KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP LAI MỚI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH

78 29 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP LAI MỚI VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN SINH CẢNH TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP LAI MỚI VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH SINH VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Sinh Cảnh Khóa luận thực để đạt yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TH.S Trần Thị Dạ Thảo TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Lời xin ghi ơn bố mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dạy bảo tạo điều kiện tốt học tập hoàn thành khóa học Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nơng học quý thầy cô khoa, trang bị cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô Trần Thị Dạ Thảo, người bảo nhiệt tình suốt thời gian thực đề tài, giúp em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô, anh chị làm việc trại thực nghiệm tạo điều kiện giúp em hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn bạn sv lớp DH07NH động viên, giúp đỡ nhiều thời gian làm đề tài TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh Viên Nguyễn Sinh Cảnh iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii TÓM TẮT v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH .ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển bắp 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Lịch sử 2.2 Giá trị kinh tế 2.2.1 Bắp làm lương thực cho người 2.2.2 Bắp làm thức ăn gia súc 2.2.3 Bắp làm thực phẩm 2.2.4 Bắp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 2.3 Tình hình sản xuất bắp giới 2.4 Tình hình sản xuất bắp Việt Nam 2.5 Tình hình sản xuất bắp TP Hồ Chí Minh 2.6 Các phương pháp lai tạo 2.7 Tiềm bắp lai Chương 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 3.2 Điều kiện đất đai thời tiết khu thí nghiệm 3.2.1 Điều kiện đất đai 3.2.2 Điều kiện thời tiết 10 3.3 Vật liệu thí nghiệm 11 3.4 Phân bón 11 3.5 Phương pháp bố trí thí nghiệm 11 3.6 Các tiêu phương pháp theo dõi 12 iv 3.6.1 Thời gian sinh trưởng phát dục 12 3.6.2 Đặc điểm hình thái 12 3.6.3 Khối lượng chất khơ tốc độ tích lũy chất khô 14 3.6.4 Đặc điểm hình thái trái 14 3.6.5 Tình hình sâu bệnh 15 3.6.6 Các yếu tố cấu thành suất suất 16 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 17 3.8 Quy trình kỹ thuật 17 3.8.1 Kỹ thuật trồng .17 3.8.2 Kỹ thuật chăm sóc 18 3.8.3 Kỹ thuật bón phân 18 3.8.4 Thu hoạch 18 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN .19 4.1 Thời gian sinh trưởng 19 4.2 chiều cao 21 4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 23 4.4 Số tốc độ 24 4.4.1 Số .24 4.4.2 Tốc độ 25 4.5 Diện tích số diện tích 26 4.5.1 Diện tích giống bắp 28 4.5.2 Chỉ số diện tích giống bắp 30 4.6 Đặc điểm hình thái thân yếu tố liên quan đến đổ ngã 31 4.7 Tình hình sâu bệnh .32 4.8 Đặc điểm trái giống bắp 34 4.9 Khối lượng chất khô 36 4.10 Các yếu tố cấu thành suất suất 37 Chương .41 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO .42 PHỤ LỤC 43 v TÓM TẮT Đề tài: “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất số giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh” tiến hành trại thực nghiệm Nông Học, trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh từ ngày 10/03/2011 đến ngày 20/06/2011 nhằm đánh giá sinh trưởng, phát triển suất giống bắp lai nhằm mục đích xác định giống tốt phù hợp với điều kiện địa phương để đưa vào sản xuất Tham gia thí nghiệm gồm giống bắp THL1, THL2, THL3, THL4 giống đối chứng NK66, bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, yếu tố với lần lặp lại Kết nghiên cứu: Tất giống bắp lai sinh trưởng, phát triển tốt, có thời gian sinh trưởng trung bình từ 86 - 90 ngày, chiều cao trung bình 189 cm 223,8 cm, số trung bình 18 20,8 Các giống có khả chống chịu sâu bệnh mức độ nhẹ đến trung bình Qua kết thí nghiệm, nhận thấy ba giống bắp THL1, THL4, NK66 cho suất cao, thích nghi với điều kiện địa phương vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CCĐT: Chiều cao đóng trái CSB: Chỉ số bệnh ĐC: Đối chứng ĐKT: Đường kính trái HC: Hữu NSG: Ngày sau gieo NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu TLB: Tỷ lệ bệnh hại TT: Trạng thái vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Nội Dung Trang Bảng 2.1: Thành phần số chất bắp, gạo,khoai lang (% chất khơ)………………………………………………………………………………… Bảng 2.2: Thành phần hóa học thân lõi bắp (% chất khơ)……………… Bảng 2.3: Tình hình sản xuất bắp Việt Nam giai đoạn 2004- 2009……………… Bảng 3.1: Kết phân tích đất thí nghiệm Bảng 3.2: Đặc điểm khí tượng thủy văn tháng tiến hành thí nghiệm TP Hồ Chí Minh .10 Bảng 3.3 Các giống bắp tham gia thí nghiệm 11 Bảng 4.1: Thời gian sinh trưởng giống bắp lai vụ xuân năm 201 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh……………………………………………………19 Bảng 4.2: Chiều cao (cm) giai đoạn sinh trưởng giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh ……………………… 21 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh ……………………23 Bảng 4.4: Số (lá/cây) giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh …………………………………………………… 24 Bảng 4.5: Tốc độ (lá cây/ngày) giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh …………………………………………… 26 Bảng 4.6: Diện tích (dm2/cây) giai đoạn sinh trưởng giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh …………… 28 Bảng 4.7: Chỉ số diện tích (m2 lá/m2 đất) giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh…………………………………………30 Bảng 4.8: Các yếu tố liên quan đến đổ ngã giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh ……………………………………… 31 Bảng 4.9: Tình hình bệnh hại giống bắp lai vụ xuân năm 2011 viii Thủ Đức TP Hồ Chí Minh ………………………………………………… 33 Bảng 4.10: Tình hình sâu hại giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh ……………………………………………………34 Bảng 4.11: Đặc điểm trái giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh……………………………………………………… 35 Bảng 4.12: Khối lượng chất khơ tốc độ tích lũy chất khô giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh …………………….36 Bảng 4.13: Các yếu tố cấu thành suất suất giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh …………………………….37 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Nội dung Trang Hình 4.1: Tồn cảnh khu thí nghiệm giống bắp giai đoạn con……………22 Hình 4.2: Tồn cảnh khu thí nghiệm giống bắp giai đoạn - lá…… 27 Hình 4.3: Ruộng thí nghiệm giống bắp giai đoạn tung phấn - phun râu……… 29 Hình 4.4: Tồn cảnh khu thí nghiệm giống bắp giai đoạn thu hoạch………….32 Hình 4.5: Biểu đồ suất thực tế giống bắp lai vụ xuân năm 2011 Thủ Đức TP Hồ Chí Minh………………………………………… 39 Hình 4.6: Các dạng trái giống bắp thí nghiệm………………………………40 54 16 Diện tích 80 NSG - Xử lý anova Variable 6: 80nsg A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.07 0.689 0.04 0.9903 nt 602.78 150.696 7.90 0.0023 Error 12 228.91 19.076 Non-additivity 1.28 1.284 0.06 Residual 11 227.63 20.693 -Total 19 833.76 -Grand Mean= 40.118 Grand Sum= Coefficient of Variation= 802.370 Total Count= 20 10.89% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 19.08 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.434 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 31.93 35.97 46.81 44.65 41.22 Ranked Order C BC A AB ABC Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 46.81 44.65 41.22 35.97 31.93 A AB ABC BC C 17 Chỉ số diện tích 20 NSG - Xử lý anova Variable 3: 20nsg A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.004 0.73 0.5518 nt 0.01 0.003 0.63 0.6518 Error 12 0.06 0.005 Non-additivity 0.01 0.011 2.66 Residual 11 0.05 0.004 55 -Total 19 0.08 -Grand Mean= 0.268 Grand Sum= 5.360 Total Count= 20 Coefficient of Variation= 26.19% Means for variable (20nsg) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.260 0.285 0.232 0.305 0.258 18 Chỉ số diện tích 40 NSG - Xử lý anova Variable 4: 40nsg A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.24 0.079 1.02 0.4173 nt 0.51 0.128 1.65 0.2264 Error 12 0.93 0.078 Non-additivity 0.01 0.011 0.13 Residual 11 0.92 0.084 -Total 19 1.68 -Grand Mean= 1.101 Grand Sum= 22.020 Coefficient of Variation= 25.29% Means for variable (40nsg) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.955 1.168 0.935 1.373 1.075 19 Chỉ số diện tích 60 NSG - Xử lý anova Total Count= 20 56 Variable 5: 60nsg A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.08 0.028 1.26 0.3326 nt 0.57 0.142 6.40 0.0054 Error 12 0.27 0.022 Non-additivity 0.00 0.004 0.16 Residual 11 0.26 0.024 -Total 19 0.92 -Grand Mean= 2.996 Grand Sum= Coefficient of Variation= 59.910 Total Count= 20 4.97% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.02200 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3204 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.050 2.902 3.275 2.983 2.767 Ranked Order AB B A AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.275 3.050 2.983 2.902 2.767 A AB AB B B 20 Chỉ số diện tích 80 NSG - Xử lý anova Variable 6: 80nsg A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.003 0.04 0.9901 nt 2.17 0.543 7.89 0.0023 Error 12 0.83 0.069 Non-additivity 0.01 0.006 0.08 Residual 11 0.82 0.075 57 Total 19 3.01 -Grand Mean= 2.408 Grand Sum= Coefficient of Variation= 48.160 Total Count= 20 10.90% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.06900 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5674 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.918 2.158 2.810 2.680 2.475 Ranked Order C BC A AB ABC Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.810 2.680 2.475 2.158 1.918 A AB ABC BC C 21 Chiều cao thân - Xử lý anova Variable 3: CCC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LL 1975.53 658.510 6.56 0.0071 NT 2670.50 667.626 6.65 0.0046 Error 12 1205.13 100.428 Non-additivity 183.93 183.933 1.98 Residual 11 1021.20 92.836 -Total 19 5851.17 -Grand Mean= 202.465 Grand Sum= Coefficient of Variation= - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 100.4 4.95% 4049.300 Total Count= 20 58 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 21.65 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 202.4 189.0 198.8 223.8 198.4 Ranked Order AB B B A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 223.8 202.4 198.8 198.4 189.0 A AB B B B 22 Chiều cao đóng trái - Xử lý anova Variable 4: CCDT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LL 339.40 113.134 3.83 0.0391 NT 886.48 221.620 7.50 0.0029 Error 12 354.70 29.558 Non-additivity 85.01 85.010 3.47 Residual 11 269.69 24.517 -Total 19 1580.58 -Grand Mean= 101.090 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2021.800 Total Count= 5.38% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 29.56 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.74 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 97.88 94.22 101.8 113.5 98.07 Ranked Order B B B A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 113.5 101.8 98.07 97.88 94.22 A B B B B 20 59 23 Đường kính thân - Xử lý anova Variable 5: DKT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LL 0.03 0.009 1.38 0.2973 NT 0.09 0.023 3.54 0.0397 Error 12 0.08 0.006 Non-additivity 0.00 0.002 0.27 Residual 11 0.08 0.007 -Total 19 0.20 -Grand Mean= 1.924 Grand Sum= Coefficient of Variation= 38.480 Total Count= 20 4.18% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.006000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1193 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.822 1.950 1.995 1.868 1.985 Ranked Order C AB A BC AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.995 1.985 1.950 1.868 1.822 A AB AB BC C 24, tỷ lệ chiều cao đóng trái chiều cao - Xử lý anova Variable 6: tileccdt/ccc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 45.33 15.110 4.98 0.0180 60 nt 18.25 4.563 1.50 0.2622 Error 12 36.40 3.034 Non-additivity 11.67 11.673 5.19 Residual 11 24.73 2.248 -Total 19 99.99 -Grand Mean= 49.965 Grand Sum= Coefficient of Variation= 999.300 Total Count= 20 3.49% Means for variable (tileccdt/ccc) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 48.525 49.975 51.200 50.750 49.375 25 Tỷ lệ đổ ngã - Xử lý anova Variable 7: ti le nga A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 15.59 5.196 1.02 0.4175 nt 34.66 8.666 1.70 0.2137 Error 12 61.05 5.088 Non-additivity 1.04 1.038 0.19 Residual 11 60.02 5.456 -Total 19 111.31 -Grand Mean= 2.065 Grand Sum= 41.300 Coefficient of Variation= 109.23% Means for variable (do nga) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 3.725 1.225 0.000 2.975 2.400 Total Count= 20 61 26.Đường kính trái - Xử lý anova Variable 5: dk trai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.03 0.009 0.75 0.5440 nt 1.21 0.303 26.18 0.0000 Error 12 0.14 0.012 Non-additivity 0.03 0.030 2.99 Residual 11 0.11 0.010 -Total 19 1.38 -Grand Mean= 4.810 Grand Sum= Coefficient of Variation= 96.200 Total Count= 20 2.24% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.01200 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2366 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.150 4.400 4.900 4.725 4.875 Ranked Order A C B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.150 4.900 4.875 4.725 4.400 A B B B C 27.Đường kính lõi - Xử lý anova Variable 6: dk loi A N A L Y S I S Source Degrees of Freedom O F V A R I A N C E Sum of Squares Mean Square T A B L E F-value Prob 62 -lll 0.01 0.003 0.34 0.7995 nt 0.29 0.072 7.62 0.0027 Error 12 0.11 0.009 Non-additivity 0.00 0.001 0.11 Residual 11 0.11 0.010 -Total 19 0.41 -Grand Mean= 2.805 Grand Sum= Coefficient of Variation= 56.100 Total Count= 20 3.46% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.009000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2049 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 2.925 2.600 2.925 2.775 2.800 A B A AB AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.925 2.925 2.800 2.775 2.600 A A AB AB B 28 Chiều dài sinh học - Xử lý anova Variable 3: cd sinh hoc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.45 1.150 5.69 0.0117 nt 6.18 1.544 7.64 0.0027 Error 12 2.42 0.202 Non-additivity 0.30 0.296 1.53 Residual 11 2.13 0.194 -Total 19 12.05 -Grand Mean= 19.350 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2.32% 387.000 Total Count= 20 63 - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.2020 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9707 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 19.00 18.75 20.38 19.38 19.25 B B A B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 20.38 19.38 19.25 19.00 18.75 A B B B B 29 Chiều dài kết hạt - Xử lý anova Variable 4: cd ket hat Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 4.33 1.444 2.48 0.1110 NT 3.45 0.863 1.48 0.2683 Error 12 6.99 0.582 Non-additivity 0.13 0.132 0.21 Residual 11 6.86 0.623 -Total 19 14.77 -Grand Mean= 17.520 Grand Sum= 350.400 Total Count= Coefficient of Variation= 4.36% Means for variable (cd ket hat) Var Value Var Mean 17.850 16.875 18.075 17.375 17.425 30 Số bắp hữu hiệu/cây - Xử lý anova Variable 3: BHH/cay A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 20 64 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 0.23 0.8752 nt 0.02 0.004 4.91 0.0141 Error 12 0.01 0.001 Non-additivity 0.00 0.000 0.34 Residual 11 0.01 0.001 -Total 19 0.03 -Grand Mean= 1.030 Grand Sum= Coefficient of Variation= 20.610 Total Count= 20 2.71% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.04872 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 1.020 1.053 1.067 1.025 0.9875 AB A A AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.067 1.053 1.025 1.020 0.9875 A A AB AB B 31 Số hàng/trái - Xử lý anova Variable 4: sohang/trai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.39 0.130 0.83 0.5027 nt 5.51 1.378 8.80 0.0015 Error 12 1.88 0.157 Non-additivity 0.04 0.042 0.25 Residual 11 1.84 0.167 -Total 19 7.78 -Grand Mean= 13.470 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2.94% 269.400 Total Count= 20 65 - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1570 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8558 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 14.20 12.70 13.80 13.10 13.55 Ranked Order A C AB BC ABC Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 14.20 13.80 13.55 13.10 12.70 A AB ABC BC C 32 Số hạt/hàng - Xử lý anova Variable 5: sohat/hang A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5.43 1.810 2.09 0.1547 nt 68.05 17.013 19.67 0.0000 Error 12 10.38 0.865 Non-additivity 1.94 1.938 2.53 Residual 11 8.44 0.767 -Total 19 83.86 -Grand Mean= 28.570 Grand Sum= Coefficient of Variation= 571.400 3.26% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.8650 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.009 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Total Count= 20 66 Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 28.00 26.55 31.65 29.55 27.10 BC C A B C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 31.65 29.55 28.00 27.10 26.55 A B BC C C 33 Khối lượng 1000 hạt - Xử lý anova Variable 6: p1000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 350.18 116.728 1.06 0.4041 nt 10602.96 2650.741 23.96 0.0000 Error 12 1327.41 110.617 Non-additivity 449.75 449.747 5.64 Residual 11 877.66 79.787 -Total 19 12280.55 -Grand Mean= 261.120 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5222.400 Total Count= 4.03% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 110.6 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 16.20 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 281.8 229.1 247.6 254.7 292.3 Ranked Order A C B B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 292.3 281.8 254.7 247.6 229.1 A A B B C 20 67 34 Năng suất thực tế - Xử lý anova Variable 7: nstt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 440158.95 146719.650 0.79 0.5215 nt 8244620.70 2061155.175 11.12 0.0005 Error 12 2223479.30 185289.942 Non-additivity 8873.87 8873.866 0.04 Residual 11 2214605.43 201327.767 -Total 19 10908258.95 -Grand Mean= 6094.550 Grand Sum=121891.000 Coefficient of Variation= Total Count= 7.06% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.853e+005 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 929.7 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 6542 5038 5930 6023 6939 Ranked Order AB C BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 6939 6542 6023 5930 5038 A AB AB BC C 20 68 35 Biểu đồ tốc độ tăng trưởng chiều cao 7.00 6.00 Cm/cây/ngày 5.00 THL1 4.00 THL2 THL3 THL4 3.00 NK66 2.00 1.00 0.00 mọc - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 Thời kỳ 36 Biểu đồ tốc độ 0.8 0.7 Lá/cây/ngày 0.6 THL1 0.5 THL2 0.4 THL3 THL4 0.3 NK66 0.2 0.1 Mọc - 13 13 - 23 23 - 33 Thời kỳ 33 - 43 43 - 53 ... NK66 Thời gian sinh trưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: giống, thời tiết, khí hậu vùng, kỹ thuật canh tác… Tuy nhiên điều kiện canh tác biện pháp canh tác giống khác có thời gian sinh trưởng khác... LUẬN 4.1 Thời gian sinh trưởng Thời gian sinh trưởng yếu tố quan trọng việc chọn giống cho vùng sinh thái định Nó có ý nghĩa việc bố trí cấu trồng, thời vụ có biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp,...i KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP LAI MỚI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI THỦ ĐỨC – TP HỒ CHÍ MINH SINH VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Sinh Cảnh Khóa luận thực
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP LAI MỚI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP LAI MỚI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay