ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI Rhynocoris sp. ĐỐI VỚI THUỐC FIPRONIL

64 22 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI Rhynocoris sp ĐỐI VỚI THUỐC FIPRONIL Họ tên sinh viên: NGUYỄN HOÀNG TIẾN QUỐC Ngành : BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa : 2007 - 2011 Tháng 8/2011 i ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI Rhynocoris sp ĐỐI VỚI THUỐC FIPRONIL Tác giả NGUYỄN HỒNG TIẾN QUỐC Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn TS Trần Tấn Việt KS Nguyễn Hữu Trúc Tháng 8/2011 ii LỜI CẢM ƠN Thành kính khắc ghi cơng ơn cha mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ ngày hơm Để hồn tất đề tài xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Quý thầy cô khoa Nông Học Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kinh nghiệm quý báu - TS Trần Tấn Việt thầy Nguyễn Hữu Trúc trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn trình thực tập - Cám ơn tất bạn bè bên cạnh động viên giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Thủ Đức, thàng 08/2011 Sinh viên thực Nguyễn Hoàng Tiến Quốc iii TĨM TẮT Nguyễn Hồng Tiến Quốc, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 8/2011, đề tài “Đánh giá khả chống chịu bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp thuốc Fipronil”, Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Hữu Trúc Thầy Trần Tấn Việt Đề tài thực với mục đích tìm hiểu khả chống chịu bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp ăn phải sâu khoang bị nhiễm thuốc Fipronil xử lý thuốc trực tiếp lên bọ xít Rhynocoris sp Thí nghiệm thực phòng thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lặp lại Qua kết ghi nhận sau tháng (từ ngày 15/2 – 15/6/2011) theo dõi thí nghiệm, cho thấy dù ăn phải sâu khoang Spodoptera litura Fab bị nhiễm thuốc hay xử lý thuốc trực tiếp lên bọ xít Rhynocoris sp ảnh hưởng khả sống sót bọ xít Cụ thể thí nghiệm bọ xít ăn phải sâu khoang bị nhiễm thuốc khả chống chịu nghiệm thức bọ xít thành trùng đực cao với 6,3 bọ xít sống, nghiệm thức bọ xít tuổi với 5,0 bọ xít sống khả chống chịu thấp nghiệm thức bọ xít tuổi với số bọ xít sống 2,0 Còn thí nghiệm xử lý thuốc trực tiếp lên bọ xít Rhynocoris sp nghiệm thức bọ xít thành trùng có khả chống chịu cao với 5,3 bọ xít sống nghiệm thức bọ xít tuổi nghiệm thức có khả chống chịu thấp với 2,0 bọ xít sống Vì thí nghiệm cho thấy kết thuốc Fipronil có ảnh hưởng đến khả sống sót bọ xít ăn mồi Nên khuyến cáo người nông dân hạn chế sử dụng thuốc Fipronil để tránh ảnh hưởng đến bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp trừ trường hợp sâu hại nhiều mà bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp khơng thể kiểm sốt iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu .2 1.2.1 Mục đích .2 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Sơ lược thiên địch .3 2.1.1 Tầm quan trọng thiên địch 2.1.2 Phân loại thiên địch 2.2 Giới thiệu chung giống bọ xít Rhynocoris sp .4 2.2.1 Vị trí giống Rhynocoris khóa phân loại 2.2.2 Đặc điểm sinh thái sinh học 2.3 Giới thiệu mồi bọ xít Rhynocoris sp phòng thí nghiệm 2.3.1 Ngài gạo Corcyra cephalonica .6 2.3.2 Sâu khoang Spodoptera litura Fab 2.4 Giới thiệu nhóm thuốc Fipronil 2.5 Những nghiên cứu nước 10 2.6 Những nghiên cứu nước 11 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời gian địa điểm 12 3.2 Vật liệu đối tượng nghiên cứu 12 3.2.1 Vật liệu nghiên cứu 12 3.2.2.Đối tượng nghiên cứu 13 3.3.Phương pháp nghiên cứu .13 v 3.3.1 Phương pháp nhân nuôi sâu khoang Spodoptera litura Fab 13 3.3.2 Phương pháp nhân ni bọ xít Rhynocoris sp 14 3.3.3 Phương pháp pha thuốc thực thí nghiệm .14 3.3.4 Xác định số bọ xít Rhynocoris sp sống ni phòng thí nghiệm nghiệm thức đối chứng cho thí nghiệm xử lý thuốc 15 3.3.5 Xác định ảnh hưởng thuốc Fipronil đến khả sống sót bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp ăn sâu khoang Spodoptera litura Fab bị nhiễm thuốc 16 3.3.6 Xác định ảnh hưởng thuốc Fipronil đến khả sống sót bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp xử lý thuốc lên bọ xít 18 3.3.7 So sánh mức độ ảnh hưởng thuốc Fipronil đến khả sống sót bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp bị nhiễm thuốc trực tiếp ăn mồi bị nhiễm thuốc .19 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 19 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Kết theo dõi khả sống sót bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp ni phòng thí nghiệm nghiệm thức đối chứng .20 4.2 Kết khả chống chịu bọ xít Rhynocoris sp ăn sâu khoang Spodoptera litura Fab bị nhiễm thuốc Fipronil 21 4.3 Kết khả chống chịu bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp xử lý thuốc trực tiếp lên bọ xít 25 4.4 So sánh khả sống sót bọ xít Rhynocoris sp bị nhiễm thuốc trực tiếp ăn phải sâu khoang bị nhiễm thuốc Fipronil 30 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 32 5.1 Kết luận 32 5.2 Đề nghị 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO .33 PHỤ LỤC 35 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long BVTV: Bảo vệ thực vật NSP: Ngày sau phun IPM: Integrated pest management Ctv: Cộng tác viên NT: Nghiệm thức DBT: Độ biến thiên TB: Trung bình vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Số lượng bọ xít Rhynocoris sp sống ăn sâu khoang phun nước lã20 Bảng 4.2: Số lượng bọ xít Rhynocoris sp sống ăn sâu khoang bị nhiễm thuốc Fipronil 21 Bảng 4.3: Tỉ lệ (%) bọ xít Rhynocoris sp chết ăn sâu khoang bị nhiễm thuốc Fipronil 22 Bảng 4.4: Ảnh hưởng thuốc Fipronil đến số lượng sâu khoang thí nghiệm thời điểm theo dõi 23 Bảng 4.5: Số lượng sâu khoang bị bọ xít cơng (chích hút) thí nghiệm 24 Bảng 4.6: Ảnh hưởng thuốc Fipronil đến số lượng bọ xít phun thuốc trực tiếp lên bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp qua thời điểm theo dõi 25 Bảng 4.7: Tỉ lệ (%) bọ xít Rhynocoris sp chết bị nhiễm trực tiếp thuốc Fipronil 27 Bảng 4.8: Số lượng sâu khoang bị bọ xít cơng xử lý thuốc trực tiếp lên bọ xít .28 Bảng 4.9: Hiệu lực (%) thuốc Fipronil phun trực tiếp lên bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp 28 Bảng 4.10: T – Test thời điểm theo dõi thí nghiệm 30 Bảng 4.11: T – Test nghiệm thức thí nghiệm 30 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: Dụng cụ phòng thí nghiệm 12 Hình 3.2: Bọ xít Rhynocoris sp sâu khoang Spodoptera litura Fab mồi bọ xít 13 Hình 3.3: Trứng ấu trùng sâu khoang nở phòng thí nghiệm 13 Hình 3.4: Bọ xít tuổi 17 Hình 3.5: Bọ xít tuổi 17 Hình 3.6: Thành trùng bọ xít đực 17 Hình 3.7: Thành trùng bọ xít 17 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) có tới 80% nơng dân sống nơng nghiệp Khi thực phong trào chuyển dịch cấu kinh tế, nông dân khẩn trương thâm canh tăng vụ, trọng đến suất Chính vậy, lượng thuốc trừ sâu phân bón tăng nhanh Mặc dù ngành chức khuyến cáo không nên lạm dụng thuốc, phân hố học khuyến khích nơng dân áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng biện pháp sinh học thực tế lượng thuốc BVTV khơng giảm mà có chiều hướng tăng Chúng ta không phủ nhận ưu điểm thuốc BVTV mang lai tiêu diệt nhanh, triệt để loại sâu bệnh bên cạnh tạo mặt tiêu cực như: tích tụ dư lượng thuốc hóa học nơng sản, thực phẩm mơi trường đất, nước khơng khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe người chất lượng xuất khầu hàng hóa, sâu bệnh kháng thuốc Ngồi mặt hạn chế tiêu diệt thiên địch tiếp xúc phải thuốc phổ tác động thuốc rộng, làm cân sinh thái Vì việc phun liều lượng, chọn lọc loại thuốc cho phù hợp ảnh hưởng đến thiên địch cần thiết Bọ xít Rhynocoris sp lồi trùng ăn mồi đa thực có khả cơng nhiều loại côn trùng như: Ngài gạo Corcyra cephalonica (Stainton) (Bhatnagar et al.,1983), sâu ăn Helicoverpa armigera (Hubner) (Ambrose, 1987), rệp hại vải Oxycarenus hyalinipennis (Costa), Approarema modicella (Deventer) (Sahayaraj, 1995a,d; Sahayaraj et al., 2003), sâu khoang Spodoptera litura (Fab.) (D P Ambrose M A Claver, 1997) Amsactta albistriga (Sahayaraj, 2000; W.IJ Aalbersbergl, 2003) 41 1.3.2 Thí nghiệm Bảng Anova NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 14.496 4.832 5.784 0.0211 Within 6.683 0.835 Total 11 21.179 Coefficient of Variation = 22.69% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.8350 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.721 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 5.190 3.670 4.860 2.400 A AB A B Mean Mean Mean Mean = = = = 5.190 4.860 3.670 2.400 A A AB B Bảng Anova NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 727.538 242.513 10.467 0.0038 Within 185.348 23.168 Total 11 912.886 Coefficient of Variation = 13.63% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 23.17 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.19 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 46.92 31.00 37.22 26.07 A B AB B Mean Mean Mean Mean = = = = 46.92 37.22 31.00 26.07 A AB B B 42 Bảng Anova NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 541.229 180.410 7.436 0.0106 Within 194.105 24.263 Total 11 735.334 Coefficient of Variation = 10.48% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 24.26 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.274 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 57.00 43.08 48.85 39.15 A BC AB C Mean Mean Mean Mean = = = = 57.00 48.85 43.08 39.15 A AB BC C Bảng Anova NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 658.562 219.521 9.750 0.0048 Within 180.115 22.514 Total 11 838.677 Coefficient of Variation = 8.85% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 22.51 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.00 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 63.93 52.78 54.78 43.08 A AB AB B Mean Mean Mean Mean = = = = 63.93 54.78 52.78 43.08 A AB AB B 43 1.4 Bảng Anova phân hạng hiêu lực (%) thuốc phun lên bọ xít Bảng Anova NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.983 1.994 3.642 0.0638 Within 4.380 0.547 Total 11 10.363 Coefficient of Variation = 26.19% Bảng Anova NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 324.009 108.003 7.944 0.0088 Within 108.760 13.595 Total 11 432.769 Coefficient of Variation = 15.34% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 13.60 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.10 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 31.53 20.40 26.07 18.17 A B AB B Mean Mean Mean Mean = = = = 31.53 26.07 20.40 18.17 A AB B B Bảng Anova NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 235.336 78.445 5.790 0.0210 Within 108.393 13.549 Total 11 343.729 Coefficient of Variation = 11.34% 44 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 13.55 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.931 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 39.00 29.50 33.87 27.47 A B AB B Mean Mean Mean Mean = = = = 39.00 33.87 29.50 27.47 A AB B B Bảng Anova NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 317.869 105.956 6.736 0.0140 Within 125.840 15.730 Total 11 443.709 Coefficient of Variation = 10.61% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 15.73 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.468 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 44.67 36.13 38.47 30.30 A BC AB C Mean Mean Mean Mean = = = = 44.67 38.47 36.13 30.30 A AB BC C 45 T – Test thí nghiệm 2.1 T – Test ngày xử lý thí nghiệm Bảng T – Test NSP thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : 1nspTN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 9.08 0.45 0.67 SAMPLE TWO: -Variable : 1nspTN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.25 0.93 0.97 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.0847 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.2387 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1793 0.4234 1.9681 11 0.0748 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.833 plus or minus 0.932 (-0.099 through 1.765) 46 Bảng T – Test NSP thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : 3nspTN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.25 0.93 0.97 SAMPLE TWO: -Variable : 3nspTN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.58 2.08 1.44 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.2358 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.1978 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.2172 0.4660 1.4306 11 0.1803 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.667 plus or minus 1.026 (-0.359 through 1.692) 47 Bảng T – Test NSP thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : 5nspTN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 5.58 2.08 1.44 SAMPLE TWO: -Variable : 5nspTN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.67 1.88 1.37 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1089 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.8670 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.2494 0.4994 1.8357 11 0.0936 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.917 plus or minus 1.099 (-0.182 through 2.016) 48 Bảng T – Test NSP thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : 7nspTN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.08 3.72 1.93 SAMPLE TWO: -Variable : 7nspTN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.58 1.90 1.38 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.9562 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.2810 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3864 0.6216 0.8044 11 0.4382 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.500 plus or minus 1.368 (-0.868 through 1.868) 49 2.2 T – Test nghiệm thức thí nghiệm Bảng T – Test nghiệm thức thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : NT1-TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 5.50 9.36 3.06 SAMPLE TWO: -Variable : NT1-TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.25 4.93 2.22 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.8986 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.3026 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1383 0.3718 3.3618 11 0.0063 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.250 plus or minus 0.818 (0.432 through 2.068) 50 Bảng T – Test nghiệm thức thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : NT2-TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.92 2.45 1.56 SAMPLE TWO: -Variable : NT2-TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.25 4.20 2.05 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7183 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.3830 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0354 0.1880 3.5456 11 0.0046 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.667 plus or minus 0.414 (0.253 through 1.081) 51 Bảng T – Test nghiệm thức thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : NT3-TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.75 1.84 1.36 SAMPLE TWO: -Variable : NT3-TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 5.42 3.36 1.83 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.8230 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.3338 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1111 0.3333 7.0000 11 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 2.333 plus or minus 0.734 (1.600 through 3.067) 52 Bảng T – Test nghiệm thức thí nghiệm SAMPLE ONE: -Variable : NT4-TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 5.83 5.24 2.29 SAMPLE TWO: -Variable : NT4-TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.17 3.24 1.80 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6168 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.4382 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1111 0.3333 -4.0000 11 0.0021 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.333 plus or minus 0.734 (0.600 through 2.067) Bảng chuyển đổi số liệu Bảng theo dõi số lượng bọ xít lại thí nghiệm Nghiệm thức Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Ngày sau phun 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 2.9 3.1 2.9 Ngày sau phun 2.5 2.9 3.1 2.7 2.7 2.9 2.9 2.5 2.5 2.7 2.9 2.7 Ngày sau phun 1.9 2.5 2.9 2.3 2.1 2.7 2.5 2.1 2.3 2.5 2.7 2.5 Ngày sau phun 1.2 2.1 2.7 2.1 1.6 2.5 2.5 1.6 1.9 2.3 2.5 1.9 53 Bảng theo dõi số lượng bọ xít lại thí nghiệm Nghiệm thức Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Ngày sau phun 2.9 3.1 2.7 3.2 2.7 3.1 2.9 3.1 2.7 2.9 2.9 3.1 Ngày sau phun 2.3 2.7 2.5 3.1 2.1 2.9 2.7 2.9 2.3 2.7 2.5 2.7 Ngày sau phun 1.9 2.3 2.1 2.7 1.6 2.5 2.3 2.5 2.1 2.3 2.1 2.3 Ngày sau phun 1.6 1.9 1.9 2.5 1.2 2.1 2.1 2.3 1.9 2.1 1.9 2.3 Bảng theo dõi số lượng bọ xít lại nghiệm thức đối chứng Nghiệm thức Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Ngày sau phun 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 Ngày sau phun 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 Ngày sau phun 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 Ngày sau phun 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 54 Bảng hiệu lực (%) thuốc Fipronil phun lên bọ xít Nghiệm thức Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Ngày sau phun 2.4 2.3 4.0 0.7 4.0 2.3 3.2 2.3 4.0 3.2 3.2 2.3 Ngày sau phun 29.3 23.2 27.5 12.8 36.0 18.5 23.2 18.5 29.3 19.5 27.5 23.2 Ngày sau phun 38.8 31.7 33.9 23.2 44.3 27.5 31.7 27.5 33.9 29.3 36.0 31.7 Ngày sau phun 44.3 40.6 38.8 27.5 50.9 33.9 36.0 31.7 38.8 33.9 40.6 31.7 Ngày sau phun 39.2 26.6 18.4 33.2 33.2 26.6 26.6 39.2 39.2 33.2 26.6 33.2 Ngày sau phun 56.8 39.2 26.6 45.0 50.8 33.2 39.2 50.8 45.0 39.2 33.2 39.2 Ngày sau phun 71.6 50.8 33.2 50.8 63.4 39.2 39.2 63.4 56.8 45.0 39.2 56.8 Bảng tỉ lệ (%) bọ xít chết thí nghiệm Nghiệm thức Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Ngày sau phun 3.2 3.2 0.7 3.2 0.7 3.2 3.2 3.2 0.7 4.5 3.2 4.5 55 Bảng tỉ lệ (%) bọ xít chết thí nghiệm Nghiệm thức Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Bọ xít tuổi Bọ xít tuổi Thành trùng bọ xít đực thành trùng bọ xít Ngày sau phun 4.5 3.2 5.5 0.7 5.5 3.2 4.5 3.2 5.5 4.5 4.5 3.2 Ngày sau phun 45.0 33.2 39.2 18.4 50.8 26.6 33.2 26.6 45.0 33.2 39.2 33.2 Ngày sau phun 56.8 45.0 50.8 33.2 63.4 39.2 45.0 39.2 50.8 45.0 50.8 45.0 Ngày sau phun 63.4 56.8 56.8 39.2 71.6 50.8 50.8 45.0 56.8 50.8 56.8 45.0 ... ăn sâu khoang phun nước lã20 Bảng 4.2: Số lượng bọ xít Rhynocoris sp sống ăn sâu khoang bị nhiễm thuốc Fipronil 21 Bảng 4.3: Tỉ lệ (%) bọ xít Rhynocoris sp chết ăn sâu khoang bị... vật cho bọ xít sâu khoang có sẵn phòng thí nghiệm, sâu khoang mồi cho bọ xít, bọ xít Rhynocoris sp Hình 3.1: Dụng cụ phòng thí nghiệm 13 Hình 3.2: Bọ xít Rhynocoris sp sâu khoang Spodoptera litura... Rhynocoris sp Sâu khoang Spodoptera litura Fab 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp nhân nuôi sâu khoang Spodoptera litura Fab Thức ăn cho bọ xít bắt mồi phòng thí nghiệm sâu khoang Spodoptera
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI Rhynocoris sp. ĐỐI VỚI THUỐC FIPRONIL , ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI Rhynocoris sp. ĐỐI VỚI THUỐC FIPRONIL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay