SO SÁNH CHÍN GIỐNG BÍ ĐAO (Benincasa ceriferasavi.) F1 TẠI XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011

63 18 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH CHÍN GIỐNG BÍ ĐAO (Benincasa ceriferasavi.) F1 TẠI XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011 Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ CHANH Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 8/2011 SO SÁNH CHÍN GIỐNG BÍ ĐAO (Benincasa cerifera savi.) F1 TẠI XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011 Tác Giả NGUYỄN THỊ CHANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ sư Nông Nghiệp ngành Nông Học Giáo viên hướng dẫn PGS TS PHAN THANH KIẾM Tháng 8/2011 i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực khóa luận tốt nghiệp cơng ty East West Seed Việt Nơng Ngồi nỗ lực thân, tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: - Ban giám hiệu, ban chủ nhiệm khoa Nông Học - Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tất q thầy tận tình truyền đạt trang bị kiến thức cho suốt thời gian học trường - Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy PGS TS Phan Thanh Kiếm tận tình hướng dẫn giúp đỡ cho tơi suốt q trình học tập thực kháo luận - Tôi xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Liễu, Giám Đốc, Phó Giám Đốc cô chú, anh chị công ty East West Seed Việt Nông tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn tơi tận tình suốt q trình thực tập cơng ty - Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên, tạo điều kiện cho học tập hoàn thành kháo luận tốt nghiệp Sinh viên Nguyễn Thị Chanh ii TÓM TẮT Đề tài “So sánh chín giống bí đao ( Benincasa cerifera savi ) F1 Xuân Lộc, Đồng Nai vụ xuân hè 2011” Được tiến hành từ tháng 03 đến tháng 05/ 2011 với mục tiêu chọn giống bí đao F1 có triển vọng, khả sinh trưởng phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh, suất cao phẩm chất tốt phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố gồm giống lần lặp lại Các giống tham gia nghiên cứu là: Vino147, Vino146, Vino145, Vino153, Vino2X33, VinoX33, Vino144, Vino139 công ty East West Seed Việt Nông Giống VR68 công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Nhiệt Đới Kết đạt được: - Các giống sinh trưởng tốt, có khả phân cành cấp mạnh tốt đối chứng VR68 - Hầu hết giống có suất thương phẩm cao đối chứng, cao giống Vino147 (43,2 tấn/ha), Vino2X33 (42,4 tấn/ha), vượt giống ĐC VR68 (29,2 tấn/ha) 47,9 % 45,2 %, giống Vino139 suất thấp (25,8 tấn/ha) Nhìn chung giống có chất lượng trái tốt - Hai giống bí đao Vino147 Vino2X33 hai giống tốt chín giống nghiên cứu iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan bí đao 2.2 Đặc điểm thực vật học 2.2.1 Thân 2.2.2 Hoa 2.2.3 Lá 2.2.4 Quả 2.2.5 Rễ 2.3 Các thời kỳ sinh trưởng bí đao 2.3.1 Thời kỳ nảy mầm 2.3.2 Thời kỳ 2.3.3 Thời kỳ hoa kết trái 2.3.4 Thời kỳ trái phát triển thu hoạch 2.3.5 Thời kỳ già cỗi 2.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh 2.4.1 Nhiệt độ iv 2.4.2 Ánh sáng 2.4.3 Đất chất dinh dưỡng 2.5 Một số kết nghiên cứu nước 2.6 Tình hình sản xuất bí đao địa phương 2.7 Giá trị dinh dưỡng cách sử dụng 2.8 Sâu bệnh hại chủ yếu bí đao 2.8.1 Sâu hại 2.8.2 Bệnh hại Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu thí nghiệm 3.1.1 Giới thiệu giống thí nghiệm 3.1.2 Dụng cụ, trang thiết bị 3.1.3 Thời gian, địa điểm khu thí nghiệm 3.2 Điều kiện chung thời gian làm thí nghiệm 3.2.1 Điều kiện đất đai 3.2.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết 3.3.1 Kỹ thuật canh tác 10 3.3.1.1 Kỹ thuật vườn ươm 10 3.3.1.2 Kỹ thuật vườn sản xuất 10 3.3.2 Thu hoạch 12 3.4 Kiểu bố trí thí nghiệm 12 3.5 Các tiêu theo dõi 15 3.5.1 Giai đoạn 15 3.5.2 Các tiêu sinh trưởng 15 3.5.3 Các tiêu phát dục 16 3.5.4 Tình hình sâu bệnh hại 16 3.5.5 Các yếu tố cấu thành suất suất 16 3.5.6 Phẩm chất trái 17 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 17 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Thời kỳ 18 v 4.2 Các tiêu sinh trưởng 19 4.2.1 Động thái tăng trưởng chiều cao giống 19 4.2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống 21 4.2.3 Động thái phân cành cấp (cành/cây) giống 22 4.3 Các tiêu phát dục 24 4.3.1 Thời gian phát dục nghiệm thức 24 4.3.2 Tỷ lệ đậu trái 25 4.4 Tình hình sâu bệnh hại 27 4.5 Năng suất yếu tố cấu thành suất 28 4.6 Phẩm chất trái 30 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề nghị 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC 35 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT NSG: Ngày sau gieo NST: Ngày sau trồng NSTT: Năng suất thực tế NSTP: Năng suất thương phẩm NSLT: Năng suất lý thuyết NT : Nghiệm thức LLL: Lần lặp lại TB: Trung bình TL: Trọng lượng vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Các giống tham gia thí nghiệm .8 Bảng 3.2: Điều kiện đất đai .9 Bảng 3.3: Điều kiện khí hậu thời gian thí nghiệm Bảng 4.1: Thời gian nẩy mầm tỉ lệ nẩy mầm giống thí nghiệm .18 Bảng 4.2: Động thái tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm 19 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm 21 Bảng 4.4: Động thái phân cành cấp (cành/cây) giống thí nghiệm .23 Bảng 4.5: Thời gian phát dục giống thí nghiệm .24 Bảng 4.6: Tỷ lệ đậu trái (%) giống thí nghiệm 26 Bảng 4.7: Tình hình gây hại sâu, bệnh hại (%) giống thí nghiệm .27 Bảng 4.8: Năng suất vài yếu tố suất giống bí đao .28 Bảng 4.9: Năng suất (tấn/ha) giống thí nghiệm 29 Bảng 4.10: Phẩm chất trái giống thí nghiệm 31 viii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ Động thái tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm 35 Biểu đồ Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm 35 Biểu đồ Động thái phân cành cấp giống thí nghiệm .36 ix VR68 VR68 Vino146 VR68 VinoX33 Vino147 VR68 Vino144 40 VR68 VR68 Vino2X33 Vino139 Hinh Quả giống chụp với giống đối chứng (VR68) Hinh Lá bí bị ruồi đục Hinh Quả bí bị ruồi đục 41 Hình Ngọn bị Virut Hình Lá bí bị bệnh đốm Hinh Quả bị Virut Hình khu thí nghiệm 16 NST 42 Hinh 10 Khu thí nghiệm tàn 43 Phụ lục 3: Kết sử lý số liệu Title: Chiều cao 10 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Source Freedom T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 41.15 20.576 5.85 0.0124 nt 114.22 14.278 4.06 0.0083 16 56.30 3.519 15.00 14.996 15 41.31 2.754 Error Non-additivity Residual 5.45 Coefficient of Variation= 30.09% Title:Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 10 ngày sau trồng LSD value = 4.474 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 9.953 Mean = 5.093 Mean = Mean A Mean = 9.953 A BC Mean = 8.267 AB 4.767 BC Mean = 8.100 AB = 4.667 BC Mean = 6.267 ABC Mean = 8.267 AB Mean = 6.033 ABC Mean = 8.100 AB Mean = 5.093 BC Mean = 6.033 ABC Mean = 4.767 BC Mean = 2.967 C Mean = 4.667 BC Mean = 6.267 ABC Mean = 2.967 C Title:Chiều cao 17 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob LLL 2780.02 NT 5177.33 647.167 16 1817.04 113.565 Error Non-additivity Residual 15 390.008 55.38 55.380 1761.66 12.24 5.70 0.0006 0.0016 0.47 117.444 Coefficient of Variation= 15.92% 44 Title:Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 17 ngày sau trồng LSD value = 25.41 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 83.70 Mean = 59.47 Mean = Mean AB Mean = 89.47 A BC Mean = 83.70 AB 52.47 C Mean = 82.40 AB = 56.18 C Mean = 69.62 ABC Mean = 89.47 A Mean = 59.47 BC Mean = 82.40 AB Mean = 56.67 C Mean = 69.62 ABC Mean = 56.18 C Mean = 52.63 C Mean = 52.63 C Mean = 56.67 C Mean = 52.47 C Title:Chiều cao 24 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob LLL 5701.36 2850.679 6.21 0.0101 NT 9295.04 1161.880 2.53 0.0542 Error Non-additivity Residual 16 7346.20 459.138 134.85 134.850 15 7211.35 480.757 0.28 Coefficient of Variation= 11.99% Title:Chiều cao 31 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob llll 6263.92 3131.960 2.67 0.1001 nt 23663.18 2957.897 2.52 0.0551 Error Non-additivity Residual 16 18789.82 1174.364 1.34 1.344 15 18788.48 1252.565 0.00 Coefficient of Variation= 11.96% 45 Title:Chiều cao 38 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob LLL 8035.33 4017.667 1.71 0.2124 NT 46494.81 5811.851 2.47 0.0587 Error 16 37607.52 379.87 15 37227.64 Non-additivity Residual 2350.470 379.873 0.15 2481.843 Coefficient of Variation= 12.33% Title:Tốc độ tăng trưởng chiều cao 10 ngày sau trồng đến 17 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob LLL 85.87 42.933 11.30 0.0009 NT 156.61 19.576 5.15 0.0026 Error 16 60.78 3.799 0.19 0.194 15 60.58 4.039 Non-additivity Residual 0.05 Coefficient of Variation= 16.05% Title:Trắc nghiệm phân hạng tốc độ tăng trưởng chiều cao 10 ngày sau trồng đến 17 ngày sau trồng LSD value = 4.648 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 14.75 Mean = 10.87 Mean = Mean AB Mean = 16.24 A BC Mean = 14.86 AB 9.540 C Mean = 14.75 AB = 10.30 BC Mean = 12.72 ABC Mean = 16.24 A Mean = 10.87 BC Mean = 14.86 AB Mean = 10.30 BC Mean = 12.72 ABC Mean = 10.08 C Mean = 9.933 C Mean = 9.933 C Mean = 10.08 C Mean = 9.540 C 46 Title:Tốc độ tăng trưởng chiều cao 17 ngày sau trồng đến 24 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob LLL 25.66 12.831 1.16 0.3375 NT 151.37 18.921 1.72 0.1704 Error 16 176.46 4.44 15 172.02 Non-additivity Residual 11.029 4.440 0.39 11.468 Coefficient of Variation= 14.85% Title:Tốc độ tăng trưởng chiều cao 24 ngày sau trồng đến 31 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob LLL 29.62 14.811 1.34 0.2905 NT 178.84 22.356 2.02 0.1104 Error 16 177.25 11.078 7.66 7.658 Non-additivity Residual 15 169.59 0.68 11.306 -Coefficient of Variation= 15.45% Title:Tốc độ tăng trưởng chiều cao 31 ngày sau trồng đến 38 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob LLL 23.52 11.761 1.14 0.3442 NT 176.72 22.090 2.14 0.0926 Error Non-additivity Residual 16 164.95 10.310 5.66 5.659 15 159.30 10.620 0.53 Coefficient of Variation= 15.04% 47 Title:Cành cấp 17 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 0.28 0.138 0.13 0.8816 nt 30.00 3.750 3.46 0.0166 Error 16 17.35 1.084 0.41 0.415 15 16.94 1.129 Non-additivity Residual 0.37 Coefficient of Variation= 24.66% Title:Trắc nghiệm phân hạng cành cấp 17 ngày sau trồng L LSD value = 1.802 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 3.133 BC Mean = 6.600 Mean = 3.733 BC Mean = 4.733 B Mean = 2.733 C Mean = 4.733 B Mean = 3.867 BC Mean = 4.400 BC Mean = 4.733 B Mean = 4.067 BC Mean = 6.600 Mean = 3.867 BC Mean = 4.400 BC Mean = 3.733 BC Mean = 4.067 BC Mean = 3.133 BC Mean = 4.733 B Mean = 2.733 C A A Title:Cành cấp 24 ngày sau trồng A N A L Y S I S Source Freedom O F V A R I A N C E Squares Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 2.57 1.287 0.21 0.8158 NT 98.37 12.296 1.97 0.1182 Error Non-additivity Residual 16 99.84 6.240 2.78 2.783 15 97.06 6.471 0.43 Coefficient of Variation= 20.22% 48 Title:Cành cấp 31 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F Source V A R I A N C E Freedom Squares T A B L E Mean Square F-value Prob LLL 18.67 9.336 0.59 0.5645 NT 149.53 18.692 1.19 0.3651 Error 16 252.00 15.750 15.97 15.974 15 236.02 15.735 Non-additivity Residual 1.02 Coefficient of Variation= 27.25% Title:Số hoa A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 2.32 1.161 0.55 0.5870 nt 185.43 23.178 10.99 0.0000 Error 16 33.73 2.108 4.06 4.056 15 29.67 1.978 Non-additivity Residual 2.05 Coefficient of Variation= 11.16% Title:Trắc nghiệm phân hạng số hoa LSD value = 3.462 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 13.00 BC Mean = 17.40 A Mean = 11.67 BCD Mean = 16.60 A Mean = 12.20 BCD Mean = 14.33 AB Mean = 12.93 BC Mean = 13.00 BC Mean = 14.33 AB Mean = 12.93 BC Mean = 16.60 A Mean = 12.20 BCD Mean = 17.40 A Mean = 11.67 BCD Mean = 9.067 D Mean = 9.867 CD Mean = 9.867 CD Mean = 9.067 D 49 Title:Tỷ lệ đèo A N A L Y S I S Source O F Freedom V A R I A N C E Squares T A B L E Mean Square F-value Prob LLL 0.93 0.463 0.27 0.7659 NT 23.17 2.897 1.70 0.1755 Error 16 27.34 1.709 1.66 1.657 15 25.68 1.712 Non-additivity Residual 0.97 Coefficient of Variation= 50.23% Title:Tỷ lệ đậu trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 209.50 104.749 2.71 0.0968 nt 2847.92 355.989 9.21 0.0001 Error 16 618.23 38.639 109.47 109.474 15 508.76 33.917 Non-additivity Residual 3.23 Coefficient of Variation= 9.47% Title:Trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ đậu trái LSD value = 14.82 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 57.90 BCD Mean = 86.24 A Mean = 67.84 BC Mean = 71.93 AB Mean = 71.93 Mean = 71.54 AB Mean = 58.28 Mean = 70.11 BC Mean = 71.54 Mean = 67.84 BC Mean = 55.98 CD Mean = 58.28 BCD Mean = 50.86 D Mean = 57.90 BCD Mean = 86.24 Mean = 55.98 CD Mean = 70.11 Mean = 50.86 D AB BCD AB A BC 50 Title:Số trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 7.34 3.672 2.45 0.1184 nt 20.87 2.609 1.74 0.1651 Error Non-additivity Residual 16 24.03 1.502 4.36 4.359 15 19.67 1.311 3.32 Coefficient of Variation= 14.52% Title:Trọng lượng trái A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -lll 1807.41 903.704 2.03 0.1639 nt 176918.52 22114.815 49.65 0.0000 Error 16 Non-additivity 7125.93 Residual 445.370 2.74 15 2.742 7123.18 0.01 474.879 -Coefficient of Variation= 4.26% Title:Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng trái LSD value = 50.33 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 650.0 A Mean = 650.0 A Mean = 616.7 A Mean = 616.7 A Mean = 450.0 B Mean = 500.0 B Mean = 500.0 B Mean = 500.0 B Mean = 450.0 B Mean = 466.7 B Mean = 450.0 B Mean = 450.0 B Mean = 500.0 B Mean = 450.0 B Mean = 380.0 Mean = 450.0 B Mean = 466.7 Mean = 380.0 C B 51 C Title:Trọng lượng trái A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 1.23 0.617 1.60 0.2321 nt 8.87 1.109 2.88 0.0341 Error 16 Non-additivity 6.16 Residual 0.385 0.53 15 0.530 5.63 1.41 0.375 Coefficient of Variation= 14.97% Title:Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng trái LSD value = 1.074 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 4.870 A Mean = 4.870 A Mean = 4.756 AB Mean = 4.756 AB Mean = 3.919 ABC Mean = 4.648 AB Mean = 3.764 BC Mean = 4.434 AB Mean = 4.648 AB Mean = 4.177 AB Mean = 4.177 AB Mean = 3.919 ABC Mean = 4.434 AB Mean = 3.764 BC Mean = 2.977 C Mean = 3.745 BC Mean = 3.745 BC Mean = 2.977 Title:Năng suất lý thuyết A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 132.62 66.311 1.60 0.2323 nt 961.28 120.160 2.90 0.0332 Error Non-additivity Residual 16 662.52 41.408 56.63 56.630 15 605.89 40.393 1.40 Coefficient of Variation= 14.91% 52 Title:Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 11.14 suất lý thuyết at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 50.73 A Mean = 50.73 A Mean = 49.54 AB Mean = 49.54 AB Mean = 40.82 ABC Mean = 48.38 AB Mean = 39.21 BC Mean = 46.19 AB Mean = 48.38 AB Mean = 43.51 AB Mean = 43.51 AB Mean = 40.82 ABC Mean = 46.19 AB Mean = 39.21 BC Mean = 31.01 C Mean = 39.01 BC Mean = 39.01 BC Mean = 31.01 Title:Năng suất thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob llll 467.08 233.542 5.88 0.0122 nt 925.23 115.653 2.91 0.0328 Error 16 Non-additivity Residual 635.35 39.709 1.57 15 1.566 633.78 0.04 42.252 Coefficient of Variation= 17.38 Title:Trắc nghiệm phân hạng suất thực tế LSD value = 10.91 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 44.62 A Mean = 44.62 A Mean = 41.17 AB Mean = 43.72 A Mean = 34.28 ABCD Mean = 41.17 AB Mean = 32.37 BCD Mean = 37.75 ABC Mean = 43.72 A Mean = 35.98 ABCD Mean = 35.98 ABCD Mean = 34.28 ABCD Mean = 37.75 ABC Mean = 32.37 BCD Mean = 26.37 D Mean = 29.98 CD Mean = 29.98 CD Mean = 26.37 D 53 Title:Năng suất thương phẩm A N A L Y S I S Source Freedom O F V A R I A N C E Squares Mean Square T A B L F-value Prob -2 lll 454.14 nt 227.070 847.67 Error Non-additivity Residual 5.71 105.959 2.66 16 636.25 39.766 0.41 0.408 15 635.84 42.389 0.0134 0.0453 0.01 -Coefficient of Variation= 17.86% Title:Trắc nghiệm phân hạng suất thương phẩm LSD value = 10.92 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 43.19 A Mean = 43.19 A Mean = 40.06 ABC Mean = 42.42 AB M ean = 32.75 Mean = 31.92 Mean = 42.42 Mean = Mean = Mean = 25.84 Mean = 29.22 ABCD BCD Mean = 40.06 ABC Mean = 36.87 ABC AB Mean = 35.50 ABCD 35.50 ABCD Mean = 32.75 ABCD 36.87 ABC Mean = 31.92 BCD D Mean = 29.22 CD CD Mean = 25.84 D 54 ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu thí nghiệm 3.1.1 Giới thi u giống thí nghiệm 3.1.2 Dụng cụ, trang thi t bị 3.1.3 Thời gian, địa điểm khu thí nghiệm ... bạn bè động viên, tạo điều kiện cho học tập hoàn thành kháo luận tốt nghiệp Sinh viên Nguyễn Thị Chanh ii TÓM TẮT Đề tài “So sánh chín giống bí đao ( Benincasa cerifera savi ) F1 Xuân Lộc, Đồng... BÍ ĐAO (Benincasa cerifera savi.) F1 TẠI XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011 Tác Giả NGUYỄN THỊ CHANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ sư Nông Nghiệp ngành Nông Học Giáo viên hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH CHÍN GIỐNG BÍ ĐAO (Benincasa ceriferasavi.) F1 TẠI XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011 , SO SÁNH CHÍN GIỐNG BÍ ĐAO (Benincasa ceriferasavi.) F1 TẠI XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay