ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY THANH LONG VÀ XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CÁCH LY CỦA THUỐC TEBUCONAZOLE SỬ DỤNG PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ TRÊN TRÁI THANH LONG TẠI HÀM THUẬN BẮC BÌNH THUẬN

113 40 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC ooo000ooo KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY THANH LONG XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CÁCH LY CỦA THUỐC TEBUCONAZOLE SỬ DỤNG PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ TRÊN TRÁI THANH LONG TẠI HÀM THUẬN BẮC BÌNH THUẬN NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ MỸ HÀ TP Hồ Chí Minh, Tháng 3/2011 i ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY THANH LONG XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CÁCH LY CỦA THUỐC TEBUCONAZOLE SỬ DỤNG PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ TRÊN TRÁI THANH LONG TẠI HÀM THUẬN BẮC BÌNH THUẬN Tác giả NGUYỄN THỊ MỸ HÀ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Bảo Vệ Thực Vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS TRÁC KHƯƠNG LAI KS NGUYỄN HỮU TRÚC TP Hồ Chí Minh, Tháng 3/2011 ii LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp không công sức riêng tơi mà giúp đỡ, động viên, dìu dắt tạo điều kiện nhà trường, thầy cơ, quan, gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành biết ơn: - Cha mẹ, người sinh nuôi khôn lớn tới ngày hôm - TS Trác Khương Lai thầy Nguyễn Hữu Trúc, tận tụy hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian học tập làm đề tài - Ban Giám hiệu nhà trường, quý thầy khoa Nơng học, tồn thể q thầy cô giảng dạy bạn học viên lớp DH07BVA - KS Đỗ Thị Thu An anh chị công tác Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cây long tỉnh Bình Thuận giúp đỡ tơi trình thực đề tài Xin cảm ơn gia đình anh chị ln động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập iii TÓM TẮT Nguyễn Thị Mỹ Hà, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2011 Điều tra trạng sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật long xác định thời gian cách ly thuốc Tebuconazole sử dụng phòng trừ bệnh thán thư trái long Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận Giáo viên hướng dẫn TS Trác Khương Lai, KS Nguyễn Hữu Trúc Địa điểm: huyện Hàm Thuận BắcBình Thuận Thời gian: từ tháng 02 năm 2011 đến tháng 06 năm 2011 Mục tiêu đề tài: Điều tra, xác định trạng sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật long nông dân; xác định thời gian cách ly thuốc Tebuconazole để đạt mức dư lượng Tebuconazole trái long hoàn toàn khơng Nội dung thực hiện: Điều tra tình hình sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật long 50 hộ nông dân sản xuất long VietGAP 50 hộ nông dân canh tác truyền thống Khảo sát mức dư lượng Tebuconazole sử dụng phòng trừ bệnh thán thư trái long cách bố trí thí nghiệm theo kiểu khối đầy đủ hồn toàn ngẩu nhiên với nghiệm thức, lần lập lại; thu mẫu phân tích dư lượng Trung tâm Phân tích Kiểm định Thuốc Bảo vệ Thực vật phía Nam Kết đạt được: Qua q trình điều tra nhận tình hình sâu bệnh hại long: Sâu hại chủ yếu đối tượng, quan trọng kiến lửa (Solenopsis geminate), kiến riện (Cardiocondyla wroughtoni Bệnh hại có bệnh phổ biến, quan trọng bệnh thán thư trái (Colletotrichum sp.) Quá trình điều tra ghi nhận tình hình sử dụng thuốc BVTV nơng hộ đa dạng có nhiều chủng loại thuốc Đối với thuốc trừ sâu, mơ hình sản xuất VietGAP sử dụng hoạt chất thuộc nhóm hóa học với loại thuốc Đối với nông hộ iv canh tác truyền thống sử dụng hoạt chất thuộc nhóm hóa học với 12 loại thuốc Đối với thuốc trừ bệnh, mơ hình sản xuất VietGAP sử dụng hoạt chất thuộc nhóm hóa học với loại thuốc Có hoạt chất thuộc nhóm hóa học với 10 loại thuốc sử dụng canh tác long truyền thống Thuốc trừ cỏ nông dân canh tác long sử dụng mơ hình, mức độ sử dụng khơng đáng ghi nhận, nơng dân chủ yếu cắt cỏ máy cắt thủ cơng để chăn ni bò Thuốc điều hòa sinh trưởng sử dụng nhiều mơ hình sản xuất VietGAP canh tác truyền thống, chủ yếu thuộc nhóm Auxins Gibberellic acid Trong sử dụng nhiều chế phẩm Thiên nơng GA3 Q trình điều tra ghi nhận có khác biệt rõ mức độ sử dụng thuốc tập quán sản xuất nông dân sản xuất VietGAP canh tác truyền thống Ở hộ canh tác truyền thống có số lần sử dụng thuốc lần cho lứa trái sử dụng thuốc liều lượng so với khuyến cáo bao bì chiếm tỉ lệ cao, thời gian cách ly thuốc không nông dân quan tâm Trong vấn đề thực tốt hộ sản xuất VietGAP, hộ sản xuất VietGAP vừa có kiến thức kỹ thuật sử dụng thuốc liều lượng có ý thức đảm bảo thời gian cách ly loại thuốc; Tất hộ sản xuất VietGAP tập huấn đầy đủ kiến thức sản xuất VietGAP sử dụng thuốc BVTV, ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ để truy nguyên nguồn gốc cần thiết, mua sử dụng thuốc theo quy trình có hướng dẫn kỹ sư, đa số mang bảo hộ lao động trang, kính, ủng găng tay Trong hộ canh tác truyền thống chưa tham gia tập huấn, mua thuốc hỏi ý kiến nhờ đại tư vấn ghi chép để theo dõi chi phí đầu tư, bảo hộ lao động không thực tốt Kết phân tích mức dư lượng Tebuconazole trái cho thấy, thời gian cách ly thuốc Tebuconazole ngày trước thu hoạch đạt mức dư lượng không v MỤC LỤC Trang Trang chuẩn y i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách hình ix Danh sách bảng x Chương 1: Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương 2: Tổng quan tài liệu 2.1 Cây long 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Đặc điểm thực vật học long 2.1.3 Yêu cầu sinh thái long 2.1.4 Tình hình sâu bệnh hại long biện pháp phòng trừ 2.1.4.1 Sâu hại long 2.1.4.2 Bệnh hại long 2.1.5 Giá trị dinh dưỡng trái long 10 2.1.6 Tình hình sản xuất tiêu thụ long BìnhThuận 10 2.1.6.1 Tình hình sản xuất long Bình Thuận 10 2.1.6.2 Tình hình tiêu thụ long 12 2.1.7 Tiêu chuẩn long xuất 14 2.2 Thuốc Bảo vệ thực vật 17 2.2.1 Định nghĩa thuốc Bảo vệ thực vật 17 2.2.2 Khái niệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 20 vi 2.2.3 Thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật 20 2.2.4 Thuốc Nativo 750WG 21 2.3 Một số nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc BVTV long 22 2.3.1 Tập quán sử dụng thuốc BVTV nông dân Chợ Gạo, Tiền Giang 22 2.3.2 Hiện trạng sử dụng thuốc BVTV canh tác long Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 24 2.3.3 Kết phân tích dư lượng thuốc BVTV trái long Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 25 Chương 3: Vật liệu phương pháp 27 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 27 3.1.1 Thời gian 27 3.1.2 Địa điểm 27 3.2 Phương tiện nghiên cứu 27 3.2.1 Vật liệu 27 3.2.2 Dụng cụ 28 3.3 Phương pháp nghiên cứu 28 3.3.1 Điều tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 28 3.3.1.1 Quy mô tiêu điều tra 28 3.3.1.2 Phương pháp điều tra 29 3.3.2 Khảo sát mức dư lượng thuốc Tebuconazole 29 3.3.2.1 Bố trí thí nghiệm 29 3.3.2.2 Phương pháp thí nghiệm 30 3.4 Xử số liệu 30 Chương 4: Kết thảo luận 33 4.1 Tình hình sâu bệnh hại long 33 4.1.1 Tình hình sâu hại 33 4.1.2 Tình hình bệnh hại 36 4.2 Hiện trạng sử dụng thuốc BVTV long nơng dân huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 38 4.2.1 Tình hình sử dụng thuốc BVTV long nông dân 38 4.2.2 Tập quán sử dụng thuốc BVTV nông dân 46 vii 4.3 Kết mức dư lượng Tebuconazole trái long 53 Chương 5: Kết luận đề nghị 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Đề nghị 60 Tài liệu tham khảo 61 Phụ lục 64 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông lương Quốc Tế) Ha: Hecta ICM: Integrated Crops management (quản trồng tổng hợp) IPM: Integrated pest management (quản dịch hại tổng hợp) NT: Nghiệm thức NTTH: ngày trước thu hoạch ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: Phỏng vấn hộ nông dân 29 Hình 3.2: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 30 Hình 3.3: Chong đèn long xử hoa 32 Hình 3.4: Phun thuốc thí nghiệm 32 Hình 4.1: Ruồi đục (Bactrocera sp.) 35 Hình 4.2: Ngâu (Protaetia sp.) cắn phá nụ hoa 35 Hình 4.3: Kiến lửa (Solenopsis geminate) gây hại trái 36 Hình 4.4: Bệnh thối cành (Alternaria sp.) 37 Hình 4.5: Bệnh thối trái (Fusarium sp.) 37 Hình 4.6: Nơng dân tham gia buổi tập huấn VietGAP 51 Hình 4.7: Sơ đồ vườn trồng theo mơ hình VietGAP 51 Hình 4.8 : Kho chứa phân thuốc 52 Hình 4.9 : Nơi ủ phân bò 52 Hình 4.10: Vườn long bắt đầu nụ sau chong đèn 54 Hình 4.11: Vườn long bắt đầu nở hoa 55 Hình 4.12: Giai đoạn trái 15 ngày trước thu hoạch 55 Hình 4.13: Giai đoạn trái chín 56 Hình 4.14: Thu mẫu trái long 56 Hình 4.15: Đựng mẫu vào túi ni lơng có dán nhãn 57 Hình 4.16: Bảo quản mẫu thùng xốp mang phân tích dư lượng 57 88 66 X X 67 X 68 X X 69 X X 70 X X 71 X X 72 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 73 X X X 74 X X X X X X 75 X 76 X 77 X 78 X 79 X 80 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 81 X X 82 X 83 X X 85 X X 86 X X 87 X X X X X X X X X X 84 88 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 89 89 X 90 X 91 X X X 92 X X X X X X X X X X X X X X 93 X 94 X X 95 X X X X X X X X X 97 X X X 98 X 99 X 100 X X X X X 96 X X X X X X X X X X X Tổng cộng 33 14 16 17 3 1 1 34 16 42 28 22 66 28 32 34 6 2 2 68 32 84 16 56 44 Tỉ lệ (%) Ghi chú: Số thứ tự sử dụng để họ tên hộ nông dân tương đương bảng danh sách hộ điều tra 90 PHỤ LỤC 10 Kết loại thuốc trừ bệnh nông dân canh tác long truyền thống thường sử dụng SỐ LẦN SỬ DỤNG CÁC LOẠI THUỐC TRỪ BỆNH THƯỜNG SỬ DỤNG STT SCORE 250EC 51 NATIVO 750WG NORSHIELD 86.2 WP CURE SUPE 300EC TILT SUPER 300EC ATRACOL 70WP RIDOMIL GOLD 68WP AVALON 8WP FOLICUR 250WG X 52 X X 53 X 54 X 55 X 56 X X 57 X X 58 X 59 X 60 X 61 X X 62 X X 63 X ANVIL 5SC =4 X X X X X X LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG ĐÚNG LIỀU ĐÚNG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KHÔNG ĐÚNG X X X X CAO HƠN THỜI GIAN CÁCH LY X X X X X X X X X X X X 91 64 X 65 X 66 X 67 X 68 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 69 X X X X X 70 X X X X X 71 X X X X 72 X X X X X X 73 X X X 74 X X X X X 75 X 76 X X 77 X X 78 X X X X X X X X X X X 79 X X X 80 X 81 X X 82 X X 83 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 92 84 X X X 85 X 86 X 87 X 88 X 89 X X X 90 X X X 91 X 92 X X X X X X X 93 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 94 X 95 X 96 X X 97 X X X X X X X 98 99 X X X X X 100 Tổng cộng Tỉ lệ (%) X X X X X X X X X X X X X X X 42 12 24 1 40 10 39 11 32 18 84 24 12 48 2 80 20 78 22 64 36 Ghi chú: Số thứ tự sử dụng để họ tên hộ nông dân tương đương bảng danh sách hộ điều tra 93 PHỤ LỤC 11 Kết loại thuốc điều hòa sinh trưởng nông dân canh tác long truyền thống thường sử dụng CÁC LOẠI THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THƯỜNG SỬ DỤNG STT GIB BER 10SP THIÊN NÔNG MANGO 97 ATONIK 1.8DD 51 X X X X 52 X X 53 X X 54 SIÊU TO ĐẸP TRÁI VIÊN TRÁI LỚN VUỐT TAI X X SỐ LẦN SỬ DỤNG =4 ĐÚNG LIỀU ĐÚNG TGCL X X X X X X X CAO HƠN CHƯA ĐỦ TGCL X X X X X X X X X X X X X X 55 X X X 56 X X X X X X X 57 X X X X X X X 58 X X X X 59 X 60 X 61 X 62 X X X X 63 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 94 64 X 65 66 X X X X X X X X X X X X X X X 67 X X X X 68 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 69 X X 70 X X 71 X 72 X 73 X X X X X 74 X X 75 X X 76 X X 77 X X 78 X X X X 79 X X X X 80 X 81 X 82 83 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 95 84 X X 85 X 86 X X 87 X X 88 X X X 89 X X X 90 X X 91 X X 92 X X X 93 X X X 94 X X 95 X 96 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 97 X X X X X 98 X X X X X 99 X X X X X 100 X X X X X Tổng cộng Tỉ lệ (%) X X X X X X 38 48 21 10 12 10 12 38 14 36 37 13 79 100 44 21 25 21 25 79 29 75 77 27 Ghi chú: Số thứ tự sử dụng để họ tên hộ nông dân tương đương bảng danh sách hộ điều tra 96 PHỤ LỤC 12 Tập quán sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật nông dân sản xuất long VietGAP NƠI THƯỜNG MUA THUỐC STT ĐẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ THÓI QUEN MUA THUỐC KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI BẠN BÈ X KỸ HD THAM GIA TẬP HUẤN BẢO HỘ LAO ĐỘNG HỎI ĐẠI KHẨU TRANG KÍNH ỦNG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 10 X X X X X 11 X X X X 12 X X X 13 X X 14 X 15 16 GĂNG TAY THAM GIA KHÔNG THAM GIA GHI CHÉP NHẬT KÝ GHI CHÉP X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KHÔNG GHI CHÉP 97 17 X X X X X X X 18 X X X X X X X 19 X X X X X X X X 20 X X X X X X X X 21 X X X X X X X X 22 X X X X X X X X 23 X X X X X X X 24 X X X X X X 25 X X X X X X X 26 X X X X X X X 27 X X X X X X X 28 X X X X X X X 29 X X X X X X X 30 X X X X X X X 31 X X X X X X X 32 X X X X X X X 33 X X X X X X 34 X X X X X X X 35 X X X X X X X 36 X X X X X X X 37 X X X X X X X 38 X X X X X X X 39 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 98 40 X X X X X 41 X X X X 42 X X X X 43 X X X X X 44 X X X X X 45 X X X X 46 X X X X X 47 X X X X 48 X X X X 49 X X X X 50 Tổng cộng Tỉ lệ (%) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50 50 49 50 19 50 20 50 50 100 100 98 100 38 100 40 100 100 Ghi chú: Số thứ tự sử dụng để họ tên hộ nông dân tương đương bảng danh sách hộ điều tra 99 PHỤ LỤC 13 Tập quán sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật nông dân sản xuất long VietGAP NƠI MUA THUỐC STT ĐẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ THÓI QUEN MUA THUỐC KINH NGHIỆM TRAO ĐỔI BẠN BÈ KỸ HD THAM GIA TẬP HUẤN BẢO HỘ LAO ĐỘNG KHÔNG GHI CHÉP X X X X X X X X X X X 51 X X 52 X X 53 X X X X 54 X X X X 55 X X X 56 X X X 57 X X X 58 X X X 59 X X X 60 X X X X X X X X X THAM GIA GHI CHÉP KHẨU TRANG ỦNG ÁO MƯA KHƠNG THAM GIA HỎI ĐẠILÝ KÍNH GĂNG TAY GHI CHÉP NHẬT KÝ X X X X X X X X X X X X X X 100 61 X 62 X 63 64 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 65 X X X 66 X X X 67 X X X 68 X X X 69 X X X X 70 X X X 71 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 72 X X X X X X 73 X X X X X X 74 X X X X X X 75 X X X X X X X X X X 76 77 X X X X X X X 101 78 X X 79 X X 80 X X X X X X 81 X X X 82 X X 83 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 85 X X 86 X X X X X X X X X X X X X X 84 87 X X X 88 X 89 X 90 X X X 91 X X X X X X X X X X X X X X 92 X X 93 X X 94 X X X X X X 102 95 X X X X X X 96 X X X X X X 97 X X X X X 98 X X X X X 99 X X X X X 100 X X X X X Tổng cộng Tỉ lệ (%) X X 38 12 48 10 46 25 50 42 76 24 96 20 92 12 50 100 16 84 Ghi chú: Số thứ tự sử dụng để họ tên hộ nông dân tương đương bảng danh sách hộ điều tra ... 0,02 Thiabendazole (R) : 0,05 Thiacloprid (F): 0,02 Thiamethoxam (sum of thiamethoxam and clothianidin expressed as thiamethoxam): 0,05 Thifensulfuron-methyl: 0,05 Thiobencarb: 0,1 Thiophanate-methyl... tổng số dự kiến 1.235 ha, đạt 94%; đưa diện tích long tồn tỉnh đạt 13.000 ha; huyện Hàm Thuận Bắc trồng 610 ha, Hàm Thuận Nam 400 ha, Bắc Bình 121 ha, La Gi 22 ha, Phan Thi t 10 Bảng 2.2: Diện... vết tổn thương giới hay chỗ bị thâm, khơng có đốm xanh hay vết cháy nắng hay phun thuốc hóa học (Sở Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Bình Thuận, 2010) b Tiêu chuẩn chất lượng Thanh long phải đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY THANH LONG VÀ XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CÁCH LY CỦA THUỐC TEBUCONAZOLE SỬ DỤNG PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ TRÊN TRÁI THANH LONG TẠI HÀM THUẬN BẮC BÌNH THUẬN , ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY THANH LONG VÀ XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CÁCH LY CỦA THUỐC TEBUCONAZOLE SỬ DỤNG PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ TRÊN TRÁI THANH LONG TẠI HÀM THUẬN BẮC BÌNH THUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay