ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CẠO ÚP NHỊP ĐỘ THẤP d3, d4, d5 VỚI NỒNG ĐỘ VÀ TẦN SỐ KÍCH THÍCH KHÁC NHAU ĐẾN SẢN LƯỢNG VÀ TÌNH TRẠNG SINH LÝ MỦ TRÊN DÒNG VÔ TÍNH PB 260 TẠI ĐẤT XÁM TÂY NINH

74 65 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:39

i ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CẠO ÚP NHỊP ĐỘ THẤP d3, d4, d5 VỚI NỒNG ĐỘ TẦN SỐ KÍCH THÍCH KHÁC NHAU ĐẾN SẢN LƯỢNG TÌNH TRẠNG SINH MỦ TRÊN DỊNG TÍNH PB 260 TẠI ĐẤT XÁM TÂY NINH Tác giả NGUYỄN VĂN HOA Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S Trần Văn Lợt Th.S Nguyễn Năng Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM TẠ Chân thành cảm tạ Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Nơng Học q Thầy Cơ tận tình giảng dạy suốt trình học tập Chân thành cảm tạ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam, Bộ Môn Sinh Khai Thác Nông trường Bến Củi, Công Ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi trình thực tập Chân thành cảm tạ Th.S Đỗ Kim Thành – Trưởng Bộ Môn Sinh Khai Thác – Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi trình thực luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Th.S Trần Văn Lợt trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Th.S Nguyễn Năng – Phó Bộ Môn Sinh Khai Thác – Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam, kỹ sư Trương Văn Hải tận tình hướng dẫn trình thực luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn cô chú, anh chị Bộ Môn Sinh Khai Thác – Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam giúp đỡ nhiều thu thập xử số liệu suốt q trình thực đề tài Lòng biết ơn vàn xin kính dâng cha mẹ, người suốt đời tận tụy nuôi dưỡng, hy sinh cho Tháng 07 năm 2011 Người viết Nguyễn Văn Hoa iii TĨM TẮT Nguyễn Văn Hoa, trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 Đề tài nghiên cứu “Ảnh huởng chế độ cạo úp nhịp độ thấp d3, d4, d5 với nồng độ tần số kích thích khác đến sản lượng tình trạng sinh mủ dòng tính PB 260 đất xám Tây Ninh” bố trí lơ I9, nông trường Bến Củi, Công Ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh, tiến hành từ tháng đến tháng năm 2011 dòng tính PB 260 Hội đồng hướng dẫn: Th.S Trần Văn Lợt Th.S Nguyễn Năng Thí nghiệm bố trí theo kiểu lơ phụ kép (Split split plot design), 12 nghiệm thức, lần lập lại, 36 ô sở, ô 100 Các thí nghiệm cạo phương pháp cạo úp, chiều dài miệng cạo 1/4 vòng xoắn ốc, với nhịp độ cạo d3 (cạo ngày nghỉ hai ngày), d4 (cạo ngày nghỉ ba ngày) d5 (cạo ngày nghỉ bốn ngày) Các chế độ cạo có kết hợp kích thích, phương pháp bơi: đường miệng cạo khơng bóc lớp mủ dây (La) I S/4U d3 10m/12 (4-1) ET 2,5% La m II S/4U d3 10m/12 (4-1) ET 2,5% La 2w III S/4U d3 10m/12 (4-1) ET 5,0% La m IV S/4U d3 10m/12 (4-1) ET 5,0% La 2w V S/4U d4 10m/12 (4-1) ET 2,5% La m VI S/4U d4 10m/12 (4-1) ET 2,5% La 2w VII S/4U d4 10m/12 (4-1) ET 5,0% La m VIII S/4U d4 10m/12 (4-1) ET 5,0% La 2w IX S/4U d5 10m/12 (4-1) ET 2,5% La m X S/4U d5 10m/12 (4-1) ET 2,5% La 2w iv XI S/4U d5 10m/12 (4-1) ET 5,0% La m XII S/4U d5 10m/12 (4-1) ET 5,0% La 2w Các tiêu theo dõi: Sản lượng, DRC, thông số sinh mủ, khơ mặt cạo, lượng tốn hiệu kinh tế chế độ cạo Qua thời gian tiến hành thí nghiệm kết thu được: Sản lượng cá thể lần cạo g/c/c tăng giảm nhịp độ cạo, từ suất lao động thợ cạo tăng theo Vì sản lượng cá thể g/c/c cao nên suất kg/pc/ngày nghiệm thức cạo nhịp độ thấp d4 d5 cao so với d3 Tuy nhiên có số lần cạo nên suất kg/ha/2tháng nghiệm thức cạo nhịp độ thấp thấp so với nhịp độ d3 Khả đáp ứng kích thích nhịp độ cạo d4, d5 tốt d3 Sau kích thích thơng số sinh mủ có biến thiên, hàm lượng đường tăng, hàm lượng lân (Pi), thiols hàm lượng chất khơ (TSC) có khuynh hướng giảm, khơng đáng kể Về hiệu kinh tế, nghiệm thức cạo d3 cho hiệu kinh tế tương đối cao d4, d5 Tuy nhiên thu nhập nghiệm thức cạo d5, d4 lại cho thu nhập ngày công nhân cao d3 v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách đồ thị hình x Chương Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu - yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan cao su 2.1.1 Nguồn gốc cao su 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.3 Tình hình phát triển cao su giới Việt Nam 2.2 Điều kiện cao su vùng Đông Nam Bộ 2.2.1 Khí hậu vi 2.2.2 Tính chất đất 2.3 Các thông số sinh mủ 2.3.1 Tổng hàm lượng chất khô (TSC) 2.3.2 Hàm lượng đường (Sucrose) 2.3.3 Thiols (R-SH) 10 2.3.4 Lân (Pi) 10 2.4 Đặc điểm dòng tính PB 260 11 2.5 Những nghiên cứu nước 11 2.5.1 Trong nước 11 2.5.2 Ngoài nước 12 Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu 14 3.1 Vật liệu 14 3.2 Phương pháp nghiên cứu 14 3.2.1 Nội dung 14 3.2.2 Kiểu bố trí đồ bố trí 15 3.2.3 Các tiêu quan trắc 16 3.2.4 Phương pháp thu thập số liệu 16 3.2.5 Xử số liệu 19 Chương Kết thảo luận 22 4.1 Sản lượng 22 4.1.1 Kết trung bình tiêu sản lượng, suất (g/c/c, kg/phần cạo/ngày, kg/ha/2tháng) từ tháng – năm 2011 22 4.1.2 Khả đáp ứng kích thích 25 vii 4.2 Hàm lượng cao su khô (DRC %) 26 4.3 Ảnh hưởng nhịp độ cạo, tần số nồng độ kích thích đến tiêu sinh mủ tháng năm 2011 27 4.3.1 Đường (Sucrose) 28 4.3.2 Hàm lượng lân (Pi) 31 4.3.3 Thiols (R-SH) 34 4.3.4 Tổng hàm lượng chất khô (TSC) 37 4.4 Khô mặt cạo 40 4.5 Lượng toán kinh tế 42 Chương Kết luận đề nghị 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 45 Tài liệu tham khảo 46 Phụ lục 49 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CV Hệ số biến thiên (Coefficient Variation) Ctv Cộng tác viên d3, d4, d5 ngày cạo 2, 3, ngày nghỉ DRC Hàm lượng cao su khô (Dry Rubber Content) DVT Dòng tính ET Ethephon (acid – chloroethyl phosphonic) g/c/c Gram/cây/lần cạo Kg/pc/ngày Kilogram/phần cạo/ngày KMC Khô miệng cạo La Bơi kích đường miệng cạo khơng bóc mủ dây (Lace application) Pi Lân (Inorganic Phosphorus) R – SH Thiols S/4 Chiều dài miệng cạo 1/4 vòng xoắn ốc Suc Sucrose TB Trung bình TCTCS VN Tổng công ty cao su Việt Nam TSC Tổng hàm lượng chất khơ (Total Solid Content) VRA Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su Việt Nam U Miệng cạo úp (Upward tapping) ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Bảng 4.1: Trung bình sản lượng cá thể g/c/c 22 Bảng 4.2: Trung bình suất lao động (kg/phần cạo/ngày) 23 Bảng 4.3: Trung bình suất kg/ha/2tháng 24 Bảng 4.4: Trung bình hàm lượng cao su khơ (DRC %) 26 Bảng 4.5a: Trung bình hàm lượng đường (mM) trước kích thích 28 Bảng 4.5b: Trung bình hàm lượng đường (mM) sau kích thích 28 Bảng 4.6a: Trung bình hàm lượng lân (mM) trước kích thích 31 Bảng 4.6b: Trung bình hàm lượng lân (mM) sau kích thích 32 Bảng 4.7a: Trung bình hàm lượng thiols (mM) trước kích thích 34 Bảng 4.7b: Trung bình hàm lượng thiols (mM) sau kích thích 34 Bảng 4.8a: Trung bình tổng hàm lượng chất khơ (TSC %) trước kích thích 37 Bảng 4.8b: Trung bình tổng hàm lượng chất khơ (TSC %) sau kích thích 38 Bảng 4.9a: Tỷ lệ khô mặt cạo phần (%) 40 Bảng 4.9b: Tỷ lệ khơ mặt cạo tồn phần (%) 41 Bảng 4.10: lượng toán kinh tế tháng tháng năm 2011 42 x DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ HÌNH Đồ thị Đồ thị 4.1: Diễn biến sản lượng qua đợt kích thích tháng năm 2011 25 Đồ thị 4.2: Diễn biến hàm lượng Suc vào tháng năm 2011 30 Đồ thị 4.3: Diễn biến hàm lượng Pi vào tháng năm 2011 33 Đồ thị 4.4: Diễn biến hàm lượng R-SH vào tháng năm 2011 36 Đồ thị 4.5: Diễn biến TSC vào tháng năm 2011 39 Hình Hình 1: Các tiêu sinh 20 Hình 2: Lơ thí nghiệm 21 Hình 3: Cân hàm lượng chất khô (TSC) 21 50 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 32,86833 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 4,1638 Means with the same letter are not significantly different,   t Grouping Mean N C A 64,178 18 B 57,300 18 + Chỉ tiêu kg/pc/ngày Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 835,3862222 36,3211401 8,05 0,0003 Error 12 54,1381667 4,5115139 Corrected Total 35 889,5243889 Source R-Square Coeff Var Root MSE KGPC Mean 0,939138 9,452514 2,124032 22,47056 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 3,0762056 1,5381028 0,34 0,7178 A 530,1747389 265,0873694 58,76 F Model 23 84917,65417 3692,07192 4,13 0,0070 Error 12 10733,63333 894,46944 Corrected Total 35 95651,28750 52 R-Square Coeff Var Root MSE KGHA Mean 0,887784 8,744723 29,90768 342,0083 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 707,97167 353,98583 0,40 0,6816 A 17494,87167 8747,43583 9,78 0,0030 REP*A 14524,65167 3631,16292 4,06 0,0262 B 2,72250 2,72250 0,00 0,9569 A*B 9299,53167 4649,76583 5,20 0,0237 REP*A*B 19249,02333 3208,17056 3,59 0,0284 C 16422,42250 16422,42250 18,36 0,0011 A*C 4412,71167 2206,35583 2,47 0,1267 B*C 1072,56250 1072,56250 1,20 0,2950 A*B*C 1731,18500 865,59250 0,97 0,4077 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 894,4694 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 26,603 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N A A 372,77 12 B 331,03 12 B 322,23 12 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 894,4694 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 21,721 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N C A 363,367 18 B 320,650 18 53 Hàm lượng DRC (%) Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 337,4941667 14,6736594 10,12 F REP 34,0116667 17,0058333 11,73 0,0015 A 165,0350000 82,5175000 56,93 F REP 0,02493889 0,01246944 38,70 F Model 23 82,74239722 3,59749553 2,66 0,0410 Error 12 16,24776667 1,35398056 Corrected Total 35 98,99016389 R-Square Coeff Var Root MSE SucT Mean 0,835865 38,05054 1,163607 3,058056 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 28,46882222 14,23441111 10,51 0,0023 A 6,28377222 3,14188611 2,32 0,1406 REP*A 14,66314444 3,66578611 2,71 0,0811 B 0,90566944 0,90566944 0,67 0,4294 A*B 8,17437222 4,08718611 3,02 0,0867 REP*A*B 6,05993333 1,00998889 0,75 0,6240 C 3,08002500 3,08002500 2,27 0,1574 A*C 2,22061667 1,11030833 0,82 0,4636 B*C 0,02102500 0,02102500 0,02 0,9029 A*B*C 12,86501667 6,43250833 4,75 0,0302 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 22 Error Mean Square 1,680493 Number of Means Critical Range 2,195 2,305 2,375 2,424 2,461 2,489 2,511 2,529 10 2,543 Means with the same letter are not significantly different, Duncan Grouping Mean N NT A 5,463 IX B A 4,460 VI B A 3,523 XII 11 2,555 12 2,565 57 B A 3,217 III B A 3,163 XI B 2,687 I B 2,637 II B 2,450 V B 2,407 X B 2,320 VII B 2,210 VIII B 2,160 IV + Lân (Pi) trước kích thích Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 344,3316889 14,9709430 7,68 0,0004 Error 12 23,3837000 1,9486417 Corrected Total 35 367,7153889 Source R-Square Coeff Var Root MSE PiT Mean 0,936408 5,867612 1,395938 23,79056 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 90,3292722 45,1646361 23,18 F REP 8,00533889 4,00266944 5,03 0,0259 A 3,32537222 1,66268611 2,09 0,1663 REP*A 0,96254444 0,24063611 0,30 0,8707 B 4,82534444 4,82534444 6,07 0,0299 A*B 2,23167222 1,11583611 1,40 0,2834 REP*A*B 1,88878333 0,31479722 0,40 0,8678 C 1,29960000 1,29960000 1,63 0,2253 A*C 2,51705000 1,25852500 1,58 0,2455 B*C 0,03484444 0,03484444 0,04 0,8377 A*B*C 1,79910556 0,89955278 1,13 0,3547 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0,795183 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 0,6476 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N B A 4,0722 18 B 3,3400 18 62 + Lân (Pi) sau kích thích Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 264,2556639 11,4893767 8,31 0,0002 Error 12 16,5987667 1,3832306 Corrected Total 35 280,8544306 R-Square Coeff Var Root MSE PiS Mean 0,940899 5,191067 1,176108 22,65639 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 103,5457389 51,7728694 37,43
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CẠO ÚP NHỊP ĐỘ THẤP d3, d4, d5 VỚI NỒNG ĐỘ VÀ TẦN SỐ KÍCH THÍCH KHÁC NHAU ĐẾN SẢN LƯỢNG VÀ TÌNH TRẠNG SINH LÝ MỦ TRÊN DÒNG VÔ TÍNH PB 260 TẠI ĐẤT XÁM TÂY NINH , ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CẠO ÚP NHỊP ĐỘ THẤP d3, d4, d5 VỚI NỒNG ĐỘ VÀ TẦN SỐ KÍCH THÍCH KHÁC NHAU ĐẾN SẢN LƯỢNG VÀ TÌNH TRẠNG SINH LÝ MỦ TRÊN DÒNG VÔ TÍNH PB 260 TẠI ĐẤT XÁM TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay