NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata) TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG – TỈNH TIỀN GIANG

90 30 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata) TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG TỈNH TIỀN GIANG Họ tên sinh viên: NGUYỄN HOÀNG DŨNG Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 05 năm 2011 NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata) TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG TỈNH TIỀN GIANG Tác giả NGUYỄN HỒNG DŨNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn: ThS ĐẶNG THÙY LINH TS TỪ THỊ MỸ THUẬN Tháng 05 năm 2011 i LỜI CẢM TẠ Trân trọng biết ơn: Thạc sĩ Đặng Thùy Linh Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, Viện Cây Ăn Quả Miền Nam Tiến sĩ Từ Thị Mỹ Thuận Bộ môn Bảo Vệ thực Vật, Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đã tận tình hướng dẫn, dạy giúp đỡ tơi suốt thời gian thực khóa luận Chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Nơng Học tồn thể q thầy Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM tận tình dìu dắt, dạy dỗ suốt thời gian học tập trường Lãnh đạo Viện Cây Ăn Quả Miền Nam, anh chị viện, đặc biệt anh chị mơn Bảo Vệ Thực Vật tận tình bảo, giúp đỡ cho thời gian thực đề tài Những người bạn chia sẻ, giúp đỡ vượt qua khó khăn học tập suốt thời gian thực đề tài Tp Hồ Chí Minh tháng 05 năm 2011 Nguyễn Hồng Dũng ii TĨM TẮT NGUYỄN HỒNG DŨNG, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 10/2010 NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata) TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG TỈNH TIỀN GIANG Giảng viên hướng dẫn: ThS Đặng Thùy Linh TS Từ Thị Mỹ Thuận Đề tài thực từ tháng 04 đến tháng 09/2010, phòng thí nghiệm bệnh môn Bảo Vệ Thực Vật, Viện Cây Ăn Quả Miền Nam nhằm xác định tác nhân gây bệnh thối rễ mãng cầu xiêm; nghiên cứu số đặc điểm sinh học tác nhân gây bệnh thối rễ; đánh giá hiệu lực số loại thuốc hóa học tác nhân sinh học tác nhân gây bệnh thối rễ mãng cầu xiêm Kết đạt được: Đã xác định tác nhân gây bệnh thối rễ mãng cầu xiêm Tiền Giang nấm Cylindrocladium sp Nấm Cylindrocladium sp sinh trưởng phát triển mức nhiệt độ: 150C, 200C, 250C, 280C, 300C, 350C, nhiệt độ thích hợp cho nấm sinh trưởng phát triển 28 300C Khảo sát sinh trưởng phát triển nấm mức pH 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 cho thấy nấm phát triển tất mức pH thử nghiệm Nhưng mức pH thích hợp 7,5 Kết thử nghiệm 17 loại thuốc phương pháp đầu độc môi trường cho thấy thuốc Funomyl 50WP thuốc Vicarben 50HP có hiệu ức chế phát triển nấm Cylindrocladium sp cao Thuốc Ridomyl Gold 68WG thuốc Folicur 250EW có hiệu ức chế hồn tồn phát triển nấm mức nồng độ 150 ppm Các loại thuốc khác khơng có hiệu ức chế hồn tồn phát triển nấm iii Khảo sát khả đối kháng tác nhân sinh học cho thấy hai dòng nấm Trichoderma spp ITH IT1 có khả ức chế phát triển, mức độ đối kháng yếu với nấm Cylindrocladium sp Trong bốn dòng vi khuẩn Pseudomonas spp khơng có khả ức chế phát triển hay nói cách khác khơng có khả đối kháng với nấm Cylindrocladium sp Sau chủng bệnh để đánh giá khả gây bệnh thối rễ cuả nấm gây mãng cầu xiêm bình bát cho thấy nấm Cylindrocladium sp có khả gây bệnh loại Tuy nhiên, mãng cầu xiêm bệnh nặng bình bát iv MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÍ HIỆU viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.3 Nội dung nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược mãng cầu xiêm 2.1.1 Khái quát chung mãng cầu xiêm 2.1.2 Đặc tính thực vật 2.1.3 Nhu cầu sinh thái 2.1.4 Vai trò, giá trị dinh dưỡng mãng cầu xiêm 2.1.5 Giống kỹ thuật nhân giống 2.1.6 Một số dịch hại phổ biến mãng cầu xiêm 2.1.7 Bệnh thối rễ mãng cầu xiêm biện pháp phòng trị v 2.1.8 Một số nghiên cứu việc sử dụng tác nhân phòng trừ sinh học thuốc hóa học phòng trị bệnh thối rễ 2.2 Sơ lược nấm Cylindrocladium 10 2.2.1 Triệu chứng bệnh nấm Cylindrocladium 11 2.2.2 Đặc điểm hình thái 11 2.2.3 Đặc điểm sinh học 12 2.2.4 Biện pháp phòng trị 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 14 3.2 Nội dung nghiên cứu 14 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 15 3.3.1 Phân lập, định danh tác nhân gây bệnh thối rễ mãng cầu xiêm 15 3.3.2 Khảo sát đặc điểm hình thái nấm Cylindrocladium sp 16 3.3.3 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng, phát triển nấm Cylindrocladium sp 16 3.3.4 Khảo sát ảnh hưởng pH môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng, phát triển nấm Cylindrocladium sp 17 3.3.5 Khảo sát hiệu lực số loại thuốc hóa học nấm Cylindrocladium sp điều kiện đĩa Petri 17 3.3.6 Khảo sát khả đối kháng nấm Trichoderma spp vi khuẩn Pseudomonas spp nấm Cylindrocladium sp điều kiện đĩa Petri 19 3.3.7 Khảo sát tính gây bệnh nấm Cylindrocladium sp mãng cầu xiêm bình bát 21 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 22 vi Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Kết phân lập, định danh mô tả đặc điểm hình thái tác nhân gây bệnh thối rễ mãng cầu xiêm 23 4.2 Sự sinh trưởng phát triển nấm Cylindrocladium sp mức nhiệt độ khác 28 4.3 Sự sinh trưởng phát triển nấm Cylindrocladium sp mức pH môi trường nuôi cấy khác 31 4.4 Hiệu lực số loại thuốc hóa học nấm Cylindricladium sp điều kiện đĩa petri 36 4.5 Khả đối kháng nấm Trichoderma spp vi khuẩn Pseudomonas spp nấm Cylindrocladium sp điều kiện đĩa Petri 46 4.6 Tính gây bệnh nấm Cylindrocladium mãng cầu xiêm bình bát 51 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 61 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÍ HIỆU BVTV: Bảo Vệ Thực Vật CMA: Corn Meal Agar ctv: cộng tác viên ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long NSC: Ngày sau cấy PDA: Potato Dextrose Agar VCAQMN: Viện Cây Ăn Quả Miền Nam viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Hàm lượng chất dinh dưỡng chứa 100g phần ăn mãng cầu xiêm (khơng tính vỏ, hạt, lõi) (Vũ Công Hậu, 2000) Bảng 3.1: Các loại thuốc sử dụng thí nghiệm 18 Bảng 4.1: Đặc điểm hình thái nấm Cylindrocladium sp môi trường PDA 24 Bảng 4.2: So sánh số đặc điểm quan nấm phân lập với nấm Cylindrocladium theo Barnett & Hunter theo Watanabe 25 Bảng 4.3: Đường kính tản nấm Cylindrocladium sp mức nhiệt độ khác môi trường PDA 28 Bảng 4.4: Tốc độ phát triển trung bình tản nấm Cylindrocladium sp mức nhiệt độ khác 30 Bảng 4.5: Đường kính tản nấm Cylindrocladium sp mức pH khác môi trường PDA 32 Bảng 4.6: Tốc độ phát triển tản nấm Cylindrocladium sp mức pH khác 34 Bảng 4.7: Ảnh hưởng loại thuốc trừ nấm đến đường kính tản nấm Cylindrocladium sp nồng độ 50 ppm 37 Bảng 4.8: Khả ức chế đường kính tản nấm Cylindrocladium sp loại thuốc trừ nấm nồng độ 50 ppm 38 Bảng 4.9: Ảnh hưởng loại thuốc trừ nấm đến đường kính tản nấm Cylindrocladium sp nồng độ 150 ppm 40 Bảng 4.10: Khả ức chế đường kính tản nấm Cylindrocladium sp loại thuốc trừ nấm nồng độ 150 ppm 41 ix Between 12.117 1.515 50.332 0.0000 Within 18 0.542 0.030 Total 26 12.659 Coefficient of Variation = 2.76% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4071 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 4.867 5.583 6.000 6.417 6.517 6.383 6.983 6.833 7.050 F E D C BC CD A AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 7.050 6.983 6.833 6.517 6.417 6.383 6.000 5.583 4.867 A A AB BC C CD D E F Phụ bảng 2.4: Đường kính tản nấm Cylindrocladium sp mức pH khác sau 10 ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 14.867 1.858 129.490 0.0000 Within 18 0.258 0.014 Total 26 15.126 Coefficient of Variation = 1.50% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2781 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 6.317 7.167 7.733 8.233 8.150 8.250 8.417 8.750 8.700 E D C B B B B A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 8.750 8.700 8.417 8.250 8.233 8.150 7.733 7.167 6.317 A A B B B B C D E Phụ lục 3: Kết khảo sát hiệu lực số thuốc hóa học nấm Cylindrocladium sp điều kiện đĩa petri Phụ lục 3.1: Ảnh hưởng loại thuốc đến phát triển nấm nồng độ 50 ppm Phụ bảng 3.1.1: Đường kính tản nấm so với đối chứng sau ngày cấy 64 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 17 30.700 1.806 111.130 0.0000 Within 36 0.585 0.016 Total 53 31.285 Coefficient of Variation = 7.91% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2809 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.0000 0.0000 1.267 1.933 2.067 1.450 2.083 2.200 1.083 1.767 1.200 2.050 1.433 2.400 2.200 2.067 0.9167 2.900 H H EF CD C E C BC FG D EF C E B BC C G A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 18 14 15 16 12 10 13 11 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.900 2.400 2.200 2.200 2.083 2.067 2.067 2.050 1.933 1.767 1.450 1.433 1.267 1.200 1.083 0.9167 0.0000 0.0000 A B BC BC C C C C CD D E E EF EF FG G H H Phụ bảng 3.1.2: Tỉ lệ % ức chế đường kính tản nấm loại thuốc sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16 30239.040 1889.940 98.262 0.0000 Within 34 653.948 19.234 Total 50 30892.988 Coefficient of Variation = 9.33% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 9.770 s_ = 2.532 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 100.0 100.0 56.32 33.33 A A CD EF Mean Mean Mean Mean 65 17 = = = = 100.0 100.0 68.39 62.64 A A B BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 = = = = = = = = = = = = = 28.73 50.00 28.16 24.14 62.64 39.08 58.62 29.31 50.57 17.24 24.14 28.73 68.39 EF D F FG BC E BCD EF D G FG EF B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 13 10 12 16 15 14 = = = = = = = = = = = = = 58.62 56.32 50.57 50.00 39.08 33.33 29.31 28.73 28.73 28.16 24.14 24.14 17.24 BCD CD D D E EF EF EF EF F FG FG G Phụ bảng 3.1.3: Đường kính tản nấm so với đối chứng sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 17 115.929 6.819 260.244 0.0000 Within 36 0.943 0.026 Total 53 116.873 Coefficient of Variation = 5.19% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3580 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.0000 0.0000 2.550 4.683 4.667 3.117 4.617 4.683 2.450 4.317 4.033 3.017 2.200 3.383 3.050 3.233 1.400 4.767 H H F A AB DE AB A F BC C E F D DE DE G A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 18 10 11 14 16 15 12 13 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4.767 4.683 4.683 4.667 4.617 4.317 4.033 3.383 3.233 3.117 3.050 3.017 2.550 2.450 2.200 1.400 0.0000 0.0000 A A A AB AB BC C D DE DE DE E F F F G H H Phụ bảng 3.1.4: Tỉ lệ % ức chế đường kính tản nấm loại thuốc sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16 47165.508 2947.844 250.128 0.0000 66 Within 34 400.702 11.785 Total 50 47566.210 Coefficient of Variation = 9.38% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.648 s_ = 1.982 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 46.54 1.820 2.167 34.66 3.217 1.817 48.64 9.507 15.44 36.76 53.88 29.07 36.06 32.21 70.65 A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean C F F D F F C EF E D C D D D B 17 13 12 15 16 14 11 10 = = = = = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 70.65 53.88 48.64 46.54 36.76 36.06 34.66 32.21 29.07 15.44 9.507 3.217 2.167 1.820 1.817 A A B C C C D D D D D E EF F F F F Phụ bảng 3.1.5: Đường kính tản nấm so với đối chứng sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 17 191.435 11.261 353.539 0.0000 Within 36 1.147 0.032 Total 53 192.581 Coefficient of Variation = 4.24% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3972 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 0.0000 0.0000 3.350 5.817 6.350 4.433 5.767 6.300 3.317 5.833 H H F B A D B A F B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 67 18 10 11 15 16 = = = = = = = = = = 6.450 6.350 6.300 5.833 5.817 5.767 5.250 4.600 4.433 4.283 A A A B B B C D D DE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 13 14 15 16 17 18 = = = = = = = = 5.250 3.983 3.150 4.250 4.600 4.283 2.550 6.450 C E F DE D DE G A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 14 12 13 17 = = = = = = = = 4.250 3.983 3.350 3.317 3.150 2.550 0.0000 0.0000 DE E F F F G H H Phụ bảng 3.1.6: Tỉ lệ % ức chế đường kính tản nấm loại thuốc sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16 42163.489 2635.218 335.369 0.0000 Within 34 267.161 7.858 Total 50 42430.650 Coefficient of Variation = 7.60% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.245 s_ = 1.618 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 48.06 9.820 1.553 31.27 10.60 2.330 48.58 9.560 18.61 38.24 51.16 34.11 28.68 33.59 60.46 A A C G H E G H C G F D C DE E DE B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 17 13 12 14 16 15 11 10 = = = = = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 60.46 51.16 48.58 48.06 38.24 34.11 33.59 31.27 28.68 18.61 10.60 9.820 9.560 2.330 1.553 A A B C C C D DE DE E E F G G G H H Phụ bảng 3.1.7: : Đường kính tản nấm so với đối chứng sau 10 ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 17 260.800 15.341 378.086 0.0000 Within 36 1.461 0.041 Total 53 262.261 68 Coefficient of Variation = 3.93% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4496 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.0000 0.0000 4.300 6.867 7.367 5.200 6.683 7.433 4.150 6.983 6.183 5.400 4.100 4.970 5.700 5.333 3.517 8.000 J J H D BC G D B H CD E FG H G F FG I A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 18 10 11 15 12 16 14 13 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 8.000 7.433 7.367 6.983 6.867 6.683 6.183 5.700 5.400 5.333 5.200 4.970 4.300 4.150 4.100 3.517 0.0000 0.0000 A B BC CD D D E F FG FG G G H H H I J J Phụ bảng 3.1.8: Tỉ lệ % ức chế đường kính tản nấm loại thuốc sau 10 ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16 36635.111 2289.694 341.150 0.0000 Within 34 228.197 6.712 Total 50 36863.308 Coefficient of Variation = 6.80% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.771 s_ = 1.496 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 46.25 14.17 7.917 35.00 16.46 7.087 48.13 12.71 22.71 32.50 48.75 A A C G H D G H C GH F DE C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 69 17 13 14 16 12 15 11 = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 56.04 48.75 48.13 46.25 37.88 35.00 33.34 32.50 28.75 22.71 16.46 A A B C C C D D DE DE E F G Mean Mean Mean Mean 14 15 16 17 = = = = 37.88 28.75 33.34 56.04 D E DE Mean Mean Mean Mean B 10 = = = = 14.17 12.71 7.917 7.087 G GH H H Phụ lục 3.2: Ảnh hưởng loại thuốc đến phát triển nấm nồng độ 150 ppm Phụ bảng 3.2.1: : Đường kính tản nấm so với đối chứng sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 17 34.876 2.052 128.443 0.0000 Within 36 0.575 0.016 Total 53 35.451 Coefficient of Variation = 10.25% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2809 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.0000 0.0000 1.250 1.267 1.817 1.000 1.800 2.133 0.9667 1.367 0.0000 1.933 1.150 1.833 1.033 1.733 0.0000 2.900 G G DE DE C EF C B F D G BC DEF C EF C G A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 18 12 14 16 10 13 15 11 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.900 2.133 1.933 1.833 1.817 1.800 1.733 1.367 1.267 1.250 1.150 1.033 1.000 0.9667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 A B BC C C C C D DE DE DEF EF EF F G G G G Phụ bảng 3.2.2: Tỉ lệ % ức chế đường kính tản nấm loại thuốc sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16 30964.912 1935.307 102.499 0.0000 Within 34 641.965 18.881 Total 50 31606.876 Coefficient of Variation = 7.14% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 9.680 70 s_ = 2.509 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 56.90 56.32 37.36 65.52 37.93 26.44 66.67 52.87 100.0 33.33 60.34 36.78 64.37 40.23 100.0 A A BC BC D B D E B C A DE BC D B D A Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 17 15 13 10 16 14 12 = = = = = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 100.0 100.0 66.67 65.52 64.37 60.34 56.90 56.32 52.87 40.23 37.93 37.36 36.78 33.33 26.44 A A A A B B B BC BC BC C D D D D DE E Phụ bảng 3.2.3: : Đường kính tản nấm so với đối chứng sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 17 128.909 7.583 511.845 0.0000 Within 36 0.533 0.015 Total 53 129.442 Coefficient of Variation = 5.18% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2719 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.0000 0.0000 2.133 3.900 3.850 2.467 4.183 4.517 2.000 3.183 0.0000 2.733 1.817 2.683 1.433 2.617 0.0000 I I F C C E B A FG D I E G E H E I Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 71 18 10 12 14 16 13 15 11 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = 4.767 4.517 4.183 3.900 3.850 3.183 2.733 2.683 2.617 2.467 2.133 2.000 1.817 1.433 0.0000 0.0000 0.0000 A A B C C D E E E E F FG G H I I I Mean 18 = 4.767 A Mean = 0.0000 I Phụ bảng 3.2.4: Tỉ lệ % ức chế đường kính tản nấm loại thuốc sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16 48497.568 3031.098 467.216 0.0000 Within 34 220.578 6.488 Total 50 48718.146 Coefficient of Variation = 4.74% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.674 s_ = 1.471 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 55.27 18.24 19.29 48.29 12.30 5.310 58.07 33.26 100.0 42.70 61.92 43.74 69.95 45.14 100.0 A A D G G E H I CD F A E C E B E A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 17 15 13 16 14 12 10 = = = = = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 100.0 100.0 69.95 61.92 58.07 55.27 48.29 45.14 43.74 42.70 33.26 19.29 18.24 12.30 5.310 A A A A B C CD D E E E E F G G H I Phụ bảng 3.2.5: : Đường kính tản nấm so với đối chứng sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 17 236.251 13.897 843.197 0.0000 Within 36 0.593 0.016 Total 53 236.845 Coefficient of Variation = 4.06% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2809 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean = 0.0000 J Mean 72 18 = 6.450 A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.0000 2.800 5.450 5.483 3.717 5.283 5.767 2.517 4.733 0.0000 3.667 2.117 3.333 2.067 3.533 0.0000 6.450 J G C C E C B H D J E I F I EF J A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 12 16 14 13 15 11 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = 5.767 5.483 5.450 5.283 4.733 3.717 3.667 3.533 3.333 2.800 2.517 2.117 2.067 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 B C C C D E E EF F G H I I J J J J Phụ bảng 3.2.6: Tỉ lệ % ức chế đường kính tản nấm loại thuốc sau ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16 48533.823 3033.364 768.324 0.0000 Within 34 134.233 3.948 Total 50 48668.056 Coefficient of Variation = 3.68% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.426 s_ = 1.147 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 56.59 15.50 14.99 42.38 18.09 10.59 60.98 26.62 100.0 43.15 67.18 48.32 67.96 45.22 100.0 A A C G GH E G H C F A E B D B DE A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 17 15 13 14 16 12 10 = = = = = = = = = = = = = = = = = 100.0 100.0 100.0 100.0 67.96 67.18 60.98 56.59 48.32 45.22 43.15 42.38 26.62 18.09 15.50 14.99 10.59 A A A A B B C C D DE E E F G G GH H Phụ bảng 3.2.7: : Đường kính tản nấm so với đối chứng sau 10 ngày cấy 73 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 17 327.695 19.276 970.549 0.0000 Within 36 0.715 0.020 Total 53 328.410 Coefficient of Variation = 3.67% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3140 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.0000 0.0000 3.400 6.283 6.533 4.667 6.067 6.617 3.050 5.400 0.0000 4.833 3.400 3.983 2.567 4.383 0.0000 8.000 L L I CD BC FG D B J E L F I H K G L A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 18 10 12 16 14 13 15 11 17 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 8.000 6.617 6.533 6.283 6.067 5.400 4.833 4.667 4.383 3.983 3.400 3.400 3.050 2.567 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 A B BC CD D E F FG G H I I J K L L L L Phụ bảng 3.2.8: Tỉ lệ % ức chế đường kính tản nấm loại thuốc sau 10 ngày cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16 42625.439 2664.090 810.655 0.0000 Within 34 111.736 3.286 Total 50 42737.174 Coefficient of Variation = 3.30% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.038 s_ = 1.047 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 100.0 100.0 57.50 21.46 A A D IJ Mean Mean Mean Mean 74 11 17 = = = = 100.0 100.0 100.0 100.0 A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 = = = = = = = = = = = = = 18.34 41.67 24.17 17.29 61.88 32.50 100.0 39.59 57.50 50.21 67.92 45.21 100.0 J FG I J C H A G D E B F A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 15 13 14 16 12 10 = = = = = = = = = = = = = 67.92 61.88 57.50 57.50 50.21 45.21 41.67 39.59 32.50 24.17 21.46 18.34 17.29 B C D D E F FG G H I IJ J J Phụ lục 4: Kết khảo sát khả đối kháng số tác nhân sinh học nấm Cylindrocladium sp điều kiện đĩa petri Phụ bảng 4.1: đường kính tản nấm so với đối chứng ngày sau cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.895 0.149 14.317 0.0000 Within 21 0.219 0.010 Total 27 1.114 Coefficient of Variation = 3.34% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2002 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 3.138 3.025 2.875 3.100 3.025 2.825 3.412 B BC C B BC C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 3.412 3.138 3.100 3.025 3.025 2.875 2.825 A B B BC BC C C Phụ bảng 4.2: Tỷ lệ % ức chế đường kính tản nấm so với đối chứng ngày sau cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 262.409 52.482 5.193 0.0040 Within 18 181.904 10.106 Total 23 444.313 Coefficient of Variation = 26.16% Least Significant Difference Test 75 LSD value = 6.470 &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 8.057 11.36 15.75 9.160 11.36 17.22 at alpha = 0.010 Ranked Order B AB A B AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 17.22 15.75 11.36 11.36 9.160 8.057 A A AB AB B B Phụ bảng 4.3: đường kính tản nấm so với đối chứng ngày sau cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.287 0.715 32.096 0.0000 Within 21 0.468 0.022 Total 27 4.755 Coefficient of Variation = 3.73% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2970 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 3.475 3.450 4.000 4.350 4.200 3.975 4.575 D D C AB BC C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 4.575 4.350 4.200 4.000 3.975 3.475 3.450 A AB BC C C D D Phụ bảng 4.4: Tỷ lệ % ức chế đường kính tản nấm so với đối chứng ngày sau cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1320.137 264.027 22.878 0.0000 Within 18 207.734 11.541 Total 23 1527.871 Coefficient of Variation = 23.31% Least Significant Difference Test LSD value = 6.915 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 24.05 24.59 12.57 A A B Mean Mean Mean = = = 76 24.59 24.05 13.11 A A B Mean Mean Mean = = = 4.920 8.198 13.11 C BC B Mean Mean Mean = = = 12.57 8.198 4.920 B BC C Phụ bảng 4.5: đường kính tản nấm so với đối chứng ngày sau cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16.534 2.756 197.846 0.0000 Within 21 0.292 0.014 Total 27 16.827 Coefficient of Variation = 2.54% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2369 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 3.475 3.450 4.975 5.200 5.100 4.800 5.475 D D BC B B C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 5.475 5.200 5.100 4.975 4.800 3.475 3.450 A B B BC C D D Phụ bảng 4.6: Tỷ lệ % ức chế đường kính tản nấm so với đối chứng ngày sau cấy A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4428.206 885.641 180.337 0.0000 Within 18 88.399 4.911 Total 23 4516.604 Coefficient of Variation = 12.44% Least Significant Difference Test LSD value = 4.511 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 36.53 36.99 9.132 5.023 6.847 12.33 A A BC C C B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 77 36.99 36.53 12.33 9.132 6.847 5.023 A A B BC C C 78 ... 2.2.4 Biện pháp phòng trị 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 14 3.2 Nội dung nghiên cứu 14 3.3 Vật liệu phương... GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.3 Nội dung nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược mãng cầu xiêm ... học, hình thái số biện pháp phòng trừ nấm Cylindrocladium sp điều kiện phòng thí nghiệm 1.3 Nội dung nghiên cứu - Phân lập định danh tác nhân gây bệnh - Mô tả đặc điểm hình thái nấm Cylindrocladium
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata) TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG – TỈNH TIỀN GIANG , NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata) TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG – TỈNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay