KHẢO SÁT CHUNG TUYỂN 12 DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ 2 TẠI NÔNG TRƯỜNG 9 CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

80 24 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT CHUNG TUYỂN 12 DỊNG TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT BẢN NĂM THỨ TẠI NÔNG TRƯỜNG CƠNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Quý Ngành: Nơng học Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 08/2011 KHẢO SÁT CHUNG TUYỂN 12 DỊNG TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT BẢN NĂM THỨ TẠI NÔNG TRƯỜNG CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả NGUYỄN VĂN Q Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn TS Thái Dân Tháng 08/2011 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm tạ: - Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học quý thầy tận tình giảng dạy suốt trình học tập - Công ty TNHH1TV Cao su Phú Riềng, Nông trường 9, Phòng Kỹ thuật Nơng nghiệp Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam cho phép tạo điều kiện thuận lợi trình thực tập - TS Thái Dân tận tình hướng dẫn suốt trình thực tập đề tài - Các bạn sinh viên lớp Nông học 33 giúp đỡ, động viên thời gian học tập thực đề tài - Lòng biết ơn cha mẹ anh chị em gia đình giúp đỡ động viên tinh thần suốt trình học tập Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2011 NGUYỄN VĂN QUÝ i TÓM TẮT NGUYỄN VĂN QUÝ, 2011 KHẢO SÁT CHUNG TUYỂN 12 DỊNG TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT BẢN NĂM THỨ TẠI NÔNG TRƯỜNG CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Đề tài thực từ tháng 03/2011 đến tháng 06/2011 vườn thí nghiệm chung tuyển Nông Trường Công ty TNHH1TV Cao su Phú Riềng Đối tượng nghiên cứu đặc tính hình thái nơng học 12 DVT cao su trồng năm 2009, vườn chung tuyển Nông trường Cơng ty TNHH1TV Cao su Phú Riềng, bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố, DVT PB260 đối chứng Nội dung nghiên cứu: theo dõi, đánh giá tiêu nông học chủ yếu 12 DVT cao su Kết đạt được: - Đặc điểm hình thái dòng khác biệt, khó phân biệt dòng quan sát - khác biệt ý nghĩa DVT cao su khả sinh trưởng: + Về vanh thân tốc độ tăng trưởng DVT LH91/1029 mạnh 12 DVT điều tra, khác biệt khơng ý nghĩa so với DVT khác + Về chiều cao tốc độ tăng trưởng DVT LH 94/286 mạnh 12 DVT điều tra, khác biệt ý nghĩa so với DVT LH 87/202 + Về dày vỏ tốc độ tăng trưởng DVT LH90/1094 mạnh 12 DVT điều tra, khác biệt khơng ý nghĩa so với NT đối chứng - Các DVT thí nghiệm nhiễm phấn trắng, nhẹ DVT LH95/50 ii MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm ơn .i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh sách bảng biểu vi Danh sách hình vẽ vii Danh sách chữ viết tắt viii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quát cao su 2.1.1 Tên họ nguồn gốc - Các loài cho mủ cao su .4 2.1.2 Đặc tính thực vật học cao su 2.1.3 Đặc tính sinh thái 2.2 Tình hình sản xuất cao su giới Việt Nam 2.3 cấu giống cao su 2.3.1 cấu giống cao su Việt Nam giai đoạn 2002-2005 2.3.2 Điều chỉnh cấu giống 2006 - 2010 10 2.3.3 cấu giống điều chỉnh 2008 - 2010 10 2.3.4 cấu giống Nông trường - Công ty cao su Phú Riềng 11 2.4 Cải tiến giống cao su Việt nam 12 iii Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 15 3.2 Đặc điểm đất đai địa hình 15 3.3 Đặc điểm khí hậu thời tiết 15 3.4 Vật liệu nghiên cứu thí nghiệm 16 3.4.1 Dòng tính (DVT) PB260 (đối chứng) 16 3.4.2 Dòng LH 94/286 17 3.4.3 Dòng LH 94/267 17 3.4.4 Dòng LH 95/90 18 3.4.5 Dòng LH 90/1094 18 3.4.6 Dòng LH 87/202 19 3.4.7 Dòng LH 88/72 20 3.4.8 Dòng LH 88/236 20 3.4.9 Dòng LH 90/952 21 3.4.10 Dòng LH 91/1029 22 3.4.11 Dòng LH 83/85 22 3.4.12 Dòng LH 98/42 23 3.5 Phương pháp bố trí thí nghiệm Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam 24 3.6 Phương pháp lấy mẫu điều tra tiêu theo dõi 25 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 26 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân tích kết theo dõi vanh thân 27 4.2 Phân tích kết theo dõi tốc độ tăng vanh thân 29 4.3 Phân tích kết theo dõi chiều cao 30 4.4 Phân tích kết theo dõi tốc độ tăng chiều cao .32 4.5 Phân tích kết theo dõi dày vỏ tốc độ tăng dày vỏ .33 4.6 Phân tích kết theo dõi phân cành tốc độ phân cành 35 4.7 Phân tích kết theo dõi tầng 36 iv 4.8 Phân tích kết theo dõi tốc độ tăng tầng 38 4.9 Phân tích kết theo dõi tỷ lệ bệnh 39 4.10 Phân tích kết theo dõi kích thước cuống 41 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 44 v DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: cấu giống cao su khu vực giai đoạn 2002 - 2005 Bảng 2.2 cấu giống cao su khu vực giai đoạn 2008 - 2010 10 Bảng 2.3: cấu giống cao su Nông trườngCông ty cao su Phú Riềng 11 Bảng 3.1: Diễn biến khí hậu, thời tiết tháng thí nghiệm .15 Bảng 4.1: Vanh thân tháng theo dõi 12 DVT 27 Bảng 4.2: Tốc độ tăng vanh thân tháng theo dõi 12 DVT .28 Bảng 4.3: Chiều cao tháng theo dõi 12 DVT 30 Bảng 4.4: Tốc độ tăng chiều cao tháng theo dõi 12 DVT .31 Bảng 4.5: Dày vỏ tốc độ tăng dày vỏ tháng theo dõi 12 DVT 33 Bảng 4.6: Phân cành tốc độ phân cành tháng theo dõi 12 DVT .34 Bảng 4.7: Tầng tháng theo dõi 12 DVT .36 Bảng 4.8: Tốc độ tăng tầng tháng theo dõi 12 DVT 37 Bảng 4.9: Tỷ lệ bệnh tháng theo dõi 12 DVT 39 Bảng 4.10: Kích thước cuống tháng theo dõi 12 DVT 40 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ cải tiến giống cao su Việt Nam 14 Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam 24 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BV : Bảo vệ DVT : Dòng tính ĐC : Đối chứng GĐ : Giai đoạn KTCB : Kiến thiết NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn NT : Nghiệm thức ST : Sơ tuyển TB : Trung bình TLB : Tỉ lệ bệnh TN : Thí nghiệm TNHH1TV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên VT : Vanh thân viii   NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                        0.01                                  Error Degrees of Freedom       99                                  Error Mean Square        40.80005         Number of Means      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     Critical Range   6.849  7.139  7.336  7.482  7.598  7.694  7.774  7.843  7.904  7.957  8.005                         Means with the same letter are not significantly different.                          Duncan Grouping          Mean      N    VAR                                      A        16.425     12    LH94286                                    A                               B    A        15.350     12    LH911029                               B    A                               B    A        14.017     12    LH88236                               B    A                               B    A        13.858     12    LH90952                               B    A                               B    A        13.508     12    LH8872                               B    A                               B    A        13.367     12    LH8385                               B    A                               B    A        13.042     12    LH9842                               B    A                               B    A        12.608     12    PB260                               B    A                               B    A        12.400     12    LH901094                               B    A                               B    A        12.342     12    LH9590                               B    A                               B    A        12.150     12    LH94267                               B                               B              7.483     12    LH87202                                            Ket qua xu ly thong ke      12:01 Thursday, July 1, 1993 104                                            The GLM Procedure    Dependent Variable: TDCAO                                                 Sum of         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                       38      6468.69056       170.22870       3.96     F           REP                          3      120.918056       40.306019       0.94    0.4251         NT                          35     6347.772500      181.364929       4.22     F           Model                       14      0.93065749      0.06647553       4.77    0.0001           Error                       33      0.45994161      0.01393762           Corrected Total             47      1.39059909                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE      VO6 Mean                            0.669249      3.512026      0.118058      3.361528           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           REP                          3      0.04810833      0.01603611       1.15    0.3433         NT                          11      0.88254916      0.08023174       5.76     F           Model                       14     40.94666667      2.92476190       4.15    0.0004           Error                       33     23.26000000      0.70484848           Corrected Total             47     64.20666667                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE    PCANH3 Mean                           0.637732      23.42937      0.839553       3.583333             Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F           REP                          3      0.28500000      0.09500000       0.13    0.9386         NT                          11     40.66166667      3.69651515       5.24     F         Model                       14      0.16847244      0.01203375       2.56    0.0130         Error                       33      0.15483791      0.00469206         Corrected Total             47      0.32331035                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE     TDPC Mean                          0.521086      32.34031      0.068499      0.211806           Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F         REP                          3      0.01043985      0.00347995       0.74    0.5349         VAR                         11      0.15803259      0.01436660       3.06    0.0063                                  Duncan's Multiple Range Test for TDPC    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.01                                  Error Degrees of Freedom       33                                  Error Mean Square        0.004692                       Means with the same letter are not significantly different.                      Duncan Grouping          Mean      N    VAR                                    A       0.35000      4    LH911029                               B    A       0.26667      4    LH88236                               B    A       0.25000      4    LH90952                               B    A       0.23333      4    LH9590                               B    A       0.22500      4    LH9842                               B    A       0.20833      4    LH94267                               B    A       0.20833      4    LH8872                               B            0.19167      4    LH8385                               B            0.16667      4    PB260                               B            0.15833      4    LH87202                               B            0.15000      4    LH94286                               B            0.13333      4    LH901094 Phụ lục 17: Kết xử lý thống kê tầng tháng 3/2011 Dependent Variable: TLA                                                   Sum of         Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                       14     21.76833333      1.55488095       5.23     F           REP                          3      0.31416667      0.10472222       0.35    0.7878         NT                          11     21.45416667      1.95037879       6.56     F           Model                       14     21.59666667      1.54261905       5.22     F           REP                          3      1.21166667      0.40388889       1.37    0.2696         NT                          11     20.38500000      1.85318182       6.28     F           Model                       44     19.05180556      0.43299558       4.79     F           REP                          3      0.42138889      0.14046296       1.56    0.2051         GDOAN                        2      8.36930556      4.18465278      46.33    
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CHUNG TUYỂN 12 DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ 2 TẠI NÔNG TRƯỜNG 9 CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG TỈNH BÌNH PHƯỚC , KHẢO SÁT CHUNG TUYỂN 12 DÒNG VÔ TÍNH CAO SU TRONG GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NĂM THỨ 2 TẠI NÔNG TRƯỜNG 9 CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay