ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT RAU ĂN LÁ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

116 24 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT RAU ĂN LÁ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN NGỌC DUY Tháng 07/2011 i   ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT RAU ĂN LÁ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả NGUYỄN NGỌC DUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật Giảng viên hướng dẫn: TS VÕ THÁI DÂN KS TRẦN VĂN TUẬN Tháng 07/2011 ii   LỜI CẢM TẠ Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ tơi, người có công sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục nên người dõi theo đường học vấn Từ tận đáy lòng tơi xin gơi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy Võ Thái Dân trực tiếp hướng dẫn suốt q trình thực đề tài Thầy giúp tơi phát họa nên ý tưởng cho khóa luận, chỉnh sửa đưa đánh giá sâu sắc nhất, điều giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp cách tốt đẹp Trân trọng biết ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm Khoa quý thầy cô khoa Nông học, Trung tâm Dự trự vật tư Thú Y BVTV thành phố Đà Lạt, truyền đạt cho kiến thức quý báu nhất, quan tâm giúp đỡ tạo cho điều kiện thuận lợi công việc học tập trình thực đề tài Bên cạnh tơi không quên anh Trần Văn Tuận, giám đốc Trung tâm dự trữ vật tư Thú Y BVTV thành phố Đà Lạt trực tiếp giúp đỡ trình thực đề tài tốt nghiệp Và cuối xin cảm ơn hộ nông dân thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng gia đình bạn bè tận tình hướng dẫn cung cấp thơng tin, tài liệu giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực NGUYỄN NGỌC DUY iii   TÓM TẮT NGUYỄN NGỌC DUY, tháng 07 năm 2011 “Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiêp sản xuất rau ăn vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng” Giảng viên hướng dẫn: TS VÕ THÁI DÂN Đề tài tiến hành từ ngày 25 tháng 02 đến 25 tháng 06 năm 2011 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Kết điều tra ghi nhận: Điều kiện thời tiết, đất đai tương đối phù hợp với yêu cầu sinh thái rau Diện tích trồng rau chủ yếu hộ có diện tích nhỏ lẽ, diện tích trồng bó xơi hộ nơng dân nhỏ 2.100 m2 chiếm 33,3%, diện tích trồng xà lách nhỏ 2.770 m2 chiếm 35%, diện tích cải thảo nơng hộ nhỏ 3.000m2 chiếm 73,3% Và trình độ học vấn nông hộ chủ yếu cấp I cấp II lần chiếm 71% 22% tổng số 100 hộ điều tra Phân bón: 100% hộ nông dân sử dụng phân hữu Loại phân sử dụng nhiều phân ure chiếm 94%, phân Super lân chiếm 93% phân NPK 20 - 20 - 15 chiếm 60%, phân hữu sinh học lân hữu chiếm 18% 7% Ngồi số nơng dân sử dụng phân cá, loại phân làm chai đất, hộ có trình độ sản xuất Các loại sâu gây hại chủ yếu bọ nhảy, sâu vẽ bùa, sâu tơ sâu xanh Các loại bệnh gây hại chủ yếu bệnh thối nhũn, đốm lá, cháy Cỏ dại gây hại chủ yếu cỏ hột nút, cỏ lông heo cỏ cháo Hiệu kinh tế: ba loại rau điều tra cải bó xơi mang lại hiệu kinh tế cao với tỉ suất lợi nhuận 2,03 Thị trường tiêu thụ chủ yếu cho thương lái tiêu thụ chỗ, số vận chuyển tiêu thụ tỉnh khác đặc biệt TP HCM iv   MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu rau 2.2 Giới thiệu chọn điều tra 2.2.1 Cải thảo 2.2.2 Cải bó xơi (Spinacia oleracea L) 2.2.3 Xà lách (Lactuca sativa L) 2.3 Một số khuyến cáo sử dụng hóa chất nông nghiệp loại điều tra 2.3.1 Các loại phân bón sử dụng loại điều tra 2.3.1.1 Cây cải thảo (Brassica Pe-tsai Bailey L) 2.3.1.2 Cải bó xơi (Spinacia oleracea L) 2.3.1.3 Xà lách (Lactuca sativa L) .5 2.3.2 Các loại sâu bệnh hại loại điều tra thuốc BVTV sử dụng 2.3.2.1 Cải thảo 2.3.2.2 Cải bó xơi 2.3.2.3 Xà lách 2.4 Một số loài cỏ phổ biến rau số hoạt chất trừ cỏ rau v   2.4.1 Một số loài cỏ phổ biến rau 2.4.2 Một số hoạt chất trừ cỏ rau 2.5 Một số hoạt chất trừ số dịch hại khác rau 10 2.5.1 Trừ chuột 10 2.5.2 Trừ ốc 10 2.6 Tình hình sản xuất rau Đà Lạt 11 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 13 3.1.1 Điều kiện khí hậu thời tiết Đà Lạt 13 3.1.2 Điều kiện đất đai Đà Lạt 15 3.2 Đối tượng, nội dung phạm vi đề tài 15 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 15 3.2.2 Nội dung phạm vi nghiên cứu 15 3.3 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.1 Phương pháp điều tra khảo sát 16 3.3.2 Cơ sở chọn hộ điều tra khảo sát, thu thập số liệu 16 3.4 Phần mềm sử dụng 16 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Kết điều tra kinh tế xã hội hộ điều tra 17 4.2 Thời vụ canh tác 19 4.4 Kết điều tra tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp xà lách 46 4.5 Kết điều tra tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp cải thảo 58 4.6 Tình hình sử dụng hóa chất hóa chất nơng nghiệp rau ăn hộ điều tra 80 4.7 Chi phí sản xuất hiệu kinh tế 85 4.8 Những đề xuất nông dân hộ sản xuất có hiệu kinh tế cao 85 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 88 5.1 Kết luận 88 5.2 Đề nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 91 vi   DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Số liệu khí tượng TP Đà Lạt vụ Đơng Xuân giai đoạn 2001 – 2010 14 Bảng 4.1 Kết điều tra tuổi, giới tính hộ điều tra 17 Bảng 4.2 Trình độ văn hố hộ điều tra 18 Bảng 4.3 Kết điều tra kinh nghiệm sản xuất nông hộ điều tra 18 Bảng 4.4 Kết điều tra thời vụ trồng hộ điều tra 19 Bảng 4.5 Kết điều tra diện tích trồng bó xơi (m2) .19 Bảng 4.6 Kết điều tra loại đất trồng bó xơi 20 Bảng 4.7 Kết điều tra giống, nguồn gốc lý chọn giống 20 Bảng 4.8 Kết điều tra lượng giống khoảng cách trồng 21 Bảng 4.9 Kết điều tra kỹ thuật canh tác 21 Bảng 4.9 Kết điều tra kỹ thuật canh tác (tt) 22 Bảng 4.10 Kết điều tra tình hình sử dụng phân bón lót (kg/1000 m2) 22 Bảng 4.10 Kết điều tra tình hình sử dụng phân bón lót (kg/1000 m2) 23 Bảng 4.10 Kết điều tra tình hình sử dụng phân bón lót (kg/1000m2) (tt) .24 Bảng 4.10 Kết điều tra tình hình sử dụng phân bón lót (kg/1000m2) (tt) .24 Bảng 4.10 Kết điều tra tình hình sử dụng phân bón lót (kg/1000m2) (tt) .25 Bảng 4.11 Kết điều tra tình hình sử dụng phân hóa học (kg/1000m2) 26 Bảng 4.11 Kết điều tra tình hình sử dụng phân hóa học (kg/1000m2) (tt) 27 Bảng 4.11 Kết điều tra tình hình sử dụng phân hóa học (kg/1000m2) (tt) 28 Bảng 4.12 Kết điều tra tình hình sâu hại dịch hại khác cải bó xơi .29 Bảng 4.13 Kết điều tra tình hình bệnh hại cải bó xơi 30 Bảng 4.14 Kết điều tra tình hình cỏ dại 30 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (kg/1000m2) 31 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (kg/1000m2) (tt) 31 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2)(tt) .32 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 33 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 34 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (kg/1000m2) (tt) 34 vii   Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (kg/1000m2) (tt) 35 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (gr/1000m2) (tt) .35 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV(gr/1000m2) (tt) 36 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (tt) 37 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (gr/1000m2) (tt) .38 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 39 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 40 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 41 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (gr/1000m2) (tt) .41 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV(ml/1000m2) (tt) .42 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV(ml/1000m2) (tt) .42 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (tt) 43 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 44 Bảng 4.15 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 45 Bảng 4.16 Kết điều tra thuốc BVTV sử dụng 45 4.4 Kết điều tra tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp xà lách 46 Bảng 4.17 Kết điều tra diện tích trồng xà lách (m2) 46 Bảng 4.18 Kết điều tra kỹ thuật canh tác 47 Bảng 4.19 Kết điều tra lượng giống (1000m2) khoảng cách trồng 47 Bảng 4.20 Kết điều tra loại đất, nguồn nước, chất lượng nước chu kỳ tưới nước 48 Bảng 4.21 Kết điều tra tình hình sử dụng phân bón lót (kg/1000m2) 49 Bảng 4.22 Kết điều tra thời gian bón lót số lần bón thúc 50 Bảng 4.23 Kết điều tra tình hình sử dụng phân hóa học (kg/1000m2) 50 Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV .51 Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV(tt) 52 Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (tt) 52 Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (gr/1000m2)(tt) 53 Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (gr/1000m2) (tt) .53 Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) tt) .54 Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 54 viii   Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV(tt) 55 Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 56 Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 56 Bảng 4.24 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 57 Bảng 4.25 Kết điều tra tình hình nhận thức sử dụng thuốc BVTV 58 Bảng 4.26 Kết điều tra giống , nguồn gốc giống lý chọn giống 58 Bảng 4.27 Kết điều tra loại đất trồng cải thảo 59 Bảng 4.28 Kết điều tra lượng giống cải thảo 59 Bảng 4.29 Kết điều tra khoảng cách trồng 60 Bảng 4.30 Kết điều tra kỹ thuật canh tác, nguồn nước, chất lượng nước chu kỳ tưới 60 Bảng 4.31 Kết tình hình sử dụng phân hữu bón lót (kg/1000m2) (tt) 62 Bảng 4.31 Kết tình hình sử dụng phân hữu bón lót (kg/1000m2) (tt) 62 Bảng 4.32 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc phân hóa học (kg/1000m2) 63 Bảng 4.32 Kết điều tra tình hình sử dụng phân hóa học (kg/1000m2) (tt) 63 Bảng 4.32 Kết điều tra tình hình sử dụng phân hóa học (kg/1000m2) (tt) 64 Bảng 4.32 Kết điều tra tình hình sử dụng phân hóa học (kg/1000m2) (tt) 64 Bảng 4.33 Kết điều tra tình hình sâu hại cải thảo 65 Bảng 4.34 Kết điều tra tình hình bệnh hại cải thảo 66 Bảng 4.35 Kết điều tra tình hình cỏ dại cải thảo 67 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV 68 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (kg/1000m2) (tt) 68 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (kg/1000m2) (tt) 69 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 69 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 70 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 70 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (kg/1000m2) (tt) 70 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (kg/1000m2) (tt) 71 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 71 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (gr/1000m2) (tt) 72 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV(gr/1000m2) (tt) 73 ix   Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (gr/1000m2) (tt) 73 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (gr/1000m2) (tt) 74 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (gr/1000m2) (tt) 74 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 75 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (gr/1000m2) (tt) 76 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 76 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 77 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 78 Bảng 4.36 Kết điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV (ml/1000m2) (tt) 78 Bảng 4.37 Kết điều tra tình hình nhận thức sử dụng thuốc BVTV 79 Bảng 4.38 Tình hình sử dụng phân bón rau ăn hộ điều tra 80 Bảng 4.39 Tình hình sử dụng thuốc trừ sâu ốc rau ăn hộ điều tra 82 Bảng 4.40 Tình hình sử dụng thuốc trừ bệnh rau ăn hộ điều tra 83 Bảng 4.41 Tình hình sử dụng chất điều hòa sinh trưởng rau ăn hộ điều tra 84 Bảng 4.42 Tình hình sử dụng thuốc diệt cỏ rau ăn hộ điều tra 84 90   TÀI LIỆU THAM KHẢO Internet http://agriviet.com/hoalily/cnews_detail/3090-san-xuat-rau-an-toan/ http://www.centralseed.com.vn/index.php?dis=3/10/0210 http://www.dalat.gov.vn/rauhoadl/DesktopDefault.aspx?tabid=1 http://www.dalat.gov.vn/web/books/diachidalat/phan3/c1-2.htm http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?tabID=2&ID=24&LangID=1& NewsID=337 http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=20&LangID=1&tabID=5& NewsID=1770 http://vi.wikipedia.org Tiếng Việt Chau Nét, 2010 Điều tra tình hình sản xuất kỹ thuật canh tác rau vụ Đông Xuân 2010 huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre Khóa luận tốt nghiệp, 107 trang Lê Thị Khánh, 2009 Bài giảng Cây Rau Trường ĐH Nông Lâm Huế Lê Hoàng Thuấn, 2010 Điều tra trạng canh tác số loại rau huyên Châu Thành, tỉnh Bến Tre năm 2010 Khóa luận tốt nghiệp, 133 trang Nguyễn Thị Chắt, 2006 Sâu hại trồng, nông sản sau thu hoạch biện pháp phòng trị Phạm Văn Biên – Bùi Cách Tuyến Nguyễn Mạnh Chinh, 2005 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật 2005 Nhà xuất Nông nghiệp, 530 trang Phạm Hữu Nguyên, 2007 Bài giảng môn học rau Tạ Thu Cúc, 2007 Giáo trình rau Nhà xuất Hà Nội Tiếng Anh Morris R.A., and Ma C.H., 1975 Contribution of N from waste applications to vegetables In Managing soil fertilizer for intensive vegetable production tems in Asia, P 225 – 237   91   PHỤ LỤC Phụ lục 1: phiếu điều tra ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NƠNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT RAU ĂN LÁ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Ngày……Tháng…….Năm…… Họ tên chủ hộ:………………………………………SĐT:…………………… Tuổi:……………………… Giới: tính…………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………… Ngày điều tra: …………………………………………………………………… Đặc điểm nông hộ 1.1 Tổng số nhân khẩu:…(người), số lao động nơng nghiệp……(người) 1.2 Tổng diện tích đất trồng rau……………………………………………… Trong đó: Cải thảo……………….Bó xơi………………… Xà lách……………………… + Loại thổ nhưỡng……………………………………………………………… Kỹ thuật canh tác Loại rau Loại giống Tên gọi địa phương Cải thảo Bó xôi Xà lách 2.1 Nguồn gốc giống: + Mua + Tự để giống -Lý chọn giống : Năng suất cao Mẩu mã đẹp   + Khác ; Chất lượng tốt ; Chống chịu tốt 92   -Lượng giống/ 1000 m2:…….cây Khoảng cách trồng :……………… o Gieo trực tiếp lên luống hay trồng o Mua hay tự sản xuất - Nhân giống: Hữu tính ; Vơ tính Sử dụng chất kích thích rễ: Có - Xen canh: Có ; Khơng ; Khơng ; Công thức xen canh…………………… - Làm đất : Bằng tay Bằng máy 2.2 Sử dụng thuốc diệt cỏ trước làm đất: Có ; Khơng Loại thuốc………………………………………………………………………… Sử dụng thuốc diệt cỏ sau làm đất: Có ; Không - Loại thuốc :……………………………………………………………………… + Cày :……………………………………(lần, phương thức cày) + Khác :lên liếp ; Phơi ải Xử lý vôi ; (lượng vôi xử lý 1000m2) - Tưới nước: Nguồn nước tưới: Giếng khoan Chất lượng nước: Tốt ; Sông ; Nhiễm phèn ; Suối ; Ao tù ; Nhiễm hữu ; Khác ; Khác -Nguồn nước tưới có nguy bị nhiễm nguồn khác khơng: Có ; Khơng (nếu có ghi rõ nguồn gây ô nhiểm khoảng cách từ nguồn gây ô nhiểm tới ruộng) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Số lần tưới/vụ ( chu kỳ tưới ):…………………………………………………… Phân bón (ghi rõ lượng phân/đơn vị diện tích) ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………   93   2.3 Loại phân: Phân hữu cơ: Loại phân: Heo, gà, cút Có ủ hoai ;Dê, bò ; Trộn với nấm có ích ;Phân rác ; Trộn với vơi Phân vơ cơ: - Đạm, dạng đạm:………………………………………………… - Lân, dạng lân:…………………………………………………… - Kali, dạng kali:…………………………………………………… Các phân khác (bón lá, kích thích sinh trưởng – ghi rõ loại liều phun): ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cách sử dụng: a) Bón lót Liều lượng(kg/1000m2) Loại phân b) Bón thúc: Số đợt bón/lứa:……………………………………… (đợt) Đợt bón Loại phân lượng phân Thời gian bón (NST) (kg/1000m2) I II III IV   94   Sử dụng thuốc trừ sâu: Có Loại sâu Loại thuốc Sử dụng thuốc trừ bệnh: Có Loại bệnh Liều dùng Số lần Liều dùng Số lần Liều dùng Số lần ; Không Loại thuốc Sử dụng thuốc trừ cỏ: Có Loại cỏ ; Khơng ; Khơng Loại thuốc + Thuốc khác (kích thích sinh trưởng) Loại thuốc: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Lượng dùng: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mua thuốc BVTV theo hướng dẩn: + CBKT + Người bán hàng   95   + Theo kinh nghiệm Phun thuốc BVTV có trang bị bảo hộ lao động? Có ; Khơng Trộn nhiều thuốc BVTV theo: + CBKT + Theo kinh nghiệm + Người bán hàng Phun thuốc lần đầu tiên:………………………NST Phun thuốc lần cuối trước thu hoạch…………… ngày Cách phun: Theo định kỳ Khi có sâu bệnh hại Tổng số lần phun/ vụ:…………………………………………………………… Kho chứa thuốc: Có Khơng Vỏ chai, bao thuốc bỏ đâu? + Đồng ruộng + Bỏ kho thuốc + Đốt + Khác Có ghi lại nhật ký sản xuất : + Có ; Khơng Thị trường tiêu thụ - Tự bán, bán cho thương lái tiêu thụ chỗ - Bán cho thương lái để xuất Xử lý sau thu hoạch - Cách ly rau với đất : Có ; Khơng Vật liệu cách ly:………………………………………………………… Rửa rau nước :………………………………………………………… Lá già, phận bị sâu bệnh, tàn dư thực vật : + Gom, rắc vơi, lấp + Bỏ ngồi đồng ruộng Vận chuyển rau : Xe đạp ; Xe máy Sử dụng hóa chất bảo quản: Có ; Khơng   ; Hình thức khác 96   Năng suất trồng Năng suất ( kg/1000 m2) Vụ trồng Chi phí sản xuất hiệu kinh tế 6.1 Chi phí sản xuất Loại STT Hạng mục rau Đơn vị m2 Diện tích Giống Làm đất đồng Phân bón Kg SA Kg urea Kg DAP Kg NPK Kg Super lân Kg Clorua kali Kg Sulfat kali Kg Phân chuồng Kg Phân bón Kg Phân xanh Kg Nông dược Thuốc bệnh Thuốc sâu Thuốc cỏ   Cải thảo Bó xơi Xà lách Số Đơn Số Đơn Số Đơn lượng giá lượng giá lượng giá 97   KTsinhtrưởng Thuê công Công Chuẩn bị đất Gieo, trồng Chăm sóc Phun thuốc Thu hoạch Cơng khác Chi phí khác 6.2 Hiệu kinh tế Loại rau Diện tích Năng suất Giá bán Lợi nhuận Cải thảo Bó xơi Xà lách Việc áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất - Áp dụng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn CBKT - Trồng theo kinh nghiệm - Áp dụng theo hướng dẫn sách, báo, đài Đề xuất nông dân (về kỹ thuật, vốn, thị trường tiêu thụ,…) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………   98   Đánh giá cảm quan tổng quan cách thiết kế vườn, bố trí hệ thống tưới tiêu, thiết bị giới (nếu có) : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Người điều tra     Người điều tra 99   Phụ lục Tổng chi phí lợi nhuận hộ điều tra (đơn vị tính 1.000 đồng,tấn/1000m2) Họ tên Nguyễn Thị Thu Nguyễn Hòang Linh Trần Duy Cơ Trần Giỏi Lê Quang Hồng Nguyễn Thị Vân Phạm Ngọc Dũng Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Vọng Phạm Hữu Lâm Nguyễn Ngọc Hòa Trần Thanh Hải Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Thị Yến Phan Thị Sáu Đinh Ngọc Hùng Hoàng Huy Cường Nguyễn Văn Phương Phan Văn Phúc Đặng Thị Hoa Nguyễn Hải Sơn Trần Thị Thu Nguyệt Nguyễn Quốc Vương Phạm Kỳ Thông Đỗ Xuân Lộc Võ Thị Ái My Trần Phú Quốc Võ Ngọc Khánh Linh Nguyễn Thế Anh Đỗ Thị Kim Nga Đinh Thị Hồng Điệp Loại rau Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Bó xơi Năng suất 2,6 2,5 2,2 2,8 2,4 2,1 1,8 1,9 2,3 2,4 1,9 2,0 1,7 2,6 2,5 2,6 2,3 2,1 2,0 1,8 1,9 2,0 2,5 2,2 2,0 2,4 2,4 2,2 2,3 2,1 2,5 Giá bán 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5           Tổng chi 8830 6764 8137 6893 7,294 8475 7545 7,215 8520 8375 6248 6890 6560 8575 8820 8430 8670 6350 6420 6430 6816 6456 7918 7153 7122 7770 7850 7130 7542 6860 7019 Tổng thu 13000 12500 11000 14000 12000 10500 9000 9500 11500 12000 9500 10000 8500 13000 12500 13000 11500 10500 10000 9000 9500 10000 12500 11000 10000 12000 12000 11000 11500 10500 12500 Lợi nhuận 4170 5736 2863 7107 4076 2025 1455 2285 2980 3625 3252 3110 1940 4425 3680 4570 2830 4150 3580 2570 2684 3455 4582 3847 2878 4230 4150 3870 3958 3460 5481 100   Nguyễn Văn Tiến Hòang Long Nguyễn Văn Tuân Nguyễn Văn Tý Nguyễn Đinh Dũng Trần Phú Quốc Trần Phú Việt Trần Phú Cường Trần Phú Xuân Trần Duy Việt Lê Quang Hồng Nguyễn Thị Hồng Việt Nguyễn Thị Thu Nguyễn Huy Thiên Nguyễn Hữu Ân Tô Thanh Hùng Giang Thế Lộc Võ Thế Hiển Nguyễn Vân Đặng Văn Tấn Trần Văn Ngọ Nguyễn Văn Hiển Phan Văn Lợi Trần Tấn Khai Trần Hồng Mạnh Vũ Văn Chuyên Đặng Thanh Tùng Lê Minh Nhật Cao Thanh Quang Đòan Quyết Thắng Lê Minh Duy Phạm Duy Thanh Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Thị Bảo Ngọc Ngơ Minh Trí Đinh Thị Thu Phương Hồng Thanh Bình Trần Văn Quyết Trịnh Phát Đạt Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách Xà lách 2,5 2,6 2,8 2,7 2,8 2,4 2,6 2,8 2,4 2,6 2,6 2,4 2,6 3,0 2,8 2,7 2,5 2,6 2,7 2,5 2,3 2,4 2,3 2,5 2,6 2,8 2,6 2,4 3,1 2,8 2,5 2,9 3,1 3,1 3,2 2,8 2,6 2,9 2,6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     5142 5554 6265 6160 6428 5355 5443 6352 5662 6127 5928 5666 5473 6514 5827 5724 5031 5254 5476 5152 4573 4954 4663 5065 5222 5431 5217 4831 6507 5932 5141 5416 6009 6155 6577 5954 5252 6047 5433 7500 7800 8400 8100 8400 7200 7800 8400 7200 7800 7800 7200 7800 9000 8400 8100 7500 7800 8100 7500 6900 7200 6900 7500 7800 8400 7800 7200 9300 8400 7500 8700 9300 9300 9600 8400 7800 8700 7800 2358 2246 2135 1940 1972 1845 2357 2048 1538 1673 1872 1534 2327 2486 2573 2358 2469 2546 2624 2348 2147 2246 2237 2435 2578 2696 2583 2369 2793 2468 2359 3284 3291 3145 3123 2446 2548 2653 2367 101   Lê Danh Thịnh Phạm Văn Sách Nguyễn Qúy Nguyễn Đình Thắng Trần Văn Thanh Trần Thanh Sang Nguyễn Văn Huy Nguyễn Phấc Hòang Tuân Võ Văn Việt Thắng Hòang Ngọc Thanh Nguyễn Thị Lành Nguyễn Thu Cúc Phạm Ngọc Tài Nguyễn Phi Long Nguyễn Thái Bình Trần Chí Thuận Nguyễn Thị Tuyết Mai Văn Hưng Thái Tăng Hiệp Trần Văn Qúy Đinh Ngọc Tòan Bùi Văn Tý Trịnh Thị Nguyên Đỗ Văn Cương Vũ Văn Tuấn Đỗ Thị Mỹ Lan Cao Thị Ngọc Phượng Phan Thị Thảo Trần Mạnh Dũng Xà lách Xà lách Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo Cải thảo 3,5 2,5 5,5 7,1 5,8 5,2 6,1 6,2 6,3 6,5 6,0 5,7 6,1 5,7 5,6 6,2 6,7 6,3 5,7 5,9 6,0 6,1 5,8 5,7 5,8 5,7 6,2 6,3 5,8 5,8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                6650 5061 7760 9750 8405 7605 8922 8831 9400 9522 8840 8730 8733 7831 8350 9526 10253 9746 8551 8846 8865 9074 8841 8753 8751 8444 9243 9433 8851 9121 10500 7500 11000 14200 11600 10400 12200 12400 12600 13000 12000 11400 12200 11400 11200 12400 13400 12600 11400 11800 12000 12200 11600 11400 11600 11400 12400 12600 11600 11600 3850 2459 3240 4450 3195 2795 3278 3569 3200 3478 3160 2670 3467 3569 2850 2874 3147 2854 2849 2954 3135 3126 2759 2647 2849 2956 3157 3167 2749 2479 102   Phụ lục Họ tên, tuổi, giới tính, dân tộc địa hộ điều tra Họ tên Nguyễn Thị Thu Nguyễn Hòang Linh Trần Duy Cơ Trần Giỏi Lê Quang Hồng Nguyễn Thị Vân Phạm Ngọc Dũng Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Vọng Phạm Hữu Lâm Nguyễn Ngọc Hòa Trần Thanh Hải Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Thị Yễn Phan Thị Sáu Đinh Ngọc Hùng Hoàng Huy Cường Nguyễn Văn Phương Phan Văn Phúc Đặng Thị Hoa Nguyễn Hải Sơn Trần Thị Thu Nguyệt Nguyễn Quốc Vương Phạm Kỳ Thông Đỗ Xuân Lộc Võ Thị Ái My Trần Phú Quốc Võ Ngọc Khánh Linh Nguyễn Thế Anh Đỗ Thị Kim Nga Đinh Thị Hồng Điệp Nguyễn Văn Tiến Hòang Long Nguyễn Văn Tuân Nguyễn Văn Tý Nguyễn Đinh Dũng Trần Phú Quốc Trần Phú Việt Trần Phú Cường Trần Phú Xuân Trần Duy Việt Tuổi 40 55 32 50 40 37 45 45 35 56 40 38 50 45 60 53 24 30 56 42 60 65 67 45 38 40 50 37 55 37 47 38 40 50 48 42 53 57 49 42 40 Giới tính Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam     Dân tộc Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Địa Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường 11 Phường 11 Phường 11 Phường 11 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 103   Lê Quang Hồng Nguyễn Thị Hồng Việt Nguyễn Thị Thu Nguyễn Huy Thiên Nguyễn Hữu Ân Tô Thanh Hùng Giang Thế Lộc Võ Thế Hiển Nguyễn Vân Đặng Văn Tấn Trần Văn Ngọ Nguyễn Văn Hiển Phan Văn Lợi Trần Tấn Khai Trần Hồng Mạnh Vũ Văn Chuyên Đặng Thanh Tùng Lê Minh Nhật Cao Thanh Quang Đòan Quyết Thắng Lê Minh Duy Phạm Duy Thanh Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Thị Bảo Ngọc Ngơ Minh Trí Đinh Thị Thu Phương Hồng Thanh Bình Trần Văn Quyết Trịnh Phát Đạt Lê Danh Thịnh Phạm Văn Sách Nguyễn Qúy Nguyễn Đình Thắng Trần Văn Thanh Trần Thanh Sang Nguyễn Văn Huy Nguyễn Phấc Hòang Tuân Võ Văn Việt Thắng Hòang Ngọc Thanh Nguyễn Thị Lành Nguyễn Thu Cúc Phạm Ngọc Tài Nguyễn Phi Long 49 51 42 60 43 61 39 68 52 46 66 45 72 26 36 47 68 75 77 68 67 33 34 34 40 30 26 29 37 48 35 40 45 55 26 30 56 43 49 60 60 45 33 55 Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam     Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Phường Phường Phường Phường Phường Phường 11 Phường 12 Phường 12 Phường 11 Phường Phường Phường Phường 11 Phường 11 Phường 11 Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường 12 Phường Phường 11 Phường 11 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 12 Phường 11 Phường 11 Phường 11 Phường 11 Phường 11 104   Nguyễn Thái Bình Trần Chí Thuận Nguyễn Thị Tuyết Mai Văn Hưng Thái Tăng Hiệp Trần Văn Qúy Đinh Ngọc Tòan Bùi Văn Tý Trịnh Thị Nguyên Đỗ Văn Cương Vũ Văn Tuấn Đỗ Thị Mỹ Lan Cao Thị Ngọc Phượng Phan Thị Thảo Trần Mạnh Dũng 42 40 44 36 31 52 70 46 45 45 27 52 57 47 56 Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam       Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Phường 11 Phường 11 Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường ... thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực NGUYỄN NGỌC DUY iii   TÓM TẮT NGUYỄN NGỌC DUY, tháng 07 năm 2011 “Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiêp sản xuất... XUẤT RAU ĂN LÁ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả NGUYỄN NGỌC DUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật Giảng viên hướng dẫn:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT RAU ĂN LÁ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG , ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT RAU ĂN LÁ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay