KHẢO SÁT MỘT SỐ GIỐNG LÚA (Oryza sativa) TẠI TIỀN GIANG VỤ XUÂN HÈ 2011

115 46 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ GIỐNG LÚA (Oryza sativa) TẠI TIỀN GIANG VỤ XUÂN HÈ 2011 Họ tên sinh viên: NGUYỄN NGỌC DIỄM Ngành: NÔNG HỌC Niên khóa: 2007 - 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i KHẢO SÁT MỘT SỐ GIỐNG LÚA (Oryza sativa) TẠI TIỀN GIANG VỤ XUÂN HÈ 2011 Tác giả NGUYỄN NGỌC DIỄM Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu đề tài cấp Kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn PGS.TS PHAN THANH KIẾM Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, tơi xin chân thành biết ơn đến: - Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm khoa Nông học quý thầy cô trường tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập trường - Trung tâm Giống Nông Nghiệp tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện tốt cho học tập nghiên cứu để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp - Gia đình tạo điều kiện động viên tơi suốt trình học tập - PGS.TS Phan Thanh Kiếm tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi trình thực - Kỹ sư Nguyễn Văn Sương tạo điều kiện cho thực đề tài tốt nghiệp - Tập thể lớp Nông Học 33 toàn thể bạn bè xa gần giúp đỡ, động viên suốt thời gian qua Ngày 02 tháng 08 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Ngọc Diễm iii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát số giống lúa (Oryza sativa) Tiền Giang vụ Xuân Hè 2011”, tiến hành từ tháng 03 đến tháng 06/2011 với mục tiêu chọn giống lúa có suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh, thích hợp cho vùng canh tác địa phương Đề tài gồm thí nghiệm xã: Tân Hội Đông, Châu Thành Mỹ Trung, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Mỗi thí nghiệm có 11 giống, giống bố trí theo kiểu khảo nghiệm sản xuất gia đình khu đất đồng với quy trình kỹ thuật chung Kết đạt được: - Tại xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang: Hai giống OM6932 OM4126 có suất cao (7,95 7,81 tấn/ha), vượt giống đối chứng Cả hai giống kháng sâu đục thân, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, nhiễm sâu nhỏ mức độ nhẹ; dạng hạt thon dài, khơng có bạc bụng; hàm hượng protein, amylose, độ trở hồ mức độ trung bình; cơm có mùi thơm, độ dẻo trung bình, vị đậm trung bình, đạt tiêu chuẩn để xuất - Tại xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Hai giống OM5894 OM6932 có suất cao (6,97 6,86 tấn/ha), vượt giống đối chứng Cả hai giống kháng sâu đục thân, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, nhiễm sâu nhỏ mức độ nhẹ; dạng hạt thon dài, khơng có bạc bụng; hàm hượng protein, amylose, độ trở hồ mức độ trung bình; cơm có mùi thơm, độ dẻo trung bình, vị đậm trung bình, đạt tiêu chuẩn để xuất - Giống OM6932 cho suất cao, phẩm chất tốt, khả thích nghi rộng iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược nguồn gốc lịch sử 2.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.1.2 Phân loại 2.2 Đặc điểm thực vật 2.2.1 Rễ lúa 2.2.2 Thân lúa 2.2.3 Lá lúa 10 v 2.2.4 Bông lúa 11 2.2.5 Hạt lúa hạt gạo 12 2.3 Nhu cầu sinh thái 13 2.3.1 Đất 13 2.3.2 Nhiệt độ 13 2.3.3 Ánh sáng 14 2.3.4 Nước 15 2.4 Một số kết nghiên cứu 15 2.4.1 Một số kết nghiên cứu giới 15 2.4.2 Một số kết nghiên cứu Việt Nam 18 2.5 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Tiền Giang 20 2.6 Nhìn chung kết nghiên cứu cần thiết phải nghiên cứu đề tài 21 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 22 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 22 3.2 Điều kiện thí nghiệm 22 3.2.1 Điều kiện thời tiết 22 3.2.2 Đất đai 23 3.3 Vật liệu nghiên cứu 23 3.3.1 Giống 23 3.3.2 Vật tư nông nghiệp 24 3.3.3 Các vật liệu khác 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 vi 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 24 3.4.2 Quy trình kỹ thuật canh tác áp dụng 25 3.4.2.1 Chuẩn bị đất 25 3.4.2.2 Ngày gieo mạ 25 3.4.2.3 Mật độ, khoảng cách, phương pháp cấy 25 3.4.2.4 Phân bón cách bón 25 3.4.2.5 Chăm sóc phòng trừ sâu bệnh 26 3.4.2.6 Thu hoạch 26 3.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 26 3.4.3.1 Các tiêu sinh trưởng phát triển 27 3.4.3.2 Tính chống chịu sâu bệnh 27 3.4.3.3 Năng suất yếu tố cấu thành suất 31 3.4.3.4 Một số tiêu phẩm chất 32 3.5 Xử lý thống kê kết thí nghiệm 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Sự sinh trưởng phát triển 35 4.1.1 Sự sinh trưởng phát triển 11 giống lúa huyện Châu Thành 37 4.1.1.1 Khả đẻ nhánh tỷ lệ nhánh hữu hiệu 37 4.1.1.2 Chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 40 4.1.2 Sự sinh trưởng phát triển 11 giống lúa huyện Cái Bè 43 4.1.2.1 Khả đẻ nhánh tỷ lệ nhánh hữu hiệu 43 4.1.2.2 Chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 46 4.2 Tính chống chịu sâu bệnh 48 4.2.1 Tính chống chịu bệnh hại 48 vii 4.2.2 Tính chống chịu sâu hại 49 4.3 Năng suất yếu tố cấu thành suất 50 4.3.1 Các yếu tố cấu thành suất 50 4.3.1.1 Các yếu tố cấu thành suất 11 giống lúa huyện Châu Thành 52 4.3.1.2 Các yếu tố cấu thành suất 11 giống lúa huyện Cái Bè 54 4.3.2 Năng suất 56 4.3.2.1 Năng suất lý thuyết (NSLT) 56 4.3.2.2 Năng suất thực thu (NSTT) 57 4.4 Phẩm chất hạt gạo 57 4.4.1 Phẩm chất hạt gạo đánh giá phương pháp cảm quan 58 4.4.2 Phẩm chất hạt gạo phân tích phòng thí nghiệm 60 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 65 Phụ lục 1: Một số hình ảnh giống lúa thí nghiệm 65 Phụ lục 2: Biểu đồ 72 Phụ lục 3: Kết xử lý thống kê tiêu giống lúa 75 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - AG: An Giang - BVTV: Bảo vệ thực vật - CB: Cái Bè - CT: Châu Thành - CV: Hệ số biến thiên - Coefficient of Variation - ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long - ĐC: Đối chứng - FAO: Food and Agricuture Organization - IRRI: Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế - International Rice Research Institute - MTL: Miền Tây Lúa - NSC: Ngày sau cấy - NSG: Ngày sau gieo - NSLT: Năng suất lý thuyết - NSTT: Năng suất thực thu - OM: Ơ Mơn - TB: Trung bình - TCN: Trước Công Nguyên - TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam - TLB: Tỷ lệ bệnh - TGST: Thời gian sinh trưởng ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhu cầu nhiệt độ giai đoạn sinh trưởng phát triển lúa 14 Bảng 2.2: Tình hình sản xuất lúa gạo Tiền Giang 20 Bảng 3.1: Đặc điểm thời tiết Tiền Giang từ tháng 03 đến 06/ 2011 22 Bảng 3.2: Nguồn gốc giống lúa khảo sát 23 Bảng 3.3: Đặc điểm sinh học giống lúa khảo sát 24 Bảng 4.1: Đặc điểm sinh trưởng phát triển giống lúa 35 Bảng 4.2: Khả đẻ nhánh (nhánh/ bụi) 11 giống lúa huyện Châu Thành 38 Bảng 4.3: Tỷ lệ nhánh hữu hiệu 11 giống lúa huyện Châu Thành 40 Bảng 4.4: Chiều cao (cm) 11 giống lúa huyện Châu Thành 41 Bảng 4.5: Tốc độ tăng trưởng chiều cao 11 giống lúa huyện Châu Thành 42 Bảng 4.6: Khả đẻ nhánh (nhánh/ bụi) 11 giống lúa huyện Cái Bè 43 Bảng 4.7: Tỷ lệ nhánh hữu hiệu 11 giống lúa huyện Cái Bè 45 Bảng 4.8: Chiều cao (cm) 11 giống lúa huyện Cái Bè 46 Bảng 4.9: Tốc độ tăng trưởng chiều cao 11 giống lúa huyện Cái Bè 47 Bảng 4.10: Tính chống chịu bệnh hại giống lúa 49 Bảng 4.11: Tính chống chịu sâu hại giống lúa 50 Bảng 4.12: Các yếu tố cấu thành suất 11 giống lúa huyện Châu Thành 52 Bảng 4.13: Các yếu tố cấu thành suất 11 giống lúa huyện Cái Bè 54 Bảng 4.14: Năng suất lý thuyết suất thực thu giống lúa 56 Bảng 4.15: Đánh giá phẩm chất giống cách nếm thử 59 Bảng 4.16: Đánh giá phẩm chất giống lúa cách đo lường 60 Bảng 4.17: Phẩm chất hạt giống lúa phân tích phòng thí nghiệm61 90 Mean = 7.160 BCD Mean = 6.840 Mean = 7.080 BCD Mean 10 = 6.800 Mean = 6.840 Mean = 6.400 EFG Mean = 7.280 Mean = 6.360 FG Mean 10 = 6.800 Mean 11 = 6.280 G Mean 11 = 6.280 Mean = 6.120 G CDE BC DEF G CDE DEF • Title: Khả đẻ nhánh 30 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-DN30NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 49.764 4.976 Within 44 16.640 0.378 13.159 0.0000 -Total 54 66.404 Coefficient of Variation = 5.71% • Title: Trắc nghiệm phân hạng khả đẻ nhánh 30 NSC Cái Bè Variable : CB-DN30NSC LSD value = 1.047 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 12.68 Mean = 9.360 Mean = 10.28 Mean = 10.88 Mean = Mean Ranked Order A Mean = 12.68 A E Mean = 11.88 AB DE Mean = 11.60 B BCD Mean = 11.36 BC 11.36 BC Mean = 10.88 BCD = 11.60 B Mean = 10.32 CDE Mean = 10.32 CDE Mean = 10.28 DE Mean = 9.960 DE Mean 11 = 10.24 DE Mean = 11.88 Mean = 9.960 DE Mean 10 = 9.960 DE Mean 10 = 9.960 DE Mean 11 = 10.24 DE Mean = 9.360 E AB • Title: Khả đẻ nhánh 40 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-DN40NSC) 91 A N A L Y S I S O F Degrees of Sum of V A R I A N C E Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 98.113 9.811 Within 44 42.240 0.960 10.220 0.0000 -Total 54 140.353 Coefficient of Variation = 6.54% • Title: Trắc nghiệm phân hạng khả đẻ nhánh 40 NSC Cái Bè Variable : CB-DN40NSC LSD value = 1.668 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 17.56 Mean = 14.24 Mean = Mean Ranked Order A Mean = 17.56 A BC Mean = 17.56 A 14.40 BC Mean = 15.88 B = 13.56 C Mean = 14.88 BC Mean = 15.88 B Mean 11 = 14.44 BC Mean = 14.32 BC Mean = 14.40 BC Mean = 14.88 BC Mean = 14.32 BC Mean = 13.92 C Mean = 14.24 BC Mean = 17.56 Mean 10 = 14.12 C Mean 10 = 14.12 C Mean = 13.92 C Mean 11 = 14.44 BC Mean = 13.56 C A • Title: Khả đẻ nhánh 50 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-DN50NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 99.217 9.922 Within 44 55.280 1.256 7.897 0.0000 -Total 54 154.497 Coefficient of Variation = 8.79% 92 • Title: Trắc nghiệm phân hạng khả đẻ nhánh 50 NSC Cái Bè Variable : CB-DN50NSC LSD value = 1.908 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 15.84 Mean = 11.12 Mean = Mean Ranked Order A Mean = 15.84 A D Mean = 14.52 AB 11.84 CD Mean 11 = 13.36 BC = 12.08 CD Mean = 13.00 BCD Mean = 13.00 BCD Mean = 12.56 CD Mean = 12.56 CD Mean = 12.52 CD Mean = 12.52 CD Mean 10 = 12.20 CD Mean = 11.20 D Mean = 12.08 CD Mean = 14.52 Mean = 11.84 CD Mean 10 = 12.20 Mean = 11.20 D Mean 11 = 13.36 Mean = 11.12 D AB CD BC • Title: Khả đẻ nhánh 60 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-DN60NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 44.343 4.434 Within 44 15.792 0.359 12.355 0.0000 -Total 54 60.135 Coefficient of Variation = 5.42% • Title: Trắc nghiệm phân hạng khả đẻ nhánh 60 NSC Cái Bè Variable : CB-DN60NSC LSD value = 1.020 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 12.92 Mean = 9.520 Mean = 10.52 Mean = 11.00 Mean = 11.56 Ranked Order A Mean = 12.92 A E Mean = 12.28 AB DE Mean = 11.56 Mean = 11.16 CD Mean = 11.04 CD CD BC BC 93 Mean = 11.16 CD Mean = 11.00 CD Mean = 11.04 CD Mean 11 = 10.64 CD Mean = 10.40 Mean = 10.52 DE Mean = 12.28 Mean 10 = 10.44 DE Mean 10 = 10.44 Mean = 10.40 DE Mean 11 = 10.64 Mean = 9.520 E DE AB DE CD • Title: Khả đẻ nhánh 70 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-DN70NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 43.142 4.314 Within 44 31.248 0.710 6.075 0.0000 -Total 54 74.390 Coefficient of Variation = 8.69% • Title: Trắc nghiệm phân hạng khả đẻ nhánh 70 NSC Cái Bè Variable : CB-DN70NSC LSD value = 1.435 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 11.56 Mean = 8.760 Mean = Mean Ranked Order A Mean = 11.56 A CD Mean = 11.00 AB 9.080 CD Mean = 10.12 BC = 9.640 BCD Mean = 9.960 BCD Mean = 9.960 BCD Mean = 9.640 BCD Mean = 10.12 BC Mean = 9.600 BCD Mean = 9.600 BCD Mean 11 = 9.560 CD Mean = 8.640 D Mean = 9.080 CD Mean = 11.00 Mean 10 = 8.800 CD Mean 10 = 8.800 CD Mean = 8.760 CD Mean 11 = 9.560 CD Mean = 8.640 D AB • Title: Số bông/ bụi Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-SB/BUI) 94 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 42.819 4.282 Within 44 59.531 1.353 3.165 0.0039 -Total 54 102.350 Coefficient of Variation = 14.90% • Title: Trắc nghiệm phân hạng số bông/ bụi Cái Bè Variable : CB-SB/BUI LSD value = 1.981 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 10.13 Mean = 7.066 Mean = Mean Ranked Order A Mean = 10.13 A B Mean = 8.200 AB 7.334 B Mean = 8.200 AB = 8.200 AB Mean = 8.134 B Mean = 7.400 B Mean 11 = 8.068 B Mean = 8.134 B Mean = 7.466 B Mean = 7.466 B Mean = 7.400 B Mean = 7.136 B Mean = 7.334 B Mean = 8.200 AB Mean = 7.136 B Mean 10 = 6.730 B Mean = 7.066 B Mean 11 = 8.068 B Mean 10 = 6.730 B • Title: Chiều cao 10 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-CC10NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob Between 10 286.809 28.681 Within 44 249.025 5.660 5.068 0.0001 Total 54 535.834 Coefficient of Variation = 6.70% 95 • Title: Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 10 NSC Cái Bè Variable : CB-CC10NSC LSD value = 4.051 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 34.64 BC Mean = 41.51 A Mean = 34.29 BC Mean = 37.52 AB Mean = 41.51 Mean = 36.10 BC Mean = 36.10 Mean 11 = 36.05 BC Mean = 37.52 Mean = 35.53 BC Mean = 32.88 C Mean = 34.86 BC Mean = 34.86 BC Mean = 34.64 BC Mean = 33.22 C Mean = 34.29 BC Mean = 35.53 BC Mean 10 = 34.14 BC Mean 10 = 34.14 BC Mean = 33.22 C Mean 11 = 36.05 BC Mean = 32.88 C A BC AB • Title: Chiều cao 20 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-CC20NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 282.532 28.253 Within 44 257.526 5.853 4.827 0.0001 -Total 54 540.058 Coefficient of Variation = 4.88% • Title: Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 20 NSC Cái Bè Variable : CB-CC20NSC LSD value = 4.119 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 46.85 D Mean = 54.49 A Mean = 47.36 CD Mean = 51.84 AB Mean = 54.49 Mean 11 = 51.24 ABC Mean = 47.87 Mean = 50.40 ABCD Mean = 51.84 Mean = 50.04 BCD A BCD AB 96 Mean = 47.12 CD Mean 10 = 49.87 BCD Mean = 48.07 BCD Mean = 48.07 BCD Mean = 50.04 BCD Mean = 47.87 BCD Mean = 50.40 ABCD Mean = 47.36 CD Mean 10 = 49.87 BCD Mean = 47.12 CD Mean 11 = 51.24 Mean = 46.85 D ABC • Title: Chiều cao 30 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-CC30NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 552.142 55.214 Within 44 366.443 8.328 6.630 0.0000 -Total 54 918.584 Coefficient of Variation = 4.53% • Title: Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 30 NSC Cái Bè Variable : CB-CC30NSC LSD value = 4.914 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 60.89 C Mean = 69.34 A Mean = 60.50 C Mean 10 = 68.14 A Mean = 69.34 Mean = 66.82 AB Mean = 61.44 C Mean = 66.46 AB Mean = 61.22 C Mean = 62.25 BC Mean = 60.96 C Mean 11 = 62.08 BC Mean = 62.25 BC Mean = 61.44 C Mean = 66.46 AB Mean = 61.22 C Mean = 66.82 AB Mean = 60.96 C Mean 10 = 68.14 A Mean = 60.89 C Mean 11 = 62.08 Mean = 60.50 C A BC • Title: Chiều cao 40 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-CC40NSC) 97 A N A L Y S I S O F Degrees of Sum of V A R I A N C E Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 604.519 60.452 Within 44 237.932 5.408 11.179 0.0000 -Total 54 842.451 Coefficient of Variation = 3.20% • Title: Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 40 NSC Cái Bè Variable : CB-CC40NSC LSD value = 3.960 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 69.18 D Mean = 79.80 A Mean = 69.28 D Mean = 77.74 AB Mean = 71.20 CD Mean 10 = 74.04 Mean = 72.68 CD Mean = 72.68 CD Mean = 72.54 CD Mean = 72.54 CD Mean = 69.08 D Mean = 72.03 CD Mean = 72.03 CD Mean = 71.20 CD Mean = 77.74 AB Mean 11 = 70.82 CD Mean = 79.80 A Mean = 69.28 D Mean 10 = 74.04 Mean = 69.18 D Mean 11 = 70.82 Mean = 69.08 D BC CD BC • Title: Chiều cao 50 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-CC50NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 550.436 55.044 Within 44 56.293 1.279 43.023 0.0000 -Total 54 606.729 Coefficient of Variation = 1.34% 98 • Title: Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 50 NSC Cái Bè Variable : CB-CC50NSC LSD value = 1.926 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 85.60 Mean = 79.08 Mean = 88.03 Mean = 79.30 Mean = 83.72 Mean = 82.22 Mean = 85.12 Mean = 86.12 Mean = 87.36 Mean 10 = 82.68 Mean 11 = 88.96 Ranked Order CDE Mean 11 = 88.96 A Mean = 88.03 AB Mean = 87.36 ABC Mean = 86.12 EF Mean = 85.60 CDE F Mean = 85.12 DE Mean = 83.72 EF Mean 10 = 82.68 F Mean = 82.22 F Mean = 79.30 G Mean = 79.08 G G AB G DE BCD ABC F A BCD • Title: Chiều cao 60 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-CC60NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 328.336 32.834 Within 44 399.818 9.087 3.613 0.0014 -Total 54 728.154 Coefficient of Variation = 3.20% • Title: Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 60 NSC Cái Bè Variable : CB-CC60NSC LSD value = 5.133 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 91.56 B Mean = 98.78 A Mean = 94.29 AB Mean 11 = 98.12 A Mean = 98.78 A Mean = 96.40 AB Mean = 94.04 AB Mean = 95.24 AB Mean = 96.40 AB Mean = 94.29 AB 99 Mean = 92.12 B Mean = 94.04 AB Mean = 95.24 AB Mean = 92.64 B Mean = 92.36 B Mean = 92.36 B Mean = 92.64 B Mean = 92.12 B Mean 10 = 91.68 B Mean 10 = 91.68 B Mean 11 = 98.12 Mean = 91.56 B A • Title: Chiều cao 70 NSC Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-CC70NSC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 375.802 37.580 Within 44 244.100 5.548 6.774 0.0000 -Total 54 619.902 Coefficient of Variation = 2.39% • Title: Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 70 NSC Cái Bè Variable : CB-CC70NSC LSD value = 4.011 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 93.24 F Mean = 102.6 A Mean = 95.64 EF Mean = 101.8 AB Mean = 102.6 A Mean = 100.9 ABC Mean = 100.9 ABC Mean 11 = 99.96 ABCD Mean = 98.84 ABCDE Mean = 98.84 ABCDE Mean = 97.80 CDE Mean = 98.70 ABCDE Mean = 98.70 ABCDE Mean = 98.16 BCDE Mean = 98.16 BCDE Mean = 97.80 CDE Mean = 101.8 Mean 10 = 96.76 DEF Mean 10 = 96.76 Mean = 95.64 EF Mean 11 = 99.96 Mean = 93.24 F AB DEF ABCD • Title: Tổng số hạt/ bơng Châu Thành Function: ANOVA-1 Variable (CT-TSH) 100 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 5936.621 593.662 Within 44 18410.832 418.428 1.419 0.2039 -Total 54 24347.453 Coefficient of Variation = 21.61% • Title: Số hạt chắc/ Châu Thành Function: ANOVA-1 Variable (CT-HATCHAC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 5947.876 594.788 Within 44 13547.733 307.903 1.932 0.0660 -Total 54 19495.609 Coefficient of Variation = 21.79% • Title: Số hạt lép/ Châu Thành Function: ANOVA-1 Variable (CT-HATLEP) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 686.151 68.615 Within 44 1262.127 28.685 2.392 0.0230 -Total 54 1948.279 Coefficient of Variation = 37.95% • Title: Trắc nghiệm phân hạng số hạt lép/ Châu Thành Variable : CT-HATLEP LSD value = 6.827 Original Order at alpha = 0.050 Ranked Order 101 Mean = 12.27 CD Mean = 21.53 A Mean = 11.73 CD Mean = 19.60 AB Mean = 21.53 A Mean = 16.93 ABC Mean = 19.60 AB Mean = 13.93 BCD Mean = 12.53 CD Mean = 13.47 BCD Mean = 9.864 D Mean 10 = 12.80 BCD Mean = 13.93 BCD Mean = 12.53 CD Mean = 13.47 BCD Mean = 12.27 CD Mean = 16.93 Mean = 11.73 CD Mean 10 = 12.80 BCD Mean 11 = 10.60 CD Mean 11 = 10.60 CD Mean = 9.864 D ABC • Title: Tổng số hạt/ bơng Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-TSH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 16172.672 1617.267 Within 44 15073.743 342.585 4.721 0.0001 -Total 54 31246.415 Coefficient of Variation = 17.61% • Title: Trắc nghiệm phân hạng tổng số hạt/ Cái Bè Variable : CB-TSH LSD value = 31.52 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 77.73 D Mean = 130.7 A Mean = 91.00 CD Mean = 128.1 A Mean = 128.1 A Mean = 123.0 AB Mean = 104.3 ABCD Mean = 113.6 ABC Mean = 113.6 ABC Mean = 113.3 ABC Mean = 130.7 A Mean = 104.3 ABCD Mean = 113.3 ABC Mean 11 = 95.87 BCD Mean = 123.0 AB Mean 10 = 94.33 BCD Mean = 84.20 CD Mean = 91.00 CD Mean 10 = 94.33 BCD Mean = 84.20 CD Mean 11 = 95.87 BCD Mean = 77.73 D 102 • Title: Số hạt chắc/ bơng Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-HATCHAC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 11155.779 1115.578 Within 44 11020.439 250.465 4.454 0.0002 -Total 54 22176.217 Coefficient of Variation = 20.13% • Title: Trắc nghiệm phân hạng số hạt chắc/ Cái Bè Variable : CB-HATCHAC LSD value = 26.95 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 56.33 D Mean = 109.4 A Mean = 72.27 Mean = 109.4 BCD Mean = 96.07 AB Mean = 90.40 ABC Mean = 82.13 Mean = 90.40 ABC Mean = 82.13 BCD Mean = 75.40 BCD Mean = 96.07 AB Mean = 73.20 BCD Mean = 75.40 BCD Mean 10 = 72.60 BCD Mean = 73.20 BCD Mean = 72.27 BCD Mean = 71.13 BCD Mean = 71.13 BCD Mean 10 = 72.60 BCD Mean 11 = 66.00 CD Mean 11 = 66.00 CD Mean = 56.33 D A BCD • Title: Số hạt lép/ Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (CB-HATLEP) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 5657.119 565.712 Within 44 4182.201 95.050 5.952 0.0000 Total 54 9839.320 103 Coefficient of Variation = 36.82% • Title: Trắc nghiệm phân hạng số hạt lép/ Cái Bè Variable : CB-HATLEP LSD value = 16.60 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 21.40 BCD Mean = 49.80 A Mean = 18.73 CD Mean = 37.93 AB Mean = 18.73 CD Mean = 34.67 ABC Mean = 22.13 BCD Mean 11 = 29.87 BC Mean = 23.20 BCD Mean = 23.20 BCD Mean = 34.67 ABC Mean = 22.13 BCD Mean = 37.93 AB Mean 10 = 21.73 BCD Mean = 49.80 A Mean = 21.40 BCD Mean = 13.07 D Mean = 18.73 CD Mean 10 = 21.73 BCD Mean = 18.73 CD Mean 11 = 29.87 BC Mean = 13.07 D • Title: Năng suất lý thuyết Châu Thành Function: ANOVA-1 Variable (NSLT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 124.331 12.433 Within 44 94.553 2.149 5.786 0.0000 -Total 54 218.884 Coefficient of Variation = 19.72% • Title: Trắc nghiệm phân hạng suất lý thuyết Châu Thành Variable : NSLT LSD value = 2.496 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 5.132 D Mean = 9.880 A Mean = 5.950 D Mean = 9.204 AB Mean = 5.610 D Mean 10 = 8.640 ABC Mean = 6.768 BCD Mean = 8.508 ABC 104 Mean = 8.508 ABC Mean = 8.450 Mean = 9.880 A Mean = 6.996 BCD Mean = 6.996 Mean = 6.768 BCD Mean = 9.204 AB Mean 11 = 6.630 CD Mean = 8.450 ABC Mean = 5.950 D Mean 10 = 8.640 ABC Mean = 5.610 D Mean 11 = 6.630 Mean = 5.132 D BCD CD ABC • Title: Năng suất lý thuyết Cái Bè Function: ANOVA-1 Variable (NSLT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square T A B L E F-value Prob -Between 10 52.167 5.217 Within 44 67.100 1.525 3.421 0.0022 -Total 54 119.267 Coefficient of Variation = 21.06% • Title: Trắc nghiệm phân hạng suất lý thuyết Cái Bè Variable : NSLT LSD value = 2.103 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 5.498 B Mean = 7.652 A Mean = 4.990 B Mean = 7.624 A Mean = 7.652 A Mean = 6.456 AB Mean = 6.198 AB Mean = 6.198 AB Mean = 6.456 AB Mean = 5.676 AB Mean = 7.624 A Mean = 5.566 AB Mean = 5.676 AB Mean = 5.498 B Mean = 5.202 B Mean = 5.202 B Mean = 5.566 AB Mean = 4.990 B Mean 10 = 4.678 B Mean 11 = 4.964 B Mean 11 = 4.964 B Mean 10 = 4.678 B
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ GIỐNG LÚA (Oryza sativa) TẠI TIỀN GIANG VỤ XUÂN HÈ 2011 , KHẢO SÁT MỘT SỐ GIỐNG LÚA (Oryza sativa) TẠI TIỀN GIANG VỤ XUÂN HÈ 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay