NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐỀN BÙ CỦA CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN HỦY CHỒI ĐỂ GIẢ TẠO SÂU ĐỤC THÂN GÂY HẠI TRONG VỤ HÈ THU 2011 TẠI XÃ ĐIỀM HY CHÂU THÀNH TIỀN GIANG

72 21 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

i NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐỀN CỦA CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN HỦY CHỒI ĐỂ GIẢ TẠO SÂU ĐỤC THÂN GÂY HẠI TRONG VỤ THU 2011 TẠI ĐIỀM HY CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG Tác giả NGUYỄN THỊ KIM OANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật Giáo viên hướng dẫn ThS Lâm Thị Mỹ Nương KS Nguyễn Hữu Trúc Tháng 8/2011 ii LỜI CẢM ƠN Hồn thành đề tài tốt nghiệp tơi xin chân thành gởi lời biết ơn đến: - Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa Nông Học, Ban quản lý thư viện thầy cô giáo trường ĐH Nơng Lâm TPHCM tận tình giúp đỡ truyền đạt thông tin, kiến thức quý báu suốt năm học đại học suốt trình thực tập, thực đề tài tốt nghiệp đạt kết tốt - Thầy Nguyễn Hữu Trúc hướng dẫn tơi q trình thực tập - Ban Giám đốc Trung Tâm BVTV phía Nam ln tạo điều kiện cho suốt thời gian thực tập - Thạc sỹ Lâm Thị Mỹ Nương cô, chú, anh chị Trung tâm BVTV phía Nam tận tình giúp đỡ cho tơi để hồn thành đề tài tốt nghiệp - Gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Oanh iii iv TÓM TẮT ĐỀ TÀI Nguyễn Thị Kim Oanh – khoa Nông học, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 Đề tài: “Nghiên cứu khả đền lúa điều kiện hủy chồi để giả tạo sâu đục thân gây hại vụ thu 2011 Điềm HyChâu ThànhTiền Giang” Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Hữu Trúc ThS Lâm Thị Mỹ Nương Nghiên cứu thực từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2011 Trung Tâm Bảo Vệ Thực Vật Phía Nam huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Mục tiêu đề tài nhằm tìm hiểu khả đền lúa điều kiện hủy chồi giả sâu đục thân gây hại vào giai đoạn sinh trưởng lúa: đẻ nhánh trổ Đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại suất điều kiện giả bị sâu đục thân gây hại tỷ lệ gây hại khác đểđề xuất biện pháp quản lý sâu đục thân đạt hiệu quả, tránh việc phun thuốc phòng ngừa làm tăng chi phí sản xuất nhiễm mơi trường Đề tài gồm có thí nghiệm bố trí vào giai đoạn sinh trưởng khác lúa: đẻ nhánh trổ bơng Cả thí nghiệm bố trí theo kiểu khối hồn tồn ngẫu nhiên với lần lặp lại Kết thu cho thấy: Trong giai đoạn lúa đẻ nhánh: lúakhả đền cao Sau bị hủy chồi chúng có khả nhảy nhiều chồi Nếu bị hủy từ 10% đến 15% số chồi đơn vị diện tích, suất thực tế nghiệm thức không khác biệt so với đối chứng không bị hủy chồi Nhưng trường hợp bị hủy 20% số chồi, suất thực tế giảm 1,09 tấn/ha so với đối chứng không bị hủy chồi Trong giai đoạn lúa trổ bông: bị hủy 3% số bơng/một đơn vị diện tích suất thực tế không khác biệt so với đối chứng không bị hủy Nhưng bị từ 5-7% số bông/đơn vị diện tích suất thực tế bị giảm khác biệt so với đối chứng không bị hủy Khi hủy 5% suất thực tế giảm 0,78 tấn/ha 7% giảm 1,12 tấn/ha so với đối chứng không hủy v MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI iv MỤC LỤC v DANH SÁCH BẢNG ix DANH SÁCH HÌNH x Chương 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu sâu đục thân hại lúa 2.1.1 Phân bố ký chủ 2.1.2 Đặc điểm hình thái sinh học sâu đục thân màu vàng S incertulas 2.1.3 Tập quán sinh sống triệu chứng gây hại sâu sâu đục thân màu vàng S incertulas .6 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến mật số sâu đục thân 2.1.5 Các biện pháp phòng trị sâu đục thân .7 2.1.5.1 Biện pháp canh tác 2.1.5.2 Biện pháp sinh học 2.1.5.3 Biện pháp hóa học 2.2 Những thiệt hại sâu đục thân gây 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Trong nước 2.3 Sơ lược đặc tính sinh trưởng lúa 10 2.3.1 Các giai đoạn sinh trưởng lúa 10 2.3.1.1 Giai đoạn tăng trưởng (sinh trưởng dinh dưỡng) 11 2.3.1.2 Giai đoạn sinh sản 12 2.3.1.3 Giai đoạn chín 12 vi 2.4 Sơ lược đặc tính sinh trưởng giống lúa IR 50404 13 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 15 3.1 Điều kiện thí nghiệm 15 3.2 Vật liệu thí nghiệm 16 3.3 Phương pháp thí nghiệm 16 3.3.1 Thí nghiệm 1: Xác định khả đền lúa điều kiện hủy chồi để giả tạo sâu đục thân gây hại giai đoạn lúa đẻ nhánh 16 3.3.1.1 Bố trí thí nghiệm 17 3.3.1.2 Phương pháp tiến hành cách hủy chồi: 17 3.3.1.3 Chỉ tiêu theo dõi .18 3.3.2 Thí nghiệm 2: Xác định khả đền lúa điều kiện hủy để giả sâu đục thân gây hại giai đoạn lúa trổ 19 3.3.2.1 Bố trí thí nghiệm 20 3.3.2.2 Phương pháp tiến hành cách hủy bông: .21 3.3.2.3 Chỉ tiêu theo dõi .22 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương 23 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .23 4.1 Thí nghiệm 23 4.1.1 Ảnh hưởng việc giả tạo sâu đục thân gây hại vào giai đoạn lúa đẻ nhánh đến số chồi 23 4.1.2 Ảnh hưởng việc giả tạo sâu đục thân gây hại vào giai đoạn lúa đẻ nhánh đến số diệp lục tố 26 4.1.3 Ảnh hưởng việc giả tạo sâu đục thân gây hại vào giai đoạn lúa đẻ nhánh đến yếu tố cấu thành suất lúa 28 4.1.4 Ảnh hưởng việc giả tạo sâu đục thân gây hại vào giai đoạn lúa đẻ nhánh đến suất lúa 29 4.2 Thí nghiệm 30 4.2.1 Ảnh hưởng việc giả tạo sâu đục thân gây hại vào giai đoạn lúa trổ đến số diệp lục tố 30 vii 4.2.2 Ảnh hưởng việc giả tạo sâu đục thân gây hại vào giai đoạn lúa trổ đến yếu tố cấu thành suất 31 4.2.3 Ảnh hưởng việc giả tạo sâu đục thân gây hại vào giai đoạn lúa trổ đến suất lúa 32 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC .41 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BNN & PTNT: Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn DLT: diệp lục tố Ha: Hecta IRRI: International Rice Institute (Viện nghiên cứu lúa Quốc Tế) NSS: Ngày sau sạ NSXL: ngày sau xử lý NT: Nghiệm thức NSTT: Năng suất thực tế NSLT: Năng suất lý thuyết TXL: trước xử lý TP HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh TT BVTV: trung tâm Bảo Vệ Thực Vật ix DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 4.1 Số chồi/m2 qua lần điều tra sau hủy chồi giai đoạn lúa đẻ nhánh .25 Bảng 4.2 Chỉ số diệp lục tố qua tuần sau hủy chồi giai đoạn lúa đẻ nhánh .27 Bảng 4.3 Ảnh hưởng đến yếu tố cấu thành suất hủy chồi giai đoạn lúa đẻ nhánh .28 Bảng 4.4 Ảnh hưởng đến suất hủy chồi giai đoạn lúa đẻ nhánh 29 Bảng 4.5 Chỉ số diệp lục tố qua tuần sau hủy giai đoạn lúa trổ .30 Bảng 4.6 Ảnh hưởng đến yếu tố cấu thành suất hủy giai đoạn lúa trổ 31 Bảng 4.7 Ảnh hưởng đến suất hủy giai đoạn lúa trổ 32 x DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Vòng đời sâu đục thân chấm Scirpophaga incertulas Hình 2.2 Các thời kỳ giai đoạn sinh trưởng lúa 11 Hình 2.3 Giống IR 50404 .14 Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm .17 Hình 3.2 Triệu chứng “chết đọt” sau bị hủy chồi giai đoạn lúa đẻ nhánh 25NSS 18 Hình 3.3 Sơ đồ bố trí thí nghiệm .20 Hình 3.4 Triệu chứng “bơng bạc” hủy bơng giai đoạn lúa trổ .21 Hình 4.1 Phương pháp đo số Spad 26 Hình 4.2 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn cắm cọc bố trí thí nghiệm .33 Hình 4.3 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn cắm cọc bố trí thí nghiệm .33 Hình 4.4 Lần lặp lại thí nghiệm 1giai đoạn lúa 30 ngày sau sạ 34 Hình 4.5 Lần lặp lại thí nghiệm 1giai đoạn lúa 30 ngày sau sạ 34 Hình 4.6 Lần lặp lại thí nghiệm 1giai đoạn lúa 30 ngày sau sạ 35 Hình 4.7 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn lúa ngày sau hủy 35 Hình 4.8 Lần lặp lại thí nghiệm giai đoạn lúa ngày sau hủy 36 Hinh 4.9 Lần lặp lại thí nghiệm giai đoạn lúa ngày sau hủy 36 Hình 4.10 Lần lặp lại thí nghiệm giai đoạn lúa ngày sau hủy bơng .37 Hình 4.11 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn lúa chín 37 48 Bảng ANOVA: 21NSXL (46NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.34 0.670 2.82 0.1371 NT 0.59 0.198 0.83 0.5233 Error 1.43 0.238 Non-additivity 0.33 0.328 1.49 Residual 1.10 0.220 -Total 11 3.36 -Grand Mean= 38.400 Grand Sum= 460.800 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 1.27% Means for variable (21NSXL) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 38.300 38.050 38.850 Means for variable (21NSXL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 38.333 38.167 38.767 38.333 Bảng ANOVA: 28NSXL (53NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.89 0.943 2.23 0.1889 NT 2.47 0.823 1.94 0.2237 Error 2.54 0.423 Non-additivity 0.01 0.008 0.02 Residual 2.53 0.506 -Total 11 6.90 -Grand Mean= 40.783 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1.60% 489.400 Means for variable (28NSXL) for each level of variable (LLL): Total Count= 12 49 Var Value Var Mean 40.250 40.900 41.200 Means for variable (28NSXL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 41.100 41.033 41.000 40.000 Bảng ANOVA: 35NSXL (60NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.18 0.092 0.86 0.4677 NT 1.90 0.632 5.91 0.0318 Error 0.64 0.107 Non-additivity 0.07 0.075 0.66 Residual 0.57 0.113 -Total 11 2.72 -Grand Mean= 41.425 Grand Sum= Coefficient of Variation= 0.79% 497.100 Means for variable (60NSS) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 41.325 41.350 41.600 Means for variable (60NSS) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 41.567 41.533 41.833 40.767 Total Count= 12 50 Bảng ANOVA: 42NSXL (67NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.09 0.043 0.66 0.5502 NT 0.15 0.049 0.75 0.5630 Error 0.39 0.066 Non-additivity 0.03 0.029 0.40 Residual 0.36 0.073 -Total 11 0.63 -Grand Mean= 40.333 Grand Sum= 484.000 Coefficient of Variation= 0.63% Means for variable (35NSXL) for each level of variable (LLL): Total Count= 12 Var Var Value Mean 40.250 40.300 40.450 Means for variable (35NSXL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 40.433 40.300 40.433 40.167 Bảng ANOVA: 49NSXL (74NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.50 1.248 3.84 0.0845 NT 1.23 0.411 1.26 0.3679 Error 1.95 0.325 Non-additivity 0.07 0.067 0.18 Residual 1.88 0.377 -Total 11 5.68 -Grand Mean= 39.900 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1.43% 478.800 Means for variable (42NSXL) for each level of variable (LLL): Total Count= 12 51 Var Var Value Mean 39.450 40.525 39.725 Means for variable (42NSXL) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 39.767 40.333 40.033 39.467 Bảng ANOVA: 56NSXL (81NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 7.92 3.961 2.23 0.1888 NT 3.29 1.096 0.62 0.6288 Error 10.66 1.776 Non-additivity 4.07 4.072 3.09 Residual 6.59 1.317 -Total 11 21.87 -Grand Mean= 31.958 Grand Sum= 383.500 Coefficient of Variation= 4.17% Means for variable 10 (49NSXL) for each level of variable (LLL): Var Value Var 10 Mean 30.850 32.775 32.250 Means for variable 10 (49NSXL) for each level of variable (NT): Var Value Var 10 Mean 31.667 32.100 31.333 32.733 Total Count= 12 52 1.3 Phân tích ANOVA-2:Các yếu tố cấu thành suất Bảng ANOVA: số bông/m2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 298.50 149.250 0.99 0.4261 NT 28179.00 9393.000 62.10 0.0001 Error 907.50 151.250 Non-additivity 583.23 583.232 8.99 Residual 324.27 64.854 -Total 11 29385.00 -Grand Mean= 462.500 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5550.000 Total Count= 12 2.66% Phân hạng Error Mean Square = 151.3 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 32.24 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 472.0 449.0 397.0 532.0 Ranked Order B B C A Mean Mean Mean Mean = = = = 532.0 472.0 449.0 397.0 A B B C Bảng ANOVA: chiều dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.77 0.386 3.46 0.1000 NT 0.13 0.043 0.39 0.7670 Error 0.67 0.111 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 0.67 0.134 -Total 11 1.57 -Grand Mean= 20.842 Grand Sum= Coefficient of Variation= 250.100 1.60% Means for variable (DAIBONG1) for each level of variable (LLL): Total Count= 12 53 Var Value Var Mean 20.650 21.200 20.675 Means for variable (DAIBONG1) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 20.900 20.667 20.933 20.867 Bảng ANOVA: hạt chắc/bông A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 42.04 21.022 1.45 0.3069 NT 21.26 7.085 0.49 0.7032 Error 87.12 14.520 Non-additivity 24.84 24.844 1.99 Residual 62.28 12.456 -Total 11 150.42 -Grand Mean= 73.625 Grand Sum= 883.500 Coefficient of Variation= 5.18% Means for variable (HATCHAC/BONG) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 71.250 73.800 75.825 Means for variable (HATCHAC/BONG) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 74.167 74.433 74.567 71.333 Total Count= 12 54 Bảng ANOVA: P.1000 hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.02 0.008 0.02 0.9761 NT 0.28 0.095 0.28 0.8357 Error 2.00 0.334 Non-additivity 0.00 0.001 0.00 Residual 2.00 0.401 -Total 11 2.30 -Grand Mean= 25.325 Grand Sum= 303.900 Coefficient of Variation= 2.28% Means for variable (P1000) for each level of variable (LLL): Total Count= 12 Var Var Value Mean 25.275 25.338 25.363 Means for variable (P1000) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 25.430 25.423 25.387 25.060 Bảng ANOVA: Năng suất lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.21 0.105 0.28 0.7651 NT 6.27 2.091 5.59 0.0358 Error 2.24 0.374 Non-additivity 0.95 0.954 3.70 Residual 1.29 0.258 -Total 11 8.72 -Grand Mean= 8.608 Grand Sum= 103.300 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 7.10% Phân hạng Error Mean Square = 0.3740 Error Degrees of Freedom = 55 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.058 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 8.900 8.480 7.530 9.520 Ranked Order A AB B A Mean Mean Mean Mean = = = = 9.520 8.900 8.480 7.530 A A AB B Bảng ANOVA: Năng suất thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.005 0.07 0.9319 NT 2.09 0.695 10.89 0.0077 Error 0.38 0.064 Non-additivity 0.29 0.292 16.11 Residual 0.09 0.018 -Total 11 2.48 -Grand Mean= 6.249 Grand Sum= 74.990 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 4.04% Phân hạng Error Mean Square = 0.06400 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6632 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 6.510 6.250 5.570 6.660 Ranked Order A A B A Mean Mean Mean Mean = = = = 6.660 6.510 6.250 5.570 A A A B Phân tích ANOVA phân hạng thí nghiệm 2.1 Phân tích ANOVA-2: số Spad Bảng ANOVA:TXL (55NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.14 0.070 0.13 0.8828 NT 0.82 0.274 0.50 0.6968 Error 3.30 0.550 Non-additivity 0.38 0.379 0.65 56 Residual 2.92 0.584 -Total 11 4.26 -Grand Mean= 40.375 Grand Sum= 484.500 Coefficient of Variation= 1.84% Means for variable (TXL) for each level of variable (LLL): Total Count= 12 Var Var Value Mean 40.425 40.225 40.475 Means for variable (TXL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 40.533 39.933 40.433 40.600 Bảng ANOVA: 7NSXL (62NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.89 0.443 3.30 0.1081 NT 0.51 0.171 1.27 0.3654 Error 0.81 0.134 Non-additivity 0.05 0.050 0.33 Residual 0.76 0.151 -Total 11 2.21 Grand Mean= 41.033 Grand Sum= 492.400 Coefficient of Variation= 0.89% Means for variable (7NSXL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 41.400 40.750 40.950 Means for variable (7NSXL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean Total Count= 12 57 41.067 41.100 41.267 40.700 Bảng ANOVA: 14NSXL (69NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.46 0.232 1.25 0.3514 NT 0.73 0.243 1.31 0.3551 Error 1.11 0.186 Non-additivity 0.34 0.341 2.21 Residual 0.77 0.155 -Total 11 2.31 -Grand Mean= 40.350 Grand Sum= 484.200 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 1.07% Means for variable (14NSXL) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 40.450 40.075 40.525 Means for variable (14NSXL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 40.433 40.700 40.233 40.033 Bảng ANOVA: 21NSXL (76NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.06 0.031 0.07 0.9337 NT 1.04 0.348 0.78 0.5457 Error 2.67 0.444 Non-additivity 0.11 0.115 0.22 Residual 2.55 0.510 -Total 11 3.77 58 Grand Mean= 39.258 Grand Sum= 471.100 Coefficient of Variation= 1.70% Means for variable (21NSXL) for each level of variable (LLL): Total Count= 12 Var Var Value Mean 39.175 39.250 39.350 Means for variable (21NSXL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 39.067 39.767 39.133 39.067 Bảng ANOVA: 28NSXL (83NSS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.15 1.076 0.76 0.5087 NT 2.49 0.830 0.58 0.6467 Error 8.51 1.419 Non-additivity 2.11 2.111 1.65 Residual 6.40 1.281 -Total 11 13.16 -Grand Mean= 31.717 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.76% 380.600 Means for variable (28NSXL) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 31.250 32.275 31.625 Means for variable (28NSXL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 32.067 32.267 31.267 31.267 Total Count= 12 59 2.2 Phân tích ANOVA-2: yếu tố cấu thành suất Bảng ANOVA: số bông/m2 thu hoạch A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 100.67 50.333 0.94 0.4422 NT 1518.00 506.000 9.43 0.0109 Error 322.00 53.667 Non-additivity 0.15 0.152 0.00 Residual 321.85 64.370 -Total 11 1940.67 -Grand Mean= 404.667 Grand Sum= 4856.000 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 1.81% Phân hạng Error Mean Square = 53.67 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 12.68 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 409.0 398.2 391.0 421.2 Ranked Order AB BC C A Mean Mean Mean Mean = = = = 421.1 409.0 398.2 391.0 A AB BC C Bảng ANOVA: chiều dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.18 0.091 1.26 0.3486 NT 0.22 0.072 1.00 0.4547 Error 0.43 0.072 Non-additivity 0.32 0.323 14.86 Residual 0.11 0.022 -Total 11 0.83 -Grand Mean= 20.958 Grand Sum= Coefficient of Variation= 251.500 1.28% Means for variable (DAIBONG2) for each level of variable (LLL): Total Count= 12 60 Var Value Var Mean 20.975 20.800 21.100 Means for variable (DAIBONG2) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 20.900 20.767 21.100 21.067 Bảng ANOVA: số hạt chắc/bông A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.09 0.543 0.13 0.8774 NT 1.05 0.350 0.09 0.9651 Error 24.38 4.063 Non-additivity 11.01 11.006 4.12 Residual 13.37 2.675 -Total 11 26.52 -Grand Mean= 74.883 Grand Sum= 898.600 Coefficient of Variation= 2.69% Means for variable (HATCHAC2) for each level of variable (LLL): Total Count= Var Var Value Mean 74.750 74.600 75.300 Means for variable (HATCHAC2) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 75.033 75.233 74.433 74.833 Bảng ANOVA: P.1000 hạt A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of T A B L E 12 61 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.27 0.135 0.38 0.7005 NT 0.11 0.038 0.11 0.9535 Error 2.15 0.358 Non-additivity 0.68 0.675 2.29 Residual 1.47 0.295 -Total 11 2.53 -Grand Mean= 25.446 Grand Sum= 305.350 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 2.35% Means for variable (P1000_2) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 25.455 25.625 25.257 Means for variable (P1000_2) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 25.570 25.310 25.497 25.407 Bảng ANOVA: suất lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.02 0.010 0.47 0.6445 NT 0.80 0.267 13.24 0.0047 Error 0.12 0.020 Non-additivity 0.00 0.001 0.04 Residual 0.12 0.024 -Total 11 0.94 -Grand Mean= 7.685 Grand Sum= Coefficient of Variation= 92.220 1.85% Phân hạng Error Mean Square = 0.02000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3707 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Total Count= 12 62 Mean Mean Mean Mean = = = = 7.850 7.570 7.320 8.000 AB BC C A Mean Mean Mean Mean = = = = 8.000 7.850 7.570 7.320 A AB BC C Bảng ANOVA: suất thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.12 0.062 0.81 0.4872 NT 2.39 0.796 10.50 0.0084 Error 0.46 0.076 Non-additivity 0.08 0.084 1.13 Residual 0.37 0.074 -Total 11 2.97 -Grand Mean= 5.888 Grand Sum= Coefficient of Variation= 70.660 Total Count= 4.68% Phân hạng Error Mean Square = 0.07600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7227 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 6.200 5.640 5.290 6.420 AB BC C A Mean Mean Mean Mean = = = = 6.420 6.200 5.640 5.290 A AB BC C 12 ... thực đề tài TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Oanh iii iv TÓM TẮT ĐỀ TÀI Nguyễn Thị Kim Oanh – khoa Nông học, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng... – 58, Sumithion 50ND, sử dụng số thuốc hạt như: Basudin 10H rãi từ 15 – 20kg/ha ngài xuất nhiều.(Nguyễn Thị Chắt, 2006) 2.2 Những thi t hại sâu đục thân gây 2.2.1 Trên giới Ở châu Á, thi t hại... (Nguyễn Thị Chắt, 2006) 2.1.5.2 Biện pháp sinh học ƒ Sử dụng nhiều lồi thi n địch có sẵn tự nhiên ƒ Tạo điều kiện số loài thi n dịch phát triển ƒ Một số ký sinh sâu đục thân: Ong Telenomus rowanl
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐỀN BÙ CỦA CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN HỦY CHỒI ĐỂ GIẢ TẠO SÂU ĐỤC THÂN GÂY HẠI TRONG VỤ HÈ THU 2011 TẠI XÃ ĐIỀM HY CHÂU THÀNH TIỀN GIANG , NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐỀN BÙ CỦA CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN HỦY CHỒI ĐỂ GIẢ TẠO SÂU ĐỤC THÂN GÂY HẠI TRONG VỤ HÈ THU 2011 TẠI XÃ ĐIỀM HY CHÂU THÀNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay