SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG KHỔ QUA (Momordica charantia L.) TRỒNG VỤ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

72 29 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:39

    BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG KHỔ QUA (Momordica charantia L.) TRỒNG VỤ XUÂN TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN TRUNG DŨNG Lớp: DH07NHA Ngành: NƠNG HỌC Khóa: 2007 – 2011 Tháng 08/ 2011   i       SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG KHỔ QUA (Momordica charantia L.) TRỒNG VỤ XUÂN TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả NGUYỄN TRUNG DŨNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn ThS PHẠM HỮU NGUYÊN Tháng năm 2011   i         LỜI CẢM TẠ Hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, xin chân thành cảm ơn tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, q thầy trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, trang bị hành trang kiến thức lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp thực hữu ích cho sau trường Cảm ơn thầy Phạm Hữu Nguyên, người tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, góp phần giúp tơi hồn thành tốt khóa luận Cảm ơn gia đình, anh, chị bạn bè tận tình giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Nguyễn Trung Dũng   ii     TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “So sánh sinh trưởng, phát triển suất sáu giống khổ qua (Momordica charantia L.) trồng vụ xuân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng” tiến hành từ tháng 03 đến tháng 06 năm 2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, đơn yếu tố, lần lặp lại với nghiệm thức giống khổ qua: Giống 242 (đối chứng), giống TN 166, giống Jupiter 25, giống New HM 76, giống Green 349, giống Green 777 Kết thu được: Về sinh trưởng: Giống Jupiter 25, Green 349 giống 242 giống sinh trưởng mạnh Giống có khả phân cành tốt giống New HM 76 với 25,6 cành/cây Giống cho nhiều giống Jupiter 25 Green 349 Về phát dục: Giống 242 giống Jupiter 25 có thời gian phát dục sớm (26 NSG) thời gian thu hoạch sớm (43 NSG) Về sâu, bệnh: Giống 242 bị ruồi hại với 4,8 % lại bị bệnh sương mai nặng Về bệnh hại giống Green 349 chống chịu tốt (15 %) Nhìn chung, sâu bệnh giống Green 349 kháng tương đối tốt so với giống thí nghiệm Về suất: Các giống Green 349, 242, New HM 76 giống Jupiter 25 cho suất thực tế suất thương phẩm cao Về phẩm chất quả: Các giống thí nghiệm có phẩm chất tốt, hình thức màu sắc đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng địa phương Tóm lại: Trong giống thí nghiệm giống Green 349 giốngtriển vọng nhất: Cho suất cao, phẩm chất tốt, phù hợp với thị hiếu người dân địa phương   iii       MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu lược khổ qua 2.1.1 Nguồn gốc thành phần dinh dưỡng 2.1.2 Đặc tính thực vật học 2.1.3 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh 2.1.4 Sâu, bệnh hại khổ qua 2.2 Phân loại giống khổ qua 2.3 Một số nghiên cứu so sánh giống khổ qua nước CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm 12 3.2 Các điều kiện chung thời gian thí nghiệm 12   iv       3.2.1 Điều kiện khí hậu thời tiết 12 3.2.2 Đặc điểm đất đai 13 3.3 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 13 3.3.1 Vật liệu thí nghiệm 13 3.3.2 Phương pháp thí nghiệm 14 3.4 Quy trình kĩ thuật canh tác khổ qua 16 3.4.1 Chuẩn bị đất 16 3.4.2 Xử lý hạt giống 16 3.4.3 Mật độ trồng 16 3.4.4 Cắm cọc giăng dây 16 3.4.5 Chăm sóc 16 3.5 Phương pháp tiêu theo dõi 17 3.5.1 Phương pháp theo dõi 17 3.5.2 Các tiêu sinh trưởng 18 3.5.3 Các tiêu phát dục 18 3.5.4 Tình hình sâu, bệnh hại 19 3.5.5 Các yếu tố cấu thành suất 19 3.5.6 Đặc điểm 19 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 20 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Các tiêu sinh trưởng 21 4.1.1 Ngày nảy mầm 21 4.1.2 Động thái tăng trưởng chiều cao 22 4.1.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 24   v       4.1.4 Động thái thân 26 4.1.5 Tốc độ thân 28 4.1.6 Động thái phân cành cấp I giống 30 4.1.7 Tốc độ phân cành cấp I giống 32 4.2 Các tiêu phát dục 33 4.2.1 Thời gian phát dục 33 4.2.2 Tỷ lệ đậu 34 4.3 Tình hình sâu, bệnh 35 4.4 Các yếu tố cấu thành suất 36 4.5 Đặc điểm 40 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 46   vi         DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt/kí hiệu Viết đầy đủ Đ/C Đối chứng NSG Ngày sau gieo TB Trung bình TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM Thương mại ts Tổng số dt Dễ tiêu G Green JPT Jupiter TLTB NS Trọng lượng trung bình Năng suất NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực tế NSTP Năng suất thương phẩm   vii     DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số liệu khí tượng thủy văn từ tháng đến tháng năm 2011, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng .12 Bảng 3.2: Kết phân tích số tiêu đất thuộc khu thí nghiệm .13 Bảng 3.3: Nguồn gốc giống tiến hành thí nghiệm 14 Bảng 4.1: Thời gian nảy mầm, ngày thật (đơn vị tính: Ngày sau gieo) 21 Bảng 4.2: Động thái tăng trưởng chiều cao giống (cm) 23 Bảng 4.3: Động thái thân giống (lá) 27 Bảng 4.4: Động thái phân cành cấp I giống (cành) .31 Bảng 4.5: Thời gian phát dục giống (ngày sau gieo) 33 Bảng 4.6: Tỷ lệ đậu giống (%) 34 Bảng 4.7: Tỷ lệ sâu, bệnh hại giống 35 Bảng 4.8: Các yếu tố cấu thành suất giống 37 Bảng 4.9: Tỷ lệ bị đèo suất thương phẩm giống 39 Bảng 4.10: Đặc điểm sinh trưởng giống 40   viii       DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1: Tồn cảnh khu thí nghiệm 65 NSG 24 Hình 4.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống (cm/5 ngày) 25 Hình 4.3: Tốc độ thân giống (lá/5 ngày) .29 Hình 4.4: Tốc độ phân cành cấp I giống (cành/5 ngày) 32 Hình 4.5: Triệu chứng gây hại ruồi đục 36 Hình 4.6: Quả bị đèo giống Green 777 39 Hình 4.7: Đặc điểm giống khổ qua Green 349 Green 777 .41 Hình 4.8: Đặc điểm giống khổ qua Jupiter 25 New HM 76 42 Hình 4.9: Đặc điểm giống khổ qua 242 TN 166 42 Hình 7.1: Động thái tăng trưởng chiều cao giống 46 Hình 7.3: Động thái thân giống .46 Hình 7.5: Động thái phân cành cấp I giống 47 Hình 7.7: Năng suất giống 47   ix       Phụ lục 1: Kết xử lý thống kê động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 10 NSG Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.45 0.150 0.48 0.7015 nt 5.80 1.159 3.70* 0.0222 Error 15 4.70 0.314 Non-additivity 0.42 0.421 1.38 Residual 14 4.28 0.306 -Total 23 10.95 -Grand Mean= 3.544 Grand Sum= 85.060 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 15.80% Phụ lục 2: Kết phân tích trắc nghiệm phân hạng động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 10 NSG Case Range : 25 - 30 Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 0.3140 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8445 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 3.935 AB Mean = 4.330 A Mean = 3.195 BC Mean = 3.935 AB Mean = 3.345 BC Mean = 3.630 ABC Mean = 4.330 A Mean = 3.345 BC Mean = 3.630 ABC Mean = 3.195 BC Mean = 2.830 C Mean = 2.830 C Phụ lục 3: Kết xử lý thống kê động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 20 NSG Variable 5: 20 nsg ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 42.46 14.153 1.69 0.2113 nt 276.67 55.333 6.62** 0.0019 Error 15 125.47 8.364 Non-additivity 6.08 6.083 0.71 Residual 14 119.38 8.527 -Total 23 444.59 -Grand Mean= 20.127 Grand Sum= 483.040 Total Count= 24 48       Coefficient of Variation= 14.37% Phụ lục 4: Kết phân tích trắc nghiệm phân hạng động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 20 NSG Case Range : 25 – 30 Variable 5: 20 nsg Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 8.364 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.026 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 19.58 AB Mean = 23.33 A Mean = 22.50 A Mean = 23.05 A Mean = 23.05 A Mean = 22.50 A Mean = 18.69 AB Mean = 19.58 AB Mean = 23.33 A Mean = 18.69 AB Mean = 13.61 B Mean = 13.61 B Phụ lục 5: Kết xử lý thống kê động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 30 NSG Variable 7: 30 nsg ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 125.07 41.691 0.42 0.7389 nt 3084.21 616.843 6.27** 0.0025 Error 15 1476.31 98.421 Non-additivity 237.23 237.233 2.68 Residual 14 1239.08 88.506 -Total 23 4685.60 -Grand Mean= 80.557 Grand Sum= 1933.360 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 12.32% Phụ lục 6: Kết phân tích trắc nghiệm phân hạng động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 30 NSG Case Range : 25 - 30 Variable : 30 nsg Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 98.42 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 20.67 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 86.89 89.32 84.51 74.17 90.31 A A A AB A Mean Mean Mean Mean Mean 5= 2= 1= 3= 4= 90.31 A 89.32 A 86.89 A 84.51 A 74.17 AB 49       Mean = 58.14 B Mean = 58.14 B Phụ lục 7: Kết xử lý thống kê động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 50 NSG Variable 11: 50 nsg ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 648.58 216.195 0.37 0.7736 nt 5950.95 1190.189 2.05ns 0.1287 Error 15 8690.92 579.395 Non-additivity 13.06 13.063 0.02 Residual 14 8677.86 619.847 -Total 23 15290.45 -Grand Mean= 312.178 Grand Sum= 7492.260 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 7.71% Phụ lục 8: Kết xử lý thống kê động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 70 NSG Variable 15: 70 nsg ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1176.26 392.085 0.58 0.6383 nt 16708.56 3341.712 4.93** 0.0072 Error 15 10174.03 678.268 Non-additivity 358.61 358.614 0.51 Residual 14 9815.41 701.101 -Total 23 28058.84 -Grand Mean= 421.772 Grand Sum= 10122.520 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 6.17% Phụ lục 9: Kết phân tích trắc nghiệm phân hạng động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 70 NSG Case Range : 25 - 30 Variable 15 : 70 nsg Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 678.3 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 54.27 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 422.0 AB Mean = 392.4 B Mean = 465.8 A Mean = 405.3 B Mean = 446.1 AB Mean 3= 5= 1= 4= 6= 465.8 A 446.1 AB 422.0 AB 405.3 B 399.1 B 50       Mean = 399.1 B Mean = 392.4 B Phụ lục 10: Kết xử lý thống kê động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 80 NSG ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1234.65 411.549 0.56 0.6510 nt 24297.08 4859.417 6.58** 0.0020 Error 15 11070.77 738.051 Non-additivity 291.21 291.212 0.38 Residual 14 10779.55 769.968 -Total 23 36602.50 -Grand Mean= 433.243 Grand Sum= 10397.840 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 6.27% Phụ lục 11: Kết phân tích trắc nghiệm phân hạng động thái tăng trưởng chiều cao giống khổ qua giai đoạn 80 NSG Case Range : 25 - 30 Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 738.1 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 56.61 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 429.9 ABC Mean = 486.5 A Mean = 396.1 C Mean = 463.6 AB Mean = 486.5 A Mean = 429.9 ABC Mean = 412.8 BC Mean = 412.8 BC Mean = 463.6 AB Mean = 410.7 BC Mean = 410.7 BC Mean = 396.1 C Phụ lục 12: Kết xử lý thống kê động thái giống khổ qua giai đoạn 10 NSG Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.09 0.028 0.36 0.7837 nt 0.53 0.106 1.34ns 0.3017 Error 15 1.18 0.079 Non-additivity 0.11 0.113 1.48 Residual 14 1.07 0.077 -Total 23 1.80 51       -Grand Mean= 2.742 Grand Sum= 65.800 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 10.25% Phụ lục 13: Kết xử lý thống kê động thái giống khổ qua giai đoạn 20 NSG Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.68 0.893 2.39 0.1092 nt 8.81 1.763 4.72** 0.0086 Error 15 5.60 0.373 Non-additivity 4.33 4.331 47.80 Residual 14 1.27 0.091 -Total 23 17.09 -Grand Mean= 8.133 Grand Sum= 195.200 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 7.51% Phụ lục 14: Kết phân tích trắc nghiệm phân hạng động thái giống khổ qua giai đoạn 20 NSG Case Range : 25 - 30 Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 0.3730 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.273 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7.650 B Mean = 9.150 A Mean = 7.750 B Mean = 8.800 AB Mean = 8.800 AB Mean = 7.800 B Mean = 7.650 B Mean = 7.750 B Mean = 9.150 A Mean = 7.650 B Mean = 7.800 B Mean = 7.650 B Phụ lục 15: Kết xử lý thống kê động thái giống khổ qua giai đoạn 40 NSG ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.72 0.575 0.16 0.9248 nt 90.75 18.150 4.89** 0.0075 Error 15 55.64 3.710 Non-additivity 12.10 12.102 3.89 Residual 14 43.54 3.110 -52       Total 23 148.12 -Grand Mean= 28.408 Grand Sum= 681.800 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 6.78% Phụ lục 16: Kết phân tích trắc nghiệm phân hạng động thái giống khổ qua giai đoạn 40 NSG Case Range : 25 - 30 Variable : 40 nsg Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 3.710 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.013 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 27.90 B Mean = 32.05 A Mean = 27.95 B Mean = 29.60 AB Mean = 29.60 AB Mean = 27.95 B Mean = 26.65 B Mean = 27.90 B Mean = 32.05 A Mean = 26.65 B Mean = 26.30 B Mean = 26.30 B Phụ lục 17: Kết xử lý thống kê động thái giống khổ qua giai đoạn 60 NSG ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 10.28 3.428 0.56 0.6491 nt 446.99 89.398 14.62** 0.0000 Error 15 91.72 6.115 Non-additivity 9.41 9.406 1.60 Residual 14 82.32 5.880 -Total 23 549.00 -Grand Mean= 49.942 Grand Sum= 1198.600 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 4.95% Phụ lục 18 : Trắc nghiệm phân hạng động thái giống khổ qua giai đoạn 60 NSG Case Range : 25 - 30 Variable 13 : 60 nsg Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 6.115 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.153 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 48.35 B Mean = 56.75 A Mean = 46.40 B Mean = 55.10 A Mean = 55.10 A Mean = 48.35 B 53       Mean = Mean = Mean = 46.10 B 56.75 A 46.95 B Mean = 46.95 B Mean = 46.40 B Mean = 46.10 B Phụ lục 19: Kết xử lý thống kê động thái giống khổ qua giai đoạn 80 NSG ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 19.13 6.378 0.92 0.4550 nt 1197.73 239.547 34.55** 0.0000 Error 15 103.99 6.932 Non-additivity 1.21 1.208 0.16 Residual 14 102.78 7.341 -Total 23 1320.85 -Grand Mean= 59.767 Grand Sum= 1434.400 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 4.41% Phụ lục 20 : Trắc nghiệm phân hạng động thái giống khổ qua giai đoạn 80 NSG Case Range : 25 - 30 Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 6.932 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.486 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 56.85 B Mean = 69.95 Mean = 52.75 B Mean = 69.10 Mean = 69.95 A Mean = 56.85 Mean = 53.40 B Mean = 56.55 Mean = 69.10 A Mean = 53.40 Mean = 56.55 B Mean = 52.75 A A B B B B Phụ lục 21: Kết xử lý thống kê động thái phân cành giống khổ qua giai đoạn 25 NSG Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.33 0.108 1.21 0.3408 nt 1.75 0.351 3.91* 0.0180 Error 15 1.34 0.090 Non-additivity 0.01 0.008 0.09 Residual 14 1.34 0.095 54       -Total 23 3.42 -Grand Mean= 1.275 Grand Sum= 30.600 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 23.49% Phụ lục 22 : Trắc nghiệm phân hạng động thái phân cành giống khổ qua giai đoạn 25 NSG Case Range : 25 - 30 Variable : 25 nsg Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 0.09000 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4521 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 1.150 BC Mean = 1.750 A Mean = 1.750 A Mean = 1.350 AB Mean = 1.200 BC Mean = 1.350 AB Mean = 1.350 AB Mean = 1.200 BC Mean = 1.350 AB Mean = 1.150 BC Mean = 0.850 C Mean = 0.8500 C Phụ lục 23: Kết xử lý thống kê động thái phân cành giống khổ qua giai đoạn 35 NSG Variable 5: 35 nsg ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 7.45 2.482 1.58 0.2365 nt 46.21 9.243 5.87** 0.0034 Error 15 23.61 1.574 Non-additivity 2.02 2.016 1.31 Residual 14 21.60 1.543 -Total 23 77.27 -Grand Mean= 9.383 Grand Sum= 225.200 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 13.37% Phụ lục 24: Trắc nghiệm phân hạng động thái phân cành giống khổ qua giai đoạn 35 NSG Case Range : 25 - 30 Variable : 35 nsg Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 1.574 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.614 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 10.65 A Mean = 10.65 A Mean = 10.25 A Mean = 10.25 A 55       Mean Mean Mean Mean = 10.05 A Mean = 10.15 A = 8.550 AB Mean = 10.05 A = 10.15 A Mean = 8.550 AB = 6.650 B Mean = 6.650 B Phụ lục 25: Kết xử lý thống kê động thái phân cành giống khổ qua giai đoạn 50 NSG Variable 8: 50 nsg ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.12 1.040 0.26 0.8512 nt 51.71 10.343 2.61ns 0.0684 Error 15 59.38 3.959 Non-additivity 1.61 1.606 0.39 Residual 14 57.77 4.127 -Total 23 114.21 -Grand Mean= 21.667 Grand Sum= 520.000 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 9.18% Phụ lục 26: Kết xử lý thống kê động thái phân cành giống khổ qua giai đoạn 60 NSG Variable 10: 60 nsg ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.74 0.913 0.20 0.8931 nt 23.03 4.607 1.02ns 0.4397 Error 15 67.65 4.510 Non-additivity 0.00 0.004 0.00 Residual 14 67.65 4.832 -Total 23 93.42 -Grand Mean= 23.875 Grand Sum= 573.000 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 8.90% Phụ lục 27: Kết xử lý thống kê suất thực tế giống khổ qua Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 72.99 24.331 2.27 0.1220 nt 479.62 95.924 8.96** 0.0004 Error 15 160.63 10.709 Non-additivity 6.49 6.495 0.59 56       Residual 14 154.14 11.010 -Total 23 713.25 -Grand Mean= 33.785 Grand Sum= 810.830 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 9.69% Phụ lục 28 : Trắc nghiệm phân hạng suất thực tế giống khổ qua Data File : Keyboard_ Function : RANGE_ Error Mean Square = 10.71 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.819 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 38.04 A Mean = 40.08 A Mean = 30.12 BC Mean = 38.04 A Mean = 33.65 AB Mean = 34.02 AB Mean = 34.02 AB Mean = 33.65 AB Mean = 40.08 A Mean = 30.12 BC Mean = 26.81 C Mean = 26.81 C Phụ lục 29: Kết xử lý thống kê suất thương phẩm giống khổ qua Data file: NSTP_ Title: nstp Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: ns ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -3 89.67 29.891 2.95 0.0668 nt 416.94 83.389 8.22** 0.0007 Error 15 152.19 10.146 Non-additivity 6.41 6.411 0.62 Residual 14 145.78 10.413 -Total 23 658.80 -Grand Mean= 31.976 Grand Sum= 767.420 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 9.96% Phụ lục 30: Trắc nghiệm phân hạng suất thương phẩm giống khổ qua Data File : Keyboard_ Function : RANGE_ Error Mean Square = 10.15 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.637 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order 57       Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 35.88 28.28 31.49 32.43 38.01 25.78 A Mean = 38.01 A BC Mean = 35.88 A ABC Mean = 32.43 AB AB Mean = 31.49 ABC A Mean = 28.28 BC C Mean = 25.78 C Phụ lục 31: Kết xử lý thống kê trọng lượng trung bình giống khổ qua Data file: TLTB Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 426.27 142.090 2.71 0.0823 nt 798.76 159.753 3.04* 0.0430 Error 15 787.06 52.471 Non-additivity 101.90 101.901 2.08 Residual 14 685.16 48.940 -Total 23 2012.10 -Grand Mean= 156.938 Grand Sum= 3766.500 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 4.62% Phụ lục 32: Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng trung bình giống khổ qua Data File : Keyboard_ Function : RANGE_ Error Mean Square = 52.47 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.92 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 163.3 A Mean = 163.3 Mean = 145.1 B Mean = 160.6 Mean = 157.1 A Mean = 159.2 Mean = 160.6 A Mean = 157.1 Mean = 159.2 A Mean = 156.4 Mean = 156.4 A Mean = 145.1 A A A A A B Phụ lục 33: Kết xử lý thống kê số quả/cây giống khổ qua Data file: SOQUA Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of 58       Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 8.95 2.984 1.38 0.2867 nt 216.33 43.266 20.03** 0.0000 Error 15 32.40 2.160 Non-additivity 0.62 0.625 0.28 Residual 14 31.77 2.270 -Total 23 257.68 -Grand Mean= 21.442 Grand Sum= 514.600 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 6.85% Phụ lục 34: Trắc nghiệm phân hạng số quả/cây giống khổ qua Data File : Keyboard_ Function : RANGE_ Error Mean Square = 2.160 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.062 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 25.75 21.40 18.70 20.00 25.00 17.80 Ranked Order A B BC BC A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 5= 2= 4= 3= 6= 25.75 A 25.00 A 21.40 B 20.00 BC 18.70 BC 17.80 C 59         Phụ luc 35: Giá trị thống kê chiều dài giống khổ qua Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) CV (%) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) CV (%) 242 TN 166 Jupiter 25 19,69 0,36662759 19,5 18,4 1,639608426 2,688315789 -1,058426444 0,201800835 5,5 16,9 22,4 393,8 20 0,845443222 8,32711237 17,935 0,23954727 17,95 17,9 1,071287961 1,147657895 -0,430420696 -0,382583973 4,1 15,8 19,9 358,7 20 0,552396005 5,973169561 18,125 0,264761561 17,95 19,1 1,184049697 1,401973684 -0,9208658 0,337731183 3,7 16,5 20,2 362,5 20 0,61054016 6,532687982 New HM 76 Green 349 Green 777 18,955 0,259501039 18,95 18,2 1,160523929 1,346815789 -1,03789747 -0,028158072 3,8 16,9 20,7 379,1 20 0,598409397 6,122521387 18,84 0,339922592 18,85 18,6 1,520180045 2,310947368 0,856205238 -0,113165827 6,7 15,4 22,1 376,8 20 0,783861497 8,068896203 20,54 0,37094474 20,15 #N/A 1,658915308 2,752 -1,055275526 0,368556192 5,4 18,1 23,5 410,8 20 0,85539857 8,076510751 60       Phụ lục 36: Giá trị thống kê đường kính giống khổ qua Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) CV (%) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) CV (%) 242 TN 166 Jupiter 25 5,19 0,09811379 5,2 5,2 0,438778208 0,192526316 -0,78547833 -0,004319697 1,5 4,4 5,9 103,8 20 0,2262504 8,454300732 4,58 0,063494716 4,7 4,7 0,283957002 0,080631579 0,754696912 -1,215570352 3,9 4,9 91,6 20 0,146418815 6,19993454 4,75 0,085992656 4,6 4,6 0,384570848 0,147894737 0,549276374 1,042588106 1,5 4,2 5,7 95 20 0,198299064 8,096228371 New HM 76 Green 349 Green 777 4,985 0,083752455 4,9 5,5 0,374552364 0,140289474 -0,936538994 0,170294361 1,3 4,3 5,6 99,7 20 0,193133161 7,513588052 4,685 0,096046864 4,6 4,8 0,429534632 0,1845 0,444567046 0,915622316 1,6 4,1 5,7 93,7 20 0,221484067 9,168295238 3,935 0,061247986 3,9 4,1 0,27390932 0,075026316 0,227272199 0,530616541 3,5 4,5 78,7 20 0,141237856 6,960846769 61       Phụ lục 37: Giá trị thống kê độ dày thịt giống khổ qua Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) CV (%) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level (95,0%) CV (%) 242 TN 166 Jupiter 25 1,08 0,033717089 1,1 1,1 0,150787407 0,022736842 -0,978324457 -0,135093313 0,5 0,8 1,3 21,6 20 0,077751608 13,96179694 0,885 0,03788834 0,8 0,8 0,169441808 0,028710526 -0,852284823 0,620466146 0,5 0,7 1,2 17,7 20 0,087370512 19,14596701 0,935 0,035 0,9 0,9 0,156524758 0,0245 -1,056242046 0,263282108 0,5 0,7 1,2 18,7 20 0,08071 16,74061587 New HM 76 Green 349 Green 777 1,02 0,02955815 1 0,132188064 0,017473684 -0,461968355 0,50433197 0,5 0,8 1,3 20,4 20 0,068161093 12,9596141 0,97 0,037063246 0,95 0,9 0,165751875 0,027473684 -0,979321398 -0,237317904 0,5 0,7 1,2 19,4 20 0,085467845 17,08782221 0,91 0,032363072 0,9 0,9 0,144732057 0,020947368 -0,64178415 0,270817541 0,5 0,7 1,2 18,2 20 0,074629244 15,90462169 62 ... quả/cây (%) = (Số trung bình cây/số hoa trung bình cây) * 100 Số (quả): Tính số trung bình theo dõi Trọng lượng trung bình (kg/cây): Trọng lượng trung bình theo dõi Trọng lượng trung bình (g) =... nhiệt đới Nguồn gốc khơng biết xác nơi nhiều nghiên cứu cho Trung Quốc Ấn Độ quê hương khổ qua Được trồng nhiều Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Quốc, Châu Phi Mỹ Latinh (Vũ Văn Liết Vũ Đình Hòa, 2005)... – 600 g, màu xanh nhạt với u lồi vỏ trung bình - Dạng khổ qua hình tam giác, hình nón, dài – 12 cm, khối lượng 300 – 600 g màu xanh tối, nốt sần u lồi vỏ từ trung bình đến cao (Vũ Văn Liết Vũ
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG KHỔ QUA (Momordica charantia L.) TRỒNG VỤ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG , SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA SÁU GIỐNG KHỔ QUA (Momordica charantia L.) TRỒNG VỤ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay