ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ SINHHỌC ĐỐI VỚI NẤM PHYTOPHTHORA  PALMIVORA GÂY BỆNH TRÊN CÂY CA CAO  TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

76 28 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:45

1    ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ SINH  HỌC ĐỐI VỚI NẤM PHYTOPHTHORA  PALMIVORA GÂY BỆNH TRÊN  CÂY CA CAO  TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU        Tác giả      NGUYỄN VĂN Ý        Khóa luận được đệ trình đề hồn thành u cầu cấp bằng kỹ sư nơng nghiệp   ngành Bảo Vệ Thực Vật  Giáo viên hướng dẫn:  TS. Lê Đình Đơn  TP. Hồ Chí Minh  Tháng 07 năm 2011  2    LỜI CẢM TẠ    Con xin khắc ghi cơng ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ đã giúp con đạt kết quả  ngày hơm nay, và những người thân u q là nguồn động viên tinh thần bên con.             Chân thành cảm ơn đến:      Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh và ban  chủ nhiệm khoa Nơng học đã tạo điều kiện cho em học tập và trao dồi kiến thức.               Q thầy cơ khoa Nơng học, khoa Khoa học và các khoa khác đã tận tình  giảng dạy, truyền đạt cho em vốn kiến thức q báu trong q trình học tập.                     Thầy Lê Đình Đơn và thầy Đặng Hồng Hải đã tận tình hướng dẫn, giúp  đỡ em trong suốt q trình thực hiện đề tài và hồn thành luận văn tốt nghiệp.      Kỹ sư Ngơ Thành Khơn Ngun, kỹ sư Phạm Thị Thanh Vân  đã nhiệt tình  chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện đề tài.      Các bạn trong và ngồi lớp đã giúp đỡ và động viên tơi trong q trình  học tập và thực hiện đề tài.      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2011                                                                                 Sinh viên thực hiện         Nguyễn Văn Ý          3    TÓM TẮT    Đề  tài  nghiên  cứu  “Đánh  giá  hiệu  lực  của  một  số  loại  thuốc  hóa  học  và  sinh   học đối với nấm Phytophthora palmivora gây bệnh trên cây ca cao tại Bà Rịa – Vũng  Tàu”  được  tiến  hành  tại  xã  Bình  Giã,  huyện  Châu  Đức,  tỉnh  Bà  Rịa  –  Vũng  Tàu  và  phòng thí nghiệm của viện Nghiên Cứu Cơng Nghệ Sinh Học và Mơi Trường, trường  Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 02 đến  tháng 06 năm 2011. Đề tài được thực hiện với mục đích đánh giá hiệu lực của một số  loại thuốc: Norshield 86.2WG; Phytocide 50WP; Nordox 86WP; NLU – Tri đối với nấm  Phytophthora palmivora gây bệnh trên cây ca cao. Kết quả thu được:  Thí nghiệm 1: Kết quả khảo nghiệm hiệu lực thuốc trên mơi trường nhân tạo  cho  thấy,  các  loại  thuốc  thí  nghiệm  đều  có  khả  năng  ức  chế  sự  phát  triển  của  nấm  Phytophthora  palmivora:  thuốc  Phytocide  50WP  và  Nordox  86WP  có  hiệu  lực  cao  nhất, kế đến là thuốc Norshield 86.2WG.  Thí  nghiệm  2:  Kết  quả  đánh  giá  tính  đối  kháng  của  nấm  Trichoderma  virens  (T41)  với  nấm  Phytophthora  palmivora  gây  bệnh  trên  cây  ca  cao  trên  đĩa  petri  cho  thấy:  nấm  Trichoderma  virens  (T.41)  có  khả  năng  đối  kháng  mạnh  với  nấm  Phytophthora palmivora tại 7 ngày sau khi cấy đối kháng trên mơi trường PGA.  Thí  nghiệm  3:  Trên  môi  trường  dung  dịch  nước,  các  loại  thuốc  Norshield  86.2WG,  Phytocide  50WP,  Nordox  86WP  (ở  nồng  độ  1000  ppm)  tác  động  làm  biến  dạng túi bào tử và phân hủy đầu mút sợi nấm của Phytophthora palmivora.  Thí nghiệm 4: Tại thời điểm 15 ngày sau khi xử lý thuốc, các loại thuốc hóa học:  Norshield 86.2WG, Phytocide 50WP, Nordox 86WP đều có khả năng hạn chế mật số  và sự phân bố của nấm Phytophthora palmivora trong đất. Đối với chế phẩm NL – Tri,  thể hiện sự hạn chế mật số nấm Phytophthora palmivora trong đất ở 30 ngày sau xử  lý.  4                MỤC LỤC                                                              Trang  Trang tựa  . i  Cảm tạ   ii  Tóm tắt   iii  Mục lục   iv  Danh sách các chữ viết tắt   vii  Danh sách các bảng   viii  Danh sách các hình và đồ thị  . ix  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU  1.1. Đặt vấn đề    1  1.2. Mục đích đề tài    2  1.3. Nội dung nghiên cứu    2  1.4. Tính cấp thiết của đề tài   2  5    1.5. Giới hạn đề tài    3  CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  2.1. Giới thiệu chung về cây ca cao    4  2.1.1. Nguồn gốc, vị trí phân loại và cơng dụng của cây ca cao    4  2.1.2. Yêu cầu ngoại cảnh   5  2.1.3. Đặc điểm thực vật học   . 5  2.1.3.1. Thân  . 5  2.1.3.2. Lá    5  2.1.3.3. Rễ    6  2.1.3.4. Hoa    6  2.1.3.5. Sự thụ phấn    6  2.1.3.6. Trái và hạt   . 7  2.1.4. Giá trị dinh dưỡng  . 7  2.1.5. Giá trị kinh tế   8  2.1.5.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ ca cao trên thế giới   8  2.1.5.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ ca cao tại Việt Nam   9  2.1.5.2. Tình hình phát triển ca cao tỉnh Bà Rịa ‐ Vũng Tàu   10  2.2.Giới thiệu chung về nấm Phytophthora palmivora  . 11  2.2.1. Vị trí phân loại và phổ ký chủ    11  2.2.2 Phân biệt nấm Phytophthora palmivora với nấm Pythium sp 11 2.2.3. Đặc điểm phát sinh và phát triển của nấm Phytophthora palmivora  . 11  6    2.2.4. Chu kỳ sống của nấm Phytophthora palmivora   . 12  2.2.5. Khả năng gây bệnh của nấm Phytophthora palmivora    14  2.3. Sơ lược về bệnh thối trái loét thân trên cây ca cao   14  2.3.1. Tác nhân gây bệnh và sự phân bố của bệnh   14  2.3.2. Triệu chứng bệnh thối trái, loét thân ca cao do Phytophthora palmivora   14  2.3.3. Biện pháp phòng trừ  . 15  2.3.4. Một số nghiên cứu về bệnh hại do nấm Phytophthora palmivora gây ra    16  2.4. Đặc tính của các loại thuốc sử dụng trong thí nghiệm  . 18  2.4.1. Norshield 86.2WG   18  2.4.2. Phytocide 50WP   18  2.4.3. Nordox 86WP   18  2.4.4. NLU – Tri   18  CHƯƠNG 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU  3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu   . 19  3.1.1. Thời gian nghiên cứu   . 19  3.1.2. Địa điểm nghiên cứu    19  3.2. Vật liệu nghiên cứu    19  3.2.1. Đối tượng nghiên cứu    19  3.2.2. Trang thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong thí nghiệm    19  3.3. Phương pháp nghiên cứu    19  3.3.1. Phân lập nấm Phytophthora palmivora   19  7    3.3.2 Mơ tả hình thái nấm Phytophthora palmivora mơi trường CRA .19 3.3.3 Nhân sinh khối nấm Phytophthora palmivora 20 3.3.4 Phương pháp tạo động bào tử nấm Phytophthora palmivora 21 3.4 Khảo sát hiệu lực phòng trừ số loại thuốc trừ bệnh để phòng trị nấm Phytophthora palmivora gây bệnh ca cao 21 3.4.1.  Thí  nghiệm  1:  Khảo  nghiệm  hiệu  lực  của  một  số  loại  thuốc  trừ  nấm  đến  khả  năng  sinh  trưởng  của  nấm  Phytophthora  palmivora  gây  bệnh  trên  cây  ca  cao  trong  điều kiện in vitro  . 21  3.4.2. Thí nghiệm 2: Khảo nghiệm tính đối kháng của nấm Trichoderma viren (T41) với  nấm Phytophthora palmivora gây bệnh trên cây ca cao trên đĩa petri . 22  3.4.3.  Thí  nghiệm  3:  Khảo  nghiệm  sự  ảnh  hưởng  của  một  số  loại  thuốc  đối  với   Phytophthora palmivora trong mơi trường nước trong điều kiện in vitro  . 24  3.4.4. Thí nghiệm 4: Khảo sát sự  tác động của một số loại thuốc đến mật số và sự  phân bố trong đất của nấm Phytophthora palmivora gây bệnh trên cây ca cao ngồi  đồng ruộng.   26  3.5. Phương pháp xử lý số liệu    30  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  4.1. Thí nghiệm 1: Khảo nghiệm hiệu lực của một số loại thuốc trừ nấm đến khả năng  sinh  trưởng  của  nấm  Phytophthora  palmivora  gây  bệnh  trên  cây  ca  cao  trong  điều  kiện in vitro  . 31  4.2. Thí nghiệm 2: Khảo nghiệm tính đối kháng của nấm Trichoderma virens (T41) với  nấm Phytophthora palmivora gây bệnh trên cây ca cao trên đĩa petri . 33  4.3.  Thí  nghiệm  3:  Khảo  nghiệm  sự  ảnh  hưởng  của  một  số  loại  thuốc  đối  với   Phytophthora palmivora trong môi trường nước trong điều kiện in vitro  . 35  8    4.4. Thí nghiệm 4: Khảo sát sự  tác động của một số loại thuốc đến mật số và sự phân  bố trong đất của nấm Phytophthora palmivora gây bệnh trên cây ca cao ngồi đồng  ruộng   38  CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  5.1. Kết luận   46  5.2. Đề nghị  . 46  TÀI LIỆU THAM KHẢO   47  PHỤ LỤC 1   50  PHỤ LỤC 2   53  PHỤ LỤC 3   63      DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT      NN và PTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  NT: Nghiệm thức  NSC: Ngày sau cấy  NSXL: Ngày sau xử lý  Tp.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh    9                                    DANH SÁCH CÁC BẢNG  10      Nội dung                          Trang  Bảng  4.1:  Ảnh  hưởng  của  3  loại  thuốc  trừ  nấm  đến  khả  năng  sinh  trưởng  của  nấm  Phytophthora palmivora trên môi trường nhân tạo   31  Bảng  4.2:  Mức  độ  kháng  của  nấm  Trichoderma  virens  với  nấm  Phytophthora  palmivora tại các thời theo dõi, được nuôi cấy trên môi trường PGA   33  Bảng 4.3: Tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trên trái ca cao bẫy nấm từ đất gần gốc và giữa  hàng cây ca cao của các nghiệm thức  . 40  Bảng 4.1: Tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh (%) trên trái ca cao bẫy nấm từ đất của các nghiệm  thức qua các thời điểm theo dõi   41  Bảng 4.5: Bảng định mức chi phí cho 1 lần sử dụng các loại thuốc cho 1000 m2  . 43                        62    Tài liệu Internet 28 Báo Bà Rịa – Vũng Tàu “Bà Rịa - Vũng Tàu: Ca cao Châu Đức đạt chuẩn toàn cầu”, ngày 23 tháng 03 năm 2011 Truy cập ngày 02 tháng 07 năm 2011 29 Chu Văn “Ca cao Việt Nam qua năm phát triển” Sở Khoa Học Công Nghệ Hậu Giang, ngày 26 tháng 05 năm 2011 Truy cập ngày 02 tháng 07 năm 2011 30 Hải Hà “Giá ca cao cà phê giới cao 30 năm qua” Thông tin thị trường, ngày 05 tháng 03 năm 2011 Truy cập ngày 02 tháng 07 năm 2011 31 Vietnam – WTO “Phát triển bền vững ngành ca cao Việt Nam.”, ngày 08 tháng 01 năm 2009 Truy cập ngày 12 tháng 07 năm 2011 32 Faostat “Cocoa beans.” Food and Agriculture Organization Of The United Nations, 2008 Truy cập ngày 13 tháng 07 năm 2011 33 Peterson J.S “Theobroma cacao L.” United States Department of Agiculture (USDA), 14 October 2002 Truy cập ngày 10 tháng 07 năm 2011 PHỤ LỤC Bảng 1: Sản lượng ca cao nước sản xuất giới (1.000 tấn) Khu vực quốc gia 2006 2007 2008 63    Tây Phi Cameroon Bờ Biển Ngà Ghana Nigeria Các nước khác 2.643 166 1.408 740 200 129 70,3 % 2.334 166 1.229 615 190 133 69,1 % 2.578 185 1.370 675 210 138 69,4 % Nam Mỹ Brazil Ecuador Các nước khác 446 162 114 170 11,9 % 415 126 115 175 12,3 % 445 160 115 171 12,0 % Đông Nam Á Indonesia Các nước khác 670 560 110 17,8 % 627 520 107 18,6 % 690 580 110 18,6 % 3.376 100,0 % 3.713 100,0 % Thế giới 3.759 100,0 % (Nguồn: Theo Vietnam - WTO, 2009) Bảng 2: Tình hình tiêu thụ ca cao giới (1.000 tấn) 2005 2006 Khu vực quốc gia 2004 Châu Âu 1.348 1.379 1.456 Đức 224 235 306 Hà Lan 445 406 455 Các nước khác 678 684 695 Châu Phi 464 501 485 Bờ Biển Ngà 335 364 336 Các nước khác 129 137 149 Châu Mỹ 852 853 881 Brazil 207 209 223 Mỹ 414 419 432 Các nước khác 235 225 226 Châu Á 575 662 698 Indosesia 120 115 140 Malaysia 203 249 267 Các nước khác 252 258 291 Thế giới 3.238 3.355 3.520 (Nguồn: Theo Phạm Hồng Đức Phước, 2009) 2007 1.540 357 465 719 514 336 179 853 224 418 212 699 140 270 289 3.608 Bảng 3: Sản lượng ca cao số nước khu vực Đông Nam Á từ 2006 – 2008 (tấn) Quốc gia 2006 2007 2008 Indonesia 769.386 740.006 792.761 Malaysia 31.937 35.180 30.000 Philippines 5.415 5.237 5.149 Thái Lan 400 400 400 (Nguồn: Theo FAOSTAT, 2008) 64    Bảng 4: Diện tích trồng ca cao số nước khu vực Đông Nam Á từ 2006 – 2008 (ha) Quốc gia 2006 2007 2008 Indonesia 905.730 923.968 990.052 Malaysia 31.326 28.209 20.622 Philippines 10.354 9.985 9.751 Thái Lan 800 800 800 (Nguồn: Theo FAOSTAT, 2008) Bảng 5: Năng suất thu hoạch ca cao số nước khu vực Đông Nam Á từ 2006 – 2008 (kg/ha) Quốc gia 2006 2007 2008 Indonesia 849 801 801 Malaysia 1.019 1.247 1.455 Philippines 523 524 528 Thái Lan 500 500 500 (Nguồn: Theo FAOSTAT, 2008) Bảng 6: Thị trường tiêu thụ ca cao số nước khu vực Đông Nam Á năm 2007 Quốc gia Công suất chế biến (tấn) Chế biến (tấn) Malaysia 432.000 306.000 Singapore 88.000 66.000 Indonesia 348.000 158.000 Tổng 868.000 530.000 (Nguồn: Theo Vietnam - WTO, 2009) Bảng 7: Diện tích trồng ca cao số tỉnh nước ta năm 2007 (ha) Số thứ tự Tỉnh Diện tích Số thứ tự Tỉnh Diện tích Bến Tre 2.922,0 An Giang 104,0 Tiền Giang 1.300,0 Bình Định 63,0 Bình Phước 1.200,0 10 Lâm Đồng 55,0 Bà Rịa-Vũng Tàu 1.119,0 11 Quãng Ngãi 25,0 1.111,0 12 Bình Thuận 20,0 Đắk Lắk Đắk Nông 468,0 13 Phú Yên 2,5 300,0 14 Đồng Nai 200,0 Vĩnh Long (Nguồn: Theo Vietnam - WTO, 2009) Bảng 8: Thành phần hàm lượng chất dinh dưỡng có bột ca cao Hàm lượng (mg/100 g) Thành phần dinh dưỡng Protein 185,0 Chất béo 217,0 Carbonhydrate 115,0 Na 950,0 K 1.500,0 65    Ca 130,0 Mg 520,0 Fe 10,5 Co 3,9 P 660,0 Cl 460,0 (Nguồn: Theo Phạm Hồng Đức Phước, 2009) Bảng 9: Các đặc điểm phân biệt nấm Phytophthora palmivora với nấm Pythium sp Đặc tính Pythium sp Phytophthora palmivora Chiều rộng khuẩn ty - 10 μm - 14 μm Cấu tạo vách khuẩn ty Có nhiều protein Có protein Giác mút Cành phân sinh túi bào tử Túi bào tử Khơng có Rất khó phân biệt với sợi nấm Hình cầu Ln ln có Phân biệt với sợi nấm Hình trứng Phần cuối xen Không túi bào tử Trong suốt, trơn láng, có Vách túi nỗn nhiều gai (Nguồn: Theo Sharma, 1992) Luôn phần cuối Luôn túi bào tử Màu nâu, gồ ghề, có bướu Vị trí túi bào tử Vị trí động bào tử PHỤ LỤC Bảng 1: Tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT trước xử lý thuốc (ngày 8/4) 66    Tỷ lệ số mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT1 Số mẫu bẫy LL1 NT2 % Số mẫu bẫy 10,0 LL2 LL3 Tổng 22 NT3 % Số mẫu bẫy 15,0 15,0 11,7 % Số mẫu bẫy 10 16,7 8,3 11,7 21 Trung bình NT4 % Số mẫu bẫy % 11,7 8,3 11,7 8,3 11,7 10,0 13,3 5,0 23 12,2 NT5 20 11,7 14 12,8 10,6 7,8 * 60 mẫu lỗ/NT x NT = 300 mẫu lỗ * 15 mẫu lỗ/trái ca cao Bảng 2: Tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT 15 ngày sau xử lý thuốc lần (ngày 23/4) Tỷ lệ số mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT1 NT2 Tổng Trung bình 10,0 3,3 6,7 11,7 1,7 11,7 8,3 2 3,3 3,3 LL3 8,3 1,7 6,7 LL2 % 6,7 3,3 3,3 % 2 LL1 4,4 NT5 Số mẫu bẫy % % % NT4 Số mẫu bẫy Số mẫu bẫy Số mẫu bẫy Số mẫu bẫy NT3 16 2,8 18 3,9 8,9 10,0 * 60 mẫu lỗ/NT x NT = 300 mẫu lỗ * 15 mẫu lỗ/trái ca cao Bảng 3: Tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT 30 ngày sau xử lý thuốc lần (ngày 8/5) Tỷ lệ số mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 67    Số mẫu bẫy % Số mẫu bẫy LL1 % Số mẫu bẫy 5,0 LL2 LL3 Tổng 10 % Số mẫu bẫy 1,7 6,7 5,0 3,3 3,3 6,7 Trung bình % Số mẫu bẫy % 6,7 13,3 8,3 3,3 15,0 3,3 8,3 10 16,7 5,6 11 3,9 27 5,0 6,1 15,0 * 60 mẫu lỗ/NT x NT = 300 mẫu lỗ * 15 mẫu lỗ/trái ca cao Bảng 4: Tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT 15 ngày sau xử lý thuốc lần (ngày 23/5) Tỷ lệ số mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT1 NT2 Tổng Trung bình 18,3 5,0 1,7 15 25,0 3,3 3,3 13 21,7 2 11 3,3 3,3 LL3 3,3 3 0,0 5,0 LL2 % 1,7 0,0 3,3 % LL1 3,9 1,1 NT5 Số mẫu bẫy % % % NT4 Số mẫu bẫy Số mẫu bẫy Số mẫu bẫy Số mẫu bẫy NT3 3,3 39 2,8 21,7 * 60 mẫu lỗ/NT x NT = 300 mẫu lỗ * 15 mẫu lỗ/trái ca cao Bảng 5: Giá trị biến đổi số liệu tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm NT trước xử lý thuốc 15 NSXL thuốc lần Trước xử lý thuốc LL1 LL2 15 NSXL thuốc lần NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 3,2 3,9 3,9 4,1 3,5 3,2 3,0 3,0 3,2 2,0 2,7 2,0 1,5 2,7 2,0 3,0 2,7 3,2 3,5 68    LL3 3,5 3,5 3,2 3,7 2,3 2,0 2,0 1,5 3,5 3,0 Trung 3,6 3,5 3,6 3,3 2,9 2,2 1,8 2,0 3,0 3,2 bình (Ghi chú: Số liệu biến đổi theo cách tính yi = (xi+0,5)1/2, với yi: số liệu biến đổi, xi: số liệu gốc; NSXL: ngày sau xử lý) Bảng 6: Giá trị biến đổi số liệu tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm NT 30 NSXL thuốc lần 15 NSXL thuốc lần 30 NSXL thuốc lần 15 NSXL thuốc lần NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 2,3 2,7 2,3 1,5 2,0 2,7 2,0 2,3 2,0 0,7 0,7 2,0 1,5 2,3 2,0 4,3 5,0 4,7 LL1 LL2 LL3 2,0 3,0 2,0 2,7 2,0 3,0 3,7 3,9 4,1 2,0 1,5 2,0 Trung bình 2,5 2,0 2,3 2,5 3,9 2,1 1,1 1,9 1,8 4,7 1/2 (Ghi chú: Số liệu biến đổi theo cách tính yi = (xi+0,5) , với yi: số liệu biến đổi, xi: số liệu gốc; NSXL: ngày sau xử lý) Bảng 7: Tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất gốc hàng NT trước xử lý thuốc Tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh (%) NT1 Trước xử lý thuốc Sau kết thúc thí nghiệm NT2 NT3 NT4 NT5 - + - + - + - + - + LLL1 13,3 0,0 20,0 0,0 17,8 4,4 13,3 2,2 11,1 0,0 LLL2 20,0 0,0 8,9 2,2 15,6 0,0 11,1 0,0 11,1 2,2 LLL3 15,6 0,0 15,6 0,0 13,3 0,0 17,8 2,2 6,7 0,0 Trung bình 16,3 0,0 14,8 0,7 15,6 1,5 14,1 1,5 9,6 0,7 LLL1 2,2 0,0 0,0 2,2 2,2 4,4 2,2 8,9 17,8 13,3 LLL2 6,7 2,2 0,0 2,2 6,7 4,4 4,4 2,2 24,4 8,9 LLL3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 2,2 4,4 6,7 26,7 11,1 Trung bình 4,4 2,2 1,5 3,0 4,4 3,7 3,7 5,9 23,0 11,1 (Ghi chú: (-): tỷ lệ số mẫu lỗ nhiễm bệnh bẫy đất gốc ca cao, (+): tỷ lệ số mẫu lỗ nhiễm bệnh bẫy đất hàng ca cao) Bảng 8: Kết xử lý T – TEST tỷ lệ trung bình số lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất gốc hàng ca cao NT trước xử lý thuốc F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 17.3060 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.0173 69    Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.5040 Standard Deviation of the difference: 1.2264 t Value: 10.7634 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0004 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.01): 13.200 plus or minus 5.646 (7.554 through 18.846) (Ghi chú: Prob (t) = 0,0004 < 0,01 : khác có ý nghĩa, từ chối giả thiết “giá trị trung bình mẫu nhau”) Bảng 9: Kết xử lý T – TEST tỷ lệ trung bình số lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất gốc hàng NT đối chứng sau kết thúc thí nghiệm F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 4.4098 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.3697 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 13.5678 Standard Deviation of the difference: 3.6834 t Value: 3.2216 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0843 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 11.867 plus or minus 15.849 (-3.982 through 27.715) (Ghi chú: Prob (t) = 0,0843 > 0,05 : giá trị trung bình mẫu khơng có khác , chấp nhận giả thiết “giá trị trung bình mẫu nhau”) Bảng 10: Kết xử lý T – TEST tỷ lệ trung bình số lỗ nhiễm bệnh bẫy nấm từ đất gốc hàng ca cao NT xử lý thuốc sau kết thúc thí nghiệm F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0000 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 1.0000 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.7417 Standard Deviation of the difference: 0.8612 t Value: -0.4645 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.6739 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.400 plus or minus 2.741 (-2.341 through 3.141) 70    (Ghi chú: Prob (t) = 0,6739 > 0,05 : giá trị trung bình mẫu khơng có khác , chấp nhận giả thiết “giá trị trung bình mẫu nhau”) Bảng 11: Kết xử lý thống kê số liệu biến đổi tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT trước xử lý thuốc ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 1.14 0.284 1.39 ns 0.3184 LLL 0.15 0.075 0.37 ns 0.7043 Error 1.63 0.204 Non-additivity 0.00 0.004 0.02 Residual 1.63 0.232 -Total 14 2.92 -Grand Mean = 3.347 Grand Sum = 50.200 Total Count = 15 Coefficient of Variation = 13.49% (ns): Khơng có khác biệt thống kê Bảng 12: Kết xử lý thống kê số liệu biến đổi tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT 15 ngày sau xử lý thuốc lần ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 4.68 1.171 5.88 * 0.0165 ns LLL 0.08 0.041 0.20 0.8193 Error 1.59 0.199 Non-additivity 0.14 0.138 0.66 Residual 1.45 0.208 Total 14 6.36 Grand Mean = 2.487 Grand Sum = 37.300 Total Count = 15 Coefficient of Variation= 17.94% (ns): Khơng có khác biệt thống kê (*): Sự khác biệt nghiệm thức có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT 15 ngày sau xử lý thuốc lần 1: LSD value = 0.8399 Original Order Mean Mean = 2.230 B = 1.830 B at alpha = 0.050 Ranked Order Mean Mean = 3.230 A = 3.070 A 71    Mean Mean Mean = 2.070 B = 3.070 A = 3.230 A Mean = 2.230 B Mean = 2.070 B Mean = 1.830 B Bảng 13: Kết xử lý thống kê số liệu biến đổi tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT 30 ngày sau xử lý thuốc lần ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 6.17 1.542 7.18 ** 0.0093 LLL 0.39 0.194 0.90 ns 0.4430 Error 1.72 0.215 Non-additivity 0.02 0.025 0.10 Residual 1.69 0.242 Total 14 8.28 Grand Mean = 2.660 Grand Sum = 39.900 Total Count = 15 Coefficient of Variation= 17.42% (ns): Khơng có khác biệt thống kê (**): Sự khác biệt nghiệm thức có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT 30 ngày sau xử lý thuốc lần 1: LSD value = 1.270 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 2.430 2.070 2.330 2.570 3.900 B B B B A at alpha = 0.010 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 5= 4= 1= 3= 2= 3.900 2.570 2.430 2.330 2.070 A B B B B Bảng 14: Kết xử lý thống kê số liệu biến đổi tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT 15 ngày sau xử lý thuốc lần ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 22.05 5.512 30.68 ** 0.0001 LLL 0.49 0.245 1.36 ns 0.3097 72    Error 1.44 0.180 Non-additivity 0.02 0.024 0.12 Residual 1.41 0.202 Total 14 23.97 Grand Mean= 2.333 Grand Sum= 35.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 18.17% (ns): Khơng có khác biệt thống kê (**): Sự khác biệt nghiệm thức có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ mẫu lỗ nhiễm bệnh trái ca cao bẫy nấm từ đất NT 15 ngày sau xử lý thuốc lần 2: LSD value = 1.162 Original Order Mean = 2.100 Mean = 1.130 Mean = 1.930 Mean = 1.830 Mean = 4.670 B B B B A at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 4.670 A Mean = 2.100 B Mean = 1.930 B Mean = 1.830 B Mean = 1.130 B Bảng 15: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc (cm) nấm Phytophthora palmivora sau ngày nuôi cấy môi trường thuốc ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 78.745 26.248 48771.0840** 0.0000 Factor B 1.130 0.565 1049.9009** 0.0000 AB 3.390 0.565 1049.9009** 0.0000 -7 Error 36 0.019 0.001 Total 47 83.285 Coefficient of Variation: 2.38% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc (cm) nấm Phytophthora palmivora sau ngày nuôi cấy môi trường thuốc: Trắc nghiệm yếu tố thuốc LSD value = 0.03511 Original Order Mean = 0.7792 B Mean = 0.0000 C Mean = 0.0000 C at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 3.125 A Mean = 0.7792 B Mean = 0.0000 C 73    Mean = 3.125 A Mean = 0.0000 C Trắc nghiệm yếu tố nồng độ LSD value = 0.03040 Original Order Mean = 1.156 A Mean = 0.9906 B Mean = 0.7813 C at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 1.156 A Mean = 0.9906 B Mean = 0.7813 C Trắc nghiệm tương tác hai yếu tố thuốc nồng độ LSD value = 0.06081 Original Order Mean = 1.500 B Mean = 0.8375 C Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean 10 = 3.125 A Mean 11 = 3.125 A Mean 12 = 3.125 A at alpha = 0.010 Ranked Order Mean 10 = 3.125 Mean 11 = 3.125 Mean 12 = 3.125 Mean = 1.500 Mean = 0.8375 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 A A A B C D D D D D D D Bảng 16: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc (cm) nấm Phytophthora palmivora sau ngày nuôi cấy môi trường thuốc ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 236.781 78.927 63141.7118** 0.0000 Factor B 4.798 2.399 1919.2930** 0.0000 AB 14.395 2.399 1919.2930** 0.0000 -7 Error 36 0.045 0.001 -Total 47 256.019 -Coefficient of Variation: 2.00% (**): Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết trắc nghiệm phân hạng đường kính khuẩn lạc (cm) nấm Phytophthora palmivora sau ngày nuôi cấy môi trường thuốc: Trắc nghiệm tương tác hai yếu tố thuốc nồng độ LSD value = 0.06081 at alpha = 0.010 74    Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10 = 11 = 12 = 3.075 1.862 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.438 5.438 5.438 Ranked Order B C D D D D D D D A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = 11 = 12 = 1= 2= 3= 7= 8= 9= 4= 5= 6= 5.438 5.438 5.438 3.075 1.862 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 A A A B C D D D D D D D Trắc nghiệm yếu tố thuốc LSD value = 0.03511 Original Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 1.646 B 0.0000 C 0.0000 C 5.438 A at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 5.438 A Mean = 1.646 B Mean = 0.0000 C Mean = 0.0000 C Trắc nghiệm yếu tố nồng độ LSD value = 0.03040 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 2.128 A Mean = 1.825 B Mean = 1.359 C Ranked Order Mean = 2.128 A Mean = 1.825 B Mean = 1.359 C Bảng 17: Kết xử lý thống kê đường kính khuẩn lạc (cm) nấm Phytophthora palmivora sau ngày nuôi cấy môi trường thuốc ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 516.256 172.085 99120.6098** 0.0000 Factor B 9.078 4.539 2614.4275** 0.0000 AB 27.234 4.539 2614.4275** 0.0000 -7 Error 36 0.063 0.002 - 75    Total 47 552.630 Coefficient of Variation: 1.61% Trắc nghiệm tương tác hai yếu tố thuốc nồng độ LSD value = 0.08600 Original Order Mean = 4.175 Mean = 2.825 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean = 0.0000 Mean 10 = 8.025 Mean 11 = 8.025 Mean 12 = 8.025 at alpha = 0.010 Ranked Order Mean 10 = 8.025 A Mean 11 = 8.025 A Mean 12 = 8.025 A Mean = 4.175 B Mean = 2.825 C Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D B C D D D D D D D A A A Trắc nghiệm yếu tố thuốc LSD value = 0.04965 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 2.333 B Mean = 0.0000 C Mean = 0.0000 C Mean = 8.025 A Ranked Order Mean = 8.025 A Mean = 2.333 B Mean = 0.0000 C Mean = 0.0000 C Trắc nghiệm yếu tố nồng độ LSD value = 0.04300 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 3.050 A Mean = 2.713 B Mean = 2.006 C Ranked Order Mean = 3.050 A Mean = 2.713 B Mean = 2.006 C PHỤ LỤC Nồng độ 76    Đồ thị 1: Ảnh hưởng loại thuốc trừ nấm đến khả sinh trưởng nấm Phytophthora palmivora sau ngày nuôi cấy Đồ thị 2: Diễn biến tỷ lệ trung bình mẫu lỗ nhiễm bệnh (%) trái ca cao bẫy nấm từ đất nghiệm thức qua thời điểm theo dõi ... Pythiaceae Giống: Phytophthora Loài: Palmivora Bốn loài Phytophthora biết tác nhân g y bệnh ca cao bao gồm Phytophthora palmivora, Phytophthora megakarya, Phytophthora capsici, Phytophthora citrophthora... nguyên liệu để bù đắp cho tình trạng ng y thiếu nguyên liệu Vì nguồn sản xuất ca cao hai nước T y Phi Bờ Biển Ngà Ghana Nếu có bất ổn trị thiên tai dịch bệnh x y T y Phi dẫn đến nguồn nguyên... 1983) 2.2.2 Phân biệt Phytophthora palmivora với Pythium sp Khi phân lập Phytophthora palmivora, thường phân lập nhầm với Pythium sp Phytophthora palmivora Pythium sp thuộc họ Pythiaceae nên chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ SINHHỌC ĐỐI VỚI NẤM PHYTOPHTHORA  PALMIVORA GÂY BỆNH TRÊN CÂY CA CAO  TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU , ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ SINHHỌC ĐỐI VỚI NẤM PHYTOPHTHORA  PALMIVORA GÂY BỆNH TRÊN CÂY CA CAO  TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay