KHẢO SÁT SỰ LIÊN QUAN GIỮA HÀM LƢỢNG DIỆP LỤC TỐ TRONG LÁ CỎ TIFWAY 419 (Cynodon sp. ) VÀ DINH DƢỠNG ĐẠM, LÂN, KALI TRONG ĐẤT TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH

64 27 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ LIÊN QUAN GIỮA HÀM LƢỢNG DIỆP LỤC TỐ TRONG CỎ TIFWAY 419 (Cynodon sp ) DINH DƢỠNG ĐẠM, LÂN, KALI TRONG ĐẤT TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 ii BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NÔNG HỌC KHẢO SÁT SỰ LIÊN QUAN GIỮA HÀM LƢỢNG DIỆP LỤC TỐ TRONG CỎ TIFWAY 419 (Cynodon sp.) DINH DƢỠNG ĐẠM, LÂN, KALI TRONG ĐẤT TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Luận văn đƣợc đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp kỹ sƣ nông nghiệp ngành Nơng học Giảng viên hƣớng dẫn: TS NGƠ ĐẰNG PHONG Tháng 8/2011 iii CẢM TẠ Luận văn đƣợc hoàn thành với giúp đỡ nhiều cá nhân quan Trƣớc hết xin trân trọng cảm ơn TS Ngô Đằng Phong, với cƣơng vị ngƣời hƣớng dẫn nhiều đóng góp to lớn q trình thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo trƣờng Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tập thể giảng viên mơn Thủy nơng, mơn Nơng hóa Thổ nhƣỡng, khoa Nông học tạo điều kiện sở vật chất tinh thần để tơi hồn thành đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo, cán nhân viên công nhân công ty TNHH Hoa Việt (sân golf Thủ Đức) tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giúp đỡ tơi q trình thực đề tài sân golf Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Nguyễn Thị Thanh Hƣơng, anh Trần Hoài Thanh bạn: Lƣơng Thị Anh Đào, Trần Thanh Hoài, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Văn Phu Để hồn thành luận văn tơi nhận đƣợc động viên khích lệ gia đình, bạn bè gần xa tập thể lớp DH07NH Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Tp Hồ Chí Minh tháng 8/2011 Nguyễn Thị Ngọc Trang iv TĨM TẮT NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8/2011 Khảo sát liên quan hàm lƣợng diệp lục tố cỏ Tifway 419 (Cynodon sp.) dinh dƣỡng Đạm, Lân, Kali đất sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh Giảng viên hƣớng dẫn : TS NGƠ ĐẰNG PHONG Sử dụng phân bón thích hợp giúp cỏ sân golf màu sắc bắt mắt ngƣời chơi giảm chi phí cho q trình bảo dƣỡng cỏ cho ban quảnsân golf Đề tài đƣợc tiến hành từ tháng đến tháng năm 2011 sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh phòng thí nghiệm mơn Thủy nơng khoa Nông học nhằm xác định lƣợng phân đạm, lân, kali cần bón vào đất sở đánh giá tình trạng dinh dƣỡng N, P, K cỏ dựa vào hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ Tifway 419 sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh Thí nghiệm đƣợc thực dựa việc lấy mẫu đất cỏ ngẫu nhiên hai fairway sân golf Thủ Đức Phân tích dinh dƣỡng thiết lập tƣơng quan với diệp lục để khẳng định dinh dƣỡng ảnh hƣởng lớn đến diệp lục, sau dựa vào tƣơng quan phân tích dinh dƣỡng đất thiết lập tƣơng quan với diệp lục Kết thí nghiệm cho thấy dinh dƣỡng N, P, K tƣơng quan với lƣợng diệp lục lá, dinh dƣỡng N tổng số tƣơng quan chặt với diệp lục tố tổng số với hệ số r2 = 0,72** Do thiết lập chƣơng trình chăm sóc cỏ vấn đề dinh dƣỡng dựa vào màu sắc lá, điều giúp cho việc quản lý tình trạng dinh dƣỡng cỏ sân golf cách nhanh chóng hiệu Ngoài ra, dinh dƣỡng P, K đất tƣơng quan với lƣợng diệp lục nhƣng tƣơng quan không chặt với hệ số r2 lần lƣợt 0,31** 0,27** Điều quan trọng hàm lƣợng N dễ tiêu đất tƣơng quan chặt với lƣợng diệp lục tố tổng số (r2 = 0,71**), dựa vào diệp lục để thiết lập cơng thức bón phân đạm cho cỏ DCB = -25,24 * DL + 60,13 [0 < DL < 3, (Frederick T Wolf, 1965)], điều iv thuận lợi cho việc quản lý cỏ, dựa vào diệp lục dự đốn thời điểm bón phân thích hợp cho sân cỏ thông qua bƣớc phân tích đất phức tạp, tốn chi phí thời gian Trong P dễ tiêu đất tƣơng quan yếu với diệp lục tố tổng số (r2 = 0,15**) K dễ tiêu đất khơng thấy tƣơng quan với diệp lục tố tổng số Vì vậy, việc thiết lập cơng thức bón phân cho dinh dƣỡng P, K chƣa thiết lập đƣợc việc bón phân sân golf sử dụng kết hợp phân bón vào đất phân phun qua Tóm lại, hàm lƣợng dinh dƣỡng N dễ tiêu đất tƣơng quan chặt với hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ Tifway 419 trồng sân golf Tp Hồ Chí Minh Thơng qua đó, ta sử dụng tƣơng quan thực tế cho việc bón phân theo lƣợng diệp lục tố v MỤC LỤC Cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách ký hiệu chữ viết tắt vii Danh mục hình vẽ viii Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.3 Mục đích yêu cầu 1.3.1 Mục đích 1.3.2 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 sở khoa học đề tài 2.1.1 Sơ lƣợc ngành golf sân golf Thủ Đức 2.1.1.1 Sơ lƣợc ngành golf 2.1.1.2 Sân golf Thủ Đức 2.1.2 Cỏ trồng fairway (đƣờng bóng lăn) 2.1.2 Tầm quan trọng dinh dƣỡng N, P, K 2.1.3 Vai trò diệp lục 2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 11 Chƣơng VẬT LIỆU PHƢƠNG PHÁP 13 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 13 vi 3.2 Chỉ tiêu theo dõi 13 3.3 Vật liệu 13 3.4 Phƣơng pháp 14 3.4.1 Phƣơng pháp lấy mẫu 14 3.4.2 Phƣơng pháp phân tích 17 3.4.2.1 Phƣơng pháp phân tích cho cỏ 17 3.4.2.2 Phƣơng pháp phân tích cho đất 18 3.5 Phƣơng pháp phân tích số liệu 18 Chƣơng KẾT QUẢ THẢO LUẬN 19 4.1 Điều tra việc quản lý chăm sóc cỏ sân golf: Phân bón, tƣới nƣớc, cắt cỏ 19 4.2 Ảnh hƣởng nguyên tố N P K đến hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 20 4.2.1 Tƣơng quan đơn biến hàm lƣợng đạm tổng số hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 20 4.2.2 Tƣơng quan đơn biến hàm lƣợng lân tổng số hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 21 4.2.3 Tƣơng quan đơn biến hàm lƣợng kali tổng số hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 22 4.3 Thiết lập tƣơng quan đơn biến đạm, lân, kali đất với hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 23 4.3.1 Tƣơng quan hàm lƣợng đạm đất hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 23 4.3.2 Xác định tƣơng quan lƣợng phân N cần bón cho đất với hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 24 4.3.3 Thiết lập tƣơng quan đơn biến hàm lƣợng lân đất với hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 25 4.3.4 Thiết lập tƣơng quan đơn biến hàm lƣợng kali đất với hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 26 vii 4.4 Yếu tố ảnh hƣởng đến mối tƣơng quan hàm lƣợng đạm đất với hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 27 4.4.1 Ảnh hƣởng thời gian lấy mẫu sau bón phân đến tƣơng quan hàm lƣợng đạm đất với hàm lƣợng diệp lục tố tổng số cỏ 27 4.4.2 Tƣơng quan đơn biến hàm lƣợng đạm đất với hàm lƣợng diệp lục tố tổng số mùa mƣa 28 Chƣơng KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 29 5.1 Kết luận 29 5.2 Đề nghị 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 PHỤ LỤC 34 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 53 vii DANH SÁCH KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT CLB: Câu lạc Kdt: Kali dễ tiêu đất Kts: Kali tổng số Lb: Đơn vị khối lƣợng (pound) Ndt: Đạm dễ tiêu đất Nts: Đạm tổng số Pdt: Lân dễ tiêu đất Pts: Lân tổng số viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang 3.1 Sơ đồ điểm lấy mẫu faiway 15 3.2 Dụng cụ lấy mẫu đất 16 3.3 Máy cắt cỏ TORO GREENSMASTER 16 3.4 Sơ đồ lấy mẫu cỏ (a) mẫu đất (b) điểm fairway 1, 17 4.1 Tƣơng quan hàm lƣợng diệp lục tố tổng số với hàm lƣợng đạm cỏ Tifway 419 fairway sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh 20 4.2 Tƣơng quan hàm lƣợng diệp lục tố tổng số với hàm lƣợng lân cỏ Tifway 419 fairway sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh 21 4.3 Tƣơng quan hàm lƣợng diệp lục tố tổng số hàm lƣợng kali cỏ Tifway 419 fairway sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh 22 4.4 Tƣơng quan hàm lƣợng diệp lục tố tổng số hàm lƣợng đạm dễ tiêu đất trồng cỏ Tifway 419 fairway sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh 23 4.5 Tƣơng quan hàm lƣợng diệp lục tố tổng số lƣợng phân đạm cần bón cho đất trồng cỏ Tifway 419 fairway sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh 24 4.6 Tƣơng quan hàm lƣợng diệp lục tố tổng số hàm lƣợng lân dễ tiêu đất trồng cỏ Tifway 419 fairway sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh 25 4.7 Tƣơng quan hàm lƣợng diệp lục tố tổng số hàm lƣợng kali dễ tiêu đất trồng cỏ Tifway 419 fairway sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh 26 4.8 Tƣơng quan hàm lƣợng diệp lục tố tổng số hàm lƣợng đạm dễ tiêu đất trồng cỏ Tifway 419 fairway sân golf Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh lấy mẫu sau bón phân ngày lấy mẫu sau bón phân ≥ 10 ngày 27 39 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phụ lục 1: Phƣơng pháp phân tích diệp tố Hóa chất Aceton 80% (Mackinney, 1941) Dụng cụ Giấy lọc đƣờng kính 11 cm Máy so màu Spectronic 21D Cách chuẩn bị mẫu đo: Cân g cỏ tƣơi cho 50 ml aceton 80 % ngâm 48 giờ, 40 C tối (Thinh Van Tran, 2010), sau lọc qua giấy lọc Lấy bã rửa với aceton nhiều lần để chiết hết diệp lục tố khỏi mơ (bã màu trắng) Lên thể tích 100 ml aceton Hút ml dịch lọc lên thể tích 50 ml aceton Đo máy so màu với bƣớc sóng 663 nm; 645 nm (Mackinney, 1941) Cách tính (Shoulchl yoshida ctv., 1976) ( ) ( ) Trong đó: D663; D645: số đọc máy so màu 40 Phụ lục 2: Phƣơng pháp phân tích Nts Mẫu khô Dụng cụ Máy chƣng cất kjeldahl Hóa chất H2SO4 đậm đặc (d =1,84) Bột xúc tác (100 g K2SO4+10 g CuSO4+ g Se) Dung dịch Tashiro (0,15 mg methyl đỏ hòa tan 100 ml cồn 99o trộn với 0,05 mg methyl xanh hòa tan ml nƣớc cất) H3BO3 4% NaOH 32% Cách chuẩn bị mẫu đo: Cân g cỏ khô + 15 ml H2SO4 đậm đặc + 0,5 g bột xúc tác, cho vào ống chƣng cất đốt mẫu (tro hóa) đến mẫu màu trắng, sau lên thể tích 100 ml với nƣớc cất Hút 20 ml dịch lọc (mẫu trắng) vào ống chƣng cất Dùng bình tam giác hút ml H3BO3 thêm giọt tashiro làm bình hứng Chƣng cất phút 30 giây Lấy bình hứng đem chuẩn độ H2SO4 chuẩn => thể tích VH2SO4 Cách tính 41 Trong đó: N: Đạm tổng số a: Thể tích H2SO4 định phân mẫu (ml) b: Thể tích H2SO4 định phân mẫu blank (ml) V: Thể tích dung dịch lên nƣớc cất (ml) N: Nồng độ đƣơng lƣợng H2SO4 K: Hệ số chuyển đổi đất khô kiệt v: Thể tích trích mẫu chƣng cất m: Khối lƣợng mẫu phân tích (g) Phụ lục 3: Phƣơng pháp phân tích Pts (phƣơng pháp tro hóa khơ) Hóa chất Dung dịch axit loãng (300 ml HCl + 100 ml HNO3 lít nƣớc cất) 4-Nitrophenol NaOH 10 % Dung dịch B Dụng cụ Máy so màu Spectronic 21D Giấy lọc đƣờng kính 11 cm Chén sứ Lò nung (500oC) Cách chuẩn bị mẫu đo: 42 Cân 0,5 g cỏ nghiền nhỏ trộn đều, cho vào chén sứ đánh số Nung nhiệt độ 5000C khoảng Để nguội lò nung 24 Lấy mẫu thêm 10 ml axit loãng , rửa chén vài lần lên thể tích 100 ml nƣớc cất để mẫu lắng (hoặc lọc giấy lọc): lấy dịch để đo P, K Hút ml dung dịch lọc +1 giọt nitrophenol vào bình tam giác, nhỏ giọt NaOH 10 % (xuất màu vàng) thêm ml dung dịch B lên thể tích 50 ml nƣớc cất sau 15 phút mang đo Lân đƣợc đo máy so màu bƣớc sóng 88,2 nm Lập thang chuẩn ppm P Số ml dung dịch 25 ppm P 50 ml 0 2,5 5 10 7,5 15 10 20 12,5 25 15 30 43 Cách tính P reading * 100 * V mẫu * V đo 106 * v * m Trong đó: P: Nồng độ lân tổng số Reading: Đọc đƣợc đồ thị đƣờng chuẩn V mẫu: Thể tích mẫu V đo: Lên thể tích nƣớc cất để so màu v: Thể tích hút từ dịch lọc m: Khối lƣợng mẫu Phụ lục 4: Phƣơng pháp phân tích Kts Hút 5ml dịch lọc (PHỤ LỤC 3) + 0,5 ml Cs 2.000 ppm lên thể tích 25 ml Đo kali máy hấp thu nguyên tử Lập thang chuẩn ppm K Số ml dung dịch 100 ppm K 50 ml 2,5 10 20 10 25 12,5 50 25 44 Phụ lục 5: Phƣơng pháp phân tích Ndt đất Dụng cụ Máy chƣng cất kjendahl Hóa chất KCl 2N Dung dịch tashiro H3BO3 4% Dervada Cách chuẩn bị mẫu đo: Cân 10 g đất thêm 100 ml KCl 2N lắc sau lọc qua giấy lọc Hút 20 ml dịch lọc vào ống chƣng cất (hút 20 ml KCl 2N làm mẫu blank) + 0,2 g Devarda Dùng bình tam giác hút ml H3BO3 thêm giọt tashiro làm bình hứng Chƣng cất phút 30 giây Lấy bình hứng đem chuẩn độ H2SO4 chuẩn => thể tích VH2SO4 Cách tính Trong đó: Ndt: Đạm dễ tiêu đất V: Thể tích H2SO4 chuẩn độ mẫu V blank: Thể tích chuẩn độ mẫu trắng 45 N: Nồng độ H2SO4 chuẩn M: Khối lƣợng phân tử Nitơ K: Hệ số chuyển đổi đất khô kiệt v: Mẫu thể tích hút mẫu chƣng cất m: Khối lƣợng đất Phụ lục 6: Phƣơng pháp phân tích Pdt đất Dụng cụ thiết bị Giấy lọc đƣờng kính 11 cm Máy so màu Spectronic 21D Hóa chất 4-Nitrophenol NaOH 10% Dung dịch B Dung dịch Bray (25 ml HCl + 15 ml NH4F) Cách chuẩn bị mẫu đo: Cân g đất + ml Bray vào bình nhựa lắc phút lọc giấy lọc Rút ml dung dịch lọc +1 giọt nitrophenol vào bình tam giác nhỏ giọt NaOH đến xuất màu vàng + ml dung dịch B =>lên thể tích 50 ml nƣớc cất So màu bƣớc sóng 88,2 nm Cách tính 46 Reading: Tính từ phƣơng trình đƣờng chuẩn V: Thể tích cuối để so màu (50 ml) V Bray2: Thể tích dung dịch Bray2 (7 ml) M: Khối lƣợng mẫu đất (2 g) v: Thể tích hút dịch lọc Lập thang chuẩn giống PHỤ LỤC Phụ lục 7: Phƣơng pháp phân tích Kdt đất (phƣơng pháp matlova) Dụng cụ thiết bị Giấy lọc đƣờng kính 11cm Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA 600 Hóa chất Dung dịch CH3COONH4 1N Cách chuẩn bị mẫu đo: Cân 10 g đất+ 100 ml CH3COONH4 1N lắc phút lọc Chuẩn bị mẫu đo: Hút ml mẫu +0,5 ml Cs 20.000 ppm lên thể tích 25 ml Đo K máy hấp thu nguyên tử Lập thang chuẩn giống PHỤ LỤC 47 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ (Bằng phần mềm Microsoft Excel) 4.1 Phân tích tƣơng quan diệp lục tố tổng số đạm tổng số SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.85 R Square 0.72 Adjusted R Square 0.71 Standard Error 0.13 Observatio ns 35 ANOVA Significance df SS MS F F Regression 1.40 1.40 83.48 1.5E-10 Residual 33 0.55 0.02 Total 34 1.95 t Stat P-value Lower 95% Coefficients Standard Error Upper Lower Upper 95% 95.0% 95.0% Intercept 0.44 0.12 3.68 0.0008242 0.20 0.68 0.20 0.68 DIỆP LỤC 0.62 0.07 9.14 1.476E-10 0.48 0.75 0.48 0.75 48 4.2 Phân tích tƣơng quan diệp lục tố tổng số lân tổng số SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square 0.56 0.31 Adjusted R Square 0.29 Standard Error Observations 0.29 45 ANOVA Significance df SS MS F F 1.63 1.63 19.25 7.3E-05 Residual 43 3.64 0.08 Total 44 5.28 P-value Lower 95% Regression Coefficients Intercept DIỆP LỤC Standard Error t Stat Upper Lower Upper 95% 95.0% 95.0% -0.45 0.22 -2.02 0.05 -0.89 0.00 -0.89 0.00 0.51 0.12 4.39 7.3E-05 0.27 0.74 0.27 0.74 49 4.3 Phân tích tƣơng quan diệp lục tố tổng số kali tổng số SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square 0.52 0.27 Adjusted R Square 0.25 Standard Error Observations 1.88 44 ANOVA Significance df SS MS F F Regression 53.62 53.62 15.20 0.00034183 Residual 42 148.13 3.53 Total 43 201.75 Coefficient Standard s Error t Stat P-value Lower 95% Intercept 1.52 1.43 1.07 0.2918 DIỆP LỤC 2.91 0.75 3.90 0.00034 Upper Lower Upper 95% 95.0% 95.0% -1.36 4.40 -1.36 4.40 1.41 4.42 1.41 4.42 50 4.4 Phân tích tƣơng quan diệp lục tố tổng số đạm dễ tiêu đất SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square 0.84 0.71 Adjusted R Square 0.71 Standard Error 0.39 Observation s 45 ANOVA Significance df SS MS F F Regression 15.96 15.96 107.29 2.94E-13 Residual 43 6.40 0.15 Total 44 22.36 t Stat P-value Lower 95% Coefficients Standard Error Upper Lower Upper 95% 95.0% 95.0% Intercept -1.1 0.3 -3.9 0.00039 -1.72 -0.54 -1.72 -0.54 DIỆP LỤC 1.6 0.2 10.4 2.9E-13 1.28 1.90 1.28 1.90 51 4.5 Phân tích tƣơng quan diệp lục tố tổng số lân dễ tiêu đất SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.384 R Square 0.147 Adjusted R Square 0.128 Standard Error Observations 3.258 45 ANOVA Significance df SS MS F F Regression 78.94 78.94 7.44 0.009 Residual 43 456.40 10.61 Total 44 535.34 Coefficients Standard Error t Stat Pvalue Lower 95% Upper Lower Upper 95% 95.0% 95.0% Intercept -0.25 2.47 -0.10 0.919 -5.24 4.74 -5.24 4.74 DIỆP LỤC 3.53 1.29 2.73 0.009 0.92 6.14 0.92 6.14 52 4.6 Phân tích tƣơng quan diệp lục tổng số kali dễ tiêu đất SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.14 R Square 0.02 Adjusted R Square -0.01 Standard Error Observations 3.87 38 ANOVA Significance df Regression SS MS 10.17 10.17 Residual 36 540.21 15.01 Total 37 550.38 Coefficients Standard Error t Stat F 0.68 Pvalue F 0.42 Lower 95% Upper Lower Upper 95% 95.0% 95.0% Intercept 9.71 2.96 3.29 0.00 3.72 15.71 3.72 15.71 DIỆP LỤC 1.28 1.56 0.82 0.42 -1.88 4.44 -1.88 4.44 53 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Thời gian STT Hoạt động 2/ 2011 3/ 2011 4/ 2011 5/ 2011 6/ 2011 Viết đề cƣơng Chuẩn bị dụng cụ hóa chất Lấy mẫu phân tích thử Lấy mẫu Phân tích mẫu Phân tích số liệu Viết báo cáo 7/ 2011 ... 3.3 Vật liệu Đất cỏ Tifway 419 lấy ngẫu nhiên điểm fairway sân golf Thủ Đức Trang thi t bị dụng cụ thí nghiệm: Trang thi t bị: Máy so màu, máy chƣng cất kjeldahl, máy quang phổ hấp thu nguyên... axit nucleic diệp lục tố, thi u nitơ có màu vàng (Nguyễn Ngọc Trì, 2008) Nitơ phần tổng hợp cấu trúc diệp lục tố, thi u nitơ có màu xanh vàng (Lê văn Dũ, 2007) Nitơ cần thi t cho phát triển trồng... trồng cần dinh dƣỡng với lƣợng lớn, thi u yếu tố dinh dƣỡng cần thi t giới hạn phát triển trồng Một kế hoạch quản lý dinh dƣỡng phát triển tốt cho cánh đồng trang trại (A Gholizadeh ctv., 2009)
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỰ LIÊN QUAN GIỮA HÀM LƢỢNG DIỆP LỤC TỐ TRONG LÁ CỎ TIFWAY 419 (Cynodon sp. ) VÀ DINH DƢỠNG ĐẠM, LÂN, KALI TRONG ĐẤT TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT SỰ LIÊN QUAN GIỮA HÀM LƢỢNG DIỆP LỤC TỐ TRONG LÁ CỎ TIFWAY 419 (Cynodon sp. ) VÀ DINH DƢỠNG ĐẠM, LÂN, KALI TRONG ĐẤT TẠI SÂN GOLF THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay