ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA KHOAI LANG LỆ VỤ XUÂN HÈ TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU TỈNH GIA LAI NĂM 2011

81 17 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:33

00 39,0 37,0 47,3 150 36,5 48,7 41,8 200 37,0 63,8 37,8 TB phân đạm Mức phân kali TB (kg K2O/ha) Phân 100 150 200 đạm 50 37,5 47,2 48,8 48,2 48,1 100 49,8 50,8 71,3 81,8 68,0 150 42,3 68,2 53,3 46,8 56,1 TB 41,1 42,3 46,2 55,4 57,8 58,9 kali Phụ lục 3: Một số bảng hình ảnh khoai lang Lệ Cần thí nghiệm Hình 1: Rễ củ giai đoạn 45 NST Hình 2: Rễ củ giai đoạn 60 NST 68 Hình 3: Rễ củ giai đoạn 75 NST Hình 4: Rễ củ giai đoạn 90 NST Hình 5: Củ 50 kg N + 100 kg K2O/ha Hình 6: Củ 50 kg N + 150 kg K2O/ha Hình 7: Củ 50 kg N + 200 kg K2O/ha Hình 8: Củ 100 kg N + 100 kg K2O/ha 69 Hình 9: Củ 100 kg N + 150 kg K2O/ha Hình 10: Củ 100 kg N + 200 kg K2O/ha Hình 11: Củ 150 kg N + 100 kg K2O/ha Hình 12: Củ 150 kg N + 150 kg K2O/ha Hình 13: Củ 150 kg N + 200 kg K2O/ha Hình 14: So sánh củ mức phân
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA KHOAI LANG LỆ VỤ XUÂN HÈ TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU TỈNH GIA LAI NĂM 2011 , ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA KHOAI LANG LỆ VỤ XUÂN HÈ TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU TỈNH GIA LAI NĂM 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay