HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI HUYỆN VĨNH HƯNG, TỈNH LONG AN

70 27 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI HUYỆN VĨNH HƯNG, TỈNH LONG AN Ngành : BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa : 2007 - 2011 Sinh viên thực : NGUYỄN MINH KHẢI Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI HUYỆN VĨNH HƯNG, TỈNH LONG AN Tác giả NGUYỄN MINH KHẢI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn TS TỪ THỊ MỸ THUẬN ThS TRẦN THỊ HỒNG THẮM Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực đề tài này, ngồi nỗ lực thân, nhận động viên, giúp đỡ nhiệt tình q thầy giáo cán nơi thực tập Nay xin tỏ lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học tồn thể q thầy hết lòng giảng dạy suốt thời gian bốn năm qua ghế giảng đường Những ngày tháng không quên ơn! Xin chân thành cảm ơn người thầy - TS Từ Thị Mỹ Thuận ThS Trần Thị Hồng Thắm (cán hướng dẫn) tận tình hướng dẫn giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trung tâm NC & PT Nông Nghiệp Đồng Tháp Mười Công ty TNHH BASF Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực tập tốt nghiệp Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến KS Hồ Thị Châu, anh Thắng chị Liên hết lòng giúp đỡ tơi suốt thời gian thực đề tài quan Cuối cùng, xin cảm ơn ba mẹ người thân gia đình tạo điều kiện vật chất lẫn tinh thần để có thành ngày hơm Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/ 2011 iii TÓM TẮT Nguyễn Minh Khải, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Thời gian báo cáo khóa luận: tháng 08/2011 Đề tài: “Hiệu lực phòng trừ bệnh hại lúa số loại thuốc hóa học huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An” thực từ tháng đến tháng năm 2011 Trung tâm NC & PT Nông nghiệp Đồng Tháp Mười Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm xác định liều lượng phun xịt thích hợp thuốc Allegro 250SC để phòng trừ số bệnh hại lúa đánh giá hiệu kỹ thuật thuốc Allegro 250 SC với thuốc Amista Top 325 SC Nativo 750 WG phòng trị bệnh hại lúa Thí nghiệm thực với loại thuốc (Allegro 250 SC, Amista Top 325 SC Nativo 750 WG), cơng thức (Allegro 0,4 lít/ha, Allegro 0,6 lít/ha, Allegro 0,8 lít/ha, Amista Top, Nativo đối chứng phun nước lã) Thí nghiệm bố trí kiểu Khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) với lần lặp lại Thí nghiệm phun thuốc lần (45 NSS) cho thấy hiệu phòng trừ bệnh đạo ôn lúa tương đương nghiệm thức Allegro 0,6 lít/ha, Allegro 0,8 lít/ha, Amista Top Nativo Nghiệm thức Allegro 0,4 lít/ha có hiệu phòng trừ bệnh thấp Kết tương tự với thí nghiệm phun thuốc lần (58 NSS) phun thuốc lần (75 NSS) Hiệu phòng trừ bệnh đạo ơn cổ bơng lem lép hạt nghiệm thức phun thuốc cho kết cao ngày sau phun Hiệu phòng trừ bệnh cao nghiệm thức Allegro 0,6 lít/ha, Allegro 0,8 lít/ha, Amista Top, Nativo Trong q trình theo dõi thí nghiệm, chúng tơi khơng thấy xuất bệnh khô vằn vàng Thuốc Allegro, thuốc khác thí nghiệm, khơng thể rõ rệt dấu hiệu độc tính lúa iv Hiệu suất thực thu loại thuốc thí nghiệm nghiệm thức Allegro 0,8 lít/ha (5,7 tấn/ha), Allegro 0,6 lít/ha (5,4 tấn/ha), Amista Top (5,3 tấn/ha) Nativo (5,6 tấn/ha) Năng suất thấp nghiệm thức Allegro 0,4 lít/ha (4,7 tấn/ha) nghiệm thức đối chứng (3,6 tấn/ha) Kết thí nghiệm cho thấy thuốc Allegro 250 SC sử dụng với liều lượng 0,6 lít/ha cho hiệu phòng trị bệnh lúa tốt liều lượng cho hiệu kỹ thuật tương đương với thuốc Amista Top 325 SC Nativo 750 WG để phòng trị bệnh đạo ơn lá, đạo ơn cổ bơng lem lép hạt lúa v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Chữ viết tắt ix Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất lúa giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất lúa giới 2.1.2 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 2.2 lược điều kiện tự nhiên huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 2.3 lược bệnh hại lúa 2.3.1 Bệnh đạo ôn hại lúa 2.3.2 Bệnh khô vằn .10 2.3.3 Bệnh vàng (vàng chín sớm) 12 2.3.4 Bệnh lem lép hạt (Biến màu hạt) 13 2.4 lược loại thuốc tham gia thí nghiệm .14 2.4.1 Allegro 250 SC 14 2.4.2 Amista Top 325 SC .15 2.4.3 Nativo 750 WG 16 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 vi 3.2 Vật liệu nghiên cứu .17 3.3 Tình hình thời tiết, khí hậu .17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 18 3.4.2 Phương pháp xử lý thuốc .19 3.4.3 Quy trình canh tác .19 3.4.4 Chỉ tiêu theo dõi phương pháp đánh giá 19 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Ảnh hưởng thuốc Allegro đến bệnh đạo ôn 26 4.1.1 Xử lý thuốc lần (45 NSS) 26 4.1.2 Xử lý thuốc lần (58 NSS) 28 4.1.3 Xử lý thuốc lần (75 NSS) 32 4.2 Ảnh hưởng thuốc Allegro đến bệnh đạo ôn cổ .35 4.3 Ảnh hưởng thuốc Allegro đến bệnh lem lép hạt lúa 38 4.4 Ảnh hưởng thuốc Allegro đến bệnh khô vằn, vàng .39 4.5 Ảnh hưởng độc tính thuốc Allegro lúa 39 4.6 Ảnh hưởng thuốc Allegro đến suất lúa 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 42 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình thời tiết khí hậu 27 Bảng 3.2: Cơng thức thí nghiệm 27 Bảng 4.1: Tỷ lệ bệnh đạo ôn thời điểm trước sau phun thuốc lần (45 NSS) 26 Bảng 4.2: Chỉ số bệnh đạo ôn thời điểm trước sau phun thuốc lần (45 NSS) 27 Bảng 4.3: Hiệu lực thuốc bệnh đạo ôn sau phun lần (45 NSS) .28 Bảng 4.4: Tỷ lệ bệnh đạo ôn thời điểm trước sau phun thuốc lần (58 NSS) 29 Bảng 4.5: Chỉ số bệnh đạo ôn thời điểm trước sau phun thuốc lần (58 NSS) 30 Bảng 4.6: Hiệu lực thuốc bệnh đạo ôn sau phun thuốc lần (58 NSS) .31 Bảng 4.7: Tỷ lệ bệnh đạo ôn thời điểm trước sau phun thuốc lần (75 NSS) 32 Bảng 4.8: Chỉ số bệnh đạo ôn thời điểm trước sau phun thuốc lần (75 NSS) 33 Bảng 4.9: Hiệu lực thuốc bệnh đạo ôn sau phun thuốc lần (75 NSS) .34 Bảng 4.10: Tỷ lệ bệnh đạo ôn cổ thời điểm trước sau phun thuốc lần (75 NSS) 35 Bảng 4.12: Hiệu lực thuốc bệnh đạo ôn cổ sau phun thuốc lần (75 NSS) 37 Bảng 4.13: Ảnh hưởng thuốc Allegro đến bệnh lem lép hạt 38 Bảng 4.14: Ảnh hưởng thuốc Allegro đến suất lúa .39 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Triệu chứng bệnh đạo ơn Hình 2.2: Triệu chứng bệnh đạo ôn cổ Hình Triệu chứng bệnh lem lép hạt 14 Hình Tồn cảnh khu thí nghiệm .18 ix DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CSB: Chỉ số bệnh ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long HLT: Hiệu lực thuốc Ns: Non-significant NSP: Ngày sau phun NSS: Ngày sau sạ NT: Nghiệm thức TGCL: Thời gian cách ly TLB: Tỷ lệ bệnh 46 LSD Error Mean Square = 4.735 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.631 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 18.07 12.61 10.23 12.08 11.23 29.90 Ranked Order B BC C C C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 29.90 18.07 12.61 12.08 11.23 10.23 A B BC C C C Hiệu lực thuốc 3NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 435.82 217.909 1.37 0.3079 NT 1942.03 485.507 3.05 0.0839 Error 1272.46 159.058 Non-additivity 0.03 0.027 0.00 Residual 1272.44 181.777 -Total 14 3650.31 -Grand Mean= 58.173 Grand Sum= Coefficient of Variation= 872.600 Total Count= 15 21.68% Chỉ số bệnh NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 14.74 7.372 2.22 0.1598 NT 1276.85 255.369 76.73 0.0000 Error 10 33.28 3.328 Non-additivity 7.55 7.551 2.64 Residual 25.73 2.859 -Total 17 1324.87 -Grand Mean= 14.282 Grand Sum= 257.070 Total Count= 18 47 Coefficient of Variation= 12.77% LSD Error Mean Square = 3.328 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.721 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 16.00 10.83 8.170 9.380 9.080 32.23 Ranked Order B C C C C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 32.23 16.00 10.83 9.380 9.080 8.170 A B C C C C Hiệu lực thuốc NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.13 1.065 0.05 0.9518 NT 1229.16 307.289 14.36 0.0010 Error 171.17 21.396 Non-additivity 1.50 1.503 0.06 Residual 169.67 24.238 -Total 14 1402.46 -Grand Mean= 66.487 Grand Sum= Coefficient of Variation= 997.300 Total Count= 6.96% LSD Error Mean Square = 21.40 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 12.67 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 49.53 65.93 75.70 69.47 71.80 Ranked Order B A A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 75.70 71.80 69.47 65.93 49.53 A A A A B 15 48 Chỉ số bệnh NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 21.48 10.742 4.54 0.0396 NT 1781.97 356.394 150.51 0.0000 Error 10 23.68 2.368 Non-additivity 3.14 3.144 1.38 Residual 20.53 2.282 -Total 17 1827.13 -Grand Mean= 12.324 Grand Sum= Coefficient of Variation= 221.840 Total Count= 18 12.49% LSD Error Mean Square = 2.368 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.982 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 11.20 7.850 6.370 7.200 7.030 34.30 Ranked Order B BC C C C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 34.30 11.20 7.850 7.200 7.030 6.370 A B BC C C C Hiệu lực thuốc NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 21.08 10.541 0.98 0.4149 NT 391.37 97.842 9.13 0.0045 Error 85.71 10.713 Non-additivity 2.92 2.915 0.25 Residual 82.79 11.827 -Total 14 498.15 -Grand Mean= 76.733 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD 4.27% 1151.000 Total Count= 15 49 Error Mean Square = 10.71 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.967 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 67.03 77.33 82.13 78.57 78.60 B A A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 82.13 78.60 78.57 77.33 67.03 A A A A B Phun lần (58NSS) Chỉ số bệnh trước xử lý Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 37.95 18.976 2.62 0.1212 nt 432.56 86.513 11.97 0.0006 Error 10 72.29 7.229 Non-additivity 4.01 4.006 0.53 Residual 68.28 7.587 -Total 17 542.80 -Grand Mean= 15.656 Grand Sum= Coefficient of Variation= 281.800 Total Count= 17.17% LSD Error Mean Square = 7.229 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.957 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 15.80 14.10 11.93 Ranked Order B B B Mean Mean Mean = = = 26.27 15.80 14.10 A B B 18 50 Mean Mean Mean = = = 13.30 12.53 26.27 B B A Mean Mean Mean = = = 13.30 12.53 11.93 B B B Tỷ lệ bệnh (%) thực tế bệnh đạo ôn sau phun thuốc lần NT L1 51,7 54,0 48,3 44,6 41,4 65,4 3NSP L2 54,7 42,9 27,9 35,9 40,0 55,4 L3 39,8 23,9 32,4 30,1 17,7 60,6 L1 45,2 39,2 37,7 39,6 30,1 63,4 5NSP L2 55,6 32,4 21,6 31,1 28,2 69,4 L3 33,9 26,4 30,1 17,9 21,6 62,7 L1 47,8 44,0 24,1 43,1 37,4 70,3 7NSP L2 41,1 34,6 17,6 20,4 17,6 61,3 L3 34,4 22,2 21,1 14,6 20,2 73,7 5NSP L2 48,2 34,7 27,7 33,9 32,1 56,4 L3 35,6 30,9 33,3 25,0 27,7 55,1 L1 43,7 41,6 29,4 41,0 37,7 57,0 7NSP L2 39,9 36,0 24,8 26,9 24,8 51,5 L3 35,9 28,1 27,3 22,5 26,7 59,1 Giá trị biến đổi phương pháp arcsin NT L1 46,0 47,3 44,0 41,9 40,0 54,0 3NSP L2 47,7 40,9 31,9 36,8 39,2 48,1 L3 39,1 29,3 34,7 33,3 24,9 51,1 L1 42,3 38,8 37,9 39,0 33,3 52,8 Chỉ số bệnh NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 28.73 14.364 6.78 0.0138 nt 1740.70 348.141 164.32 0.0000 Error 10 21.19 2.119 Non-additivity 15.92 15.917 27.18 Residual 5.27 0.586 -Total 17 1790.62 51 Grand Mean= 9.013 Grand Sum= Coefficient of Variation= 162.240 Total Count= 18 16.15% LSD Error Mean Square = 2.119 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.767 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 7.630 5.070 2.730 4.410 3.500 30.73 Ranked Order B BC C BC C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 30.73 7.630 5.070 4.410 3.500 2.730 A B BC BC C C Hiệu lực thuốc 7NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 330.98 165.489 2.57 0.1375 NT 1011.79 252.948 3.93 0.0473 Error 515.39 64.424 Non-additivity 176.56 176.565 3.65 Residual 338.82 48.404 -Total 14 1858.16 -Grand Mean= 71.553 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1073.300 Total Count= 11.22% LSD Error Mean Square = 64.42 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 15.11 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 57.60 67.90 80.50 73.47 78.30 Ranked Order B AB A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 80.50 78.30 73.47 67.90 57.60 A A A AB B 15 52 Phun lần (75 NSS) Chỉ số bệnh trước xử lý Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 24.89 12.444 2.59 0.1244 NT 628.37 125.674 26.11 0.0000 Error 10 48.13 4.813 Non-additivity 2.46 2.462 0.49 Residual 45.67 5.074 -Total 17 701.39 -Grand Mean= 18.194 Grand Sum= Coefficient of Variation= 327.500 Total Count= 18 12.06% LSD Error Mean Square = 4.813 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.677 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 18.50 18.97 13.18 14.53 13.60 30.40 Ranked Order BC B C BC BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 30.40 18.97 18.50 14.53 13.60 13.18 A B BC BC BC C Chỉ số bệnh 7NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 17.06 8.532 1.93 0.1960 NT 2902.81 580.563 131.10 0.0000 Error 10 44.28 4.428 Non-additivity 0.54 0.544 0.11 Residual 43.74 4.860 -Total 17 2964.16 -Grand Mean= 12.600 Grand Sum= Coefficient of Variation= 16.70% 226.800 Total Count= 18 53 LSD Error Mean Square = 4.428 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.445 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 12.10 7.700 4.930 5.860 4.570 40.43 Ranked Order B BC C C C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 40.43 12.10 7.700 5.860 4.930 4.570 A B BC C C C Hiệu lực thuốc 7NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 48.23 24.115 0.45 0.6544 NT 1117.99 279.498 5.18 0.0233 Error 431.30 53.912 Non-additivity 40.76 40.760 0.73 Residual 390.54 55.791 -Total 14 1597.52 -Grand Mean= 67.387 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1010.800 Total Count= 10.90% LSD Error Mean Square = 53.91 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.82 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 50.53 70.00 71.07 70.17 75.17 Ranked Order B A A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 75.17 71.07 70.17 70.00 50.53 A A A A B 15 54 BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG Phun lần (75 NSS) Tỷ lệ bệnh (%) thực tế bệnh đạo ôn cổ trước sau phun thuốc lần NT TP NSP NSP NSP L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 8.0 6.0 7.0 8.0 8.0 12.0 9.0 10.0 14.0 10.0 17.0 14.0 8.0 8.0 6.0 10.0 8.0 7.0 12.0 9.0 8.0 12.0 10.0 9.0 8.0 5.0 6.0 7.0 5.0 9.0 8.0 6.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 7.0 8.0 6.0 10.0 8.0 8.0 8.0 11.0 8.0 7.0 9.0 5.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.0 10.0 7.0 8.0 10.0 11.0 8.0 12.0 12.0 13.0 17.0 17.0 14.0 22.0 20.0 18.0 Giá trị biến đổi phương pháp bậc NT L1 2.8 2.8 2.8 2.7 3.0 3.2 TP L2 2.5 2.8 2.2 2.2 2.2 3.3 L3 2.7 2.5 2.5 2.7 2.7 2.8 L1 2.8 3.2 2.7 2.8 2.7 3.5 NSP L2 2.8 2.8 2.2 2.5 2.8 3.5 L3 3.5 2.7 3.0 3.2 2.8 3.6 L1 3.0 3.5 2.8 2.8 3.0 4.1 NSP L2 3.2 3.0 2.5 2.8 3.0 4.1 L3 3.7 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7 L1 3.2 3.5 2.7 3.3 3.2 4.7 NSP L2 4.1 3.2 2.8 2.8 2.7 4.5 L3 3.7 3.0 2.8 2.7 2.8 4.2 Chỉ số bệnh trước xử lý Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.05 0.027 0.22 0.8083 NT 1.69 0.338 2.70 0.0851 Error 10 1.25 0.125 Non-additivity 0.03 0.031 0.23 Residual 1.22 0.136 -Total 17 3.00 -Grand Mean= 2.211 Grand Sum= Coefficient of Variation= 16.00% Degrees of Sum of 39.800 Total Count= 18 55 Chỉ số bệnh 7NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 5.39 2.694 5.10 0.0297 NT 134.47 26.894 50.95 0.0000 Error 10 5.28 0.528 Non-additivity 0.56 0.557 1.06 Residual 4.72 0.525 -Total 17 145.14 -Grand Mean= 3.872 Grand Sum= Coefficient of Variation= 69.700 Total Count= 18 18.76% LSD Error Mean Square = 0.5280 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.880 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 3.970 2.870 1.800 2.270 2.530 9.800 Ranked Order B BC C BC BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 9.800 3.970 2.870 2.530 2.270 1.800 A B BC BC BC C Hiệu lực thuốc 7NSP Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 758.80 379.400 3.22 0.0943 NT 2130.40 532.600 4.52 0.0335 Error 943.20 117.900 Non-additivity 35.99 35.991 0.28 Residual 907.21 129.601 -Total 14 3832.40 -Grand Mean= 63.800 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD 17.02% 957.000 Total Count= 15 56 Error Mean Square = 117.9 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 20.44 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 41.33 62.00 73.33 72.33 70.00 B A A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 73.33 72.33 70.00 62.00 41.33 A A A A B BỆNH LEM LÉP HẠT Chỉ số bệnh Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 11.51 5.757 3.04 0.0933 NT 1073.35 214.671 113.20 0.0000 Error 10 18.96 1.896 Non-additivity 6.86 6.859 5.10 Residual 12.11 1.345 -Total 17 1103.83 -Grand Mean= 13.695 Grand Sum= Coefficient of Variation= 246.510 Total Count= 10.06% LSD Error Mean Square = 1.896 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.563 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 13.07 9.970 8.670 9.070 10.73 30.67 Ranked Order B BC C C BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 30.67 13.07 10.73 9.970 9.070 8.670 A B BC BC C C 18 57 Hiệu lực thuốc Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.46 1.229 0.08 0.9280 NT 371.26 92.816 5.70 0.0181 Error 130.35 16.294 Non-additivity 7.77 7.768 0.44 Residual 122.58 17.512 -Total 14 504.07 -Grand Mean= 66.393 Grand Sum= Coefficient of Variation= 995.900 Total Count= 15 6.08% LSD Error Mean Square = 16.29 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.600 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 57.53 67.63 71.53 70.30 64.97 Ranked Order B A A A AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 71.53 70.30 67.63 64.97 57.53 A A A AB B NĂNG SUẤT Số bông/m2 Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1768.78 884.389 1.75 0.2238 NT 8702.44 1740.489 3.43 0.0458 Error 10 5067.89 506.789 Non-additivity 760.20 760.200 1.59 Residual 4307.69 478.632 -Total 17 15539.11 -Grand Mean= 499.778 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4.50% 8996.000 Total Count= 18 58 LSD Error Mean Square = 506.8 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 40.96 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 499.0 510.7 520.0 510.7 505.7 452.7 A A A A A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 520.0 510.7 510.7 505.7 499.0 452.7 A A A A A B Số hạt chắc/bông Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 26.61 13.307 2.36 0.1443 NT 607.03 121.407 21.57 0.0000 Error 10 56.29 5.629 Non-additivity 14.88 14.879 3.23 Residual 41.41 4.602 -Total 17 689.94 -Grand Mean= 59.700 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1074.600 Total Count= 3.97% LSD Error Mean Square = 5.629 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.139 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 55.53 62.00 65.01 61.87 64.93 48.80 Ranked Order B A A A A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Năng suất lý thuyết Bảng ANOVA Degrees of Sum of 65.01 64.93 62.00 61.87 55.53 48.80 A A A A B C 18 59 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.19 0.596 2.66 0.1182 nt 21.86 4.372 19.55 0.0001 Error 10 2.24 0.224 Non-additivity 0.92 0.919 6.28 Residual 1.32 0.146 -Total 17 25.28 -Grand Mean= 7.556 Grand Sum= Coefficient of Variation= 136.000 Total Count= 18 6.26% LSD Error Mean Square = 0.2240 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.225 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 6.930 8.070 8.500 8.100 8.370 5.370 B AB A AB A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 8.500 8.370 8.100 8.070 6.930 5.370 A A AB AB B C Năng suất thực thu Bảng ANOVA Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.95 0.474 9.37 0.0051 NT 9.38 1.877 37.12 0.0000 Error 10 0.51 0.051 Non-additivity 0.12 0.121 2.82 Residual 0.38 0.043 -Total 17 10.84 -Grand Mean= 5.072 Grand Sum= Coefficient of Variation= 91.300 4.43% LSD Error Mean Square = 0.05100 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Total Count= 18 60 Least Significant Difference Test LSD value = 0.5844 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 4.670 5.430 5.670 5.430 5.600 3.630 Ranked Order B A A A A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 5.670 5.600 5.430 5.430 4.670 3.630 A A A A B C ... vật chất lẫn tinh thần để có thành ngày hơm Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/ 2011 iii TĨM TẮT Nguyễn Minh Khải, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Thời gian báo cáo khóa luận: tháng 08/2011 Đề tài:... LONG AN Tác giả NGUYỄN MINH KHẢI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn TS TỪ THỊ MỸ THUẬN ThS TRẦN THỊ HỒNG THẮM Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011... tập Nay xin tỏ lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học tồn thể q thầy hết lòng giảng dạy suốt thời gian bốn năm qua ghế
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI HUYỆN VĨNH HƯNG, TỈNH LONG AN , HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI LÚA CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI HUYỆN VĨNH HƯNG, TỈNH LONG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay