080 1.000 A B A A AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.080 1.070 1.010 1.000 0.8100 A A A AB (DC) B 15 75 Variable 4: 75 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.29 0.143 0.23 0.8016 nt 16.10 4.025 6.39 0.0131 Error 5.04 0.630 Non-additivity 0.06 0.056 0.08 Residual 4.99 0.712 -Total 14 21.43 -Grand Mean= 9.927 Grand Sum= Coefficient of Variation= 148.910 Total Count= 8.00% Means for variable (75 NST) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 10.102 9.764 9.916 Means for variable (75 NST) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 9.410 9.497 11.740 8.703 (DC) 10.287 Error Mean Square = 0.6300 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.494 at alpha = 0.050 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 9.410 9.500 11.74 8.700 10.29 BC BC A C AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 11.74 10.29 9.500 9.410 8.700 A AB (DC) BC BC C 15 76 Variable 5: 80 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5.40 2.698 1.91 0.2103 nt 226.48 56.621 40.01 0.0000 Error 11.32 1.415 Non-additivity 1.81 1.807 1.33 Residual 9.51 1.359 -Total 14 243.20 -Grand Mean= 30.115 Grand Sum= Coefficient of Variation= 451.720 Total Count= 3.95% Means for variable (80 NST) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 29.304 30.304 30.736 Means for variable (80 NST) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 22.777 32.050 34.210 31.140 (DC) 30.397 Error Mean Square = 1.415 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.259 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 22.78 32.05 34.21 31.14 30.40 C AB A AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 34.21 32.05 31.14 30.40 22.78 A AB AB B (DC) C 15 77 Variable 6: 85 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.34 1.172 2.45 0.1475 nt 2.42 0.605 1.27 0.3587 Error 3.82 0.478 Non-additivity 0.08 0.084 0.16 Residual 3.74 0.534 -Total 14 8.59 -Grand Mean= 8.659 Grand Sum= Coefficient of Variation= 129.880 7.98% Means for variable (85 NST) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 8.108 9.018 8.850 Means for variable (85 NST) for each level of variable (nt): Var Value (DC) Var Mean 8.533 9.060 9.023 7.957 8.720 Total Count= 15 78 Variable 7: 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.14 0.071 0.33 0.7262 nt 17.73 4.432 20.73 0.0003 Error 1.71 0.214 Non-additivity 0.09 0.087 0.37 Residual 1.62 0.232 -Total 14 19.58 -Grand Mean= 6.295 Grand Sum= Coefficient of Variation= 94.420 Total Count= 7.35% Means for variable (90 NST) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 6.236 6.216 6.432 Means for variable (90 NST) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 7.733 7.450 5.447 5.060 (DC) 5.783 Error Mean Square = 0.2140 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.267 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.730 7.450 5.450 5.060 5.780 A A B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.730 7.450 5.780 5.450 5.060 A A B (DC) B B 15 79 Data file: NANG SUAT TINH DAU LY THUYET Variable 3: 70 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.53 0.263 1.15 0.3648 nt 39.42 9.855 43.03 0.0000 Error 1.83 0.229 Non-additivity 1.60 1.599 48.05 Residual 0.23 0.033 -Total 14 41.78 -Grand Mean= 2.827 Grand Sum= Coefficient of Variation= 42.400 Total Count= 16.93% Means for variable (70 NST) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 2.718 3.090 2.672 Means for variable (70 NST) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 2.127 1.607 2.193 6.040 (DC) 2.167 Error Mean Square = 0.2290 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.311 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.130 1.610 2.190 6.040 2.170 B B B A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 6.040 2.190 2.170 2.130 1.610 A B B (DC) B B 15 80 Variable 4: 75 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 61.63 30.814 5.38 0.0330 nt 1097.29 274.324 47.93 0.0000 Error 45.79 5.724 Non-additivity 4.14 4.140 0.70 Residual 41.65 5.950 -Total 14 1204.71 -Grand Mean= 34.387 Grand Sum= Coefficient of Variation= 515.810 Total Count= 6.96% Means for variable (75 NST) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 33.142 32.774 37.246 Means for variable (75 NST) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 27.723 30.243 39.763 48.517 (DC) 25.690 Error Mean Square = 5.724 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.555 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 27.72 30.24 39.76 48.52 25.69 C C B A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 48.52 39.76 30.24 27.72 25.69 A B C C C (DC) 15 81 Variable 5: 80 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 69.55 34.773 0.68 0.5358 nt 11378.78 2844.695 55.24 0.0000 Error 411.97 51.496 Non-additivity 42.88 42.876 0.81 Residual 369.09 52.727 -Total 14 11860.29 -Grand Mean= 109.693 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1645.390 Total Count= 6.54% Means for variable (80 NST) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 106.718 111.744 110.616 Means for variable (80 NST) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 70.950 135.760 145.583 92.850 (DC) 103.320 Error Mean Square = 51.50 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 19.66 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 70.95 135.8 145.6 92.85 103.3 C A A B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 145.6 135.8 103.3 92.85 70.95 A A B (DC) B C 15 82 Variable 6: 85 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 11.26 5.630 2.16 0.1774 nt 564.42 141.105 54.23 0.0000 Error 20.82 2.602 Non-additivity 0.58 0.581 0.20 Residual 20.23 2.891 -Total 14 596.50 -Grand Mean= 18.576 Grand Sum= Coefficient of Variation= 278.640 Total Count= 8.68% Means for variable (85 NST) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 19.014 17.366 19.348 Means for variable (85 NST) for each level of variable (nt): Var Value (DC) Var Mean 9.810 15.167 23.857 26.923 17.123 Error Mean Square = 2.602 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.419 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 9.810 15.17 23.86 26.92 17.12 C B A A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 26.92 23.86 17.12 15.17 9.810 A A B (DC) B C 15 83 Variable 7: 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.33 0.167 0.20 0.8231 nt 221.05 55.263 66.02 0.0000 Error 6.70 0.837 Non-additivity 0.36 0.359 0.40 Residual 6.34 0.905 -Total 14 228.08 -Grand Mean= 10.065 Grand Sum= Coefficient of Variation= 150.980 Total Count= 9.09% Means for variable (90 NST) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 9.934 10.274 9.988 Means for variable (90 NST) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 5.970 8.957 8.950 17.377 (DC) 9.073 Error Mean Square = 0.8370 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.506 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.970 8.960 8.950 17.38 9.070 C B B A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 17.38 9.070 8.960 8.950 5.970 A B (DC) B B C 15 84 * Phụ lục 6: Phân tích thống kê so sánh suất Data file: BANG ANOVA NANG SUAT Variable 3: NANG SUAT KHO THUC TE A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 75241.23 37620.615 6.05 0.0251 nt 604464.56 151116.139 24.31 0.0002 Error 49729.71 6216.214 Non-additivity 762.77 762.774 0.11 Residual 48966.94 6995.276 -Total 14 729435.50 -Grand Mean= 1351.631 Grand Sum= 20274.460 Coefficient of Variation= Total Count= 5.83% Means for variable (nskhott) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 1251.486 1400.152 1403.254 Means for variable (nskhott) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 1203.810 1476.677 1671.777 1109.960 5(DC) 1295.930 Error Mean Square = 6216 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 216.0 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1204 1477 1672 1110 1296 C AB A C BC Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1672 1477 1296 1204 1110 A AB BC (DC) C C 15 85 Variable 4: NANG SUAT KHO LY THUYET A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 353026.90 176513.451 1.30 0.3254 nt 10731405.33 2682851.333 19.70 0.0003 Error 1089604.43 136200.553 Non-additivity 535898.98 535898.982 6.77 Residual 553705.44 79100.778 -Total 14 12174036.66 -Grand Mean= 4317.231 Grand Sum= 64758.470 Coefficient of Variation= Total Count= 8.55% Means for variable (nskholt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 4115.186 4349.800 4486.708 Means for variable (nskholt) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 4092.913 4564.237 5829.573 3534.400 5(DC) 3565.033 Error Mean Square = 1.362e+005 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1011 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 4093 4564 5830 3534 3565 BC B A C BC Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5830 4564 4093 3565 3534 A B BC BC (DC) C 15 86 Variable 5: NANG SUAT TUOI THUC TE A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 535868.45 267934.225 1.11 0.3748 nt 21491650.01 5372912.501 22.30 0.0002 Error 1927369.80 240921.225 Non-additivity 806182.95 806182.948 5.03 Residual 1121186.85 160169.550 -Total 14 23954888.25 -Grand Mean= 8059.507 Grand Sum=120892.600 Coefficient of Variation= Total Count= 6.09% Means for variable (nstuoitt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 7823.846 8068.090 8286.584 Means for variable (nstuoitt) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 7178.090 8805.130 9968.470 6618.473 5(DC) 7727.370 Error Mean Square = 2.409e+005 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1345 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7178 8805 9968 6618 7727 C AB A C BC Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 9968 8805 7727 7178 6618 A AB BC (DC) C C 15 87 Variable 6: NANG SUAT TUOI LY THUYET A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3622834.04 1811417.022 0.42 0.6682 nt 380867944.67 95216986.167 22.30 0.0002 Error 34164857.32 4270607.165 Non-additivity 20292822.08 20292822.077 10.24 Residual 13872035.24 1981719.320 -Total 14 418655636.03 -Grand Mean= 25726.901 Grand Sum=385903.521 Coefficient of Variation= Total Count= 8.03% Means for variable (nstuoilt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 25048.110 25937.010 26195.584 Means for variable (nstuoilt) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 24405.240 27136.133 34760.604 21074.943 5(DC)21257.587 Error Mean Square = 4.271e+006 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5662 at alpha = 0.010 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 24410 27140 34760 21070 21260 BC B A C C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 34760 27140 24410 21260 21070 A B BC C (DC) C 15 ... HÀM LƯỢNG TINH DẦU CỦA CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) TẠI THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM DUY Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nơng nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn:... tập thể lớp DH07NH bạn giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập thực đề tài iii TÓM TẮT PHẠM DUY, trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Đề tài nghiên cứu “SO SÁNH ẢNH
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HÀM LƯỢNG TINH DẦU CỦA CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) TẠI THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HÀM LƯỢNG TINH DẦU CỦA CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) TẠI THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay