ĐIỀU TRA BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI HOA HỒNG VÀ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BVTV TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

87 28 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI HOA HỒNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BVTV TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VIỆT LINH Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i    ĐIỀU TRA BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI HOA HỒNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BVTV TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT Tác giả NGUYỄN VIỆT LINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS Từ Thị Mỹ Thuận Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011   ii    LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Bảo vệ Thực vật, hệ quy Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn: - Cơ Từ Thị Mỹ Thuận tồn thể thầy Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học giúp tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp - Các anh chị cán Chi cục bảo vệ thực vật hết lòng dẫn giúp đỡ tơi suốt trình thực đề tài - Tất chủ hộ trồng hoa phường 5, thành phố Đà Lạt tạo điều kiện cho tơi thực tốt khóa luận tốt nghiệp - Gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Việt Linh   iii    TÓM TẮT Nguyễn Việt Linh – sinh viên khoa Nông Học, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM, tháng 08 năm 2011 Đề tài: “Điều tra bệnh phấn trắng hại hoa hồng hiệu lực phòng trừ bệnh số loại thuốc BVTV thành phố Đà Lạt” Giáo viên hướng dẫn: TS Từ Thị Mỹ Thuận – Bộ môn BVTV – trường đại học Nông Lâm Tp HCM Đề tài tiến hành ba phường: 5, thành phố Đà Lạt từ tháng đến tháng năm 2011 Kết ghi nhận sau thời gian tiến hành điều tra phần cho biết trạng canh tác kinh nghiệm người nông dân việc chăm sóc phòng trừ bệnh phấn trắng hoa hồng Tp Đà Lạt, đồng thời xác định mức độ phổ biến bệnh, biến động bệnh giống hoa mật độ trồng khác Qua đó, tiến hành khảo nghiệm để đưa loại thuốc có khả phòng trừ bệnh tốt Theo điều tra, hầu hết vườn trồng hoa Tp Đà Lạt có diện tích trồng hoa hồng vào khoảng 1.000 – 5.000 m2 (chiếm tỷ lệ 50,01%) với số tuổi vào khoảng – năm (chiếm tỷ lệ 70%), giống trồng nhiều Tp Đà Lạt là: đỏ nhung, phấn hồng, hồng vàng hồng trắng Bệnh phấn trắng xuất tất điểm điều tra từ giai đoạn ngày sau thật Ở phường mức độ phổ biến bệnh cao so với phường Ghi nhận biến động bốn giống hoa hồng bệnh phấn trắng thu kết quả: giống hồng trắng giống nhiễm bệnh giống phấn hồng giống mẫn cảm với bệnh Thêm vào đó, mật độ trồng tác động lớn đến mức độ phát triển bệnh, vườn trồng với mật độ dày (200 ngàn cây/ha) có tỷ lệ bệnh số bệnh cao so với vườn trồng với mật độ thưa (140 ngàn cây/ha)   iv    Bốn loại thuốc thử nghiệm phòng trừ bệnh phấn trắng hoa hồng có khả hạn chế bệnh Trong đó, thuốc Amistar Top 325SC cho hiệu kỹ thuật cao tất thời điểm theo dõi, sau lần phun hiệu kỹ thuật thuốc đạt 87,85% Các loại thuốc thử nghiệm không làm tăng tổng số hoa thương phẩm làm tăng chất lượng hoa Ở nghiệm thức phun Amistar Top 325SC, số hoa loại cao 6,3 hoa; nghiệm thức phun Acti No Vate 1SP có số hoa loại không khác biệt so với nghiệm thức đối chứng   v    MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng biểu viii Danh sách đồ hình ảnh x Danh sách chữ viết tắt xii Chương Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa cảnh giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa cảnh giới 2.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa cảnh Việt Nam 2.1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa cảnh thành phố Đà Lạt 2.2 Giới thiệu chung hoa hồng 2.2.1 Phân loại thực vật học nguồn gốc hoa hồng 2.2.2 Một số giống hoa hồng trồng phổ biến 2.2.3 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh hoa hồng 2.3 Giới thiệu bệnh phấn trắng hại hoa hồng 13 2.3.1 Triệu chứng bệnh phấn trắng hoa hồng 13 2.3.2 Tác nhân gây bệnh 15 2.3.3 Quy luật phát sinh, phát triển bệnh 15   vi    2.3.4 Biện pháp phòng trừ 17 2.4 Một số nghiên cứu bệnh phấn trắng hoa hồng 18 Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu 19 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 19 3.2 Vật liệu thí nghiệm 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Điều tra trạng canh tác hoa hồng kinh nghiệm phòng trừ bệnh phấn trắng hại hoa hồng nơng dân thành phố Đà Lạt 19 3.3.2 Điều tra tình hình bệnh phấn trắng hoa hồng 20 3.3.2.1 Điều tra mức độ phổ biến bệnh phấn trắng hoa hồng 20 3.3.2.2 Điều tra biến động bệnh phấn trắng hoa hồng 21 3.3.3 Thí nghiệm khảo sát hiệu lực số loại thuốc phòng trừ bệnh phấn trắng hoa hồng 22 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 25 Chương Kết thảo luận 26 4.1 Điều tra trạng canh tác hoa hồng biện pháp phòng trừ bệnh phấn trắng hoa hồng nông dân thành phố Đà Lạt 26 4.2 Điều tra tình hình bệnh phấn trắng hoa hồng thành phố Đà Lạt 32 4.2.1 Điều tra mức độ phổ biến bệnh phấn trắng hoa hồng thành phố Đà Lạt 32 4.2.2 Khả chống chịu bốn giống hoa hồng bệnh phấn trắng hoa hồng thành phố Đà Lạt 37 4.2.3 Ảnh hưởng mật độ trồng đến bệnh phấn trắng hoa hồng thành phố Đà Lạt 40 4.3 Thí nghiệm khảo sát hiệu lực số loại thuốc BVTV phòng trừ bệnh phấn trắng hại hoa hồng thành phố Đà Lạt 41 4.3.1 Ảnh hưởng loại thuốc thử nghiệm đến tỷ lệ bệnh số bệnh phấn trắng hoa hồng 41   vii    4.3.2 Hiệu kỹ thuật loại thuốc thử nghiệm bệnh phấn trắng hoa hồng thành phố Đà Lạt 46 4.3.3 Ảnh hưởng loại thuốc thử nghiệm đến sinh trưởng, phát triển hoa hồng 47 4.3.4 Ảnh hưởng loại thuốc thử nghiệm đến số hoa hồng thương phẩm 47 Chương Kết luận đề nghị 50 Tài liệu tham khảo 52 Phụ lục 54   viii    DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Tình hình sản xuất hoa số nước giới năm 2004 Bảng 3.1 Bảng phân cấp bệnh phấn trắng hại hoa hồng 21 Bảng 3.2 Các cơng thức thí nghiệm 22 Bảng 3.3 Bảng đánh giá ảnh hưởng thuốc hoa hồng 24 Bảng 4.1 Sự phân bố diện tích vườn trồng hoa hồng thành phố Đà Lạt 27 Bảng 4.2 Phân bố tuổi hoa hồng thành phố Đà Lạt (năm 2011) 27 Bảng 4.3 Khoảng cách mật độ trồng hoa hồng 28 Bảng 4.4 Giống hoa hồng trồng thành phố Đà Lạt 29 Bảng 4.5 Các biện pháp phòng trừ bệnh phấn trắng hoa hồng người nông dân thành phố Đà Lạt 31 Bảng 4.6 Tỷ lệ vườn bị bệnh phấn trắng thành phố Đà Lạt (năm 2011) 33 Bảng 4.7 Tỷ lệ bị bệnh phấn trắng thành phố Đà Lạt 34 Bảng 4.8 Chỉ số bị bệnh phấn trắng thành phố Đà Lạt 36 Bảng 4.9 Khả chống chịu giống hoa hồng tỷ lệ bị bệnh phấn trắng thành phố Đà Lạt 37 Bảng 4.10 Khả chống chịu giống hoa hồng số bị bệnh phấn trắng thành phố Đà Lạt 39 Bảng 4.11 Ảnh hưởng mật độ trồng đến bệnh phấn trắng hoa hồng thành phố Đà Lạt 40 Bảng 4.12 Ảnh hưởng loại thuốc thử nghiệm đến tỷ lệ bị bệnh phấn trắng hoa hồng thành phố Đà Lạt 42 Bảng 4.13 Ảnh hưởng loại thuốc thử nghiệm đến số bị bệnh phấn trắng hoa hồng thành phố Đà Lạt 44 Bảng 4.14 Ảnh hưởng loại thuốc thử nghiệm đến số hoa hồng thương phẩm 48   ix    DANH SÁCH CÁC ĐỒ HÌNH ẢNH Trang Hình 2.1 Triệu chứng bệnh phấn trắng 13 Hình 2.2 Triệu chứng bệnh phấn trắng cành, cổ đài 13 Hình 2.3 Chu kỳ bệnh phấn trắng hoa hồng nấm Sphaerotheca pannosa var rosae gây 16 Hình 3.1 đồ bố trí thí nghiệm 23 Hình 3.2 Tồn cảnh khu thí nghiệm 23 Hình 4.1 Một số giống hoa hồng trồng thành phố Đà Lạt 30 Hình 4.2 Lá (mặt trên) bốn giống hoa hồng trồng phổ biến Tp Đà Lạt 38 Hình 4.3 Bệnh phấn trắng thời điểm trước phun sau phun lần nghiệm thức đối chứng 45 Hình 4.4 Bệnh phấn trắng thời điểm trước phun sau phun lần nghiệm thức phun thuốc Amistar Top 325SC 46 Hình 4.5 Số hoa thương phẩm nghiệm thức sau thu hoạch lần 49 Biểu đồ 4.1 Biểu đồ thể hiệu kỹ thuật bốn loại thuốc thử nghiệm đến bệnh phấn trắng hoa hồng 46   62    4.3 Bảng chuyển đổi số liệu tỷ lệ bệnh sau phun lần R1 R2 R3 NT TB X X’ X X’ X X’ Acti 26,9 31,24 34,64 36,05 42,47 40,67 34,67 Amistar 39,68 39,04 24,59 29,73 38,51 38,36 34,26 Nativo 43,96 41,53 36,65 37,26 28,46 32,24 36,36 Vieteam 35,92 36,82 28,13 32,03 26,85 31,21 30,3 ĐC 57,52 49,33 46,35 42,91 47,01 43,29 50,29 SAU PHUN LẦN 2                       A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  4         245.54         61.385      3.38    0.0671    LLL                 2          40.57         20.283      1.12    0.3736    Error               8         145.33         18.166      Non‐additivity    1           3.00          2.999      0.15      Residual          7         142.33         20.333    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14         431.44    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=    37.447   Grand Sum=   561.710  Total Count=  15         Coefficient of Variation=   11.38%        63    4.4 Bảng chuyển đổi số liệu tỷ lệ bệnh sau phun lần R1 R2 R3 NT TB X X’ X X’ X X’ Acti 26,81 31,18 28,37 32,18 46,76 43,14 33,98 Amistar 26,1 30,72 22,05 28,01 31,63 34,22 26,59 Nativo 40,69 39,63 31,83 34,35 25,63 30,42 32,72 Vieteam 41,93 40,36 29,41 32,84 16,26 23,78 29,2 ĐC 57,65 49,4 55,06 47,9 53,74 47,14 55,48 SAU PHUN LẦN 3             A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  4         561.82        140.456      4.29    0.0382    LLL                 2          28.43         14.217      0.43    0.6624    Error               8         262.21         32.776      Non‐additivity    1           3.40          3.398      0.09      Residual          7         258.81         36.973    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14         852.47    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=    36.351   Grand Sum=   545.270  Total Count=  15   Coefficient of Variation=   15.75%         Trắc nghiệm phân hạng sau phun lần   64      Error Mean Square = 32.78       Error Degrees of Freedom = 8  No. of observations to calculate a mean = 3    Least Significant Difference Test  LSD value = 10.78      at alpha = 0.050         Original Order               Ranked Order     Mean    1 =    35.50   B    Mean    5 =    48.15  A    Mean    2 =    30.98   B    Mean    1 =    35.50   B   Mean    3 =    34.80   B    Mean    3 =    34.80   B   Mean    4 =    32.33   B    Mean    4 =    32.33   B   Mean    5 =    48.15  A     Mean    2 =    30.98   B    4.5 Bảng chuyển đổi số liệu tỷ lệ bệnh sau phun lần R1 R2 R3 NT TB X X’ X X’ X X’ Acti 25,69 30,45 25,66 30,43 46,23 42,84 32,53 Amistar 23,32 28,88 15,17 22,92 21,39 27,55 19,96 Nativo 40,34 39,43 28,36 32,18 18,95 25,81 29,22 Vieteam 24,92 29,95 27,74 31,78 16,48 23,95 23,05 ĐC 58,07 49,64 56,31 48,63 55,33 48,06 56,57     SAU PHUN LẦN 4                  A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  4         851.02        212.754      7.13    0.0095    LLL                 2          10.78          5.391      0.18    0.8381    Error               8         238.86         29.858      Non‐additivity    1          11.58         11.579      0.36      Residual          7         227.29         32.469    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14        1100.66    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    65           Grand Mean=    34.000   Grand Sum=   510.000  Total Count=  15   Coefficient of Variation=   16.07%    Trắc nghiệm phân hạng sau phun lần   Error Mean Square = 29.86       Error Degrees of Freedom = 8  No. of observations to calculate a mean = 3    Least Significant Difference Test  LSD value = 14.97      at alpha = 0.010         Original Order               Ranked Order     Mean    1 =    34.57  AB    Mean    5 =    47.94  A    Mean    2 =    26.45   B    Mean    1 =    34.57  AB   Mean    3 =    32.47   B    Mean    3 =    32.47   B   Mean    4 =    28.56   B    Mean    4 =    28.56   B   Mean    5 =    47.94  A     Mean    2 =    26.45   B  4.6 Bảng chuyển đổi số liệu số bệnh trước phun R1 R2 R3 NT TB X X’ X X’ X X’ Acti 0,9 1,18 1,63 1,46 1,06 1,25 1,2 Amistar 1,6 1,45 1,59 1,45 1,07 1,25 1,42 Nativo 1,57 1,44 1,36 1,36 1,67 1,47 1,53 Vieteam 1,12 1,27 0,56 1,03 1,12 1,27 0,93 ĐC 1,29 1,34 1,28 1,33 1,17 1,29 1,25 TRƯỚC PHUN         Variable 3: csb             A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    nt                  4           0.09          0.023      1.36    0.3288    lll                 2          ‐0.00         ‐0.000     ‐0.00    0.0000    66      Error               8           0.13          0.017    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14           0.22    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=     1.320   Grand Sum=    19.800  Total Count=  15         Coefficient of Variation=    9.78%             4.7 Bảng chuyển đổi số liệu số bệnh sau phun lần R1 R2 R3 NT TB X X’ X X’ X X’ Acti 4,15 2,16 3,94 2,11 6,91 2,72 Amistar 4,76 2,29 4,31 2,19 3,47 1,99 4,18 Nativo 8,94 3,07 2,68 1,78 4,11 2,15 5,24 Vieteam 7,29 2,79 3,32 1,95 1,87 1,54 4,16 ĐC 9,1 3,1 8,41 2,98 7,83 2,89 8,45   SAU PHUN LẦN 1             A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    67      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  4           1.53          0.382      2.34    0.1422    LLL                 2           0.69          0.344      2.11    0.1833    Error               8           1.30          0.163      Non‐additivity    1           0.10          0.100      0.58      Residual          7           1.20          0.172    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14           3.52    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=     2.381   Grand Sum=    35.710  Total Count=  15         Coefficient of Variation=   16.96%  4.8 Bảng chuyển đổi số liệu số bệnh sau phun lần R1 R2 R3 NT TB X X’ X X’ X X’ Acti 5,16 2,38 6,2 2,59 10,63 3,34 7,33 Amistar 7,21 2,78 4,49 2,23 6,81 2,7 6,17 Nativo 11,09 3,4 6,64 2,67 4,3 2,19 7,34 Vieteam 9,22 3,12 6,22 2,59 3,94 2,11 6,46 ĐC 19,82 4,51 16,36 4,11 12,63 3,62 16,27 SAU PHUN LẦN 2               A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E      68                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  4           4.83          1.208      5.57    0.0192    LLL                 2           0.60          0.301      1.39    0.3039    Error               8           1.73          0.217      Non‐additivity    1           0.04          0.036      0.15      Residual          7           1.70          0.243    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14           7.17    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=     2.956   Grand Sum=    44.340  Total Count=  15         Coefficient of Variation=   15.75%    Trắc nghiệm phân hạng sau phun lần   Error Mean Square = 0.2170      Error Degrees of Freedom = 8  No. of observations to calculate a mean = 3    Least Significant Difference Test  LSD value = 0.8771     at alpha = 0.050         Original Order               Ranked Order   Mean    1 =    2.770   B    Mean    5 =    4.080  A    Mean    2 =    2.570   B    Mean    1 =    2.770   B   Mean    3 =    2.750   B    Mean    3 =    2.750   B   Mean    4 =    2.610   B    Mean    4 =    2.610   B   Mean    5 =    4.080  A     Mean    2 =    2.570   B  4.9 Bảng chuyển đổi số liệu số bệnh sau phun lần R1 R2 R3 NT TB X X’ X X’ X X’ Acti 5,06 2,36 4,25 2,18 10,5 3,32 6,6 Amistar 5,05 2,36 3,7 2,05 4,14 2,15 4,3 Nativo 10,47 3,31 5,38 2,42 4,14 2,15 6,66 Vieteam 7,61 2,85 6,06 2,56 2,2 1,64 5,29 ĐC 24,55 21,47 4,69 20,69 4,6 22,24   SAU PHUN LẦN 3    69               A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  4           4.83          1.208      5.57    0.0192    LLL                 2           0.60          0.301      1.39    0.3039    Error               8           1.73          0.217      Non‐additivity    1           0.04          0.036      0.15      Residual          7           1.70          0.243    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14           7.17    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=     2.956   Grand Sum=    44.340  Total Count=  15   Coefficient of Variation=   15.75%    Trắc nghiệm phân hạng sau phun lần   Data File : Keyboard     Function : RANGE   Error Mean Square = 0.2170      Error Degrees of Freedom = 8  No. of observations to calculate a mean = 3    Least Significant Difference Test  LSD value = 0.8771     at alpha = 0.050         Original Order               Ranked Order     Mean    1 =    2.770   B    Mean    5 =    4.080  A    Mean    2 =    2.570   B    Mean    1 =    2.770   B   Mean    3 =    2.750   B    Mean    3 =    2.750   B   Mean    4 =    2.610   B    Mean    4 =    2.610   B   Mean    5 =    4.080  A     Mean    2 =    2.570   B      4.10 Bảng chuyển đổi số liệu số bệnh sau phun lần R1 R2 R3 NT TB X   X’ X X’ X X’ Acti 4,4 2,21 4,25 2,18 10,18 3,27 6,28 Amistar 4,18 2,16 2,38 1,7 1,87 3,19 70    Nativo 9,24 3,12 4,52 2,24 2,99 1,87 5,58 Vieteam 4,62 2,26 5,36 2,42 2,14 1,62 4,04 ĐC 27,37 5,28 22,44 4,79 21,04 4,64 23,62   SAU PHUN LẦN 4             A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  4          17.75          4.437     18.81    0.0004    LLL                 2           0.40          0.200      0.85    0.4639    Error               8           1.89          0.236      Non‐additivity    1           0.02          0.022      0.08      Residual          7           1.86          0.266    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14          20.03    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=     2.775   Grand Sum=    41.630  Total Count=  15         Coefficient of Variation=   17.50%    Trắc nghiệm phân hạng sau phun lần Error Mean Square = 0.2360      Error Degrees of Freedom = 8  No. of observations to calculate a mean = 3    Least Significant Difference Test  LSD value = 0.9147     at alpha = 0.010         Original Order               Ranked Order       Mean    1 =    2.550   B    Mean    5 =    4.900  A    Mean    2 =    1.910   B    Mean    1 =    2.550   B   Mean    3 =    2.410   B    Mean    3 =    2.410   B   Mean    4 =    2.100   B    Mean    4 =    2.100   B   Mean    5 =    4.900  A     Mean    2 =    1.910   B      4.11 Bảng chuyển đổi số liệu hiệu kỹ thuật thuốc sau phun lần NT   R1 R2 R3 TB 71    X X’ X X’ X X’ Acti 34,63 36,05 41,21 39,94 24,59 29,73 33,48 Amistar 57,83 49,5 58,74 50,03 51,54 45,88 56,04 Nativo 29,28 32,76 60,01 50,77 63,23 52,67 50,84 Vieteam 22,73 28,47 19,77 26,4 50,05 45,03 30,85       A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  3         500.99        166.996      2.40    0.1661    LLL                 2          96.37         48.185      0.69    0.5359    Error               6         416.93         69.488      Non‐additivity    1           0.52          0.522      0.01      Residual          5         416.41         83.282    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              11        1014.29    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=    40.602   Grand Sum=   487.230  Total Count=  12         Coefficient of Variation=   20.53%  4.12 Bảng chuyển đổi số liệu hiệu kỹ thuật thuốc sau phun lần NT   R1 R2 R3 TB 72    X X’ X X’ X X’ Acti 62,68 52,35 48,24 43,99 29,1 32,65 46,67 Amistar 65,67 54,13 69,91 56,73 54,04 47,32 63,21 Nativo 54,03 47,31 61,8 51,83 76,15 60,77 63,99 Vieteam 40,42 39,48 35,1 36,33 51,41 45,81 42,31       A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  3         389.01        129.671      2.06    0.2069    LLL                 2           5.82          2.911      0.05    0.9551    Error               6         377.39         62.899      Non‐additivity    1          35.78         35.784      0.52      Residual          5         341.61         68.322    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              11         772.23    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Grand Mean=    47.392   Grand Sum=   568.700  Total Count=  12         Coefficient of Variation=   16.73%    4.13 Bảng chuyển đổi số liệu hiệu kỹ thuật thuốc sau phun lần   73    R1 R2 R3 NT TB X X’ X X’ X X’ Acti 70,46 57,08 84,46 66,78 43,98 41,54 66,3 Amistar 83,42 65,97 86,13 68,13 78,12 62,11 82,56 Nativo 64,96 53,7 76,42 60,95 85,98 68,01 75,79 Vieteam 64,3 53,31 43,48 41,25 80,89 64,08 62,89     SAU PHUN LẦN 3             A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  3         288.74         96.248      0.83    0.5258    LLL                 2           6.99          3.493      0.03    0.9706    Error               6         699.10        116.517      Non‐additivity    1          12.84         12.842      0.09      Residual          5         686.26        137.252    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              11         994.83    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=    58.576   Grand Sum=   702.910  Total Count=  12         Coefficient of Variation=   18.43%      74    4.14 Bảng chuyển đổi số liệu hiệu kỹ thuật thuốc sau phun lần R1 R2 R3 NT TB X X’ X X’ X X’ Acti 76,96 61,31 85,13 67,32 46,59 43,04 69,56 Amistar 87,69 69,46 91,46 73,01 84,41 66,74 87,85 Nativo 72,26 58,22 81,04 64,19 90,04 71,6 81,11 Vieteam 80,56 63,84 45,4 42,36 89,37 70,97 71,78       SAU PHUN LẦN 4           A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    NT                  3         289.98         96.660      0.67    0.6016    LLL                 2           5.46          2.731      0.02    0.9813    Error               6         867.56        144.594      Non‐additivity    1          14.77         14.769      0.09      Residual          5         852.79        170.559    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              11        1163.01    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=    62.672   Grand Sum=   752.060  Total Count=  12         Coefficient of Variation=   19.19%    75    4.15 Năng suất loại            A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    nt                  4           2.44          0.609      7.23    0.0091    lll                 2           0.25          0.125      1.49    0.2821    Error               8           0.67          0.084      Non‐additivity    1           0.01          0.007      0.08      Residual          7           0.67          0.095    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14           3.36    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=     2.211   Grand Sum=    33.160  Total Count=  15         Coefficient of Variation=   13.13%      Phân hạng NSL1     Error Mean Square = 0.08400     Error Degrees of Freedom = 8  No. of observations to calculate a mean = 3    Least Significant Difference Test  LSD value = 0.7940     at alpha = 0.010         Original Order               Ranked Order     Mean    1 =    1.930  AB    Mean    2 =    2.610  A    Mean    2 =    2.610  A     Mean    3 =    2.540  A    Mean    3 =    2.540  A     Mean    4 =    2.420  A    Mean    4 =    2.420  A     Mean    1 =    1.930  AB   Mean    5 =    1.560   B    Mean    5 =    1.560   B      4.16 Năng suất loại            A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    nt                  4           2.75          0.688      3.51    0.0618    lll                 2           0.38          0.191      0.97    0.4189    76      Error               8           1.57          0.196      Non‐additivity    1           0.18          0.176      0.88      Residual          7           1.39          0.199    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14           4.71    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=     1.877   Grand Sum=    28.150  Total Count=  15         Coefficient of Variation=   23.61%  4.17 Tổng suất A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E                     Degrees of   Sum of    Source           Freedom    Squares     Mean Square    F‐value   Prob    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    nt                  4           0.28          0.070      0.74    0.5879    lll                 2           0.11          0.054      0.57    0.5846    Error               8           0.75          0.094      Non‐additivity    1           0.10          0.103      1.11      Residual          7           0.65          0.093    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Total              14           1.14    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         Grand Mean=     2.200   Grand Sum=    33.000  Total Count=  15         Coefficient of Variation=   13.94%    ... đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Việt Linh   iii    TÓM TẮT Nguyễn Việt Linh – sinh viên khoa Nông Học, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM, tháng 08 năm 2011... thúc cho (Nguyễn Xuân Linh Nguyễn Thị Kim Lý, 2005) Ngoài để tăng suất chất lượng hoa, cần ý bón thêm phân vi lượng Fe, Zn, Mg,…; phân hữu phân chuồng, phân xanh,… (Nguyễn Xuân Linh Nguyễn Thị Kim... Ba nước sản xuất hoa cảnh lớn chiếm khoảng 50% sản lượng hoa giới Nhật, Hà Lan, Mỹ (Nguyễn Xuân Linh Nguyễn Thị Kim Lý, 2005) Giá trị nhập hoa cảnh giới tăng lên hàng năm Tính đến năm 1996 7,5
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI HOA HỒNG VÀ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BVTV TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT , ĐIỀU TRA BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI HOA HỒNG VÀ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BVTV TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay