NGHIÊN CỨU NẤM GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY ỔI (Psidium guajava L.)

108 27 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU NẤM GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY ỔI (Psidium guajava L.) NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT NIÊN KHÓA: 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011   i   NGHIÊN CỨU NẤM GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY ỔI (Psidium guajava L.) Tác giả NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN Khóa luận đề nghị thực để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành BẢO VỆ THỰC VẬT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Võ Thị Thu Oanh ThS Đặng Thùy Linh Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011   ii   LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, xin chân thành cảm ơn: Ban lãnh đạo, Bộ môn Bảo Vệ Thực Vât – Viện ăn miền Nam – Long Định – Châu Thành – Tiền Giang tạo điều kiện thuận lợi nguồn kinh phí q trình thực khóa luận Chân thành cảm ơn ThS Đặng Thùy Linh tận tình hướng dẫn dạy để tơi hồn thành khóa luận TS Võ Thị Thu Oanh – Khoa Nơng Học, trường Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh bảo hướng dẫn suốt trình thực khóa luận Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học tất giảng viên truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt trình học tập trường Các bạn lớp Bảo Vệ Thực Vật K33A bạn thực tập phòng thí nghiệm Bộ mơn Bảo vệ thực vật – Viện ăn miền Nam giúp đỡ chia sẻ với tơi suốt q trình học thực tập Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba má gia đình ln động viên, ủng hộ giúp đỡ suốt trình học trường suốt trình thực khóa luận Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngọc Yến   iii   TÓM TẮT NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 2011, Khoa Nông Học, trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Nghiên cứu nấm gây bệnh thối rễ ổi (Psidium guajava L.)” Giáo viên hướng dẫn: TS Võ Thị Thu Oanh ThS Đặng Thùy Linh Địa điểm thực hiện: Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật – Viện ăn miền Nam, Long Định, Châu Thành, Tiền Giang Thời gian thực hiện: từ ngày 15/02 đến ngày 15/06/2011 Mục đích: xác định tác nhân nấm gây bệnh thối rễ ổi ảnh hưởng số điều kiện môi trường (nhiệt độ, pH) mối tương quan tác nhân gây bệnh thối rễ ổi Nội dung thực hiện: Phân lập, định danh dựa vào đặc điểm hình thái khảo sát khả gây bệnh nấm thối rễ ổi Xác định ảnh hưởng nhiệt độ, pH đến sinh trưởng phát triển nấm Đánh giá hiệu lực số loại thuốc hóa học phòng trừ nấm điều kiện in vitro Kết đạt được: Phân lập định danh tác nhân gây bệnh thối rễ ổi nấm ký sinh Nalanthamala sp Xác định khả gây bệnh nấm có khơng có diện tuyến trùng Meloidogyne sp cho kết quả: dòng nấm có khả gây bệnh giống ổi có khơng có tuyến trùng Meloidogyne sp Tuy nhiên, diện tuyến trùng giúp cho biểu bệnh sớm so với nghiệm thức riêng lẻ   iv   (có nấm có tuyến trùng) Từ đó, ta thấy rằng: tuyến trùng giống tác nhân mở đường cho xâm nhập nấm vào gây hại ký chủ Tốc độ phát triển dòng nấm (Nalanthamala sp B Nalanthamala sp KH) môi trường PDA phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ Nhiệt độ 28 – 300C mức nhiệt độ thích hợp cho phát triển nấm Nalanthamala sp B Trong đó, nhiệt độ 25 – 300C thích hợp cho phát triển dòng nấm Nalanthamala sp KH Và dòng nấm có khả hình thành bào tử nhiều nhiệt độ 28 ± 10C 300C Ở mức pH khác có khác biệt phát triển dòng nấm Nalanthamala sp Nấm Nalanthamala sp B thích hợp phát triển pH = 7,0 Nalanthamala sp KH thích hợp với khoảng pH rộng 7,0 – 7,5 Khả hình thành bào tử nhiều pH = 7,0 nấm Nalanthamala sp B pH = 6,5 Nalanthamala sp KH Kết khảo sát phản ứng dòng nấm Nalanthamala sp với loại thuốc hóa học nồng độ (50 ppm 150 ppm) nhìn chung loại thuốc Funomyl 50 WP với hoạt chất benomyl, Folicur 250 EC với hoạt chất tebuconazole, Score 250 EC với hoạt chất difenoconazole có khả ức chế hồn tồn phát triển dòng nấm, Man 80 WP với hoạt chất mancozeb khơng có khả ức chế dòng nấm nồng độ 50 ppm có khả ức chế hoàn toàn nồng độ 150 ppm   v   MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH BẢNG ix DANH SÁCH HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan ổi 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Nguồn gốc phân bố 2.1.3 Giá trị ổi 2.2 Một số bệnh hại ổi .6 2.2.1 Bệnh thán thư 2.2.2 Bệnh ung thư (cancer) 2.2.3 Thối trái Phytophthora 2.2.4 Bệnh chết ngược (die back) 2.3 Bệnh thối rễ ổi .7 2.3.1 Thiệt hại 2.3.2 Nguyên nhân 2.3.3 Sơ lược tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne sp 2.3.4 Triệu chứng nấm gây bệnh thối rễ ổi 12 2.3.5 Sự tương tác nấm tuyến trùng 13 2.3.6 Các giống ổi 14   vi   2.3.7 Ẩm độ đất .15 2.3.8 pH đất 15 2.4 Một số loại thuốc hóa học sử dụng thí nghiệm phòng trừ nấm gây bệnh thối rễ ổi .15 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu: 17 3.2 Vật liệu, dụng cụ, thiết bị nghiên cứu: 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu: 18 3.4.1 Chuẩn bị môi trường đổ đĩa: 18 3.3.2 Phân lập định danh nấm gây bệnh thối rễ ổi dựa vào hình thái 18 3.3.3 Xác định vai trò nấm bệnh thối rễ ổi có khơng có diện tuyến trùng Meloidogyne sp (chủng Kock’s) .19 3.3.4 Khảo sát số đặc điểm sinh học nấm gây bệnh thối rễ ổi 25 3.3.5 Khảo sát hiệu lực số loại thuốc hóa học nấm gây bệnh thối rễ ổi 26 3.3.6 Phương pháp xử lí thống kê 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Kết phân lập, mơ tả đặc điểm hình thái định danh tác nhân gây bệnh thối rễ ổi 28 4.1.1 Kết phân lập 28 4.1.2 Kết mô tả đặc điểm hình thái định danh tác nhân gây bệnh thối rễ ổi .28 4.2 Kết ảnh hưởng tương tác tuyến trùng Meloidogyne sp nấm Nalanthamala sp biểu triệu chứng bệnh thối rễ ổi 32 4.3 Kết khảo sát số đặc điểm sinh học tác nhân gây bệnh 34 4.3.1 Kết ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng, phát triển nấm Nalanthamala sp .34 4.3.2 Khảo sát ảnh hưởng pH đến sinh trưởng, phát triển nấm Nalanthamala sp .37 4.4 Hiệu lực số loại thuốc hóa học nấm Nalanthamala sp điều kiện in vitro .41   vii   4.4.1 Hiệu lực số loại thuốc hóa học dòng nấm Nalanthamala sp B 41 4.4.2 Hiệu lực số loại thuốc hóa học dòng nấm Nalanthamala sp KH 45 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 55   viii   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ctv: cộng tác viên ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long NSC: ngày sau cấy PDA: Potato Dextrose Agar   ix   DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1: Thành phần hóa học trái ổi so với số loài ăn khác (trên 100 g phần ăn được) Bảng 2.2: Sự tương tác nấm tuyến trùng 14 Bảng 3.1: Các nghiệm thức tham gia thí nghiệm giống ổi Bơm Bến Tre 22 Bảng 3.2: Các nghiệm thức tham gia thí nghiệm giống ổi không hạt .22 Bảng 3.3: Danh sách thuốc hóa học sử dụng thí nghiệm 26 Bảng 4.1: Đặc điểm hình thái dòng nấm Nalanthamala sp B Nalanthamala sp KH môi trường PDA .30 Bảng 4.2: Kết tương tác gây bệnh tuyến trùng Meloidogyne sp dòng nấm Nalanthamala sp B 12 tuần sau chủng 32 Bảng 4.3: Kết tương tác gây bệnh tuyến trùng Meloidogyne sp dòng nấm Nalanthamala sp KH 10 tuần sau chủng 32 Bảng 4.4: Ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng, phát triển dòng nấm Nalanthamala sp B dòng nấm Nalanthamala sp KH .36 Bảng 4.5: Ảnh hưởng pH đến sinh trưởng, phát triển dòng nấm Nalanthamala sp B dòng nấm Nalanthamala sp KH .38 Bảng 4.6: Hiệu lực loại thuốc hóa học đến sinh trưởng, phát triển dòng nấm Nalanthamala sp B mức nồng độ 50 ppm 150 ppm .42 Bảng 4.7: Hiệu lực loại thuốc hóa học đến phát triển dòng nấm Nalanthamala sp KH nồng độ 50 ppm 150 ppm 46   83    Phụ bảng 4.6: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 150 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp B NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 9.916 1.417 32 0.017 0.001 2666.602 0.0000 Total 39 9.933 Coefficient of Variation = 2.62% Least Significant Difference Test LSD value = 0.05477 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.690 A Mean = 1.690 A Mean = 1.440 B Mean = 1.440 B Mean = 0.5000 C Mean = 1.420 B Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 1.420 B Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C   84    Phụ bảng 4.7: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 150 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp B NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 32 81.468 11.638 0.017 0.001 21907.403 0.0000 Total 39 81.485 Coefficient of Variation = 1.44% Least Significant Difference Test LSD value = 0.05477 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.760 A Mean = 3.760 A Mean = 3.280 B Mean = 3.280 B Mean = 0.5000 C Mean = 3.260 B Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 3.260 B Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C   85    Phụ bảng 4.8: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 150 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp B NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 232.211 32 0.020 33.173 53076.793 0.0000 0.001 Total 39 232.231 Coefficient of Variation = 1.04% Least Significant Difference Test LSD value = 0.05477 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 5.920 A Mean = Mean = 5.260 C Mean = 5.340 B Mean = 0.7300 D Mean = 0.5000 E Mean = 0.7300 D Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 5.340 B Mean = 5.920 A 5.260 C   86    Phụ bảng 4.9: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 150 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp B NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 486.508 32 0.138 69.501 16116.202 0.0000 0.004 Total 39 486.646 Coefficient of Variation = 2.00% Least Significant Difference Test LSD value = 0.1095 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 7.330 B Mean = 8.000 A Mean = 0.9500 C Mean = 0.5000 Mean = 8.000 A Mean = 7.330 B D Mean = 0.9500 C Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D   87    Phụ bảng 4.10: Khả ức chế thuốc hóa học nồng độ 150 ppm với nấm Nalanthamala sp B NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 44445.774 32 1.112 6349.396 182697.075 0.0000 0.035 Total 39 44446.886 Coefficient of Variation = 0.38% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3240 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 1.010 Ranked Order D Mean = 75.52 A Mean = 16.82 C Mean = 75.52 A Mean = 69.84 B Mean = 75.52 A Mean = 75.52 A Mean = 75.52 A D Mean = 69.84 B Mean = 75.52 A Mean = 16.82 C Mean = 75.52 A Mean = 1.010 D Mean = 75.52 A Mean = 1.010 D Mean = 1.010   88    Phụ bảng 4.11: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 50 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp KH NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 14.749 32 0.096 2.107 702.333 0.0000 0.003 Total 39 14.845 Coefficient of Variation = 5.77% Least Significant Difference Test LSD value = 0.09486 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.970 A Mean = 1.970 A Mean = 1.300 C Mean = 1.830 B Mean = 0.5000 D Mean = 1.300 C Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 Mean = 1.830 B Mean = 0.5000 D D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D   89    Phụ bảng 4.12: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 50 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp KH NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 32 82.429 11.776 0.022 0.001 17128.083 0.0000 Total 39 82.451 Coefficient of Variation = 1.49% Least Significant Difference Test LSD value = 0.05477 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.900 A Mean = 3.900 A Mean = 3.010 C Mean = 3.790 B Mean = 3.010 C Mean = 0.7000 E Mean = 0.5000 F Mean = 1.180 D Mean = 0.7000 E Mean = 3.790 B Mean = 0.5000 F Mean = 0.5000 F Mean = 0.5000 F Mean = 0.5000 F Mean = 0.5000 F Mean = 1.180 D   90    Phụ bảng 4.13: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 50 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp KH NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 205.722 32 0.034 29.389 27660.185 0.0000 0.001 Total 39 205.756 Coefficient of Variation = 1.21% Least Significant Difference Test LSD value = 0.05477 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 5.810 A Mean = Mean = 4.870 B Mean = 5.810 A Mean = 1.180 Mean = D Mean = 0.5000 Mean = 5.830 A E 5.830 A 4.870 B Mean = 2.330 C Mean = 1.180 D Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 2.330 C   91    Phụ bảng 4.14: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 50 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp KH NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 425.644 32 0.115 60.806 16920.023 0.0000 0.004 Total 39 425.759 Coefficient of Variation = 1.59% Least Significant Difference Test LSD value = 0.1095 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 7.300 B Mean = 8.000 A Mean = 1.580 Mean = 7.300 B D Mean = 0.5000 Mean = 8.000 A E Mean = 3.860 C Mean = 1.580 D Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 0.5000 E Mean = 3.860 C   92    Phụ bảng 4.15: Khả ức chế thuốc hóa học nồng độ 50 ppm với nấm Nalanthamala sp KH NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 38921.853 32 11.837 5560.265 15031.605 0.0000 0.370 Total 39 38933.690 Coefficient of Variation = 1.37% Least Significant Difference Test LSD value = 1.054 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.010 E Mean = 75.52 A Mean = 17.16 D Mean = 75.52 A Mean = 63.62 B Mean = 75.52 A Mean = 75.52 A Mean = 63.62 B Mean = 1.010 E Mean = 46.00 C Mean = 75.52 A Mean = 17.16 D Mean = 75.52 A Mean = 1.010 E Mean = 46.00 C Mean = 1.010 E   93    Phụ bảng 4.16: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 150 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp KH NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 17.790 32 0.046 2.541 1767.951 0.0000 0.001 Total 39 17.836 Coefficient of Variation = 3.74% Least Significant Difference Test LSD value = 0.05477 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.990 A Mean = 1.990 A Mean = 1.790 B Mean = 1.840 B Mean = 0.5000 C Mean = 1.790 B Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 1.840 B Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C   94    Phụ bảng 4.17: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 150 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp KH NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 100.529 32 0.101 14.361 4550.108 0.0000 0.003 Total 39 100.630 Coefficient of Variation = 3.25% Least Significant Difference Test LSD value = 0.09486 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.900 A Mean = 3.900 A Mean = 3.580 B Mean = 3.830 A Mean = 0.5000 C Mean = 3.580 B Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 3.830 A Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C Mean = 0.5000 C   95    Phụ bảng 4.18: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 150 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp KH NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 239.978 32 0.139 34.283 7892.382 0.0000 0.004 Total 39 240.117 Coefficient of Variation = 2.69% Least Significant Difference Test LSD value = 0.1095 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 5.810 A Mean = 5.810 A Mean = 5.240 B Mean = 5.770 A Mean = 0.8100 C Mean = 0.5000 Mean = 5.770 A Mean = 5.240 B D Mean = 0.8100 C Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D   96    Phụ bảng 4.19: Ảnh hưởng thuốc hóa học nồng độ 150 ppm đến đường kính tản nấm Nalanthamala sp KH NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 474.192 32 0.026 67.742 83374.600 0.0000 0.001 Total 39 474.218 Coefficient of Variation = 0.87% Least Significant Difference Test LSD value = 0.05477 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 8.000 A Mean = 8.000 A Mean = 7.120 B Mean = 8.000 A Mean = 1.130 C Mean = 7.120 B Mean = 0.5000 Mean = 8.000 A D Mean = 1.130 C Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D Mean = 0.5000 D   97    Phụ bảng 4.20: Khả ức chế thuốc hóa học nồng độ 150 ppm với nấm Nalanthamala sp KH NSC ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Square Squares F-value Prob Between Within 43279.774 32 3.121 6182.825 63389.917 0.0000 0.098 Total 39 43282.895 Coefficient of Variation = 0.64% Least Significant Difference Test LSD value = 0.5422 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 1.010 Ranked Order D Mean = 75.52 A Mean = 19.36 C Mean = 75.52 A Mean = 67.93 B Mean = 75.52 A Mean = 75.52 A Mean = 75.52 A D Mean = 67.93 B Mean = 75.52 A Mean = 19.36 C Mean = Mean = 1.010 Mean = 1.010 75.52 A D     ... gãy (Naqvi, 2004) 2.3 Bệnh thối rễ ổi 2.3.1 Thi t hại Thi t hại bệnh thối rễ vườn ổi thương mại báo cáo Chattopadhyay Bhattacharjya (1968) làm suất thi t hại lên đến 80% Mathur (1956) nghiên cứu... độ thấp 100 Fg/ml Năm 1991, Kapoor Kumar báo cáo benomyl, carbendazole thiophanate có hiệu tương đối captafol, capton, thiram khơng có khả ức chế phát triển nấm gây bệnh thối rễ ổi Braithwaite... suất ổi nước ta nói riêng nước giới nói chung ngày giảm số yếu tố gây Trong đó, bệnh thối rễ gây thi t hại kinh tế đáng kể bệnh có khả lan truyền qua đất Theo Ariosa (1982) nguyên nhân bệnh nấm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU NẤM GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY ỔI (Psidium guajava L.) , NGHIÊN CỨU NẤM GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY ỔI (Psidium guajava L.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay