NGHIÊN CỨU SỰ GÂY HẠI CỦA RUỒI ĐỤC LÁ Liriomyza huidobrensis ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY KHOAI TÂY TẠI TP. ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG

86 22 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH\ KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ GÂY HẠI CỦA RUỒI ĐỤC Liriomyza huidobrensis ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CÂY KHOAI TÂY TẠI TP ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG Tp Hồ Chí Minh, Tháng 7/2011   i   NGHIÊN CỨU SỰ GÂY HẠI CỦA RUỒI ĐỤC Liriomyza huidobrensis ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CÂY KHOAI TÂY TẠI TP ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG Tác giả NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kĩ ngành Bảo Vệ Thực Vât GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS TRẦN THỊ THIÊN AN KS VŨ THỊ THÚY Tp Hồ Chí Minh, Tháng 07/2011       ii   LỜI CẢM TẠ Thành kính ghi ơn cha mẹ gia đình, chị em hi sinh nuôi dạy khôn lớn nên người, dành cho tất tình u thương, ln động viên khuyến khích suốt q trình học tập để có ngày hơm Tơi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm, ban chủ nhiệm khoa Nông Học, môn Bảo Vệ Thực Vật thầy cô giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báo với tất thành tâm, nhiệt huyết, tận tình quý thấy cô cho em suốt thời gian học tập trường Với lòng biết ơn sâu sắc em chân thành cám ơn TS Trần Thị Thiên An tận tình dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cám ơn KS Vũ Thị Thúy trưởng phòng kĩ thuật anh chị Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Lâm Đồng hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ cho em suốt thời gian thực đề tài Cám ơn gia đình anh Nguyễn Đức Bình bác, cô anh chị làm nông nghiệp xã Xuân Thọ thành phố Đà Lạt nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em suốt thời gian thực đề tài Cuối xin cám ơn anh chị, bạn bè động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Sinh viên thực NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG       iii   TÓM TẮT NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8/ 2011 “Nghiên cứu gây hại ruồi đục L huidobrensis đến sinh trưởng phát triển suất khoai tây Tp Đà Lạt - Lâm Đồng” Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN AN KS VŨ THỊ THÚY Đề tài thực từ 15/2/2011 đến 15/6/2011 xã Xuân Thọ, Tp Đà Lạt, Chi Cục BVTV tỉnh Lâm Đồng Đề tài tiến hành nhằm: Đánh giá ảnh hưởng gây hại ruồi đục L huidobrensis đến sinh trưởng phát triển suất khoai tây Đà Lạt Lâm Đồng Từ đó, kết nghiên cứu làm sở thực tiển để xác định ngưỡng phòng trừ cho loài dịch hại Kết đề tài ghi nhận: Mức độ gây hại RDL L huidobrensis lồng lưới phụ thuộc vào mật số ruồi thả ban đầu Mức độ gây hại RDL L huidobrensis tăng dần từ NT2 đến NT5 Số đường đục/ , số sâu non/ lá, tỉ lệ bị hại, số bị hại NT2 10,07; 2,52; 48,13%; 23,71%, NT5 26,96; 6,25; 75,38%; 38,92% Sâu non lứa ruồi thứ gây hại cao lứa ruồi thả Số sâu non/ cao lứa ruồi thả 4,61 sâu non/ NT5; 3,39 sâu non/ NT4; 2,34 sâu non/ NT3; 1,81 sâu non/ NT2 Đến đỉnh cao số sâu non/ lứa ruồi thứ 31,59 sâu non/ NT5; 22,45 sâu non/ NT4; 14,3 sâu non/ NT3; 11,86 sâu non/ NT2 Có khác biệt mức độ gây hại RDL L huidobrensi NT Tuy nhiên NT5 (thả ♀/ cây) có số đường đục/ lá, số sâu non, tỉ lệ bị hại, số bị hại không khác biệt so với NT4 (thả ♀/ cây) hai NT mức độ gây hại RDL L huidobrensis bị hại mức cao Sự gây hại RDL L huidobrensis ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển suất khoai tây Chiều cao, số suất khoai tây NT có thả       iv   ruồi giảm so với đối chứng không thả ruồi Mật số ruồi thả ban đầu ♀/ bắt đầu có khác biệt chiều cao, số suất khoai tây so với đối chứng Ở NT4, chiều cao số lá, suất khoai tây so với đối chứng giảm 7,6 %, 16,04 %, 32% Năng suất khoai tây tương quan nghịch với số đường đục/ sâu non số sâu non/ RDL L huidobrensis Trong đó, số đường đục/ sâu non RDL L huidobrensis có tương quan chặt với suất khoai tây theo phương trình tương quan Y1 = -0,01X1 + 0,66, số sâu non/ tương quan chặt với suất khoai tây với phương trình tương quan Y2 = -0,04X2 + 0,64 Số đường đục/ rong khoảng 12,44 đến 20,94 đường đục/ hay số sâu non/ khoảng 2,82 đến 4,18 sâu non/ khoai tây bắt đầu giảm suất có ý nghĩa mặt thống kê       v   MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách biểu đồ viii Danh sách bảng ix Danh sách hình ảnh x Danh sách bảng viết tắt xi Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích - Yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu ruồi đục L huidobrensis 2.1.1 Một số kết nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học RDL L huidobrensis 2.1.2 Một số kết nghiên cứu thành phần, phân bố, kí chủ ruồi đục L huidobrensis mức độ gây hại chúng 2.1.3 Một số kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh L huidobrensis 2.1.4 Một số kết nghiên cứu biện pháp phòng trừ ruồi đục 10 2.2 Giới thiệu khoai tây 13 2.2.1 Nguồn gốc giá trị sử dụng khoai tây 13 2.2.2 Đặc điểm thực vật học khoai tây 14       vi   2.2.3 Một số đặc điểm giống khoai tây thí nghiệm O7 17 2.3 Điều kiện tự nhiên thời tiết khí hậu Đà Lạt - Lâm Đồng 17 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 17 2.3.2 Thời tiết khí hậu 18 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm thực thí nghiệm 19 3.2 Nội dung nghiên cứu 19 3.3 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Chuẩn bị nguồn ruồi đục L huidobrensis cho thí nghiệm 19 3.4.2 Thiết kế lồng lưới trồng khoai tây thí nghiệm 20 3.4.3 Bố trí thí nghiệm 22 3.4.4 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi 23 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Mức độ gây hại ruồi đục L huidobrensis khoai tây thí nghiệm 27 4.1.1 Số đường đục sâu non RDL L huidobrensis khoai tây thí nghiệm 29 4.1.2 Số sâu non RDL L huidobrensis khoai tây thí nghiệm… ………… 31 4.1.3 Tỉ lệ khoai tây bị RDL L huidobrensis gây hại NT thí nghiệm 33 4.1.4 Chỉ số khoai tây bị RDL L huidobrensis gây hại 35 4.2 Ảnh hưởng gây hại ruồi đục L huidobrensis đến sinh trưởng khoai tây 37 4.2.1 Ảnh hưởng gây hại ruồi đục L huidobrensis đến chiều cao khoai tây 37 4.2.2 Ảnh hưởng gây hại ruồi đục L huidobrensis đến số khoai tây 39 4.3 Ảnh hưởng gây hại ruồi đục L huidobrensis đến suất khoai tây 40 4.4 Tương quan gây hại RDL L huidobrensis suất khoai tây 42 4.4.1 Tương quan mật độ đường đục sâu non RDL L huidobrensis suất khoai tây 42       vii   4.4.2 Tương quan mật độ sâu non RDL L huidobrensis suất khoai tây 43 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 51      viii   DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1 Số đường đục sâu non RDL L huidobrensis khoai tây thí nghiệm 29 Biểu đồ 4.2 Số sâu non RDL L huidobrensis khoai tây thí nghiệm 31 Biểu đồ 4.3 Tỉ lệ bị hại khoai tây thí nghiệm (%) 33 Biểu đồ 4.4 Chỉ số bị RDL L huidobrensis gây hại khoai tây thí nghiệm 35 Biểu đồ 4.5 Tương quan mật độ đường đục sâu non RDL L huidobrensis suất khoai tây .41 Biểu đồ 4.6 Tương quan sâu non RDL L huidobrensis suất khoai 42       ix   DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tổng kết khí hậu thời tiết tháng thực đề tài 18 Bảng 4.1 Số đường đục trung bình sâu non RDL L huidobrensis khoai tây 30 Bảng 4.2 Số sâu non RDL L huidobrensis trung bình khoai tây .32 Bảng 4.3 Tỉ lệ khoai tây trung bình bị RDL L huidobrensis gây hại .34 Bảng 4.4 Chỉ số khoai tây trung bình bị sâu non RDL L huidobrensis gây hại NT thí nghiệm .36 Bảng 4.5 Chiều cao trung bình khoai tây NT thí nghiệm 37 Bảng 4.6 Số trung bình khoai tây NT thí nghiệm .38 Bảng 4.7 Năng suất suất qui đổi khoai tây NT thí nghiệm 39 Bảng 4.8 Năng suất trung bình khoai tây NT thí nghiệm 40 Bảng 4.9 Số đường đục/ sâu non ruồi đục L huidobrensis NT thí nghiệm 53 Bảng 4.10 Số sâu non/ ruồi đục L huidobrensis NT thí nghiệm .53 Bảng 4.11 Tỉ lệ bị hại khoai tây thí nghiệm (%) 54 Bảng 4.12 Chỉ số bị RDL L huidobrensis gây hại khoai tây thí nghiệm 55 Bảng 4.13 Số liệu chuyển đổi để xử lý thống kê tiêu mức độ gây hại ruồi đục L huidobrensis NT thí nghiệm .56 Bảng 4.14 Chiều cao khoai tây NT thí nghiệm 57 Bảng 4.15 Số khoai tây NT thí nghiệm 57       60   Mean = 3.608 C Mean = 3.608 C Mean = 4.640 B Mean = 3.260 C Mean = 5.222 A Mean = 0.7100 D 3.3 Kết ANOVA-2 trung bình sâu non/ NT ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.07 0.024 NT 7.81 1.953 Error 12 0.59 0.050 Non-additivity 0.00 0.003 Residual 0.59 0.054 11 0.48 0.6995 39.42 0.0000 0.05 -Total 19 8.48 -Grand Mean= 1.802 Grand Sum= 36.050 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 12.35% 3.4 Kết trắc nghiệm phân hạng trung bình sâu non/ NT Error Mean Square = 0.05000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4830 Original Order     at alpha = 0.010 Ranked Order   61   Mean = 0.7100 C Mean = 2.592 A Mean = 1.727 B Mean = 2.162 AB Mean = 1.820 B Mean = 1.820 B Mean = 2.162 AB Mean = 2.592 A Mean = 1.727 B Mean = 0.7100 C 3.5 Kết ANOVA-2 trung bình tỉ lệ bị hại NT ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 10.79 NT 9285.60 Error 12 51.54 4.295 Non-additivity 6.84 6.838 44.70 4.064 Residual 11 3.597 0.84 0.4990 2321.400 540.49 0.0000 1.68 -Total 19 9347.93 -Grand Mean= 42.131 Grand Sum= 842.620 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 4.92% 3.6 Kết trắc nghiệm phân hạng trung bình tỉ lệ bị hại NT Error Mean Square = 4.295 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test       62   LSD value = 4.476 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.6400 C Mean = 60.36 A Mean = 44.10 B Mean = 57.08 A Mean = 48.47 B Mean = 48.47 B Mean = 57.08 A Mean = 44.10 B Mean = 60.36 A Mean = 0.6400 C 3.7 Kết ANOVA-2 trung bình số bị hại NT ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 3.82 NT 4020.45 Error 12 22.15 1.845 Non-additivity 0.25 0.250 21.90 1.991 Residual 11 1.274 0.69 0.5751 1005.113 544.64 0.0000 0.13 -Total 19 4046.42 -Grand Mean= 28.110 Grand Sum= 562.190 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 4.83% 3.8 Kết trắc nghiệm phân hạng trung bình số bị hại NT Error Mean Square = 1.845 Error Degrees of Freedom = 12       63   No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.934 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.6400 D Mean = 39.87 A Mean = 29.77 C Mean = 37.46 A Mean = 32.80 B Mean = 32.80 B Mean = 37.46 A Mean = Mean = 39.87 A Mean = 0.6400 29.77 C D 3.9 Kết ANOVA-2 suất NT ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.00 0.001 0.20 NT 0.18 0.045 10.37 0.0007 Error 12 0.05 0.004 Non-additivity 0.00 0.000 Residual 11 0.05 0.8912 0.00 0.005 -Total 19 0.23 -Grand Mean= 0.517 Grand Sum= 10.340 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 12.73% 3.10 Kết trắc nghiệm phân hạng suất NT Error Mean Square = 0.004000 Error Degrees of Freedom = 12       64   No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1366 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.6450 A Mean = 0.6450 A Mean = 0.5750 A Mean = 0.5750 A Mean = 0.5450 AB Mean = 0.5450 AB Mean = 0.4375 BC Mean = 0.4375 Mean = 0.3825 C Mean = 0.3825 BC C 3.11 Kết ANOVA-2 chiều cao khoai tây ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 47.57 nt 189.46 Error 12 Non-additivity Residual 11 15.858 47.364 168.64 14.054 2.88 2.878 165.77 1.13 3.37 0.3765 0.0455 0.19 15.070 -Total 19 405.67 -Grand Mean= 81.100 Grand Sum= 1622.000 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 4.62% 3.12 Kết trắc nghiệm phân hạng chiều cao khoai tây Error Mean Square = 14.05 Error Degrees of Freedom = 12       65   No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.776 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 84.75 A Mean = 84.75 A Mean = 83.38 AB Mean = 83.38 AB Mean = 82.38 ABC Mean = Mean = 78.31 BC Mean = 78.31 BC Mean = 76.69 Mean = C 82.38 ABC 76.69 C 3.13 Kết ANOVA-2 số khoai tây ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll nt Error 292.31 618.14 97.436 3.12 0.0661 154.534 4.95 0.0136 12 374.36 31.197 Non-additivity 79.56 79.561 Residual 294.80 11 2.97 26.800 -Total 19 1284.81 -Grand Mean= 64.363 Grand Sum= 1287.250 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 8.68% 2.14 Kết trắc nghiệm phân hạng số khoai tây Error Mean Square = 31.20 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test       66   LSD value = 8.605 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 70.13 A Mean = 70.13 A Mean = 69.81 A Mean = 69.81 A Mean = 66.25 AB Mean = 66.25 AB Mean = 58.88 BC Mean = 58.88 BC Mean = 56.75 56.75 C C Mean = PHỤ LỤC Kết tương quan 4.1 Kết tương quan đường đục RDL L huidobrensis với suất khoai tây thống kê Sas Dependent Variable: NS Number of Observations Read 20 Number of Observations Used 20 Analysis of Variance Sum of Mean Source DF Model 0.19229 0.19229 18 0.04213 0.00234 19 0.23442 Error Corrected Total Squares Root MSE 0.04838 Dependent Mean Coeff Var Square F Value Pr > F R-Square 0.51700 82.15 |t|   67   Intercept DD 0.66468 0.01956 33.98
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ GÂY HẠI CỦA RUỒI ĐỤC LÁ Liriomyza huidobrensis ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY KHOAI TÂY TẠI TP. ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG , NGHIÊN CỨU SỰ GÂY HẠI CỦA RUỒI ĐỤC LÁ Liriomyza huidobrensis ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY KHOAI TÂY TẠI TP. ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay