NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU KHOANG (Spodoptera litura F.) HẠI CẢI BẸ XANH VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ SÂU NON CỦA CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC THẢO MỘC VÀ SINH HỌC TẠI TP. Hồ Chí Minh

72 22 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:06

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU KHOANG (Spodoptera litura F.) HẠI CẢI BẸ XANH HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ SÂU NON CỦA CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC THẢO MỘC SINH HỌC TẠI TP Hồ Chí Minh NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN HỮU HẠNH Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 / 2011 i NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU KHOANG (Spodoptera litura F.) HẠI CẢI BẸ XANH HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ SÂU NON CỦA CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC THẢO MỘC SINH HỌC TẠI TP Hồ Chí Minh Tác giả NGUYỄN HỮU HẠNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn TS Trần Thị Thiên An ThS Nguyễn Lê Đức Trọng Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 / 2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trần Thị Thiên An, thầy Nguyễn Lê Đức Trọng người tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ, trang bị kiến thức động viên, quan tâm giúp đỡ suốt trình thực đề tài Trân trọng biết ơn: - Ban chủ nhiệm khoa Nông học tạo điều kiện thuận lợi để tơi tham gia khóa học hoàn thành tốt đề tài - Quý Thầy trường ĐH Nơng lâm tận tình truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian tham gia học tập trường Chân thành cảm ơn: - Tập thể anh chị trại thực nghiệm khoa Nông Học trường ĐH Nông Lâm giúp đỡ tơi q trình triển khai hồn thành đề tài - Tất bạn sinh viên lớp DH07BV, DH07NH giúp đỡ, góp ý kiến cho tơi suốt thời gian làm đề tài Đặc biệt, xin khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ, động viên thương yêu sẻ chia người thân gia đình suốt thời gian qua Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Hữu Hạnh iii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sâu khoang (Spodoptera litura F.) hại cải bẹ xanh hiệu phòng trừ sâu non chúng số loại thuốc thảo mộc sinh học Tp Hồ Chí Minh” thực Trại Thực nghiệm Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thời gian từ 2/2011 đến 6/2011 Kết thu được: Kết nuôi sâu khoang Spodoptera litura F điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm cải bẹ xanh nhiệt độ 27 ± 20C, độ ẩm 65 ± 5% thời gian phát dục pha trung bình pha trứng 4,3 ± 0,47 ngày, sâu tuổi 3,34 ± 0,47 ngày, sâu tuổi 221 ± 0,4 ngày, sâu tuổi 1,55 ± 0,5 ngày, sâu tuổi 1,62 ± 0,55 ngày, sâu tuổi 4,41 ± 0,62 ngày, pha nhộng 8,15 ± 0,82 ngày, trưởng thành 4,96 ± 0,86 ngày, vòng đời trung bình 30,55 ± 1,4 ngày Trung bình ngài đẻ 715 ± 49,6 trứng Ở điều kiện nhiệt độ nhiệt độ 27 ± 22 C ẩm độ 65 ± 5% tỉ lệ trứng nở đạt trung bình 97,2%, tỉ lệ hóa nhộng đạt 86,67% tỉ lệ vũ hóa đạt 93,21%, hóa trưởng thành đực chiếm 54,2%, hóa trưởng thành chiếm 42,8% Trong loại thuốc thí nghiệm thuốc Dipel 6,4DF (0,5kg/ha) cho hiệu diệt sâu khoang Spodoptera litura F cao hiệu lực kéo dài, Vineem 1500EC (1lít/ha), Tỏi tỏi 12,5DD (0,6lít/ha) từ – 14 ngày sau phun hiệu lực giảm dần Ometar 1,2 x 109 bt/g hiệu lực kéo dài hiệu lực thấp Các nghiệm thức thí nghiệm ảnh hưởng đến thiên địch so với nghiệm thức đối chứng ruộng cải thí nghiệm Năng suất nghiệm thức xử lý Dipel 6,4DF (0,5kg/ha) cao đạt 210,2kg/1000m2 % tăng suất thương phẩm so với đối chứng 30,5% Tỏi tỏi 12,5DD (0,6lít/ha), Vineem 1500EC (1lít/ha) thấp Ometar 1,2x109bt/g (1kg/ha) suất đạt 161,2kg/1000m2 Các loại thuốc thí nghiệm cho suất cao nhiều so với nghiệm thức đối chứng iv MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh sách hình viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số kết nghiên cứu sâu khoang Spodoptera litura F 2.2 Một số lồi trùng gây hại cải bẹ xanh 2.3 lược cải bẹ xanh 10 2.4 Đặc điểm số thuốc dùng thí nghiệm 10 2.4.1 Vineem 1500EC 10 2.4.2 Tỏi tỏi 12,5DD 11 2.4.3 Dipel 6,4DF 11 2.4.4 Ometar 1,2 x 109 bt/g 12 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 13 3.2 Nội dung nghiên cứu 13 v 3.3 Phương pháp nghiên cứu 13 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 17 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 18 4.1 Một số đặc điểm sinh học sâu khoang 18 4.1.1 Thời gian phát triển pha thể vòng đời sâu khoang Spodoptera litura F 18 4.1.2 Thời gian đẻ trứng khả đẻ trứng sâu khoang Spodoptera litura F cải bẹ xanh 20 4.1.3 Tỉ lệ trứng nở, tỉ lệ hóa nhộng, tỉ lệ hóa trưởng thành sâu khoang Spodoptera litura F cải bẹ xanh 20 4.2 Hiệu trừ sâu non sâu khoang số loại nơng dược thí nghiệm 21 4.3 Mật số thiên địch bắt mồi ruộng cải bẹ xanh thí nghiệm 25 4.4 Ảnh hưởng loại nông dược đến suất cải bẹ xanh 25 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 32 5.1 Kết luận 32 5.2 Đề nghị 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC 37 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TB: trung bình SD: độ lệch chuẩn NSP: Ngày sau phun NTP: Ngày trước phun Bt: Bacillus thuringiensis ĐC: Đối chứng IPM: Integrated Pest Management LLL: Lần lặp lại vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 3.1 Các loại nông dược nồng độ dùng thí nghiệm 15 Bảng 4.1 Thời gian phát dục pha thể vòng đời sâu khoang Spodoptera litura F cải bẹ xanh 18 Bảng 4.2 Thời gian đẻ trứng khả đẻ trứng ngài Spodoptera litura cải bẹ xanh 20 Bảng 4,3 Tỷ lệ trứng nở, hóa nhộng tỉ lệ hóa trưởng thành sâu khoang Spodoptera litura F cải bẹ xanh 20 Bảng 4.4 Mật số sâu khoang sống nghiệm thức thí nghiệm 21 Bảng 4.5 Hiệu lực trừ sâu non sâu khoang loại nơng dược thí nghiệm cải bẹ xanh 23 Bảng 4.6 Mật số thiên địch bắt mồi ruộng cải bẹ xanh thí nghiệm 25 Bảng 4.7 Năng suất cải bẹ xanh nghiệm thức thí nghiệm 25 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 4.1 Vòng đời sâu khoang cải bẹ xanh 19 Hình 4.2 Tồn cảnh ruộng thí nghiệm 27 Hình 4.3 Triệu chứng gây hại sâu khoang cải bẹ xanh 27 Hình 4.4 Đặc điểm hình thái sâu khoang cải bẹ xanh 28 Hình 4.5 Thiên địch bọ ngựa 29 Hình 4.6 Thiên địch bọ rùa 29 Hình 4.7 Thiên địch bọ xít hoa 30 Hình 4.8 Sâu khoang bị nhiễm Bt 30 Hình 4.9 Bọ nhảy 31 Hình 4.10 Sâu đục nõn 31 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vần đề Rau nguồn thực phẩm thiếu thay phần người Rau cung cấp cho thể nhiều chất dinh dưỡng cần thiết vitamin, khoáng chất, chất xơ phần nhỏ chất đạm, giúp phòng ngừa số bệnh người, cân dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường trí nhớ, chống lão hố Việc sản xuất tiêu thụ rau giới nước ta ngày gia tăng, đồng thời đời sống người dân nâng cao, dư thừa lương thực thực phẩm người ta có xu hướng sử dụng rau nhiều để đảm bảo sức khỏe Đồng thời góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho bà nơng dân Do diện tích trồng rau ngày mở rộng nước, tạo điều kiện cho nhiều loại sâu hại sinh sôi, phát triển như: sâu tơ, rầy mềm, sâu khoang, bọ nhảy, dòi đục lá, sâu xanh da láng, sâu đục nõn cải…đã làm giảm suất đáng kể Trong sâu khoang (Spodoptera litura F.) đối tượng gây hại thường xuyên gây hại lớn cho rau họ thập tự mà cụ thể cải bẹ xanh, người nơng dân phải thường xun dùng thuốc hóa học để phòng trừ Việc sử dụng thuốc hóa học khơng hợp lý làm cho môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người, gây cân sinh thái, số lượng thiên địch giảm đáng kể tính kháng thuốc sâu hại ngày tăng lên làm cho dịch hại xuất ngày nhiều khó phòng trừ Ở nước ta việc phòng trừ sâu khoang chủ yếu dùng thuốc hóa học Biện pháp có tác dụng trừ sâu khoang nhanh hiệu cao tồn lớn dư lượng thuốc hóa học mơi trường, tiêu diệt loài thiên địch làm cân sinh thái gây bùng phát dich hại Đồng thời chúng gây hại trực tiếp gián tiếp đến sức khỏe người, động vật Đây nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước làm cho mặt hàng 49 Value Mean 3.473 2.630 4.810 6.077 7.670 Phân hạng Error Mean Square = 0.2230 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.294 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.480 1.770 5.820 6.080 7.580 C C B B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.580 6.080 5.820 2.480 1.770 A B B C C Kết Anova – Hiệu lực thuốc ngày sau phun Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: HL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 6.19 3.097 0.10 0.9081 NT 936.10 312.035 9.87 0.0098 Error 189.78 31.630 Non-additivity 37.18 37.179 1.22 Residual 152.60 30.521 -Total 11 1132.08 -Grand Mean= 21.931 Grand Sum= Coefficient of Variation= 25.64% 263.170 Total Count= 12 50 Means for variable (HL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 22.118 22.702 20.973 Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 21.147 26.980 31.563 8.033 Phân hạng Error Mean Square = 31.63 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 17.02 s_ = 3.247 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 21.15 26.98 31.56 8.030 AB A A B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 31.56 26.98 21.15 8.030 A A AB B 51 Kết Anova – Hiệu lực thuốc ngày sau phun Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: HL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 49.34 24.669 4.00 0.0786 NT 690.07 230.025 37.34 0.0003 Error 36.96 6.161 Non-additivity 7.08 7.081 1.18 Residual 29.88 5.977 -Total 11 776.38 -Grand Mean= 30.943 Grand Sum= Coefficient of Variation= 371.320 8.02% Means for variable (HL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 33.810 29.573 29.448 Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 27.747 37.610 38.410 20.007 Total Count= 12 52 Phân hạng Error Mean Square = 6.161 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.514 s_ = 1.433 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 27.75 37.61 38.41 20.01 B A A C Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 38.41 37.61 27.75 20.01 A A B C Kết Anova – Hiệu lực thuốc ngày sau phun Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: HL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 6.21 3.107 0.08 0.9252 NT 1096.00 365.334 9.26 0.0114 Error 236.62 39.436 Non-additivity 160.20 160.197 10.48 Residual 76.42 15.284 -Total 11 1338.84 -Grand Mean= 43.305 Grand Sum= Coefficient of Variation= 519.660 14.50% Means for variable (HL) for each level of variable (LLL): Total Count= 12 53 Var Value Var Mean 43.318 42.417 44.180 Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 41.327 42.560 58.030 31.303 Phân hạng Error Mean Square = 39.44 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 12.55 s_ = 3.626 at alpha = 0.050 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 41.33 42.56 58.03 31.30 B B A B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 58.03 42.56 41.33 31.30 A B B B Kết Anova – Hiệu lực thuốc ngày sau phun Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: HL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 187.26 93.630 4.95 0.0537 NT 965.05 321.682 17.01 0.0024 54 Error 113.47 18.912 Non-additivity 76.32 76.324 10.27 Residual 37.15 7.430 -Total 11 1265.78 -Grand Mean= 51.896 Grand Sum= Coefficient of Variation= 622.750 Total Count= 8.38% Means for variable (HL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 46.677 56.233 52.777 Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 50.023 64.580 53.520 39.460 Phân hạng Error Mean Square = 18.91 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 13.16 s_ = 2.511 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 50.02 64.58 53.52 39.46 BC A AB C Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 64.58 53.52 50.02 39.46 A AB BC C 12 55 Kết Anova – Hiệu lực thuốc 14 ngày sau phun Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: HL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 163.10 81.552 1.47 0.3019 NT 1714.33 571.444 10.32 0.0088 Error 332.37 55.396 Non-additivity 136.11 136.105 3.47 Residual 196.27 39.254 -Total 11 2209.81 -Grand Mean= 56.741 Grand Sum= Coefficient of Variation= 680.890 13.12% Means for variable (HL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 55.792 61.655 52.775 Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Phân hạng Var Mean 63.420 72.263 50.080 41.200 Total Count= 12 56 Error Mean Square = 55.40 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 22.53 s_ = 4.297 at alpha = 0.010 x _&k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 63.42 72.26 50.08 41.20 AB A AB B Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 72.26 63.42 50.08 41.20 A AB AB B Kết Anova – Tỉ lệ bọ xít hoa ngày trước phun Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: bx A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.06 0.030 0.49 0.6287 nt 0.14 0.035 0.57 0.6946 Error 0.49 0.062 Non-additivity 0.15 0.153 3.14 Residual 0.34 0.049 -Total 14 0.70 -Grand Mean= 1.699 Grand Sum= Coefficient of Variation= 25.480 14.64% Means for variable (bx) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 1.776 1.620 1.700 Total Count= 15 57 Means for variable (bx) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1.617 1.763 1.567 1.713 1.833 Kết Anova – Tỉ lệ bọ xít hoa 14 ngày sau phun Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: bx14 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.07 0.034 3.63 0.0755 nt 0.53 0.133 14.10 0.0011 Error 0.08 0.009 Non-additivity 0.01 0.006 0.62 Residual 0.07 0.010 -Total 14 0.68 -Grand Mean= 1.483 Grand Sum= Coefficient of Variation= 22.240 6.56% Means for variable (bx14) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 1.542 1.388 1.518 Total Count= 15 58 Means for variable (bx14) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1.400 1.287 1.367 1.537 1.823 Phân hạng Error Mean Square = 0.009000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2599 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.400 1.290 1.370 1.540 1.820 B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.820 1.540 1.400 1.370 1.290 A B B B B Kết Anova – Tỉ lệ bọ rùa trước sau phun Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: br1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.003 0.17 0.8477 nt 0.33 0.083 4.80 0.0286 Error 0.14 0.017 Non-additivity 0.03 0.027 1.68 Residual 0.11 0.016 -Total 14 0.48 -Grand Mean= 1.759 Grand Sum= 26.390 Total Count= 15 59 Coefficient of Variation= 7.49% Means for variable (br1) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 1.732 1.778 1.768 Means for variable (br1) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1.617 1.740 1.803 1.617 2.020 Kết Anova – Tỉ lệ bọ rùa 14 ngày sau phun Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: br14 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.04 0.020 0.88 0.4531 nt 0.83 0.206 8.97 0.0047 Error 0.18 0.023 Non-additivity 0.08 0.078 5.12 Residual 0.11 0.015 -Total 14 1.05 -Grand Mean= 1.629 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9.31% 24.440 Total Count= 15 60 Means for variable (br14) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 1.688 1.562 1.638 Means for variable (br14) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 1.490 1.567 1.333 1.737 2.020 Phân hạng Error Mean Square = 0.02300 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4155 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.490 1.570 1.330 1.740 2.020 B B B AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.020 1.740 1.570 1.490 1.330 A AB B B B Bảng Anova – suất thực tế Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nstt A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of T A B L E 61 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 31.44 15.720 0.14 0.8690 nt 9041.60 2260.400 20.55 0.0003 Error 879.79 109.974 Non-additivity 40.96 40.961 0.34 Residual 838.83 119.832 -Total 14 9952.83 -Grand Mean= 214.061 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3210.910 Total Count= 4.90% Means for variable (nstt) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 215.702 214.300 212.180 Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 216.467 250.833 225.633 199.503 177.867 Phân hạng Error Mean Square = 110.0 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 28.73 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 216.5 250.8 225.6 199.5 177.9 B A AB BC C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 250.8 225.6 216.5 199.5 177.9 A AB B BC C 15 62 Bảng Anova – suất thương phẩm Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nstp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.68 0.339 0.00 0.9950 nt 6550.88 1637.720 24.11 0.0002 Error 543.51 67.939 Non-additivity 152.60 152.599 2.73 Residual 390.91 55.845 -Total 14 7095.07 -Grand Mean= 174.181 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2612.710 4.73% Means for variable (nstp) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 174.322 173.880 174.340 Means for variable (nstp) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 169.267 210.233 181.337 161.167 148.900 Total Count= 15 63 Phân hạng Error Mean Square = 67.94 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 22.58 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 169.3 210.2 181.3 161.2 148.9 BC A B BC C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 210.2 181.3 169.3 161.2 148.9 A B BC BC C ... nước ta việc phòng trừ sâu khoang chủ yếu dùng thuốc hóa học Biện pháp có tác dụng trừ sâu khoang nhanh hiệu cao tồn lớn dư lượng thuốc hóa học mơi trường, tiêu diệt loài thiên địch làm cân sinh... đen lớn thể, chiều dài sâu non 2,16 ± 0,14mm, chiều rộng 0,32 ± 0,02mm, sâu non tuổi phát triển nhanh phần thân rộng đầu, phần lớn sâu non đốt thứ ba thứ tư tính từ đầu, thể chuyển sang màu xanh... 93,21% Tỉ lệ hóa thành trùng đực 54,2% cao tỉ lệ hóa thành trùng Đây yếu tố góp phần gia tăng nhanh quần thể sâu khoang gặp điều kiện thuận lợi thức ăn đầy đủ, thiên địch tự nhiên 4.2 Hiệu trừ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU KHOANG (Spodoptera litura F.) HẠI CẢI BẸ XANH VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ SÂU NON CỦA CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC THẢO MỘC VÀ SINH HỌC TẠI TP. Hồ Chí Minh , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU KHOANG (Spodoptera litura F.) HẠI CẢI BẸ XANH VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ SÂU NON CỦA CHÚNG BẰNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC THẢO MỘC VÀ SINH HỌC TẠI TP. Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay