KHẢO NGHIỆM TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI XÃ IALE, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI

86 30 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO NGHIỆM TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI IALE, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN HỮU HÒA Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i KHẢO NGHIỆM TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI IALE, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI Tác giả NGUYỄN HỮU HỊA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nơng học GIÁO VIÊN HƯĨNG DẪN: ThS TRẦN VĂN LỢT Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến cơng ơn Cha Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng tạo điều kiện tốt cho học tâp, rèn luyện Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thành Phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Nơng học tồn thể thầy giáo trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy ThS Trần Văn Lợt người trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo để tơi hoàn thành tốt luận văn Chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Văn Chương Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Hưng Lộc giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Cuối xin gửi lời tri ân đến tất bạn bè, người bên cạnh ủng hộ cho tơi q trình học tập Tác giả Nguyễn Hữu Hòa iii TĨM TẮT NGUYỄN HỮU HỊA, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Đề tài “KHẢO NGHIỆM TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI IALE, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI” thực từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2011 Giáo viên hướng dẫn: ThS TRẦN VĂN LỢT Thí nghiệm đơn yếu tố bố trí khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố (RCBD), gồm nghiệm thức lần lặp lại với mức phân bón 40 N – 60 P2O5 – 60 K2O, khoảng cách trồng 20 x 40 cm thu kết sau: Các tiêu để chọn giống có triển vọng: - Thời gian sinh trưởng ngắn (< 90 ngày) - Chiều cao trung bình (> 50 cm) - Chiều cao đóng trung bình (< 9cm) - Số cành hữu hiệu (> cành) - Số (> 30 quả) - Trọng lượng 100 hạt (> 15 g) - Trọng lượng hạt (> 10 g) - Năng suất thực thu (> 1,9 tấn/ha) Khả chống chịu sâu, bệnh hại iv Qua kết theo dõi cho thấy bốn giống HL 10 - 5, DT 2006, HL 10 - 4, OMĐN 25 - 20 có khả chống chịu sâu, bệnh khá, không bị đổ ngã không bị bung hạt đồng Kết xác định Bốn giống HL 10 - 5, DT 2006, HL 10 - 4, OMĐN 25 - 20 bốn giống triển vọng, khả sinh trưởng phát triển tốt, suất khá, đổ ngã, khơng bung hạt ngồi đồng chống chịu sâu bệnh tốt v MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh sách biểu đồ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.2 Phân loại 2.2.1 Phân loại dựa vào hình thái thực vật học 2.2.2 Phân loại dựa vào chu kì sinh trưởng (theo Pipper Moise) 2.3 Đặc điểm thực vật 2.3.1 Rễ 2.3.2 Thân, cành, 2.3.3 Hoa 2.3.4 Trái 2.3.5 Hạt 2.4 Nhu cầu sinh thái 2.4.1 Đất 2.4.2 Nước 2.4.3 Ánh sáng nhiệt độ 2.5 Tình hình sản xuất, nghiên cứu đậu nành giới nước vi 2.5.1 Tình hình sản xuất 2.5.1.1 Thế giới 2.5.1.2 Việt Nam 2.5.2 Tình hình nghiên cứu 2.5.2.1 Thế giới 2.5.2.2 Việt Nam 2.6 Chiến lược phát triển đậu nành Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 11 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 13 3.2 Đặc tính đất đai khí hậu khu thí nghiệm 13 3.2.1 Đất đai 13 3.2.2 Khí hậu thời tiết 13 3.3 Vật liệu thí nghiệm 14 3.3.1 Giống 14 3.4 Phương pháp nghiên cứu 14 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 14 3.4.2 Quy trình kỹ thuật thí nghiệm 15 3.4.2.1 Mật độ, khoảng cách gieo 15 3.4.2.2 Chăm sóc 15 3.4.2.3 Thu hoạch 16 3.5 Cách lấy mẫu chi tiêu theo dõi 16 3.5.1 Cách lấy mẫu 16 3.5.2 Các tiêu theo dõi 17 3.5.2.1 Đặc điểm hình thái 17 3.5.2.2 Đặc điểm nông học 17 3.5.2.3 Các yếu tố cấu thành suất suất 18 3.5.2.4 Các tiêu sâu bệnh hại 19 3.5.2.5 Các chi tiêu mức độ đổ ngã, bung hạt 20 3.5.2.6 Sơ lượng toán hiệu kinh tế 21 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 21 vii Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Đặc điểm hình thái 22 4.2 Đặc điểm nông học 24 4.2.1 Các thời kỳ sinh trưởng phát dục 24 4.2.1.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 26 4.2.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 27 4.2.2 Thân 29 4.2.3 Lá 30 4.2.4 Hoa 30 4.2.5 Quả 31 4.3 Các yếu tố cấu thành suất suất 32 4.4 Các tiêu sâu bệnh hại, đổ ngã, bung hạt 36 4.4.1 Các tiêu sâu hại 36 4.4.2 Các tiêu bệnh hại 37 4.4.3 Tính đổ ngã 39 4.4.4 Tính bung hạt 40 4.5 Xác định số giống triển vọng 40 4.6 Sơ lượng toán hiệu kinh tế 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 Các giốnggiá trị cao tính trạng sinh lý, phát triển suất Error! Bookmark not defined Khả chống chịu sâu bệnh hại 44 Kết xác định 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 47 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CV Coeficient of Variation LLL Lần lập lại LSD Least Significant Diference Test NT Nghiệm thức NSG Ngày sau gieo NSLT Năng suất lý thuyết NSM Ngày sau mọc NSTT Năng suất thực thu RCBD Randomized Complete Block Design TGST Thời gian sinh trưởng ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diện tích, suất sản lượng đậu nành giới giai đoạn 2002 – 2008.8 Bảng 2.2: Diện tích, suất sản lượng đậu nành Việt Nam giai đoạn 2000 -2008 Bảng 2.3: Diện tích, suất sản lượng đậu nành số tỉnh năm 2008 .11 Bảng 3.1: Khí hậu thời tiết thời gian làm thí nghiệm 13 Bảng 3.2: Tên nguồn gốc giống đậu nành dùng làm thí nghiệm 14 Bảng 3.3: Tiến trình thực thí nghiệm 17 Bảng 4.1: Một số tiêu hình thái 23 Bảng 4.2: Thời kỳ sinh trưởng phát dục (ngày) .25 Bảng 4.3: Sự tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm (cm) .26 Bảng 4.4: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) 28 Bảng 4.5: Một số tiêu nông học thân 29 Bảng 4.6: Một số tiêu nông học 30 Bảng 4.7: Một số tiêu nông học hoa .31 Bảng 4.8: Các yếu tố cấu thành suất suất .35 Bảng 4.9: Một số tiêu sâu bệnh hại, đổ ngã, bung hạt .38 Bảng 4.10: Một số giống triển vọng .41 Bảng 4.11: Bảng tổng chi phí cho 360m2 .42 Bảng 4.12: Năng suất giống đậu nành 45m2 1ha giá bán kg đậu nành .43 60 Phụ lục 3.6: Trắc nghiệm phân hạng số hạt Data File : Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.4910 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.227 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 2.330 2.100 2.170 2.530 3.030 3.170 3.470 4.000 Ranked Order BC C C BC ABC ABC AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 4.000 3.470 3.170 3.030 2.530 2.330 2.170 2.100 A AB ABC ABC BC BC C C 61 Phụ lục 3.7: Xử lý ANOVA số hạt Data file: Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: QUA2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.53 0.265 0.14 0.8733 GIONG 26.57 3.796 1.96 0.1350 Error 14 27.16 1.940 Non-additivity 0.69 0.686 0.34 Residual 13 26.47 2.036 -Total 23 54.26 -Grand Mean= 16.758 Grand Sum= Coefficient of Variation= 402.200 8.31% Means for variable (QUA2) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 16.550 16.837 16.887 Means for variable (QUA2) for each level of variable (GIONG): Var Value Var Mean 17.233 16.333 16.033 17.800 18.100 14.867 16.000 17.700 Total Count= 24 62 Phụ lục 3.8: Xử lý ANOVA số hạt Data file: 3HAT Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: QUA3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.93 1.464 2.40 0.1273 GIONG 107.02 15.289 25.03 0.0000 Error 14 8.55 0.611 Non-additivity 0.52 0.516 0.83 Residual 13 8.04 0.618 -Total 23 118.50 -Grand Mean= 9.646 Grand Sum= Coefficient of Variation= 231.510 8.10% Means for variable (QUA3) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 9.163 9.801 9.975 Means for variable (QUA3) for each level of variable (GIONG): Var Value Var Mean 10.200 13.033 10.933 9.837 10.900 8.233 8.567 5.467 Total Count= 24 63 Phụ lục 3.9: Trắc nghiệm phân hạng số hạt Data File : Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.6110 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.900 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 10.20 13.03 10.93 9.840 10.90 8.230 8.570 5.470 Ranked Order BC A B BCD B D CD E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 13.03 10.93 10.90 10.20 9.840 8.570 8.230 5.470 A B B BC BCD CD D E 64 Phụ lục 3.10: Xử lý ANOVA chiều cao Data file: CAOCAY Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: CCC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 13.12 6.558 1.14 0.3471 GIONG 253.02 36.146 6.30 0.0018 Error 14 80.38 5.742 Non-additivity 5.48 5.483 0.95 Residual 13 74.90 5.762 -Total 23 346.52 -Grand Mean= 53.479 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1283.500 4.48% Means for variable (CCC) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 52.825 53.100 54.512 Means for variable (CCC) for each level of variable (GIONG): Var Value Var Mean 52.900 53.733 54.967 54.133 55.800 47.333 50.233 58.733 Total Count= 24 65 Phụ lục 3.11 : Trắc nghiệm phân hạng chiều cao Data File : Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 5.742 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.824 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 52.90 53.73 54.97 54.13 55.80 47.33 50.23 58.73 Ranked Order BC AB AB AB AB C BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 58.73 55.80 54.97 54.13 53.73 52.90 50.23 47.33 A AB AB AB AB BC BC C 66 Phụ lục 3.12: Xử lý ANOVA số cây/ô Data file: Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: SOCAY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 361.00 180.500 1.23 0.3208 GIONG 92.50 13.214 0.09 0.9981 Error 14 2047.00 146.214 Non-additivity 77.05 77.048 0.51 Residual 13 1969.95 151.535 -Total 23 2500.50 -Grand Mean= 537.750 Grand Sum= 12906.000 Coefficient of Variation= 2.25% Means for variable (SOCAY) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 533.750 536.500 543.000 Means for variable (SOCAY) for each level of variable (GIONG): Var Value Var Mean 538.333 537.000 540.333 536.667 540.333 534.667 535.667 539.000 Total Count= 24 67 Phụ lục 3.13: Xử lý ANOVA trọng lượng 100 hạt Function: Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: TL100 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 3.58 1.788 14.03 0.0005 GIONG 13.16 1.880 14.75 0.0000 Error 14 1.78 0.127 Non-additivity 0.10 0.099 0.76 Residual 13 1.69 0.130 Total 23 18.52 Grand Mean= 15.279 Grand Sum= 366.700 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 2.34% Means for variable (TL100) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 14.775 15.350 15.712 Means for variable (TL100) for each level of variable (GIONG): Var Value Var Mean 14.600 15.033 15.367 15.667 15.267 15.967 16.433 13.900 68 Phụ lục 3.14: Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng 100 hạt Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.1270 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8662 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 14.60 15.03 15.37 15.67 15.27 15.97 16.43 13.90 Ranked Order DE CD BCD ABC BCD AB A E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 16.43 15.97 15.67 15.37 15.27 15.03 14.60 13.90 A AB ABC BCD BCD CD DE E 69 Phụ lục 3.15: Xử lý ANOVA trọng lượng hạt/cây Data file: Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: TLCAY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.83 0.915 3.10 0.0770 GIONG 25.33 3.619 12.25 0.0001 Error 14 4.14 0.295 Non-additivity 0.35 0.354 1.22 Residual 13 3.78 0.291 -Total 23 31.30 -Grand Mean= 10.000 Grand Sum= Coefficient of Variation= 240.000 5.44% Means for variable (TLCAY) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 9.650 10.025 10.325 Means for variable (TLCAY) for each level of variable (GIONG): Var Value Var Mean 9.833 11.067 10.333 10.433 11.033 9.200 10.367 7.733 Total Count= 24 70 Phụ lục 3.16: Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng hạt/cây Data File : Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.2950 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.320 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 9.830 11.07 10.33 10.43 11.03 9.200 10.37 7.730 Ranked Order AB A AB AB A B AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 11.07 11.03 10.43 10.37 10.33 9.830 9.200 7.730 A A AB AB AB AB B C 71 Phụ lục 3.17: Xử lý ANOVA suất lý thuyết Data file: NSLTT Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: NSLT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 166455.75 83227.875 1.27 0.3102 GIONG 3221421.83 460203.119 7.04 0.0010 Error 14 914586.92 65327.637 Non-additivity 56473.52 56473.519 0.86 Residual 13 858113.40 66008.723 -Total 23 4302464.50 -Grand Mean= 3586.750 Grand Sum= 86082.000 Coefficient of Variation= 7.13% Means for variable (NSLT) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 3472.125 3620.625 3667.500 Means for variable (NSLT) for each level of variable (GIONG): Var Value Var Mean 3523.333 3966.667 3716.667 3800.000 3943.000 3287.333 3670.000 2787.000 Total Count= 24 72 Phụ lục 3.18: Trắc nghiệm phân hạng suất lý thuyết Data File : Function : RANGE Error Mean Square = 65330 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 621.2 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 3523 3967 3717 3800 3943 3287 3670 2787 Ranked Order AB A AB AB A BC AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 3967 3943 3800 3717 3523 3670 3287 2787 A A AB AB AB AB BC C 73 Phụ lục 3.19: Xử lý ANOVA suất thực thu Data file: NSTT Title: Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: NSTT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 56164.58 28082.292 1.38 0.2828 GIONG 498556.29 71222.327 3.51 0.0217 Error 14 284036.08 20288.292 Non-additivity 43112.88 43112.878 2.33 Residual 13 240923.21 18532.554 -Total 23 838756.96 -Grand Mean= 1912.708 Grand Sum= 45905.000 Coefficient of Variation= 7.45% Means for variable (NSTT) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 1846.250 1931.875 1960.000 Means for variable (NSTT) for each level of variable (GIONG): Var Value Var Mean 1832.333 2062.667 1984.333 1995.333 2109.333 1709.000 1908.333 1700.333 Total Count= 24 74 Phụ lục 3.20: Trắc nghiệm phân hạng suất thực thu Data File : Function : RANGE Error Mean Square = 20290 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 249.4 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 1832 2063 1984 1995 2109 1709 1908 1700 Ranked Order BC AB AB AB A C ABC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 2109 2063 1995 1984 1908 1832 1709 1700 A AB AB AB ABC BC C C ... ba chét Các kép mọc đối hai bên thân 6 2.3.3 Hoa Hoa đậu nành thuộc hoa cánh bướm, hoa mọc nách lá, đầu thân cành thường mọc thành chùm Màu sắc hoa có hai loại: trắng tím tùy thuộc vào giống... lơng thân, quan sát lúc trổ hoa kết trái màu thân non, quan sát 20 – 25 ngày + Lá: màu sắc hình dạng lúc kết trái (quan sát chét giữa, thứ tư từ xuống) + Hoa: màu sắc hoa + Quả: màu vỏ (quan sát... nành có tên khoa học (Glycine max L.), thuộc họ đậu (Leguminosae), đậu nành có xuất xứ từ Trung Quốc Và người Trung Quốc biết đến từ ngàn năm trước cơng ngun lúc đậu nành thứ mọc hoang dại đầm
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO NGHIỆM TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI XÃ IALE, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI , KHẢO NGHIỆM TÁM GIỐNG ĐẬU NÀNH TẠI XÃ IALE, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay