ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRATE TRÊN CÂY CẢI THÌA (Brassica chinensis L.) TRỒNG TẠI XÃ CƯ AN, HUYỆN ĐĂKPƠ, TỈNH GIA LAI

95 31 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BĨN LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRATE TRÊN CÂY CẢI THÌA (Brassica chinensis L.) TRỒNG TẠI XÃ CƯ AN, HUYỆN ĐĂKPƠ, TỈNH GIA LAI Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ HOÀNG HUYÊN Ngành : NƠNG HỌC Niên khóa : 2007 – 2011 Tháng 09/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRATE TRÊN CÂY CẢI THÌA (Brassica chinensis L.) TRỒNG TẠI XÃ CƯ AN, HUYỆN ĐĂKPƠ, TỈNH GIA LAI Tác giả NGUYỄN THỊ HỒNG HUN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học Giáo viên hướng dẫn: ThS PHẠM HỮU NGUN Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Tơi có tháng ngày học tập thật đáng nhớ thời gian vừa qua Để ngày hôm nay, trước hết Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nơng học tồn thể q Thầy Cơ tạo môi trường học tập tốt nhất, giúp Tôi học hỏi mở mang kiến thức Đặc biệt, Tơi xin bày tỏ lòng thành kính biết ơn đến Thầy Phạm Hữu Nguyên tận tình hướng dẫn Tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, q trình học tập thực khóa luận, Tơi cảm kích trước giúp đỡ nhiệt tình bạn bè Tất dường dành cho Tôi quan tâm thật sâu sắc, Tôi xin chân thành cảm ơn Lời cảm ơn cuối Tôi xin dành cho Ba Mẹ nuôi dạy Con có sống ngày hơm nay, Anh Chị Em người thương yêu, tạo điều kiện cho Tơi học giúp Tơi làm thí nghiệm Tôi không ngày hôm thiếu giúp đỡ tất người Xin nhận lời cảm ơn chân thành từ nơi Tôi Pleiku, ngày tháng năm 2011 Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Hun ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng bốn loại phân bón chất kích thích tăng trưởng đến sinh trưởng, suất dư lượng Nitrate cải thìa” tiến hành vụ Xuân Hè 2011 xã Cư An – huyện Đăkpơ – tỉnh Gia Lai Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (Randomized Complete Block Design – RCBD), đơn yếu tố, lần lặp lại gồm nghiệm thức: NT (đối chứng): Nền + phun nước lã NT 2: Nền + g Food-mx1/1 lít nước NT 3: Nền + ml Super grow /1 lít nước NT 4: Nền + 1,25 ml Atonik /1 lít nước NT 5: Nền + 0,05 g Progibb /1 lít nước Trong đó: Nền = [750 kg vôi + 700 kg phân lân hữu vi sinh +100 kg N + 80 kg P2O5 + 40 kg K2O]/1 Lượng dung dịch sử dụng cho ha: 320 lít dung dịch/ha Phun lần lúc ngày sau trồng Kết thí nghiệm: Nghiệm thức sử dụng phân bón Progibb đạt chiều cao cao (30,3 cm) Nghiệm thức sử dụng phân bón Atonik cho số nhiều nhất, diện tích lớn suất thực tế cao tăng 22,6 % so với nghiệm thức đối chứng, nghiệm thức sử dụng phân bón Progibb, thấp nghiệm thức sử dụng phân bón Food-mx1 Tất NT có lượng Nitrate ngưỡng cho phép theo quy định Bộ nông nghiệp Phát triển Nông thôn (≤ 1.500 mg/kg chất tươi), an toàn cho người sử dụng Tất nghiệm thức có sử dụng phân bón đạt mức hiệu kinh tế cao nghiệm thức đối chứng Nghiệm thức có suất đạt hiệu kinh tế cao nghiệm thức sử dụng phân bón Atonik (100.323.000 đồng) Khuyến cáo phun bổ sung 320 lít dung dịch/ha phân bón Atonik để canh tác cải thìa trồn vụ Xuân Hè xã Cư An huyện Đăkpơ tỉnh Gia Lai iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt v Danh sách bảng vi Danh sách hình vii Chương 1: Giới thiệu chung 01 1.1 Đặt vấn đề 01 1.2 Mục tiêu 02 1.3 Yêu cầu 02 1.4 Phạm vi nghiên cứu 02 Chương 2: Tổng quan tài liệu 03 2.1 Giới thiệu tổng quan cải thìa 03 2.1.1 Sơ lược cải thìa 03 2.1.2 Sâu, bệnh hại cải thìa 05 2.1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ rau huyện Đăkpơ 06 2.1.4 Tình hình sản xuất cải thìa rau họ thập tự Việt Nam giới 07 2.2 Giới thiệu tổng quan rau an toàn 08 2.2.1 Khái niệm rau an toàn 08 2.2.2 Điều kiện sản xuất sơ chế rau an toàn 08 2.2.3 Yêu cầu chất lượng rau an toàn 10 2.2.4 Nguyên nhân gây ô nhiễm rau trồng 10 2.2.5 Tình hình sản xuất rau an toàn Việt Nam 14 2.2.6 Tình hình xuất rau an toàn Việt Nam giới tháng đầu năm 2011 15 iv 2.2.7 Một số hạn chế sản xuất rau an toàn Việt Nam 17 2.3 Giới thiệu tổng quan phân bón 19 2.3.1 Một số nghiên cứu phân bón rau 21 2.3.2 Giới thiệu loại phân bón làm thí nghiệm 27 Chương 3: Phương tiện phương pháp 28 3.1 Phương tiện nghiên cứu 28 3.1.1 Dụng cụ, trang thiết bị 28 3.1.2 Vật liệu thí nghiệm 28 3.2 Điều kiện tự nhiên 29 3.3 Phương pháp thí nghiệm 31 3.3.1 Kiểu thí nghiệm 31 3.3.2 Qui mô thí nghiệm 32 3.3.3 Qui trình kỹ thuật 32 3.3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 34 3.4 Xử lý số liệu 35 Chương 4: Kết thảo luận 36 4.1 Giai đoạn vườn ươm hồi xanh 36 4.2 Ảnh hưởng loại phân bón đến động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao cải thìa 38 4.2.1 Ảnh hưởng loại phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao cải thìa 38 4.2.2 Ảnh hưởng lượng phân đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cải thìa 39 4.3 Ảnh hưởng loại phân bón đến động thái tốc độ cải thìa 42 4.3.1 Ảnh hưởng loại phân đến động thái cải thìa 42 4.3.2 Ảnh hưởng loại phân đến tốc độ cải thìa 43 4.4 Ảnh hưởng loại phân bón đến động thái tăng trưởng tốc độ tăng trưởng diện tích cải thìa 45 4.4.1 Ảnh hưởng loại phân bón đến động thái tăng trưởng diện tích cải thìa 46 v 4.4.2 Ảnh hưởng loại phân bón đến tốc độ tăng trưởng diện tích cải thìa 46 4.5 Thành phần tỷ lệ sâu, bệnh hại 48 4.6 Ảnh hưởng loại phân đến yếu tố cấu thành suất suất 51 4.7 Ảnh hưởng loại phân đến dư lượng Nitrate 52 4.8 Hiệu kinh tế 53 Chương 5: Kết luận đề nghị 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 56 Tài liệu tham khảo 57 Phụ lục 59 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA: Analysis of variance (Phân tích phương sai) ASIAN: Các nước Đông Nam Á BVTV: Bảo vệ thực vật CV: Coefficient of variation (Hệ số biến động) CFU: Colony forming units Đ/C: Đối chứng ĐVT: Đơn vị tính FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức Nông lương giới) GAP: Good agricultural practice LSD: Least Signicant Difference (chênh lệch nhỏ nhất) NT: Nghiệm thức NN & PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn NSTT: Năng suất thực tế NSLT: Năng suất lý thuyết NST: Ngày sau trồng ns: Non significant (khơng có nghĩa) NSG: Ngày sau gieo NXB: Nhà xuất ppm: Part per million (Một phần triệu) RAT: Rau an toàn TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TL: Trọng lượng TNHH: Trách nhiệm hữu hạn QĐ-BNN: Quyết định – Bộ Nông nghiệp VietGAP: Vietnamese Good Agricultural Practices USD: Đơn vị tiền tệ Mỹ WTO: World trade organization vii WHO: World Health Orangization (Tổ chức Y tế giới) DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tiêu chuẩn chất lượng hạt rau cải Việt Nam Bảng 2.2: Tình hình sản xuất cải thìa rau họ thập tự Việt nam giới Bảng 2.3: Mức giới hạn tối đa cho phép dư lượng thuốc BVTV rau ăn 11 Bảng 2.4: Mức giới hạn tối đa cho phép số kim loại nặng độc tố sản phẩm rau tươi 13 Bảng 2.5: Mức giới hạn tối đa cho phép số vi sinh vật rau tươi 14 Bảng 2.6: Ảnh hưởng phân bón đến suất cải thìa 22 Bảng 2.7: Ảnh hưởng phân bón đến suất yếu tố cấu thành suất cải xanh công thức phân bón 24 Bảng 2.8: Ảnh hưởng phân bón Atonik 1.8DD Progibb 10 SP đến suất, chất lượng rau muống nước giai đoạn 15 NST 25 NST 25 Bảng 2.9: Ảnh hưởng phân bón Atonik 1.8DD Progibb 10 SP đến suất lượng chất xơ rau muống nước 25 Bảng 2.10: Kết phân tích dư lượng gibberellic acid nghiệm thức thí nghiệm 26 Bảng 3.1: Số liệu khí tượng huyện Đakpơ – Gia Lai tháng 3, năm 2011 29 Bảng 4.1: Ảnh hưởng bốn loại phân đến động thái tăng trưởng chiều cao cải thìa 38 Bảng 4.2: Ảnh hưởng bốn loại phân đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cải thìa 40 Bảng 4.3: Ảnh hưởng loại phân bón đến động thái cải thìa 42 Bảng 4.4: Ảnh hưởng loại phân bón đến tốc độ cải thìa 44 Bảng 4.5: Ảnh hưởng loại phân bón đến động thái tăng trưởng diện tích cải thìa 45 Bảng 4.6: Ảnh hưởng loại phân bón đến tốc độ tăng trưởng diện tích cải thìa .47 viii Bảng 4.7: Tỷ lệ (%) bị bọ nhảy hại 48 Bảng 4.8: Tỷ lệ (%) bị bệnh thối nhũn 49 Bảng 4.9: Ảnh hưởng loại phân đến yếu tố cấu thành suất suất cải thìa 51 Bảng 4.10: Ảnh hưởng loại phân bón đến dư lượng Nitrate 53 Bảng 4.11: Hiệu kinh tế phun loại phân bón cải thìa 54 ix Phụ lục 3.3: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao cải thìa 13NST (cm/cây) Function: ANOVA-2 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cc13nst A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 48.62 16.206 26.32 0.0000 nt 9.36 2.341 3.80* 0.0321 Error 12 7.39 0.627 Non-additivity 2.03 2.033 4.17 Residual 11 5.36 0.487 -Total 19 65.37 -Grand Mean= 18.495 Grand Sum= 369.900 Coefficient of Variation= 4.24% Means for variable (cc13nst) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 16.180 18.200 19.140 20.460 Means for variable (cc13nst) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 17.300 18.475 18.500 18.800 19.400 Total Count= Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.627 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.220 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 17.30 18.47 18.50 18.80 19.40 B AB AB A A Mean Mean Mean Mean Mean 68 = = = = = 19.40 18.80 18.50 18.47 17.30 A A AB AB B 20 Phụ lục 3.4: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao cải thìa 16NST (cm/cây) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cc16nst A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.90 0.632 0.74 0.5497 nt 11.28 2.820 3.29* 0.0487 Error 12 10.28 0.857 Non-additivity 0.78 0.777 0.90 Residual 11 9.51 0.864 Total 19 23.46 Grand Mean= 25.700 Grand Sum= 514.000 Coefficient of Variation= 3.60% Means for variable (cc16nst) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 25.240 25.840 26.080 25.640 Means for variable (cc16nst) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 24.300 25.700 25.800 26.400 26.300 Total Count= Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.8570 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.426 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 24.30 B Mean = 26.40 Mean = 25.70 AB Mean = 26.30 Mean = 25.80 A Mean = 25.80 Mean = 26.40 A Mean = 25.70 Mean = 26.30 A Mean = 24.30 69 A A A AB B 20 Phụ lục 3.5: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao cải thìa 19 NST (cm/cây) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: cc19nst A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.49 0.497 0.20 0.8939 0.7067 nt 5.39 1.348 0.54ns Error 12 29.73 2.477 Non-additivity 8.53 8.525 4.42 Residual 11 21.20 1.928 Total 19 36.61 Grand Mean= 29.720 Grand Sum= Coefficient of Variation= 594.400 5.30% Means for variable (cc19nst) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 29.300 29.660 29.920 30.000 Means for variable (cc19nst) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 28.800 29.600 29.800 30.100 30.300 70 Total Count= 20 Phụ lục 3.6: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái tăng trưởng diện tích cải thìa NST (cm2/cây ) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dtl7 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.94 0.645 0.09 0.9631 0.9899 nt 1.97 0.492 0.07ns Error 12 84.22 7.019 Non-additivity 9.34 9.338 1.37 Residual 11 74.89 6.808 -Total 19 88.13 -Grand Mean= 36.240 Grand Sum= Coefficient of Variation= 724.800 7.31% Means for variable (dtl7) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 36.200 36.400 36.600 35.760 Means for variable (dtl7) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 36.300 36.000 36.700 35.800 36.400 71 Total Count= 20 Phụ lục 3.7: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái tăng trưởng diện tích cải thìa 10 NST (cm2/cây ) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dtl10 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 4.30 1.433 0.39 0.7615 nt 110.80 27.700 7.56** 0.0028 Error 12 43.96 3.663 Non-additivity 4.02 4.023 1.11 Residual 11 39.94 3.631 -Total 19 159.06 -Grand Mean= 83.900 Grand Sum= 1678.000 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 2.28% Means for variable (dtl10) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 84.180 83.240 84.460 83.720 Means for variable (dtl10) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 81.500 82.600 81.900 86.800 86.700 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 3.663 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.134 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 81.50 C Mean = 86.80 Mean = 82.60 BC Mean = 86.70 Mean = 81.90 C Mean = 82.60 Mean = 86.80 A Mean = 81.90 Mean = 86.70 AB Mean = 81.50 72 A AB BC C C Phụ lục 3.8: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái tăng trưởng diện tích cải thìa 13 NST (cm2/cây ) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dtl13nst A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 122.57 40.855 2.99 0.0732 nt 1761.49 440.372 32.26** 0.0000 Error 12 163.82 13.652 Non-additivity 5.14 5.139 0.36 Residual 11 158.69 14.426 Total 19 2047.88 Grand Mean= 165.610 Grand Sum= 3312.200 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 2.23% Means for variable (dtl13nst) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 169.600 162.800 165.000 165.040 Means for variable (dtl13nst) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 151.000 163.600 163.950 179.900 169.600 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 13.65 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.980 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 151.0 C Mean = 179.9 Mean = 163.6 B Mean = 169.6 Mean = 163.9 B Mean = 163.9 Mean = 179.9 A Mean = 163.6 Mean = 169.6 B Mean = 151.0 73 A B B B C Phụ lục 3.9: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái tăng trưởng diện tích cải thìa 16 NST (cm2/cây ) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dtl16 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 243.80 81.267 2.13 0.1493 nt 7379.20 1844.800 48.42** 0.0000 Error 12 457.20 38.100 Non-additivity 227.23 227.231 10.87 Residual 11 229.97 20.906 Total 19 8080.20 Grand Mean= 274.700 Grand Sum= 5494.000 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 2.25% Means for variable (dtl16) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 274.600 280.200 270.600 273.400 Means for variable (dtl16) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 252.250 258.250 268.250 297.750 297.000 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 38.10 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.33 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 252.3 C Mean = 297.8 Mean = 258.3 BC Mean = 297.0 Mean = 268.3 B Mean = 268.3 Mean = 297.8 A Mean = 258.3 Mean = 297.0 A Mean = 252.3 74 A A B BC C Phụ lục 3.10: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái tăng trưởng diện tích cải thìa 19 NST (cm2/cây ) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dtl19 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 169.35 56.450 0.51 0.6842 nt 3747.70 936.925 8.43** 0.0018 Error 12 1333.90 111.158 Non-additivity 73.65 73.651 0.64 Residual 11 1260.25 114.568 Total 19 5250.95 Grand Mean= 351.950 Grand Sum= 7039.000 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 3.00% Means for variable (dtl19) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 351.600 356.600 348.600 351.000 Means for variable (dtl19) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 327.000 359.500 348.250 365.750 359.250 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 111.2 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 22.77 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 327.0 B Mean = 365.8 Mean = 359.5 A Mean = 359.5 Mean = 348.3 AB Mean = 359.3 Mean = 365.8 A Mean = 348.3 Mean = 359.3 A Mean = 327.0 75 A A A AB B Phụ lục 3.11: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái cải thìa NST ( lá/cây ) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dtrl7nst A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.53 0.178 3.39 0.0541 0.5568 nt 0.17 0.041 0.78ns Error 12 0.63 0.053 Non-additivity 0.02 0.019 0.33 Residual 11 0.61 0.056 Total 19 1.33 Grand Mean= 6.250 Grand Sum= 125.000 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 3.67% Means for variable (dtrl7nst) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 6.120 6.120 6.520 6.240 Means for variable (dtrl7nst) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 6.275 6.200 6.350 6.325 6.100 76 Phụ lục 3.12: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái cải thìa 10 NST ( lá/cây ) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (111) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dtrl10 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob 111 0.10 0.035 0.64 0.6043 nt 9.77 2.441 45.00** 0.0000 Error 12 0.65 0.054 Non-additivity 0.10 0.096 1.91 Residual 11 0.55 0.050 Total 19 10.52 Grand Mean= 9.200 Grand Sum= 184.000 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 2.53% Means for variable (dtrl10) for each level of variable (111): Var Var Value Mean 9.100 9.180 9.220 9.300 Means for variable (dtrl10) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 8.750 8.850 8.475 10.425 9.500 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.05400 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5019 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 8.750 C Mean = 10.43 Mean = 8.850 C Mean = 9.500 Mean = 8.475 C Mean = 8.850 Mean = 10.43 A Mean = 8.750 Mean = 9.500 B Mean = 8.475 77 A B C C C Phụ lục 3.13: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái cải thìa 13 NST ( lá/cây ) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: rl13 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.67 0.223 1.33 0.3114 nt 4.18 1.045 6.21** 0.0060 Error 12 2.02 0.168 Non-additivity 0.08 0.077 0.44 Residual 11 1.94 0.176 -Total 19 6.87 -Grand Mean= 12.815 Grand Sum= 256.300 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 3.20% Means for variable (rl13) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 12.840 12.520 13.020 12.880 Means for variable (rl13) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 12.475 12.500 12.800 13.700 12.600 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1680 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8853 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 12.60 B Mean = 13.70 Mean = 12.50 B Mean = 12.80 Mean = 12.80 B Mean = 12.60 Mean = 13.70 A Mean = 12.60 Mean = 12.60 B Mean = 12.50 78 A B B B B Phụ lục 3.14: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái cải thìa 16 NST ( lá/cây ) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: rl16nst A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 7.78 2.593 0.83 0.5029 0.9345 nt 2.48 0.620 0.20ns Error 12 37.52 3.127 Non-additivity 7.77 7.773 2.87 Residual 11 29.75 2.704 -Total 19 47.78 -Grand Mean= 14.000 Grand Sum= Coefficient of Variation= 280.000 12.63% Means for variable (rl16nst) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 13.240 14.420 13.560 14.780 Means for variable (rl16nst) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 13.700 14.100 13.600 14.600 14.000 79 Total Count= 20 Phụ lục 3.15: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến động thái cải thìa 19 NST (lá/cây) Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: rl19nst A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.35 0.450 0.16 0.9184 0.7439 nt 5.36 1.340 0.49ns Error 12 32.88 2.740 Non-additivity 0.02 0.016 0.01 Residual 11 32.86 2.988 -Total 19 39.59 -Grand Mean= 15.650 Grand Sum= Coefficient of Variation= 313.000 10.58% Means for variable (rl19nst) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 15.400 16.000 15.800 15.400 Means for variable (rl19nst) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 14.750 15.700 15.500 16.200 16.100 80 Total Count= 20 Phụ lục 3.16: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến suất lý thuyết cải thìa Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nslt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob ll 25.66 8.552 1.75 0.2096 nt 719.99 179.997 36.89** 0.0000 Error 12 58.55 4.879 Non-additivity 10.71 10.706 2.46 Residual 11 47.85 4.350 Total 19 804.20 Grand Mean= 75.818 Grand Sum= 1516.360 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 2.91% Means for variable (nslt) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 74.474 75.196 76.092 77.510 Means for variable (nslt) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 70.22 71.11 71.99 85.33 80.44 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 4.879 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.771 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 70.22 C Mean = 85.33 Mean = 71.11 C Mean = 80.44 Mean = 71.99 C Mean = 71.99 Mean = 85.33 A Mean = 71.11 Mean = 80.44 B Mean = 70.22 81 A B C C C Phụ lục 3.17: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến suất thực tế cải thìa Function: ANOVA-2 Data case to 20 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nstt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 5.15 1.716 1.06 0.4030 nt 320.89 80.223 49.45** 0.0000 Error 12 19.47 1.622 Non-additivity 2.92 2.922 1.94 Residual 11 16.55 1.504 Total 19 345.51 Grand Mean= 61.195 Grand Sum= 1223.900 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 2.08% Means for variable (nstt) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 60.580 61.340 60.920 61.940 Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 55.225 60.100 60.800 67.700 62.150 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.622 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.751 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 55.22 C Mean = 67.70 Mean = 60.10 B Mean = 62.15 Mean = 60.80 B Mean = 60.80 Mean = 67.70 A Mean = 60.10 Mean = 62.15 B Mean = 55.22 82 A B B B C ... Dichloluanid Dichloran Dimethoate Dithiocarbamates Endosufan Ethoprophos Fenitrothion Fenvalerate Iprodione Lindane Malathion Metalaxyl Methamidophos Methiocarb Methomyl Parathion – methyl Permethrin Phosphamidon... 47 Hình 4.6: Cải thìa bị bệnh thối nhũn 48 x Chương GIỚI THI U CHUNG 1.1 Đặt vấn đề Rau thực phẩm thi u bữa ăn ngày gia đình Rau cung cấp cho người nhiều loại vitamin, khống... chừa lại gân Khi mật số cao chúng ăn hết lại cuống Sâu khoang phát triển mạnh vào đầu mùa mưa Có nhiều loại thuốc phòng trừ sâu tơ, sâu khoang có hiệu quả, nhiên cần phải phát sớm, sâu nhỏ Lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRATE TRÊN CÂY CẢI THÌA (Brassica chinensis L.) TRỒNG TẠI XÃ CƯ AN, HUYỆN ĐĂKPƠ, TỈNH GIA LAI , ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ DƯ LƯỢNG NITRATE TRÊN CÂY CẢI THÌA (Brassica chinensis L.) TRỒNG TẠI XÃ CƯ AN, HUYỆN ĐĂKPƠ, TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay