ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAECOLEOPTERA) ĐỐI VỚI NHÓM THUỐC THIAMETHOXAM

72 33 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ZYZYYZYZ   KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAE-COLEOPTERA) ĐỐI VỚI NHÓM THUỐC THIAMETHOXAM Chuyên ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Khóa: 2007 – 2011 Họ tên: Nguyễn Lê Ngọc Trâm Tp Hồ Chí Minh 08/2011 i ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAE-COLEOPTERA) ĐỐI VỚI NHÓM THUỐC THIAMETHOXAM Tác giả NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật Giáo viên hướng dẫn TS Trần Tấn Việt KS Nguyễn Hữu Trúc Tp Hồ Chí Minh 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, hệ quy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn: • BGH, Trường Đại học Nơng Lâm, phòng đào tạo, Khoa Nơng học, với quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm tận tình giảng dạy suốt thời gian em học tập trường • Thầy Nguyễn Hữu Trúc thầy Trần Tấn Việt giảng viên trường Đại học Nông Lâm tận tình giảng dạy hướng dẫn tơi suốt q trình thực tập tốt nghiệp • Anh Lê Trung Dũng, gia đình, bạn bè tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu giúp đỡ tơi q trình học tập hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp iii TÓM TẮT Nguyễn Lê Ngọc Trâm – sinh viên Khoa Nông Học - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM - tháng năm 2011- đề tài: “Đánh giá khả chống chịu bọ cánh cụt Paederus fuscipes nhóm thuốc Thiamethoxam” Giáo viên hướng dẫn: KS Nguyễn Hữu Trúc, TS Trần Tấn Việt - Bộ môn Bảo vệ thực vât- Trường Đại Học Nông TP HCM Đề tài thực từ 2/2011 đến 6/2011 Phòng thí nghiệm – Bộ mơn Bảo vệ thực vật – Trường Đại Học Nông Lâm Rầy nâu loài dịch hại gây hại hầu hết vùng trồng lúa nước giới Bọ cánh cụt Paederus fuscipes (Staphylinidae – Coleoptera) ví dụ điển hình cho thiên địch rầy nâu, thức ăn chủ yếu bọ cánh cụt lồi trùng thân mềm, bọ cánh cụt có vai trò hạn chế số lượng rầy nâu ruộng lúa Tuy nhiên, việc phòng trừ rầy nâu chủ yếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Biện pháp quản lý rầy nâu chưa có biện pháp hữu hiệu mặt sinh học đảm bảo an toàn mơi trường người Do để đánh giá việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có ảnh hưởng bọ cánh cụt nên đề tài thực nhằm xác định ảnh hưởng thuốc thiamethoxam đến bọ cánh cụt Paederus fuscipes điều kiện phòng thí nghiệm Khi bọ cánh cụt ăn phải rầy nâu bị nhiễm thuốc thiamethoxam, tỷ lệ chết cao ngày sau phun với tỷ lệ 100% ấu trùng tuổi 1, thành trùng cái, 95% thành trùng đực Điều cho thấy thuốc thiamethoxam độc bọ cánh cụt Tỷ lệ chết bọ cánh cụt qua ngày sau phun cao ăn phải rầy nâu bị nhiễm thuốc Khi bọ cánh cụt bị phun thuốc thiamethoxam trực tiếp lên tỷ lệ chết cao ngày sau phun với ấu trùng tuổi tỷ lệ chết 93% sau ngày 100% sau ngày, với ấu trùng tuổi tỷ lệ chết 100% sau ngày Thành trùng đực tỷ lệ chết 95,5% sau ngày 98,9% sau ngày, thành trùng tỷ lệ chết 90% ngày sau phun Điều cho thấy thuốc thiamethoxam độc bọ cánh cụt, đặc biệt ấu trùng tuổi1, tuổi iv Số lượng bọ cánh cụt chết ăn phải rầy nâu bị nhiễm thuốc thiamethoxam cao so với phun thuốc thiamethoxam trực tiếp lên bọ cánh cụt Điều chứng tỏ thuốc thiamethoxam độc bọ cánh cụt đường vị độc cao đường tiếp xúc v MỤC LỤC Nội dung - Trang TRANG TỰA -i LỜI CẢM TẠ - -ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC -v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG - ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề -1 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu -2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU - 2.1 Đặc điểm dịch hại rầy nâu gây thời gian gần -3 2.1.1 Đặc điểm sinh học, sinh thái rầy nâu -3 2.1.2 Dịch hại rầy nâu gây thời gian gần 2.2 Tầm quan trọng thiên địch -5 2.3 Một số thiên địch rầy nâu 2.3.1 Bọ rùa chấm Harmonia octomaculata -5 2.3.2 Bọ rùa đỏ Micraspis crocea 2.3.3 Nhện Lycosa Pseudoannulata 2.3.4 Nhện lùn Atypena Formosana -6 2.3.5 Nhện chân dài Tetranatha maxillosa -6 2.3.6 Bọ xít nước Microvelia douglasi atrolineata 2.3.7 Bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis -7 2.3.8 Ong ký sinh trứng rầy Gonatocerus spp 2.4 Bọ cánh cụt Paederus fuscipes -7 2.4.1 Nghiên cứu giới vi 2.4.1.1 Đặc điểm phân loại khả ăn mồi -7 2.4.1.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái bọ cánh cụt Paederus fuscipes -9 2.4.1.3 Độc chất thể bọ cánh cụt Paederus spp - 10 2.4.2 Nghiên cứu nước - 10 2.5 Tổng quan hoạt chất trừ rầy Thiamethoxam 11 2.6 Đặc điểm sinh học ngài gạo Corcyra cephalonica Stain 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu - 15 3.1.1 Địa điểm nghiên cứu 15 3.1.2 Thời gian nghiên cứu - 15 3.2 Vật liệu nghiên cứu 15 3.3 Phương pháp nghiên cứu - 15 3.3.1 Phương pháp nhân nuôi rầy nâu - 16 3.3.2 Phương pháp nuôi bọ cánh cụt - 16 3.3.3 Phương pháp thực thí nghiệm - 20 3.3.4 Phương pháp thực thí nghiệm - 21 3.3.5 So sánh số bọ cánh cụt sống hai phương pháp xử lý thuốc 22 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN - 26 4.1 Ảnh hưởng thuốc thiamethoxam lên sức sống bọ cánh cụt Paederus fuscipes xử lý thuốc trực tiếp lên mồi rầy nâu Nilaparvata lugens - 26 4.2 Ảnh hưởng thuốc thiamethoxam lên sức sống bọ cánh cụt Paederus fuscipes bị nhiễm thuốc trực tiếp - 29 4.3 So sánh ảnh hưởng thuốc thiamethoxam lên sức sống bọ cánh cụt Paederus fuscipes xử lý thuốc trực tiếp lên thiên địch (bọ cánh cụt) Paederus fuscipes, xử lý thuốc trực tiếp lên mồi rầy nâu Nilaparvata lugens 33 4.4 So sánh số lương bọ cánh cụt Paederus fuscipes lại thí nghiệm: xử lý thuốc trực tiếp lên thiên địch (bọ cánh cụt) Paederus fuscipes, xử lý thuốc trực tiếp lên mồi rầy nâu Nilaparvata lugens - 35 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận - 38 vii 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIÊỤ THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC - 42 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông lương Quốc Tế) Ha: Hecta NT: nghiệm thức TN: thí nghiệm NSP: ngày sau phun BCC: bọ cánh cụt CTV: cộng tác viên ix DANH SÁCH BẢNG Bảng 4.1 Số bọ cánh cụt sống ăn phải mồi (rầy nâu) bị nhiễm thuốc thiamethoxam 26 Bảng 4.2 Tỷ lệ bọ cánh cụt chết ăn phải mồi (rầy nâu) bị nhiễm thuốc thiamethoxam 28 Bảng 4.3 Số lượng rầy lại sau ngày thí nghiệm 29 Bảng 4.4 Số bọ cánh cụt sống phun thuốc thiamethoxam trực tiếp lên bọ cánh cụt - 29 Bảng 4.5 Tỷ lệ bọ cánh cụt chết phun thuốc thiamethoxam trực tiếp lên bọ cánh cụt - 31 Bảng 4.6 Số lượng rầy lại sau ngày thí nghiệm 32 Bảng 4.7 Hiệu lực thuốc thiamethoxam phun thuốc lên bọ cánh cụt 33 Bảng 4.8 Số lương bọ cánh cụt điều kiện không phun thuốc (đối chứng) theo dõi qua ngày - 35 Bảng 4.9 So sánh số lượng bọ cánh cụt sống ngày sau phun thí nghiệm 35 Bảng 4.10 So sánh số lượng bọ cánh cụt sống nghiệm thức thí nghiệm - 46 47 Phân hạng Error Mean Square = 0.01700 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3572 s_ = 0.07528 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 1.230 1.680 1.950 1.720 B A A A Mean Mean Mean Mean = = = = 1.950 1.720 1.680 1.230 A A A B Bảng ANOVA 3NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1.276 0.425 4.877 0.0325 Within 0.698 0.087 -Total 11 1.974 Coefficient of Variation = 20.92% Phân hạng Error Mean Square = 0.08700 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.5554 s_ = 0.1703 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean = = = Mean 0.8800 B 1.460 A 1.760 A = 1.540 Mean Mean Mean A Ranked Order = = = Mean 1.760 A 1.540 A 1.460 A = 0.8800 B Bảng ANOVA 5NSP A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Squares Square F-value Prob 48 -Between 1.096 0.365 9.714 0.0069 Within 0.263 0.038 -Total 10 1.359 Coefficient of Variation = 20.20% Phân hạng Error Mean Square = 0.03800 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.5341 s_ = 0.1125 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 0.7100 0.7100 0.8100 1.460 B B B A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 1.460 0.8100 0.7100 0.7100 A B B B Bảng ANOVA 7NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.814 0.271 8.240 0.0079 Within 0.263 0.033 -Total 11 1.077 Coefficient of Variation = 19.95% Phân hạng Error Mean Square = 0.03300 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.4977 s_ = 0.1049 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 0.7100 0.7100 0.8800 B B AB Mean Mean Mean Ranked Order = = = 1.340 0.8800 0.7100 A AB B 49 Mean = 1.340 A Mean = 0.7100 B 1.4 Tỷ lệ bọ cánh cụt chết xử lý thuốc trực tiếp lên bọ cánh cụt Bảng ANOVA 1NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 311.932 103.977 2.894 0.1020 Within 287.476 35.935 -Total 11 599.408 Coefficient of Variation = 9.91% Bảng ANOVA 3NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 959.120 319.707 8.522 0.0071 Within 300.127 37.516 -Total 11 1259.247 Coefficient of Variation = 8.92% Phân hạng Error Mean Square = 37.52 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 14.53 s_ = 3.063 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = Mean Ranked Order 83.85 A 66.15 B 61.22 B = 63.44 Mean Mean Mean B = = = Mean 83.85 A 66.15 B 63.44 B = 61.22 Bảng ANOVA 5NSP A N A L Y S I S O F Degrees of V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean B 50 Freedom Squares Square F-value Prob -Between 579.826 193.275 2.589 0.1254 Within 597.156 74.645 -Total 11 1176.982 Coefficient of Variation = 11.00% Bảng ANOVA 7NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 680.067 226.689 8.000 0.0086 Within 226.689 28.336 -Total 11 906.757 Coefficient of Variation = 6.35% Phân hạng Error Mean Square = 28.34 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 12.63 s_ = 2.662 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = Mean 90.00 A 90.00 A 83.85 AB = 71.56 Ranked Order Mean Mean Mean B = = = Mean 90.00 A 90.00 A 83.85 AB = 71.56 B 1.5 So sánh hiệu lực thuốc đối qua NSP Thí nghiệm Bảng ANOVA 1NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 267.130 89.043 3.497 0.0696 Within 203.707 25.463 51 Total 11 470.837 Coefficient of Variation = 8.51% Bảng ANOVA 3NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 810.209 270.070 6.195 0.0176 Within 348.780 43.597 -Total 11 1158.989 Coefficient of Variation = 9.42% Phân hạng Error Mean Square = 43.60 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 10.77 s_ = 3.301 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 83.47 66.83 61.20 68.87 Ranked Order A B B B Mean Mean Mean Mean = = = = 83.47 68.87 66.83 61.20 A B B B Bảng ANOVA 5NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 677.120 225.707 8.000 0.0086 Within 225.707 28.213 -Total 11 902.827 Coefficient of Variation = 6.33% Phân hạng Error Mean Square = 28.21 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = 52 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 12.60 s_ = 2.656 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 90.00 83.87 71.60 A A AB B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 90.00 90.00 83.87 71.60 A A AB B Bảng ANOVA 7NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 381.210 127.070 1.318 0.3345 Within 771.547 96.443 -Total 11 1152.757 Coefficient of Variation = 11.62% Phân tích T TEST 2.1 T Test khác tuổi bọ cánh cụt qua thí nghiệm Bảng T Test tuổi thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : R Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.8 0.6 0.8 SAMPLE TWO: -Variable : K Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1200 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.8543 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: 0.0322 0.1794 1.3933 11 0.5 0.6 0.8 53 Probability of t: 0.1911 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.250 plus or minus 0.395 (-0.145 through 0.645) Bảng T Test tuổi thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : R Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.8 0.9 0.9 SAMPLE TWO: -Variable : K Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 1.3 1.3 1.1 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4741 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.5305 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0221 0.1486 -2.8031 11 0.0172 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.417 plus or minus 0.327 (0.089 through 0.744) Bảng T Test thành trùng đực thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : R Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 1.5 0.8 0.9 SAMPLE TWO: -Variable : K Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.6296 Numerator degrees of freedom: 11 1.8 2.2 1.5 54 Denominator degrees of freedom: Probability: Result: 11 0.1238 Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0960 0.3098 -1.0761 11 0.3049 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.333 plus or minus 0.682 (-0.348 through 1.015) Bảng T Test thành trùng thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : R Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 1.8 2.0 1.4 SAMPLE TWO: -Variable : K Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.1707 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.2144 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0606 0.2462 0.0000 11 1.0000 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.000 plus or minus 0.542 (-0.542 through 0.542) 1.8 0.9 1.0 55 2.2 T Test khác thí nghiệm qua 1,3,5,7NSP Bảng T Test 1NSP thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : R Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.4 0.6 0.8 SAMPLE TWO: -Variable : K Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.8 0.9 1.0 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4819 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.5250 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0808 0.2843 -1.1726 11 0.2657 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.333 plus or minus 0.626 (-0.292 through 0.959) Bảng T Test 3NSP thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : R Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 1.7 0.6 0.8 SAMPLE TWO: -Variable : K Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.3375 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.6379 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis 1.6 0.8 0.9 56 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0676 0.2599 0.3206 11 0.7545 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.083 plus or minus 0.572 (-0.489 through 0.655) Bảng T Test 5NSP thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : R Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.6 0.3 0.5 SAMPLE TWO: -Variable : K Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.7 0.4 0.7 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6000 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.4481 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0372 0.1930 -0.4318 11 0.6742 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.083 plus or minus 0.425 (-0.341 through 0.508) Bảng T Test 7NSP thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : R Cases through 12 Mean: 0.2 SAMPLE TWO: -Variable : K Cases through 12 Mean: 0.3 57 Variance: Standard Deviation: 0.2 0.4 Variance: Standard Deviation: 0.2 0.5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6000 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.4481 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0429 0.2072 -0.8044 11 0.4382 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.167 plus or minus 0.456 (-0.289 through0.623) Phu lục bảng chuyển đổi số lượng bọ cánh cụt thí nghiệm 3.1 Thí nghiệm xử lý thuốc lên mồi (rầy nâu) 3.1.1 Số bọ cánh cụt lại xử lý thuốc lên mồi (rầy nâu) Đơn vị: Nghiệm thức Số bọ cánh cụt lại 1.2247 0.7071 1 1.5811 0.7071 1.5811 1.5811 0.7071 0.7071 1.5811 1.2247 1.2247 0.7071 1.5811 1.5811 1.2247 0.7071 1,2247 1.2247 0.7071 0.7071 1.5811 1.2247 0.7071 0.7071 1.8708 1.2247 1.2247 1.2247 1.8708 1.2247 1.2247 1.2247 1.5811 1.2247 1.2247 0.7071 1.5811 1.2247 0.7071 0.7071 58 1.8708 1.5811 1.2247 1.2247 1.8708 1.5811 1.2247 0.7071 3.1.2 Tỷ lệ bọ cánh cụt chết xử lý thuốc lên mồi Đơn vị: % Nghiệm thức Tỷ lệ bọ cánh cụt chết 3NSP 5NSP 71.6 90.0 1NSP 63.4 7NSP 90.0 63.4 63.4 90.0 90.0 63.4 71.6 71.6 90.0 56.8 63.4 71.6 90.0 71.6 71.6 90.0 90.0 63.4 71.6 90.0 90.0 56.8 63.4 71.6 71.6 50.8 56.8 71.6 90.0 63.4 71.6 71.6 90.0 63.4 71.6 90.0 90.0 56.8 63.4 71.6 71.6 50.8 56.8 71.6 90.0 Số lượng rầy lại 3NSP 5NSP 23 22 23 22 10 0 24 22 23 23 13 8 24 21 27 27 15 12 7NSP 2 22 23 6 20 27 11 3.1.3 Số lượng rầy lại sau NSP Đơn vị: Nghiệm thức 4 1NSP 29 24 26 11 30 25 22 19 35 29 16 59 17 0 3.2 Thí nghiệm xử lý thuốc lên bọ cánh cụt 3.2.1 Số bọ cánh cụt lại xử lý thuốc trực tiếp lên bọ cánh cụt Đơn vị: 1NSP 1.2247 Số bọ cánh cụt lại 3NSP 5NSP 0.7071 0.7071 1.8708 1.5811 1.2247 0.7071 1.8708 2.1213 1.8708 1.8708 1.8708 1.5811 1.2247 1.2247 1.5811 0.7071 0.7071 0.7071 1.8708 1.2247 1.2247 0.7071 2.1213 1.5811 0.7071 0.7071 1.8708 1.5811 1.2247 1.2247 1.5811 1.2247 0.7071 0.7071 1.5811 1.5811 0.7071 0.7071 1.8708 1.5811 1.2247 0.7071 2.1213 1.5811 1.2247 1.2247 Nghiệm thức 7NSP 0.7071 3.2.2 Tỷ lệ bọ cánh cụt chết phun thuốc trực tiếp lên bọ cánh cụt Đơn vị: % Nghiệm thức Tỷ lệ bọ cánh cụt chết 3NSP 5NSP 90.0 90.0 1NSP 71.6 7NSP 90.0 56.8 63.4 71.6 90.0 50.8 56.8 63.4 71.6 63.4 63.4 71.6 71.6 63.4 90.0 90.0 90.0 56.8 71.6 71.6 90.0 50.8 63.4 90.0 90.0 60 63.4 63.4 71.6 71.6 71.6 71.6 90.0 90.0 63.4 63.4 90.0 90.0 63.4 63.4 71.6 90.0 50.8 63.4 71.6 71.6 Số lượng rầy lại 3NSP 5NSP 45 45 37 24 23 15 18 10 47 47 38 29 20 10 46 44 36 24 24 12 22 15 7NSP 45 24 47 29 10 44 24 12 3.2.3 Số lượng rầy lại sau NSP Đơn vị: NT 4 1NSP 48 43 33 30 48 44 25 17 49 41 35 23 Bảng chuyển đổi hiệu lực thuốc bọ cánh cụt phun thuốc trực tiếp lên bọ cánh cụt Đơn vị: % Nghiệm thức Hiệu lực (%) 3NSP 5NSP 90.0 90.0 1NSP 71.6 7NSP 90.0 56.8 63.4 90.0 90.0 50.8 56.8 71.6 61.8 63.4 71.6 71.6 71.6 63.4 90.0 90.0 90.0 56.8 67.8 90.0 90.0 50.8 63.4 90.0 90.0 61 63.4 71.6 71.6 90.0 63.4 70.4 90.0 90.0 63.4 69.3 90.0 90.0 56.8 63.4 90.0 90.0 50.8 63.4 71.6 70.4 Số lương bọ cánh cụt đối chứng (phun nước lã) theo dõi qua ngày Đơn vị: NT 4 1NSP 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Tỷ lệ Bọ cánh cụt chết 3NSP 5NSP 10 10 10 10 10 8 7 10 10 10 8 10 10 10 7NSP 10 7 9 ...i ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAE-COLEOPTERA) ĐỐI VỚI NHÓM THUỐC THIAMETHOXAM Tác giả NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM Khóa luận đệ trình để đáp... dịch hại gây hại hầu hết vùng trồng lúa nước giới Bọ cánh cụt Paederus fuscipes (Staphylinidae – Coleoptera) ví dụ điển hình cho thiên địch rầy nâu, thức ăn chủ yếu bọ cánh cụt lồi trùng thân mềm,... quan trọng sâu hại lúa cánh cứng bắt mồi ăn thịt Bọ cánh cụt Paederus fuscipes (Staphylinidae-Coleoptera) có khả thích ứng cao với điều kiện mơi trường nên xuất vùng trồng lúa nhiệt đới Thức ăn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAECOLEOPTERA) ĐỐI VỚI NHÓM THUỐC THIAMETHOXAM , ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAECOLEOPTERA) ĐỐI VỚI NHÓM THUỐC THIAMETHOXAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay