NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH NHÂN NUÔI NẤM Trichoderma virens, SẤY KHÔ VÀ XAY NGHIỀN TẠO CHẾ PHẨM NLU – Tri

68 25 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH NHÂN NI NẤM Trichoderma virens, SẤY KHÔ VÀ XAY NGHIỀN TẠO CHẾ PHẨM NLU – Tri Họ tên sinh viên: NGUYỄN THÀNH LỢI Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2006 – 2010 12/2010 NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH NHÂN NI NẤM Trichoderma virens, SẤY KHÔVÀ XAY NGHIỀN TẠO CHẾ PHẨM NLU – Tri Tác giả NGUYỄN THÀNH LỢI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nơng học Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ ĐÌNH ĐƠN 12/2010 i LỜI CẢM TẠ Để hồn thành khóa luận khơng thành tơi mà cơng sức lòng tất thầy cơ, gia đình bạn bè Tơi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Đình Đơn, người ln theo sát tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận Tơi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến anh Đinh Văn Cương ln hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ tơi thời gian thực khóa luận Chân thành cảm ơn đến môn Công Nghệ Sinh Học, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất để tơi hồn thành tốt khóa luận Tơi xin tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, thầy khoa Nông Học, người tận tụy truyền đạt kiến thức cho hệ sinh viên Con muốn giành biết ơn sâu sắc tới cha mẹ gia đình người thân ni dạy, cổ vũ, động viên giúp đỡ suốt q trình học tập để hồn thành chương trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp ii TĨM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu cải tiến quy trình nhân nuôi nấm Trichoderma virens, sấy khô xay nghiền tạo chế phẩm NLU – Tri” thực Bộ môn Công Nghệ Sinh Học, Viện Công Nghệ Sinh Học, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh từ tháng 12/2010 đến tháng 4/2011 nhằm cải tiến quy trình sản xuất chế phẩm phòng trừ sinh học NLU – Tri phục vụ cho nhu cầu phòng trừ sinh học người dân, cải tiến môi trường nhân nuôi, làm khô nấm sau nhân nuôi, nghiền để thu nhận bào tử nấm Đề tài gồm ba thí nghiệm tiến hành phòng thí nghiệm Bộ Mơn Cơng Nghệ Sinh Học, trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM  Thí nghiệm 1: Nghiên cứu cải tiến mơi trường thứ cấp nhân ni cấy nấm Trichoderma virens Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố, gồm nghiệm thức, lần lặp lại gồm cơng thức phối trộn mơi trường phòng thí nghiệm Bộ Mơn Cơng Nghệ Sinh Học, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Kết thí nghiệm: Dựa vào tiêu mật số bào tử sống, độ ẩm sản phẩm, mật số bào tử sống sau sấy 30 0C 35 0C, hiệu kinh tế, chọn môi trường nuôi cấy nấm thích hợp mơi trường cám : trấu : với tỷ lệ 1:2:1 50 % nước, nấm sấy nhiệt độ 30 0C  Thí nghiệm 2: Cải tiến quy trình làm khơ nấm sau ni cấy Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố, gồm nghiệm thức lần lặp lại biện pháp làm khô nấm sau nhân nuôi môi trường cám : trấu : với tỷ lệ 1:2:1 50 % nước 12 ngày, tất nghiệm thức sấy 30 0C Kết thí nghiệm: dựa vào tiêu thời gian sấy khô, tỉ lệ nhiễm tạp trình sấy mật số bào tử sống nấm sau sấy, chọn phương pháp làm khô nấm sau nhân nuôi nấm Trichoderma virens môi trường thứ cấp iii nấm nhân nuôi môi trường cám : trấu : với tỉ lệ 1:2:1 50 % nước 12 ngày đổ khay hong phòng – ngày trước sấy tiết kiệm thời gian sấy, số bào tử/gam chế phẩm Trichoderma virens đạt tối đa  Thí nghiệm 3: Cải tiến quy trình xay nghiền chế phẩm Trichoderma virens Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên, gồm nghiệm thức, lần lặp lại với cỡ sàng: 0,15 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,30 mm Kết thí nghiệm: dựa vào tiêu tỉ lệ bào tử sống bị hao hụt, tỉ lệ khối lượng hao hụt nghiền mức độ hòa tan nước, chọn phương pháp xay nghiền chế phẩm phù hợp xay nghiền cỡ sàng 0,3 mm  Tóm lại, sau hồn thành thí nghiệm chọn mơi trường nhân ni nấm phù hợp đạt hiệu kinh tế cao môi trường trấu : : cám với tỷ lệ 1:2:1 50 % nước, phương pháp làm khơ nấm thích hợp hong nấm phòng kín ngày, sau sấy nấm 30 0C, nghiền với cỡ sàng 0,3 mm iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách hình ix Danh sách bảng x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc Trichoderma 2.2 Đặc điểm nấm Trichoderma 2.2.1 Hình thái, sinh trưởng hình thành bào tử Trichoderma 2.2.1.1 Đặc điểm hình thái 2.2.1.2 Sự sinh trưởng Trichoderma 2.2.1.3 Sự hình thành bào tử môi trường 2.2.2 Điều kiện sống tự nhiên nấm Trichoderma 2.2.2 Tiềm sử dụng Trichoderma phòng trừ sinh học 2.3 Vai trò quần thể nấm Trichoderma đất 2.3.1 Khả đối kháng Trichoderma 2.3.2 Cơ chế đối kháng nấm Trichoderma 10 2.3.3 Vai trò Trichoderma xử lý hạt giống 11 2.3.4 Các sản phẩm trao đổi nấm Trichoderma 12 v 2.4 Các phương pháp lên men tạo chế phẩm sinh học 13 2.4.1 Phương pháp lên men chìm 13 2.4.2 Phương pháp lên men bề mặt không vô trùng tạo chế phẩm nấm 14 2.4.3 Phương pháp lên men hai giai đoạn tạo chế phẩm nấm 14 2.4.4 Phương pháp lên men xốp tạo chế phẩm nấm 15 2.5 Phương pháp lên men xốp tạo chế phẩm nấm Trichoderma 15 2.6 Những nghiên cứu nước nước nấm Trichoderma 17 2.6.1 Nghiên cứu nước 17 2.6.2 Nghiên cứu nước 19 CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 23 3.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu cải tiến môi trường thứ cấp nhân nuôi cấy nấm Trichoderma virens 23 3.1.1 Mục đích 23 3.1.2 Vật liệu thí nghiệm 23 3.1.3 Phưong pháp thí nghiệm 23 3.2 Thí nghiệm 2: Hồn thiện quy trình làm khô nấm sau nuôi cấy 26 3.2.1 Vật liệu thí nghiệm 26 3.2.2 Phưong pháp thí nghiệm 26 3.3 Thí nghiệm 3: Hồn thiện quy trình xay nghiền chế phẩm Trichoderma virens 27 3.3.1 Vật liệu thí nghiệm 27 3.3.2 Phương pháp thí nghiệm 27 3.4 Xử lý số liệu 28 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu cải tiến mơi trường thứ cấp nhân nuôi cấy nấm Trichoderma virens 29 4.1.1 Mật số bào tử sống 29 4.1.2 Ẩm độ mật số bào tử sống nghiệm thức sau sấy theo thời gian 30 4.1.3 Hiệu kinh tế 33 4.2 Thí nghiệm 2: Hồn thiện quy trình làm khô nấm sau nuôi cấy 34 4.3 Thí nghiệm 3: Hồn thiện quy trình xay nghiền chế phẩm vi Trichoderma virens 35 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 42 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NSC : ngày sau cấy NT nghiệm thức : viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Tồn cảnh thí nghiệm nghiên cứu cải tiến môi trường thứ cấp nhân nuôi cấy nấm Trichoderma virens 44 Hình 2: Bào tử Trichoderma virens môi trường cám : : trấu với tỷ lệ 1:2:1 50 % nước 12 ngày sau cấy nấm 44 Hình 3: Làm khơ nấm phòng kín sấy máy 45 Hình 4: Nấm Trichoderma virens sấy trực tiếp máy hong phòng sau 36 45 Hình 5: Bào tử nấm Trichoderma virens trước sau sấy 30 0C 46 Hình 6: Chế phẩm NLU – Tri 47 ix Phụ lục 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 1: Tồn cảnh thí nghiệm nghiên cứu cải tiến mơi trường thứ cấp nhân ni cấy nấm Trichoderma virens Hình 2: Bào tử Trichoderma virens môi trường cám : : trấu với tỷ lệ 1:2:1 50 % nước 12 ngày sau cấy nấm 43 Hình 3: Làm khơ nấm phòng kín sấy máy Hình 4: Nấm Trichoderma virens sấy trực tiếp máy hong phòng sau 36 Sấy trực tiếp Hong 44 Hình 5: Bào tử nâm Trichoderma virens trước sau sấy 30 0C Trước sấy Sau sấy 45 Hình 6: Chế phẩm NLU – Tri 46 x 10^9 bào tử/gam 18 16 Mật số bào tử 14 12 NT1 10 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 4nsc 6nsc 8nsc 10nsc 12nsc 14nsc Thời gian Đồ thị: Mật số bào tử sống nghiệm thức sau cấy nấm theo thời gian 19.0 18.0 NT1 17.0 ẨM ĐỘ NT2 16.0 NT3 15.0 NT4 14.0 NT5 NT6 13.0 12.0 11.0 12 18 24 THỜI GIAN Đồ thị: Ẩm độ nghiệm thức sấy nấm nhiệt độ 30 0C theo thời gian 47 17 16 NT1 ẨM ĐỘ 15 NT2 NT3 14 NT4 NT5 13 NT6 12 11 12 18 24 THỜI GIAN Đồ thị: Ẩm độ nghiệm thức sấy nấm nhiệt độ 35 0C theo thời gian 48 Phụ lục 3: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC THÍ NGHIỆM 4.4 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu cải tiến môi trường thứ cấp nhân nuôi cấy nấm Trichoderma virens Mật số bào tử sống sau cấy nấm qua giai đoạn Giai đoạn NSC Variable (4nsc) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.023 0.005 62.890 0.0000 Within 12 0.001 0.001 Total 17 0.024 Coefficient of Variation = 0.09% Phân hạng NSC Variable : 4nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.0010000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02494 s_ = 0.005774 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 9.203 B Mean = 9.263 Mean = 9.177 CD Mean = 9.253 Mean = 9.263 A Mean = 9.203 Mean = 9.200 BC Mean = 9.200 Mean = 9.170 D Mean = 9.177 Mean = 9.253 A Mean = 9.170 A A B BC CD D Giai đoạn NSC Variable (6nsc) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.895 0.179 2684.560 0.0000 Within 12 0.001 0.001 Total 17 0.896 Coefficient of Variation = 0.09% Phân hạng NSC Variable : 6nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.0010000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = 49 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02494 s_ = 0.005774 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 9.230 D Mean = 9.740 Mean = 9.290 C Mean = 9.703 Mean = 9.740 A Mean = 9.290 Mean = 9.207 D Mean = 9.287 Mean = 9.287 C Mean = 9.230 Mean = 9.703 B Mean = 9.207 A B C C D D Giai đoạn NSC Variable (8nsc) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.956 0.191 2458.062 0.0000 Within 12 0.001 0.001 Total 17 0.957 Coefficient of Variation = 0.09% Phân hạng NSC Variable : 8nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.0010000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02494 s_ = 0.005774 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 9.217 C Mean = 9.773 Mean = 9.400 B Mean = 9.753 Mean = 9.773 A Mean = 9.400 Mean = 9.203 C Mean = 9.383 Mean = 9.383 B Mean = 9.217 Mean = 9.753 A Mean = 9.203 A A B B C C Giai đoạn 10 NSC Variable (10nsc) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.838 0.168 494.636 0.0000 Within 12 0.004 0.001 Total 17 0.842 Coefficient of Variation = 0.19% Phân hạng 10 NSC Variable : 10nsc Function : RANGE 50 Error Mean Square = 0.0010000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02494 s_ = 0.005774 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 9.277 E Mean = 9.527 C Mean = 9.800 A Mean = 9.233 F Mean = 9.500 D Mean = 9.763 B a mean = Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 9.800 = 9.763 = 9.527 = 9.500 = 9.277 = 9.233 A B C D E F Giai đoạn 12 NSC Variable (12nsc) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.843 0.569 5117.868 0.0000 Within 12 0.001 0.001 Total 17 2.845 Coefficient of Variation = 0.11% Phân hạng 12 NSC Variable : 12nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.0010000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02494 s_ = 0.005774 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 9.240 C Mean = 10.21 Mean = 9.740 B Mean = 10.21 Mean = 10.21 A Mean = 9.740 Mean = 9.230 C Mean = 9.717 Mean = 9.717 B Mean = 9.240 Mean = 10.21 A Mean = 9.230 A A B B C C Giai đoạn 14 NSC Variable (14nsc) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.904 0.581 4977.443 0.0000 Within 12 0.001 0.000 Total 17 2.905 Coefficient of Variation = 0.11% 51 Phân hạng 14 NSC Variable : 14nsc Function : RANGE Error Mean Square = 0.0010000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02494 s_ = 0.005774 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 9.210 C Mean = 10.06 Mean = 9.250 B Mean = 10.04 Mean = 10.06 A Mean = 9.250 Mean = 9.127 D Mean = 9.213 Mean = 9.213 C Mean = 9.210 Mean = 10.04 A Mean = 9.127 A A B C C D Mật số bào tử sống nghiệm thức sấy 30 0C Giai đoạn 12 Variable (12gio) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.095 0.219 43.851 0.0000 Within 12 0.060 0.005 Total 17 1.155 Coefficient of Variation = 0.77% Phân hạng giai đoạn 12 Variable : 12gio Function : RANGE Error Mean Square = 0.005000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1764 s_ = 0.04082 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 9.080 9.017 9.573 9.007 9.017 9.527 B B A B B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 9.573 9.527 9.080 9.017 9.017 9.007 A A B B B B Giai đoạn 24 Variable (24gio) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.001 0.200 23.690 0.0000 52 Within 12 0.101 0.008 Total 17 1.102 Coefficient of Variation = 0.99% Phân hạng giai đoạn 24 Variable : 24gio Function : RANGE Error Mean Square = 0.008000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2231 s_ = 0.05164 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 9.153 B Mean = 9.597 Mean = 9.063 B Mean = 9.567 Mean = 9.597 A Mean = 9.153 Mean = 9.097 B Mean = 9.097 Mean = 9.037 B Mean = 9.063 Mean = 9.567 A Mean = 9.037 A A B B B B Giai đoạn 36 Variable (36gio) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.324 0.065 48.955 0.0000 Within 12 0.016 0.001 Total 17 0.340 Coefficient of Variation = 0.40% Phân hạng giai đoạn 36 Variable : 36gio Function : RANGE Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.07887 s_ = 0.01826 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 9.143 9.110 9.390 9.100 9.080 9.390 B B A B B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 9.390 9.390 9.143 9.110 9.100 9.080 A A B B B B Mật số bào tử sống nghiệm thức sấy 35 0C Giai đoạn 12 Variable (12gio) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E 53 T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.214 0.643 1542.569 0.0000 Within 12 0.005 0.000 Total 17 3.219 Coefficient of Variation = 0.23% Phân hạng giai đoạn 12 Variable : 12gio Function : RANGE Error Mean Square = 0.0001000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02494 s_ = 0.005774 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 8.793 B Mean = 9.563 Mean = 8.623 D Mean = 9.553 Mean = 9.563 A Mean = 8.793 Mean = 8.757 C Mean = 8.757 Mean = 8.543 E Mean = 8.623 Mean = 9.553 A Mean = 8.543 A A B C D E Giai đoạn 24 Variable (24gio) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.254 0.651 1159.681 0.0000 Within 12 0.007 0.001 Total 17 3.260 Coefficient of Variation = 0.27% Phân hạng giai đoạn 24 Variable : 24gio Function : RANGE Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.07887 s_ = 0.01826 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 8.603 B Mean = 9.417 Mean = 8.403 C Mean = 9.350 Mean = 9.417 A Mean = 8.603 Mean = 8.573 B Mean = 8.573 Mean = 8.407 C Mean = 8.407 Mean = 9.350 A Mean = 8.403 54 A A B B C C Giai đoạn 36 Variable (36gio) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.227 0.845 963.179 0.0000 Within 12 0.011 0.001 Total 17 4.238 Coefficient of Variation = 0.34% Phân hạng giai đoạn 36 Variable : 36gio Function : RANGE Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.07887 s_ = 0.01826 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 8.423 B Mean = 9.307 Mean = 8.240 C Mean = 9.233 Mean = 9.307 A Mean = 8.423 Mean = 8.227 C Mean = 8.240 Mean = 8.143 D Mean = 8.227 Mean = 9.233 A Mean = 8.143 A A B C C D Thí nghiệm 2: Thời gian sấy nấm Variable (thoigian) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1107.742 369.247 384.788 0.0000 Within 12 11.515 0.960 Total 15 1119.258 Coefficient of Variation = 4.04% Phân hạng thời gian sấy nấm Variable : tgs Function : RANGE Error Mean Square = 0.9600 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.116 s_ = 0.4899 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 36.19 A Mean = 36.19 Mean = 27.68 B Mean = 27.68 Mean = 18.29 C Mean = 18.29 Mean = 14.91 D Mean = 14.91 55 A B C D Tỉ lệ nhiễm tạp Variable (tln) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 110.482 36.827 1157.106 0.0000 Within 12 0.382 0.032 Total 15 110.864 Coefficient of Variation = 3.53% Phận hạng tỉ lệ nhiễm tạp Variable : tln Function : RANGE Error Mean Square = 0.03200 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3864 s_ = 0.08944 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 2.438 D Mean = 9.158 Mean = 3.118 C Mean = 5.485 Mean = 5.485 B Mean = 3.118 Mean = 9.158 A Mean = 2.438 A B C D Mật số bào tử sồng Variable (matso) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.105 0.035 98.265 0.0000 Within 12 0.004 0.001 Total 15 0.109 Coefficient of Variation = 0.20% Phân hạng mật số bào tử sống Variable : matso Function : RANGE Error Mean Square = 0.0001000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02160 s_ = 0.005000 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 9.377 C Mean = 9.580 Mean = 9.475 B Mean = 9.565 Mean = 9.565 A Mean = 9.475 Mean = 9.580 A Mean = 9.377 56 A A B C Thí nghiệm 3: Hồn thiện quy trình xay nghiền chế phẩm Trichoderma Mật số bào tử sống sau nghiền Variable (msbtsn) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.018 0.006 14.855 0.0002 Within 12 0.005 0.001 Total 15 0.023 Coefficient of Variation = 0.21% Phân hạng mật số bào tử sống sau nghiền Variable : msbtsn Function : RANGE Error Mean Square = 0.0010000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02160 s_ = 0.005000 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 9.417 C Mean = 9.510 Mean = 9.452 B Mean = 9.472 Mean = 9.472 B Mean = 9.452 Mean = 9.510 A Mean = 9.417 57 A B B C
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH NHÂN NUÔI NẤM Trichoderma virens, SẤY KHÔ VÀ XAY NGHIỀN TẠO CHẾ PHẨM NLU – Tri , NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH NHÂN NUÔI NẤM Trichoderma virens, SẤY KHÔ VÀ XAY NGHIỀN TẠO CHẾ PHẨM NLU – Tri

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay