KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA 5 GIỐNG CÀ CHUA TRỒNG TẠI XÃ KAĐÔ – HUYỆN ĐƠN DƯƠNG – TỈNH LÂM ĐỒNG

89 16 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:06

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CHUA TRỒNG TẠI KAĐÔ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả NGUYỄN HỒNG THẢO TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu đề tài cấp kỹ ngành Nông Học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Phạm Thị Minh Tâm KS Lê Thị Thu Hằng Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011   i LỜI CẢM TẠ Con thành kính cám ơn cơng dạy dỗ ba mẹ, anh chị, cô chú, tất q thầy Tơi xin gởi lòng biết ơn sâu sắc đến; • Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh • Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học quý thầy cô Khoa Nông học hỗ trợ, tận tình giảng dạy cho tơi suốt trình học tập thực đề tài • TS Phạm Thị Minh Tâm, trưởng môn Cây Lương Thực- Rau- Hoa- Quả, khoa Nông Học, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh KS Lê Thị Thu Hằng, cán nghiên cứu Viện khoa học kỹ thuật nơng nghiệp Miền Nam hưóng dẫn tơi hồn thành luận văn • Cơng ty giống ChiaTai, công ty giống Takki giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi thời gian làm đề tài • Cám ơn tất bạn bè lớp nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian tơi học tập trường Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 NGUYỄN HOÀNG THẢO TRANG   ii TĨM TẮT   NGUYỄN HỒNG THẢO TRANG, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Đề tài “KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CHUA TRỒNG TẠI KAĐÔ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG” Giảng viên hướng dẫn chính: TS Phạm Thị Minh Tâm Thí nghiệm tiến hành Kađơ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, từ tháng đến tháng năm 2011 Nhằm chọn giống chuatriển vọng cho suất, chất lượng cao, thích nghi với điều kiện tự nhiên địa phương Xác định mức độ nhiễm loại sâu, bệnh hại để có sở khuyến cáo mở rộng diện tích trồng tương lai Lâm Đồng Thí nghiệm gồm giống: Anna, 1826, 3126, 3141, I66 Trong giống Anna chọn giống đối chứng Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, yếu tố, lần lặp lại với nghiệm thức (5 giống) Các tiêu theo dõi: sinh trưởng, phát triển, tỷ lệ sâu bệnh hại Đánh giá suất yếu tố cấu thành suất, hiệu kinh tế, chất lượng giống chua thí nghiệm Kết đạt được: sinh trưởng, giống có khả sinh trưởng tốt Giống I66 có khả tăng trưởng mạnh Về phát dục: giống I66 giống Anna (ĐC) có thời gian phát dục thời gian bắt đầu thu hoạch sớm nhất, muộn giống 3141 Tình hình sâu bệnh hại: giống chua thí nghiệm có mức độ sâu bệnh hại trung bình thấp, đặc biệt, giống 1826 kháng bệnh đốm nâu Giống 3126 bị nứt giai đoạn chín, làm giảm suất giá trị thương phẩm Năng suất giống chua thí nghiệm cao, đạt 60 tấn/ha, giống I66 có suất thực tế (77,93 tấn/ha) suất lý thuyết (82,67 tấn/ha), suất thương phẩm (66,43 tấn/ha) cao Giống Anna (ĐC) có suất thực tế (60,49 tấn/ha) suất lý thuyết (66,22 tấn/ha), suất thương phẩm (50,21 tấn/ha) thấp Các giống   iii chua thí nghiệm cho chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu chế biến ăn tươi Ngồi ra, giống có độ cứng khả bảo quản lâu sau thu hoạch (9 ngày), không khác biệt so với giống Anna (ĐC), nhiên giống 1826 có độ cứng khả bảo quản thấp (6 ngày) Hiệu kinh tế: giống I66 mang lại hiệu kinh tế cao nhất, lợi nhuận đạt 87.199.000 đồng/ha, thấp giống Anna (ĐC), lợi nhuận đạt 46.649.000 đồng/ha Giốngtriển vọng giống I66, thứ hai giống 3141với nhiều đặc điểm bật như: tăng trưởng mạnh, suất cao, chất lượng tốt, hiệu kinh tế cao       iv MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ x DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT xi Chương GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục tiêu: 1.3 Yêu cầu: Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng chua 2.2 Đặc tính thực vật học 2.2.1 Rễ 2.2.2 Thân 2.2.3 Lá 2.2.4 Hoa 2.2.5 Trái 2.2.6 Hạt 2.3 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh chua 2.3.1 Nhiệt độ 2.3.2 Ánh sáng 2.3.3 Ẩm độ 2.3.4 Đất 2.3.5 Nước 2.3.6 Chất dinh dưỡng 2.4 Một số sâu bệnh hại cách phòng trừ 2.4.1 Bệnh hại   v 2.4.2 Sâu hại 2.5 Tình hình sản xuất, nghiên cứu giới Việt Nam 2.5.1 Thế giới 2.5.2 Việt Nam 13 2.6 Điều kiện địa lý, khí hậu, đất đai nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng 14 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.1 Phương tiện thí nghiệm 17 3.1.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 17 3.1.2 Vật liệu thí nghiệm 17 3.1.3 Dụng cụ thí nghiệm 18 3.2 Điều kiện thí nghiệm Đơn Dương 18 3.3 Phương pháp thí nghiệm 19 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 19 3.3.2 Các nghiệm thức thí nghiệm 20 3.3.3 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 20 3.3.4 Quy mơ thí nghiệm 20 3.4 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi theo 21 3.4.1 Các tiêu sinh trưởng 21 3.4.2 Các tiêu phát dục 21 3.4.2.1 Thời gian phát dục 21 3.4.2.2 Tỷ lệ đậu 21 3.4.3 Các tiêu sâu bệnh hại 22 3.4.4 Các yếu tố cấu thành suất suất 22 3.4.5 Chỉ tiêu chất lượng 22 3.4.5.1 Màu chín 23 3.4.5.2 Độ cứng 23 3.4.5.3 Cấu trúc 23 3.4.5.4 Tỉ lệ thịt 24 3.4.5.5 Độ Brix 24 3.4.5.6 Khả bảo quản nhiệt độ thường tai Đơn Dương 24 3.5 Quy trình kỹ thuật 24   vi 3.5.1 Giống 24 3.5.2 Chuẩn bị đất 25 3.5.3 Phân bón cách bón phân 26 3.5.4 Trồng chăm sóc 27 3.5.5 Phòng trừ sâu bệnh hại 28 3.5.6 Thu hoạch 30 3.6 Xử lý số liệu 30 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 31 4.1 Các tiêu sinh trưởng giống làm thí nghiệm 31 4.1.1 Chỉ tiêu chiều cao 31 4.1.2 Chỉ tiêu khả thân giống 33 4.2 Các tiêu phát dục năm giống chua thí nghiệm 36 4.2.1 Thời gian phát dục 36 4.2.2 Tỷ lệ đậu giống chua thí nghiệm 37 4.3 Sâu bệnh hại giống chua thí nghiệm 38 4.3.1 Chỉ tiêu loại sâu hại giống chua thí nghiệm 38 4.3.1.1 Ruồi đục 38 4.3.1.2 Bọ phấn trắng 39 4.3.1.2 Sâu xanh đục trái 39 4.3.2 Bệnh hại chua 39 4.3.2.1 Bệnh đốm nâu 39 4.3.2.2 Bệnh xoăn chua 40 4.3.2.3 Bệnh nứt sinh 40 4.4 Các yếu tố cấu thành suất suất 40 4.5 Chất lượng 42 4.5.1 Màu chín 42 4.5.2 Độ cứng 43 4.5.3 Cấu trúc 44 4.5.4 Tỷ lệ thịt 45 4.5.6 Độ Brix Error! Bookmark not defined 4.5.7 Khả bảo quản nhiệt độ thường Đơn Dương 45   vii 4.6 So sánh, đánh giá hiệu kinh tế giống chua thí nghiệm 46 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52                                                 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Nội dung Trang Bảng 2.1: Diện tích chua giới số nước từ 2006 2009 10 Bảng 2.2: Năng suất TB chua TG số nước từ năm 2006 2011 11 Bảng 2.3: Sản lượng chua giới số nước từ 2005 2009 12 Bảng 3.1: Giới thiệu giống thí nghiệm 17 Bảng 3.2: Kết phân tích đất khu thí nghiệm 18 Bảng 3.3: Thời tiết thời gian làm thí nghiệm 19 Bảng 4.1: Khả tăng trưởng chiều cao giống chua thí nghiệm 31 Bảng 4.2: Khả thân giống 34 Bảng 4.3: Thời gian phát dục giống chua thí nghiệm 36 Bảng 4.4: Tỷ lệ đậu giống chua thí nghiệm 37 Bảng 4.5: Tỷ lệ sâu hại giống chua thí nghiệm 38 Bảng 4.6: Tỷ lệ bệnh hại giống chua thí nghiệm 39 Bảng 4.7: Các yếu tố cấu thành suất suất 41 Bảng 4.8: Đánh giá màu chín 43 Bảng 4.9: Đánh giá độ cứng 44 Bảng 4.10: Cấu trúc giống chua thí nghiệm 44 Bảng 4.11: Tỷ lệ thịt trung bình giống chua thí nghiệm 45 Bảng 4.12: độ Brix giống chua thí nghiệm Error! Bookmark not defined Bảng 4.13: Sự chuyển biến độ cứng 45 Bảng 4.14: Sự chuyển biến độ bóng 46 Bảng 4.15: Sơ tính tốn chi phí đầu tư nghiệm thức thí nghiệm 47 Bảng 4.16: Hiệu kinh tế nghiệm thức thí nghiệm 49   ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Nội dung Trang Đồ thị 4.1: Tốc độ tăng trưởng chiều cao năm giống chua thí nghiệm 32 Đồ thị 4.2: Tốc độ thân giống chua thí nghiệm 35 DANH SÁCH CÁC HÌNH Nội dung Trang Hình 1: Cây trồng vườn ươm 54 Hình 2: Chuẩn bị đất trồng thí nghiệm 54 Hình 3: Các giống chua thí nghiệm 55 Hình 4: Tạo hình thân chua 59 Hình 5: Giai đoạn ni 56 Hình 6: Chùm giống chua thí nghiệm 57 Hình 7: Đánh giá chất lượng giống chua thí nghiệm 59 Hình 8: Sâu bệnh hại chua thí nghiệm 61     x                                  B                                   B        39.347      3    Anna                                   B                                   B        39.267      3    3126                                   B                                   B        38.913      3    1826                                          The ANOVA Procedure    Dependent Variable: Chieu cao cay 42 NST                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        6     1277.770667      212.961778      35.52     F          k                            2       11.717333        5.858667       0.98    0.4172        t                            4     1266.053333      316.513333      52.79     F             Model                        6     2435.914667      405.985778      11.71    0.0014             Error                        8      277.402667       34.675333             Corrected Total             14     2713.317333                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean      64                           0.897763      4.062582      5.888577      144.9467             Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2       41.877333       20.938667       0.60    0.5698           T                            4     2394.037333      598.509333      17.26    0.0005    CCC 56 NST             09:06 Thursday, July 14, 2011   3                                             The ANOVA Procedure                                             t Tests (LSD) for Y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square            34.67533                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference   16.133                          Means with the same letter are not significantly different.                               t Grouping          Mean      N    T                                        A       169.800      3    I66                                        B       141.067      3    3141                                      B                                      B       140.400      3    3126                                      B                                      B       138.933      3    1826                                      B                                      B       134.533      3    Anna                                        The ANOVA Procedure    Dependent Variable: Chieu cao cay 70 NST                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        6     2724.853333      454.142222      24.33    0.0001          Error                        8      149.322667       18.665333          Corrected Total             14     2874.176000                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.948047      2.471025      4.320339      174.8400            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2       30.384000       15.192000       0.81    0.4767        T                            4     2694.469333      673.617333      36.09     F        Model                        6      1.77066667      0.29511111       4.38    0.0294        Error                        8      0.53866667      0.06733333        Corrected Total             14      2.30933333                         R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                         0.766744      4.781695      0.259487      5.426667        Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F        k                            2      0.26133333      0.13066667       1.94    0.2056        t                            4      1.50933333      0.37733333       5.60    0.0189  SO LA O NST           16:43 Thursday, May 25, 2011   3                                        The ANOVA Procedure                                        t Tests (LSD) for y    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                               Alpha                            0.05                               Error Degrees of Freedom            8                               Error Mean Square            0.067333                               Critical Value of t           2.30600                               Least Significant Difference   0.4886                    Means with the same letter are not significantly different.                            t Grouping          Mean      N    t                                     A        5.8000      3    3141                                     A                                B    A        5.6667      3    3126                                B    A                                B    A        5.5333      3    I66    66                               B                                B    C        5.2000      3    1826                                     C                                     C        4.9333      3    Anna                                       The Procedure  Dependent Variable: So la 14 NST                                             Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F        Model                        6      0.63466667      0.10577778       0.51    0.7861        Error                        8      1.65866667      0.20733333        Corrected Total             14      2.29333333                         R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                         0.276744      6.266129      0.455339      7.266667        Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F        k                            2      0.02133333      0.01066667       0.05    0.9502        t                            4      0.61333333      0.15333333       0.74    0.5908                                        The ANOVA Procedure  Dependent Variable: So la 28 NST                                                Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F        Model                        6      5.00800000      0.83466667      19.56    0.0002        Error                        8      0.34133333      0.04266667        Corrected Total             14      5.34933333                         R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                         0.936191      2.354397      0.206559      8.773333        Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F        k                            2      0.16533333      0.08266667       1.94    0.2060        t                            4      4.84266667      1.21066667      28.38     F        Model                        6      5.44533333      0.90755556       1.63    0.2561        Error                        8      4.46400000      0.55800000        Corrected Total             14      9.90933333                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                         0.549516      4.400986      0.746994      16.97333        Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F        k                            2      0.54933333      0.27466667       0.49    0.6286        t                            4      4.89600000      1.22400000       2.19    0.1600  SO LA 42 NST          17:41 Thursday, May 25, 2011   3                                        The ANOVA Procedure                                        t Tests (LSD) for y    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                              Alpha                            0.05                               Error Degrees of Freedom            8                               Error Mean Square               0.558                               Critical Value of t           2.30600                               Least Significant Difference   1.4065                    Means with the same letter are not significantly different.    68                           t Grouping          Mean      N    t                                     A       17.7333      3    I66                                     A                                B    A       17.2000      3    3141                                B    A                                B    A       17.1333      3    3126                                B    A                                B    A       16.8000      3    Anna                                B                                B            16.0000      3    1826                                        The Procedure  Dependent Variable: So la 56 NST                                                Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F        Model                        6      9.19466667      1.53244444       2.10    0.1630        Error                        8      5.82933333      0.72866667        Corrected Total             14     15.02400000                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                         0.611999      4.003845      0.853620      21.32000        Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F        k                            2      5.82400000      2.91200000       4.00    0.0626        t                            4      3.37066667      0.84266667       1.16    0.3974                                        The ANOVA Procedure  Dependent Variable: So la 70 NST                                                Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F        Model                        6     14.41600000      2.40266667       2.08    0.1667        Error                        8      9.24800000      1.15600000        Corrected Total             14     23.66400000                         R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                         0.609195      4.246344      1.075174      25.32000        Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F        K                            2      1.87200000      0.93600000       0.81    0.4784        T                            4     12.54400000      3.13600000       2.71    0.1071  SO LA 70 NST           15:48 Thursday, July 1, 2011   3    69                                       The ANOVA Procedure                                        t Tests (LSD) for Y    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom            8                               Error Mean Square               1.156                               Critical Value of t           3.35539                               Least Significant Difference   2.9456                     Means with the same letter are not significantly different.                          t Grouping          Mean      N    T                                   A       26.8000      3    I66                                   A                                   A       25.7333      3    3141                                   A                                   A       25.3333      3    1826                                   A                                   A       24.4000      3    3126                                   A                                   A       24.3333      3    Anna  Thời gian phát dục                                       The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NGAY RA NU                                                Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        6     63.20000000     10.53333333      14.70    0.0006          Error                        8      5.73333333      0.71666667          Corrected Total             14     68.93333333                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.916828      3.980698      0.846562      21.26667          Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2      0.93333333      0.46666667       0.65    0.5470        T                            4     62.26666667     15.56666667      21.72    0.0002  NGAY RA NU           13:55 Thursday, July 4, 2011   3                                          The ANOVA Procedure                                        t Tests (LSD) for Y    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom            8                               Error Mean Square            0.716667                               Critical Value of t           3.35539    70                              Least Significant Difference   2.3193                      Means with the same letter are not significantly different.                              t Grouping          Mean      N    T                                       A       24.0000      3    3141                                     A                                B    A       23.0000      3    1826                                B                                B    C       21.0000      3    3126                                     C                                D    C       20.0000      3    Anna                                D                                D            18.3333      3    I66                                        The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NGAY RA HOA                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        6     31.20000000      5.20000000       6.78    0.0083          Error                        8      6.13333333      0.76666667          Corrected Total             14     37.33333333                         R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.835714      3.325044      0.875595      26.33333            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2      6.53333333      3.26666667       4.26    0.0550        T                            4     24.66666667      6.16666667       8.04    0.0066  THOI GIAN RA HOA        14:00 Thursday, July 4, 2011   3                                          The ANOVA Procedure                                          t Tests (LSD) for Y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                                   Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom            8                               Error Mean Square            0.766667                               Critical Value of t           3.35539                               Least Significant Difference   2.3988                      Means with the same letter are not significantly different.                              t Grouping          Mean      N    T                                       A       27.6667      3    3141                                     A                                     A       27.0000      3    3126                                     A                                     A       27.0000      3    1826                                     A                                B    A       26.0000      3    Anna                                B                                B            24.0000      3    I66                                                                                  The ANOVA Procedure  Dependent Variable: NGAY RA QUA                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F      71       Model                        6     49.46666667      8.24444444       8.38    0.0042          Error                        8      7.86666667      0.98333333          Corrected Total             14     57.33333333                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.862791      2.632650      0.991632      37.66667            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2      2.13333333      1.06666667       1.08    0.3830        T                            4     47.33333333     11.83333333      12.03    0.0018  THOI GIAN RA QUA        14:12 Thursday, July 4, 2011   3                                          The ANOVA Procedure                                          t Tests (LSD) for Y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                               Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom            8                               Error Mean Square            0.983333                               Critical Value of t           3.35539                               Least Significant Difference   2.7167                      Means with the same letter are not significantly different.                              t Grouping          Mean      N    T                                       A       40.3333      3    3141                                     A                                B    A       38.6667      3    1826                                B                                B    C       37.3333      3    3126                                B    C                                B    C       37.0000      3    Anna                                     C                                     C       35.0000      3    I66                                        The ANOVA Procedure    Dependent Variable: THOI GIAN QUA BAT DAU CHIN                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        6     13.06666667      2.17777778       2.97    0.0786          Error                        8      5.86666667      0.73333333          Corrected Total             14     18.93333333                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.690141      1.083072      0.856349      79.06667          Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2      0.13333333      0.06666667       0.09    0.9140        T                            4     12.93333333      3.23333333       4.41    0.0356  THOI GIAN QUA BAT DAU CHIN   14:41 Thursday, July 4, 2011   3                                          The ANOVA Procedure                                          t Tests (LSD) for Y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                                 Alpha                            0.05    72                              Error Degrees of Freedom            8                               Error Mean Square            0.733333                               Critical Value of t           2.30600                               Least Significant Difference   1.6124                      Means with the same letter are not significantly different.                              t Grouping          Mean      N    T                                       A       80.6667      3    3141                                     A                                B    A       79.3333      3    3126                                B                                B            79.0000      3    1826                                B                                B            78.3333      3    I66                                B                                B            78.0000      3    Anna  Năng suất yếu tố cấu thành suất                                       The ANOVA Procedure    Dependent Variable: SO QUA TREN CAY                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        6      98.5493333      16.4248889       6.16    0.0111          Error                        8      21.3280000       2.6660000          Corrected Total             14     119.8773333                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.822085      4.593367      1.632789      35.54667          Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2     15.84533333      7.92266667       2.97    0.1084        T                            4     82.70400000     20.67600000       7.76    0.0074  SO QUA TREN CAY         16:24 Thursday, July 4, 2011   3                                          The ANOVA Procedure                                          t Tests (LSD) for Y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                                   Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom            8                               Error Mean Square               2.666                               Critical Value of t           3.35539                               Least Significant Difference   4.4733                        Means with the same letter are not significantly different.                                t Grouping          Mean      N    T                                       A        37.867      3    I66                                     A                                     A        37.600      3    1826                                     A                                B    A        36.867      3    3141                                B                                B             32.800      3    3126                                B                                B             32.600      3    Anna    73                                       The  Procedure    Dependent Variable: TRONG LUONG QUA TRUNG BINH                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        6     403.9972667      67.3328778       1.15    0.4135          Error                        8     466.7889067      58.3486133          Corrected Total             14     870.7861733                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.463945      8.273956      7.638626      92.32133            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2     164.0832933      82.0416467       1.41    0.2997        T                            4     239.9139733      59.9784933       1.03    0.4488                             The ANOVA Procedure    Dependent Variable: TRONG LUONG QUA TREN CAY                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        6      0.97961333      0.16326889       5.77    0.0135          Error                        8      0.22656000      0.02832000          Corrected Total             14      1.20617333                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.812166      5.144247      0.168285      3.271333          Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2      0.01637333      0.00818667       0.29    0.7565        T                            4      0.96324000      0.24081000       8.50    0.0056  TRONG LUONG QUA TREN CAY    16:26 Thursday, July 4, 2011   3                                          The ANOVA Procedure                                          t Tests (LSD) for Y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                                   Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom            8                               Error Mean Square             0.02832                               Critical Value of t           3.35539                               Least Significant Difference    0.461                        Means with the same letter are not significantly different.                                t Grouping          Mean      N    T                                       A        3.7233      3    I66                                     A                                B    A        3.3000      3    3141                                B                                B             3.2600      3    1826                                B                                B             3.0900      3    3126    74                               B                                B             2.9833      3    Anna                                                The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NANG SUAT O THI NGHIEM                                                    Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        6     3212.435667      535.405944      26.26    0.0014          Error                        8      163.085333       20.385667          Corrected Total             14     3375.521000                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.951686      6.498167      4.366768      67.20000            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2        1.813000        0.906500       0.04    0.9567        T                            4     3210.622667      802.655667      39.37     F          Model                        6     483.7016800      80.6169467       5.76    0.0135          Error                        8     111.9846533      13.9980817          Corrected Total             14     595.6863333                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean    75                          0.812007      5.146592      3.741401      72.69667          Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2       8.0898133       4.0449067       0.29    0.7565        T                            4     475.6118667     118.9029667       8.49    0.0056  NANG SUAT LY THUYET       16:32 Thursday, July 4, 2011   3                                          The ANOVA Procedure                                          t Tests (LSD) for Y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                                 Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom            8                               Error Mean Square            13.99808                               Critical Value of t           3.35539                               Least Significant Difference    10.25                      Means with the same letter are not significantly different.                              t Grouping          Mean      N    T                                       A        82.740      3    I66                                     A                                B    A        73.333      3    3141                                B                                B             72.447      3    1826                                B                                B             68.667      3    3126                                B                                B             66.297      3    Anna                                           The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NANG SUAT THUC TE                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        6     642.2506667     107.0417778       5.61    0.0014             Error                        8     152.5493333      19.0686667             Corrected Total             14     794.8000000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                              0.808066      6.498167      4.366768      67.20000             Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2     127.7440000      63.8720000       3.35    0.0877           T                            4     514.5066667     128.6266667       6.75    0.0012  NANG SUAT THUC TE            00:35 Friday, July 15, 2011  24                                             The ANOVA Procedure                                             t Tests (LSD) for Y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                            0.01                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square            19.06867                                  Critical Value of t           3.35539                                  Least Significant Difference   11.963                         Means with the same letter are not significantly different.      76                              t Grouping          Mean      N    T                                          A        77.933      3    I66                                        A                                   B    A        67.800      3    3141                                   B                                   B             65.000      3    1826                                   B                                   B             64.800      3    3126                                   B                                   B             60.467      3    Anna  The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NANG SUAT THUONG PHAM                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        6     432.1846817      72.0307803       4.27    0.0316             Error                        8     134.9898619      16.8737327             Corrected Total             14     567.1745436                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                              0.761996      7.208452      4.107765      56.98540               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2       8.2440988       4.1220494       0.24    0.7889           T                            4     423.9405829     105.9851457       6.28    0.0137  NANG SUAT THUONG PHAM       10:00 Thursday, August 1, 2011  12                                             The ANOVA Procedure                                             t Tests (LSD) for Y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                            0.05                                  Error Degrees of Freedom            8                                  Error Mean Square            16.87373                                  Critical Value of t           2.30600                                  Least Significant Difference   7.7343                            Means with the same letter are not significantly different.                                 t Grouping          Mean      N    T                                        A        66.443      3    I66                                        B        57.630      3    3141                                      B                                      B        55.583      3    1826                                      B                                      B        55.047      3    3126                                      B                                      B        50.224      3    Anna    Tỷ lệ đậu                                          The Procedure    Dependent Variable: SO HOA TREN CHUM    77                                                    Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        6      3.04933333      0.50822222       1.04    0.4662             Error                        8      3.91466667      0.48933333             Corrected Total             14      6.96400000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                              0.437871      8.657471      0.699524      8.080000               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2      0.91200000      0.45600000       0.93    0.4327           T                            4      2.13733333      0.53433333       1.09    0.4224                                              The Procedure  Dependent Variable: SO QUA TREN CHUM                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        6      2.55466667      0.42577778       3.64    0.0478          Error                        8      0.93466667      0.11683333          Corrected Total             14      3.48933333                           R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.732136      4.948971      0.341809      6.906667          Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          K                            2      0.98533333      0.49266667       4.22    0.0562        T                            4      1.56933333      0.39233333       3.36    0.0681                                             The Procedure    Dependent Variable: TY LE DAU QUA                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        6      0.03738667      0.00623111       0.79    0.6022             Error                        8      0.06310667      0.00788833             Corrected Total             14      0.10049333                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                              0.372031      10.33549      0.088816      0.859333             Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2      0.00409333      0.00204667       0.26    0.7777           T                            4      0.03329333      0.00832333       1.06    0.4374    78 ... gian tơi học tập trường Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 NGUYỄN HOÀNG THẢO TRANG   ii TĨM TẮT   NGUYỄN HỒNG THẢO TRANG, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Đề tài “KHẢO... như: tăng trưởng mạnh, suất cao, chất lượng tốt, hiệu kinh tế cao       iv MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC ... BIỂU ĐỒ Nội dung Trang Đồ thị 4.1: Tốc độ tăng trưởng chiều cao năm giống cà chua thí nghiệm 32 Đồ thị 4.2: Tốc độ thân giống cà chua thí nghiệm 35 DANH SÁCH CÁC HÌNH Nội dung Trang Hình 1: Cây
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA 5 GIỐNG CÀ CHUA TRỒNG TẠI XÃ KAĐÔ – HUYỆN ĐƠN DƯƠNG – TỈNH LÂM ĐỒNG , KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA 5 GIỐNG CÀ CHUA TRỒNG TẠI XÃ KAĐÔ – HUYỆN ĐƠN DƯƠNG – TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay