KHẢO SÁT SỰ NẢY MẦM CỦA HẠT CHANH DÂY TÍM TRÊN BỐN LOẠI GIÁ THỂ KHÁC NHAU VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CÂY CHANH DÂY TÍM (Passiflora edulis) Ở HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

68 19 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ NẢY MẦM CỦA HẠT CHANH DÂY TÍM TRÊN BỐN LOẠI GIÁ THỂ KHÁC NHAU VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CÂY CHANH DÂY TÍM (Passiflora edulis) Ở HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG NGÀNH: NƠNG HỌC KHĨA : 2007 -2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ BÍ BO T.p Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011       KHẢO SÁT SỰ NẢY MẦM CỦA HẠT CHANH DÂY TÍM TRÊN BỐN LOẠI GIÁ THỂ KHÁC NHAU VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CÂY CHANH DÂY TÍM (Passiflora edulis) Ở HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả NGUYỄN THỊ BÍ BO Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông Học Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS LÊ QUANG HƯNG Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 i   LỜI TRI ÂN Để trưởng thành thực luận văn hơm xin thể lòng biết ơn sâu sắc công nuôi dạy mẹ chị, động viên, quan tâm gia đình dành cho Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt trình học tập thực luận văn Chân thành biết ơn thầy Lê Quang Hưng trực tiếp hướng dẫn tận tình dạy tơi suốt q trình thực luận văn Đồng thời gửi lời cảm ơn đến thầy cô Khoa Nông Học truyền dạy kiến thức làm tảng cho thực luận văn Tơi xin thật lòng cảm ơn ủng hộ bạn bè thân thuộc để tơi thực luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên Nguyễn Thị Bí Bo ii   TĨM TẮT   Tơi tênNguyễn Thị Bí Bo, thực đề tài “Khảo sát nảy mầm hạt chanh dây tím bốn loại giá thể khác đặc tính chanh dây tím (Passiflora edulis) trồng huyện Di Linh, Lâm Đồng” thời gian từ 3/2011 đến 7/2011 Giáo viên hướng dẫn: Lê Quang Hưng Đề tài khảo sát nảy mầm hạt chanh dây tím loại giá thể khác nhằm xác định loại giá thể thích hợp cho nảy mầm hạt, từ nâng cao khả sản xuất giống cho sản xuất, góp phần tăng khả cung cấp giống cho thị trường Nội dung đề tài gồm giai đoạn thí nghiệm: Giai đoạn 1: tiến hành điều tra, khảo sát đặc tính đặc tính chanh tím trồng huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, khoảng thời gian từ 20/3/2011 đến 30/3/2011 Giai đoạn 2: tiến hành phòng thí nghiệm hạt giống trung tâm công nghiệp xuất khẩu, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/4/2011 đến 30/6/2011 Thí nghiệm khảo sát nảy mầm hạt chanh dây tím bố loại giá thể khác nhau: − Đặt hạt nảy mầm giá thể giấy − Đặt hạt nảy mầm giá thể cát − Đặt hạt nảy mầm giá thể đất − Đặt hạt nảy mầm giá thể xơ dừa Kết khảo sát giai đoạn cho thấy chanh dây trồng địa điểm khảo sát có đặc tính đặc tính khơng khác biệt có ý nghĩa Kết khảo sát nảy mầm giai đoạn cho thấy hạt nảy mầm tốt đặt giá thể xơ dừa Ngoài giá thể xơ dừa sớm, chiều cao chiều dài rễ dài loại giá thể khác iii   MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG TỰA .i LỜI TRI ÂN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH .ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chanh dây 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Phân loại thực vật học 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 2.1.4 Giá trị dinh dưỡng 2.1.5 Giá trị dược liệu 2.2 Tình hình sâu bệnh hại chanh dây 2.2.1 Sâu hại 2.2.2 Bệnh hại iv   2.2.2.1 Bệnh vi khuẩn 2.2.2.2 Bệnh nấm, sinh vật giống nấm virus 2.2.2.3 Bệnh tuyến trùng 2.3 Công nghệ xử lý hạt 2.3.1 Mục đích 10 2.3.2 Nguyên tắc chung khảo sát nảy mầm .10 2.3.3 Những yêu cầu cho nảy mầm 10 2.3.3.1 Độ chín hạt 10 2.3.3.2 Các yếu tố môi trường 11 2.3 Những tác động sơ đến nảy mầm .12 2.3.5 Khoảng thời gian khảo sát nảy mầm 12 2.3.6 Các phương pháp đặt nảy mầm 13 2.3.6.1 Phương pháp dùng giấy 13 2.3.6.2 Phương pháp dùng cát 13 2.3.6.3 Phương pháp dùng đất 14 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 15 3.2 Giai đoạn 1: khảo sát đặc tính chanh dây tím huyện Di, Linh tỉnh Lâm Đồng 15 3.2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu .15 3.2.2 Đối tượng nghiên cứu 15 3.2.3 Các tiêu phương pháp nghiên cứu 15 3.2.3.1 Thu thập mẫu 15 3.2.3.2 Các tiêu theo dõi cần xác định 16 3.2.4 Xử lý số liệu 16 v   3.3 Giai đoạn 2: khảo sát cường lực hạt chanh dây tím bốn loại giá thể khác điều kiện phòng theo dõi sinh trưởng chanh dây sau nảy mầm 16 3.3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu .16 3.3.2 Vật liệu sử dụng 16 3.3.3 Bố trí thí nghiệm 17 3.3.4 Các tiêu phương pháp thí nghiệm .17 3.3.4.1 Khảo sát nảy mầm hạt 17 3.3.4.2 Theo dõi khả sinh trưởng chanh dây sau nảy mầm .18 3.3.5 Xử lý số liệu 18 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết thảo luận cuả giai đoạn 19 4.1.1 Đặc tính sinh trưởng chanh dây tím qua khảo sát số địa điểm huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng .19 4.1.2 Đặc điểm chanh dây tím qua khảo sát địa điểm huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng .20 4.1.3 Phân tích ma trận tương quan điểm điều tra 21 4.1.4 Phân chia nhóm điểm điều tra .22 4.1.4.1 Xác định tương đồng chanh dây địa điểm thu thập 22 4.1.4.2.Đồ thị chiều MDS phân nhóm điểm điều tra 23 4.1.4.3 Phân tích đa hướng (MDPREP, Multi-Dimensional Refference) Biplot xếp nhóm điểm khảo sát 24 4.2 Kết thảo luận giai đoạn 25 4.2.1 Tỷ lệ nảy mầm .25 4.2.2 Kết khảo sát cường lực hạt chanh dây tím bốn loại giá thể 25 vi   4.2.3 Chiều cao chanh dây sau nảy mầm .27 4.2.4 Chiều dài rễ chanh dây sau mọc mầm 27 4.2.5 Ngày thật chanh dây tím sau nảy mầm 28 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 29 5.1 Kết luận 29 5.2 Đề nghị 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO .30 PHỤ LỤC HÌNH .32 PHỤ LỤC 40 vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  Viết tắt Viết đầy đủ TCN Tiêu chuẩn ngành T1HNA Thơn xã Hòa Nam T2HNA Thơn xã Hòa Nam T10HNA Thơn 10 xã Hòa Nam T16HB Thơn 16 xã Hòa Bắc T17HB Thơn 17 xã Hòa Bắc T18HB Thơn 18 xã Hòa Bắc T4HNI Thơn xã Hòa Ninh T10HNI Thơn xã Hòa Ninh NT Nghiệm thức TLNM Tỷ lệ nảy mầm NM Nảy mầm Tgian NM TB Thời gian nảy mầm trung bình BLTGNM Biến lượng thời gian mầm NSNM Ngày sau nảy mầm viii   DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH Nội dung Trang Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng trái chanh dây tím 100g thịt trái Bảng 4.1 Các đặc tính chanh dây tím qua khảo sát địa điểm huyện DiLinh, tỉnh Lâm Đồng 19 Bảng 4.2 Các đặc điểm chanh dây qua khảo sát địa điểm huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 20 Bảng 4.3 Tương quan trọng lượng chanh dây tím với tiêu khảo sát 21 Bảng 4.4 Bảng tiêu sinh trưởng cây, trái chanh dây địa điểm thu thập 22 Bảng 4.5 Bảng kết xếp nhóm địa điểm thu thập chanh dây .22 Bảng 4.5 Ma trận (matrix) hệ số Euclid kết phân tích sơ đồ điểm điều tra chanh dây .23 Bảng 4.6 Tỷ lệ nảy mầm (%) hạt chanh dây tím loại giá thể khác 25 Bảng 4.7 Thời gian nảy mầm trung bình (ngày), tốc độ nảy mầm trung bình (ngày), biến lượng thời gian nảy mầm (ngày2) hạt chanh dây tím loại giá thể khác .26 Bảng 4.8 Chiều cao chanh dây sau nảy mầm (cm) 27 Bảng 4.9 Chiều dài rễ chanh dây sau mọc mầm (cm) 27 Bảng 4.10 Ngày thật chanh dây tím sau nảy mầm bốn loại giá thể 28 Hình 4.1 Sơ đồ điểm điều tra chanh dây 22 Hình 4.2 Đồ thị chiều phân nhóm điểm điều tra .23 Hình 4.3 Đồ thị phân tích đa hướng xếp nhóm điểm điều tra 24 ix   NT Tổng số hạt nẩy mầm TLNM TGNMTB TĐNM BLTGNMTB A 75 0.50 10.68 0.094 40.42 B 26 0.17 15.58 0.064 41.30 C 17 0.11 12.55 0.080 23.46 D 91 0.61 8.92 0.112 23.34 A 68 0.45 10.33 0.097 49.42 B 22 0.15 12.67 0.079 27.70 C 21 0.14 11.95 0.084 13.50 D 99 0.66 9.41 0.106 19.59 A 54 0.36 10.39 0.096 56.16 B 27 0.18 15.83 0.063 22.60 C 18 0.12 12.35 0.081 15.69 D 95 0.63 7.30 0.137 12.59 Chiều cao NT A B C D A B C D A B C D NSNM 0.69 0.56 0.54 0.71 0.69 0.62 0.56 0.74 0.7 0.62 0.6 0.75 12 NSNM 1.98 1.82 2.06 2.76 2.04 1.99 2.12 2.91 2.15 1.78 1.99 2.73 Thời gian theo dõi 18 NSNM 24 NSNM 3.40 3.73 3.01 3.54 3.57 4.09 4.34 4.88 3.37 3.72 3.12 3.62 3.77 4.27 4.50 5.16 3.40 3.76 3.03 3.59 3.51 4.14 4.43 4.99 30 NSNM 3.96 3.89 4.36 5.11 3.93 3.88 4.52 5.43 3.97 3.84 4.43 5.33 Chiều dài rễ NT A B C D A B C D NSNM 0.42 0.25 0.27 0.45 0.36 0.26 0.29 0.41 TG theo dõi 18 NSNM 12 NSNM 1.92 1.06 1.46 2.39 1.44 1.13 1.5 2.08 2.86 2.41 2.77 3.46 2.60 2.22 2.88 3.14 44   24 NSNM 3.56  3.23  3.39  4.35  3.32  2.87  3.37  3.83  30 NSNM 4.11 3.87 3.84 5.10 3.80 3.30 3.80 4.40 A B C D 0.35 0.27 0.3 0.46 1.51 1.16 1.53 2.21 2.84 2.13 2.63 3.46 3.57  2.63  3.13  4.04  4.27 3.09 3.64 4.63 KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ ĐỘ DÀY VỎ QUẢ Class         Levels    Values          Diem              10    T10HHNI T10HNA T10HNI T16HB T16HNB T17HB T18HB T1HNA T2HNA T4HNI                                     Number of Observations Read          24                                 Number of Observations Used          24                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        9      0.38339583      0.04259954      10.82     F             Diem                         9      0.38339583      0.04259954      10.82     |r| under H0: Rho=0 ccc sonhanh daila rongla sotrai pqua ccc 1.00000 0.81741 0.1826 0.51316 -0.38031 -0.58357 -0.45593 0.4868 0.6197 0.4164 0.5441 sonhanh 0.81741 0.1826 1.00000 0.03811 -0.58120 -0.94043 0.9619 0.4188 0.0596 daila 0.51316 0.4868 0.03811 0.9619 1.00000 0.55086 0.4491 0.13568 0.8643 0.29365 -0.75512 0.7063 0.2449 Pearson Correlation Coefficients, N = Prob > |r| under H0: Rho=0 pvoqua pthitqua dk rongqua daiqua dayvo ccc -0.69946 -0.16447 -0.49587 -0.80271 0.3005 0.8355 0.5041 0.1973 sonhanh -0.18629 0.8137 daila -0.66478 -0.75500 -0.78418 -0.81817 0.3352 0.2450 0.2158 0.1818 22:15 Thursday, May 8, 2011 0.43346 0.5665 0.18823 -0.60883 0.8118 0.3912 0.09288 -0.31283 -0.39481 -0.75247 0.9071 0.6872 0.6052 0.2475 0.85800 -0.37932 0.1420 0.6207 xep nhom chanh day The CORR Procedure Pearson Correlation Coefficients, N = Prob > |r| under H0: Rho=0 ccc sonhanh daila rongla sotrai pqua rongla -0.38031 -0.58120 0.6197 0.4188 0.55086 0.4491 1.00000 0.68781 -0.14873 0.3122 0.8513 sotrai -0.58357 -0.94043 0.4164 0.0596 0.29365 0.7063 0.68781 0.3122 1.00000 pqua -0.45593 0.5441 pvoqua -0.69946 -0.18629 -0.66478 0.3005 0.8137 0.3352 pthitqua 0.13568 -0.75512 -0.14873 -0.43106 0.8643 0.2449 0.8513 0.5689 -0.43106 0.5689 1.00000 0.15207 -0.10227 0.8479 0.8977 0.93839 0.0616 -0.16447 0.8355 0.43346 -0.75500 -0.42630 -0.70073 0.5665 0.2450 0.5737 0.2993 0.94118 0.0588 dk -0.49587 0.5041 0.09288 -0.78418 -0.15479 -0.39767 0.9071 0.2158 0.8452 0.6023 0.99836 0.0016 rongqua -0.80271 -0.31283 -0.81817 0.1973 0.6872 0.1818 daiqua dayvo 0.18823 -0.39481 0.8118 0.6052 0.85800 0.1420 0.00852 -0.01337 0.9915 0.9866 0.88946 0.1105 0.56630 0.4337 0.68292 -0.89870 0.3171 0.1013 -0.60883 -0.75247 -0.37932 -0.08570 0.3912 0.2475 0.6207 0.9143 0.63813 -0.18881 0.3619 0.8112 Pearson Correlation Coefficients, N = Prob > |r| under H0: Rho=0 pvoqua rongla pthitqua dk rongqua daiqua 0.15207 -0.42630 -0.15479 0.8479 0.5737 0.8452 46   0.00852 0.9915 dayvo 0.56630 -0.08570 0.4337 0.9143 sotrai -0.10227 -0.70073 -0.39767 -0.01337 0.8977 0.2993 0.6023 0.9866 0.68292 0.3171 0.63813 0.3619 pqua 0.93839 0.0616 0.94118 0.0588 0.99836 0.0016 0.88946 -0.89870 -0.18881 0.1105 0.1013 0.8112 pvoqua 1.00000 0.76644 0.2336 0.94522 0.0548 0.95488 -0.70884 -0.03545 0.0451 0.2912 0.9645 pthitqua 0.76644 0.2336 1.00000 xep nhom chanh day 0.93158 0.72027 -0.97780 -0.31428 0.0684 0.2797 0.0222 0.6857 22:15 Thursday, May 8, 2011 The CORR Procedure Pearson Correlation Coefficients, N = Prob > |r| under H0: Rho=0 pvoqua pthitqua dk rongqua daiqua dayvo dk 0.94522 0.0548 0.93158 0.0684 1.00000 0.91179 -0.89829 -0.13229 0.0882 0.1017 0.8677 rongqua 0.95488 0.0451 0.72027 0.2797 0.91179 0.0882 1.00000 -0.72388 0.2761 0.23920 0.7608 daiqua -0.70884 -0.97780 -0.89829 -0.72388 0.2912 0.0222 0.1017 0.2761 1.00000 0.14895 0.8510 dayvo -0.03545 -0.31428 -0.13229 0.9645 0.6857 0.8677 0.14895 0.8510 1.00000 0.23920 0.7608                                    Oblique Principal Component Cluster Analysis                       Total      Proportion         Minimum         Maximum      Minimum         Maximum     Number      Variation    of Variation      Proportion          Second    R‐squared    1‐R**2 Ratio  of      Explained       Explained       Explained      Eigenvalue        for a           for a   Clusters    by Clusters     by Clusters    by a Cluster    in a Cluster     Variable        Variable  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ          1       7.746206          0.9683          0.9683        0.236036       0.8742          2       7.888271          0.9860          0.9840        0.097762       0.9657          0.3185          3       7.969131          0.9961          0.9954        0.012260       0.9926          0.3489          4       7.980170          0.9975          0.9954        0.010381       0.9930 0.5925  KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH KHÁC BIỆT KHOẢNG CÁCH CÁC CHỈ TIÊU THEO HỆ SỐ EUCLID VÀ SƠ ĐỒ CÂY PHẢ HỆ PHÂN CHIA NHÓM CÁC ĐIỂM ĐIỀU TRA xep nhom chanh day         21:23 Thursday, July 17, 2011   1     Obs     diem      T1HNA      T2HNA      T10HNA     T16HB      T17HB      T18HB      T10HNI    T4HNI      1     T1HNA     0.00000     .          .          .          .          .          .           .    2     T2HNA     5.27493    0.00000     .          .          .          .          .           .    3     T10HNA    5.70796    4.08423    0.00000     .          .          .          .           .    4     T16HB     6.21086    4.40036    5.01246    0.00000     .          .          .           .    5     T17HB     4.04818    4.09415    5.13909    5.03281    0.00000     .          .           .    6     T18HB     6.45726    3.59831    3.87896    3.56842    3.62357    0.00000     .           .    7     T10HNI    5.53909    3.16488    4.27521    3.83122    2.40004    1.77822    0.00000      .    8     T4HNI     6.99157    5.18944    3.91107    3.24473    6.56858    4.57494    5.20747      0                                                 Cluster History                                                                                        Norm    T                                                                                         RMS    i           NCL    ‐‐Clusters Joined‐‐‐      FREQ     SPRSQ     RSQ     PSF    PST2      Dist    e               7    T18HB       T10HNI           2    0.0205    .979     8.0      .     0.3791             6    T17HB       CL7              3    0.0749    .905     3.8     3.6    0.6552             5    T16HB       T4HNI            2    0.0684    .836     3.8      .     0.6918             4    T2HNA       CL6              4    0.1051    .731     3.6     2.2    0.7758             3    CL4         T10HNA           5    0.1584    .573     3.4     2.4    0.9319             2    CL3         CL5              7    0.2765    .296     2.5     3.2    1.0239             1    T1HNA       CL2              8    0.2962    .000      .      2.5    1.2396  47   TỶ LỆ NẢY MẦM    Class         Levels    Values                                       NT                 4    A B C D                                     Number of Observations Read          12                                 Number of Observations Used          12                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        3     5163.449633     1721.149878     109.38     F             NT                           3     5163.449633     1721.149878     109.38     F             Model                        3     61.86180000     20.62060000      18.60    0.0006             Error                        8      8.86766667      1.10845833             Corrected Total             11     70.72946667    48                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE    TGNMTB Mean                             0.874626      9.157728      1.052833       11.49667               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           3     61.86180000     20.62060000      18.60    0.0006  PHÂN HẠNG CHỈ TIÊU THỜI GIAN NẢY MẦM TRUNG BÌNH                                 Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square            1.108458                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference   2.8844                           Means with the same letter are not significantly different.      t Grouping          Mean      N    NT                                           A       14.6933      3    B                                         A                                    B    A       12.2833      3    C                                    B                                    B    C       10.4667      3    A                                         C                                         C        8.5433      3    D  TỐC ĐỘ NẢY MẦM                                    Class         Levels    Values                                       NT                 4    A B C D                                   Number of Observations Read          12                                 Number of Observations Used          12                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        3      0.00406425      0.00135475      15.17    0.0012             Error                        8      0.00071467      0.00008933             Corrected Total             11      0.00477892                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE     TDNM Mean                              0.850454      10.37691      0.009452      0.091083               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           3      0.00406425      0.00135475      15.17    0.0012    PHÂN HẠNG CHỈ TIÊU TỐC ĐỘ NẢY MẦM                                 Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square            0.000089                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference   0.0259                           Means with the same letter are not significantly different.      t Grouping          Mean      N    NT  49                                          A      0.118333      3    D                                         A                                    B    A      0.095667      3    A                                    B                                    B    C      0.081667      3    C                                         C                                         C      0.068667      3    B  BIẾN LƯỢNG THỜI GIAN NẢY MẦM                                        Class Level Information                                       Class         Levels    Values                                       NT                 4    A B C D                                     Number of Observations Read          12                                 Number of Observations Used          12                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        3     1890.609892      630.203297      11.84    0.0026             Error                        8      425.943600       53.242950             Corrected Total             11     2316.553492                               R‐Square     Coeff Var      Root MSE    BLTGNM Mean                             0.816130      25.32357      7.296777       28.81417               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           3     1890.609892      630.203297      11.84    0.0026  PHÂN HẠNG CHỈ TIÊU BIẾN LƯỢNG THỜI GIAN NẢY MẦM TRUNG BÌNH                                 Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square            53.24295                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference   19.991                           Means with the same letter are not significantly different.      t Grouping          Mean      N    NT                                           A        48.667      3    A                                         A                                    B    A        30.533      3    B                                    B                                    B             18.507      3    D                                    B                                    B             17.550      3    C  CHIỀU CAO CÂY CHANH DÂY NSNM Class         Levels    Values                                       NT                 4    A B C D                                   Number of Observations Read          12                                 Number of Observations Used          12                                                     Sum of  50            Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        3      0.05476667      0.01825556      28.09    0.0001             Error                        8      0.00520000      0.00065000             Corrected Total             11      0.05996667                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CCC6N Mean                              0.913285      3.932406      0.025495      0.648333               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           3      0.05476667      0.01825556      28.09    0.0001  PHÂN HẠNG CHỈ TIÊU CHIỀU CAO CÂY CHANH DÂY NSNM                                 Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square             0.00065                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference   0.0698                            Means with the same letter are not significantly different.      t Grouping          Mean      N    NT                                         A       0.73333      3    D                                       A                                       A       0.69333      3    A                                         B       0.60000      3    B                                       B                                       B       0.56667      3    C  CHIỀU CAO CÂY CHANH DÂY 12 NSNM                                        Class Level Information                                       Class         Levels    Values                                       NT                 4    A B C D                                     Number of Observations Read          12                                 Number of Observations Used          12                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        3      1.54289167      0.51429722      61.59     F           NT                           3      1.54289167      0.51429722      61.59     F             Model                        3      3.05809167      1.01936389     142.07     F             NT                           3      3.05809167      1.01936389     142.07     F             Model                        3      3.68749167      1.22916389     160.68     F             NT                           3      3.68749167      1.22916389     160.68     F             Model                        3      3.81969167      1.27323056     148.19     F             NT                           3      3.81969167      1.27323056     148.19     F             Model                        3      0.06175833      0.02058611      33.38     F             NT                           3      0.06175833      0.02058611      33.38     F             Model                        3      1.90962500      0.63654167      26.71    0.0002             Error                        8      0.19066667      0.02383333             Corrected Total             11      2.10029167                               R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CDR12N Mean                             0.909219      9.554233      0.154380       1.615833               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           3      1.90962500      0.63654167      26.71    0.0002  PHÂN HẠNG CHỈ TIÊU CHIỀU DÀI RỄ CÂY CHANH DÂY 12 NSNM                                 Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square            0.023833                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference    0.423                           Means with the same letter are not significantly different.      t Grouping          Mean      N    NT                                           A        2.2267      3    D                                           B        1.6233      3    A                                         B                                    C    B        1.4967      3    C                                    C                                    C             1.1167      3    B  CHIỀU DÀI RỄ CHANH DÂY 18 NSNM                                    Class         Levels    Values                                       NT                 4    A B C D                                     Number of Observations Read          12                                 Number of Observations Used          12                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F    55            Model                        3      1.81986667      0.60662222      26.61    0.0002    Error                        8      0.18240000      0.02280000             Corrected Total             11      2.00226667                               R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CDR18N Mean                             0.908903      5.425031      0.150997       2.783333               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           3      1.81986667      0.60662222      26.61    0.0002  PHÂN HẠNG CHỈ TIÊU CHIỀU DÀI RỄ CHANH DÂY 18 NSNM                                 Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square              0.0228                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference   0.4137                            Means with the same letter are not significantly different.      t Grouping          Mean      N    NT                                         A        3.3533      3    D                                         B        2.7667      3    A                                       B                                       B        2.7600      3    C                                         C        2.2533      3    B  CHIỀU DÀI RỄ CHANH DÂY 24 NSNM                                    Class         Levels    Values                                       NT                 4    A B C D                                     Number of Observations Read          12                                 Number of Observations Used          12                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        3      2.11329167      0.70443056      14.05    0.0015             Error                        8      0.40120000      0.05015000             Corrected Total             11      2.51449167                               R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CDR24N Mean                             0.840445      6.508364      0.223942       3.440833               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           3      2.11329167      0.70443056      14.05    0.0015      56   PHÂN HẠNG CHỈ TIÊU CHIỀU DÀI RỄ CHANH DÂY 24 NSNM                                 Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square             0.05015                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference   0.6135                           Means with the same letter are not significantly different.      t Grouping          Mean      N    NT                                           A        4.0733      3    D                                         A                                    B    A        3.4833      3    A                                    B                                    B             3.2967      3    C                                    B                                    B             2.9100      3    B  CHIỀU DÀI RỄ CHANH DÂY 30 NSNM                                    Class         Levels    Values                                       NT                 4    A B C D                                     Number of Observations Read          12                                 Number of Observations Used          12                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        3      2.70322500      0.90107500      10.05    0.0043             Error                        8      0.71700000      0.08962500             Corrected Total             11      3.42022500                               R‐Square     Coeff Var      Root MSE    CDR30N Mean                             0.790365      7.507821      0.299374       3.987500               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           3      2.70322500      0.90107500      10.05    0.0043  PHÂN HẠNG CHỈ TIÊU CHIỀU DÀI RỄ CHANH DÂY 30 NSNM                                 Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square            0.089625                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference   0.8202                         Means with the same letter are not significantly different.      t Grouping          Mean      N    NT                                           A        4.7100      3    D                                         A                                    B    A        4.0600      3    A                                    B                                    B             3.7600      3    C                                    B                                    B             3.4200      3    B  57   NGÀY RA LÁ THẬT Class         Levels    Values                                       NT                 4    A B C D                                     Number of Observations Read          12                                 Number of Observations Used          12                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        3     71.00000000     23.66666667      28.40    0.0001             Error                        8      6.66666667      0.83333333             Corrected Total             11     77.66666667                               R‐Square     Coeff Var      Root MSE    NgayRL Mean                             0.914163      3.675990      0.912871       24.83333               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             NT                           3     71.00000000     23.66666667      28.40    0.0001  PHÂN HẠNG CHỈ TIÊU NGÀY RA LÁ THẬT                                 Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square            0.833333                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference    2.501                            Means with the same letter are not significantly different.      t Grouping          Mean      N    NT                                         A       26.6667      3    A                                       A                                       A       26.3333      3    B                                       A                                       A       25.6667      3    C                                         B       20.6667      3    D  58   ... Acid Ascorbic 30 mg Nước 75,1 g Phospho 64 mg Protein 2,2 g Sắt 1,6 mg Chất béo 0,7 g Natri 28 mg Carbohydrat 21,2 g Kali 348 mg Tro 0,8 g Vitamin A 700 IU Canxi 13 mg Thiamin Chất xơ ? Riboflavin... lá, thân trái chanh dây Là số bệnh phổ bi n, gây thi t hại nặng số vùng trồng giới như: Úc, New Zealand, số nước châu Phi (Kenya, Uganda), Châu Mỹ (Colombia) Malaysia Bệnh thường gây hại nặng... kích thước khác bi t khơng có ý nghĩa thống kê Ngun nhân chanh dây điểm khảo sát có đặc tính sinh trưởng khác bi t khơng có ý nghĩa thống kê Tuy nhiênđộ dày vỏ trung bình lại khác bi t có ý nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỰ NẢY MẦM CỦA HẠT CHANH DÂY TÍM TRÊN BỐN LOẠI GIÁ THỂ KHÁC NHAU VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CÂY CHANH DÂY TÍM (Passiflora edulis) Ở HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG , KHẢO SÁT SỰ NẢY MẦM CỦA HẠT CHANH DÂY TÍM TRÊN BỐN LOẠI GIÁ THỂ KHÁC NHAU VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CÂY CHANH DÂY TÍM (Passiflora edulis) Ở HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay