PHÂN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN GIỐNG ĐẬU XANH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

87 31 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP, ĐÁNH GIÁ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN GIỐNG ĐẬU XANH TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGƠ THANH XN Tp HỒ CHÍ MINH, tháng 07/2011 ii    PHÂN LẬP, ĐÁNH GIÁ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN GIỐNG ĐẬU XANH TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM Tác giả NGƠ THANH XN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Lê Đình Đơn Tp HỒ CHÍ MINH, tháng 07/2011     iii    LỜI CẢM TẠ Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin chân thành cảm ơn Công ơn sinh thành, dưỡng dục cha mẹ, động viên khích lệ người thân gia đình suốt thời gian qua Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Q thầy khoa Nơng Học tận tình dạy bảo kiến thức quý báu suốt trình học tập TS Lê Đình Đơn, người tận tình hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Các bạn sinh viên lớp DH07BVA, DH07BVB, DH07SH em Nguyễn Thị Dược giúp đỡ, động viên suốt q trình thực đề tài Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực Ngơ Thanh Xn     iv    TĨM TẮT NGƠ THANH XN, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8/2011 PHÂN LẬP, ĐÁNH GIÁ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN GIỐNG ĐẬU XANH TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ ĐÌNH ĐƠN Trong canh tác, việc sử dụng chế phẩm sinh học góp phần quan trọng việc bảo vệ môi trường phát triển nông nghiệp bền vững Đề tài thực thành công việc xây dựng bioassay phục vụ cho việc chủng invitro chủng vi khuẩn cố định đạm đậu xanh đồng thời tiến hành tuyển chọn chủng vi khuẩn phân lập dựa mơ hình thiết lập Nội dung nghiên cứu gồm phần là: thứ nhất, phân lập chủng vi khuẩn cố định đạm đậu xanh Thứ hai, xây dựng bioassay phục vụ cho việc chủng chủng vi khuẩn lên đậu xanh Thứ ba, tiến hành chủng chủng vi khuẩn phân lập giống đậu xanh APN – 208 Công việc phân lập ta dựa vào phát triển khuẩn lạc môi trường yeast mannitol agar (YMA) hai môi trường thị là: môi trường YMA + Congo Red môi trường YMA + Bromthymol Blue nhiệt độ thường sau 36 phát triển Sau ta tiếp tục chọn lọc thơng qua việc nhuộm gram, quan sát hình dạng vi khuẩn số thử nghiệm sinh hóa Công việc thứ hai xây dựng bioassay cách trồng đậu xanh giấy ăn thấm nước phủ bên ngồi giấy bìa cứng Những tập giấy dựng đứng cách cố định vào dây kẽm Sau ta tiến hành thí nghiệm với mức khoảng cách trồng hạt đậu xanh khác Nhằm chọn khoảng cách trồng phù hợp mà phát triển bình thường để khảo sát phát triển hệ thống bioassay Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, lần lặp lại, với nghiệm thức (NT) tương ứng với khoảng cách hạt gieo là: NT 1: cm, NT 2: cm, NT 3: cm, NT 4: cm Công việc thứ tiến hành giống đậu xanh APN – 208, thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, lần lặp lại, với nghiệm thức tương ứng với     v    chủng vi khuẩn gồm: NT1: CBTG 21; NT2: ALĐT 1; NT3: KSST 22; NT4: PTAG 1; NT5: OMCT 1; NT 6: CTAG 11; NT 7: TCAG 22; NT 8: HNĐT 11; NT9: Đối chứng khơng vi khuẩn Kết ta chọn chủng vi khuẩn HNĐT 11, PTAG 1, ALĐT 1, TCAG 22, 0MCT 1, CTAG 11, KSST 22, CBTG 21 số 27 chủng phân lập xác định khoảng cách trồng đậu xanh hệ thống cm Kết sau 27 ngày sau chủng đậu xanh chủng OMCT 1, ALĐT 1, KSST 22, TCAG 22 phát triển cao     vi    MỤC LỤC Trang Trang tựa ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách hình danh sách bảng x Danh sách phụ lục xi Chương Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích mục tiêu đề tài .2 1.3 Giới hạn đề tài 1.4 Ý nghĩa khoa học 1.5 Ý nghĩa thực tiễn .3 Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Vai trò đạm (N) thực vật 2.2 Giới thiệu đậu xanh .4 2.3 Các nguồn cung cấp N đất trình cố định N đậu xanh 2.4 Vi khuẩn nốt sần hình thành nốt sần .7 2.5 Quá trình hình thành nốt sần 11     vii    2.6 Vi khuẩn chi Rhizobium 13 2.6.1 Lịch sử phát triển 13 2.6.2 Phân loại .13 2.6.3 Đặc điểm .14 Chương Phương tiện phương pháp nghiên cứu 15 3.1 Phạm vi nghiên cứu .15 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 15 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu .15 3.2 Vật liệu thí nghiệm 15 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 15 3.2.2 Thiết bị, dụng cụ hóa chất sử dụng 15 3.2.2.1 Thiết bị dụng cụ 15 3.2.2.2 Hoá chất 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1 Thí nghiệm 1: Phân lập làm chủng vi khuẩn cố định đạm 17 3.3.1.1 Sơ đồ thí nghiệm 17 3.3.1.2 Quy trình kỹ thuật 18 3.3.1.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 18 3.3.2 Thí nghiệm 2: Xây dựng bioassay phục vụ cho việc chủng invitro chủng vi khuẩn giống đậu xanh .19 3.3.2.1 Hệ thống dùng bioassay 19     viii    3.3.2.2 Mơ tả thí nghiệm 19 3.3.2.3 Bố trí thí nghiệm .20 3.3.2.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 20 3.3.2.5 Cách lấy mẫu 20 3.3.2.6 Quy trình kỹ thuật 20 3.3.3 Thí nghiệm 3: So sánh, đánh giá tuyển chọn chủng vi khuẩn cố định đạm giống đậu xanh APN 208 21 3.3.3.1 Bố trí thí nghiệm .21 3.3.3.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 22 3.3.3.3 Cách lấy mẫu 22 3.3.3.4 Quy trình kỹ thuật 22 3.4 Xử lý số liệu 23 Chương Kết thảo luận 24 4.1 Kết 24 4.1.1 Thí nghiệm 1: Phân lập làm chủng vi khuẩn cố định đạm 24 4.1.2 Thí nghiệm 2: Xây dựng bioassay phục vụ cho việc chủng invitro chủng vi khuẩn giống đậu xanh .30 4.1.3 Thí nghiệm 3: So sánh, đánh giá tuyển chọn chủng vi khuẩn cố định đạm giống đậu xanh APN 208 37 4.2 Thảo luận .40 Chương Kết luận đề nghị 42     ix    5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 Tài liệu tham khảo 44 Phụ lục 47     x    DANH SÁCH CÁC HÌNH, DANH SÁCH CÁC BẢNG Danh sách bảng Bảng 4.1: Số chủng vi khuẩn phân lập từ nốt sần nguồn gốc mẫu 24 Bảng 4.2: Mô tả đặc điểm màu sắc khuẩn lạc 27 chủng vi khuẩn 25 Bảng 4.3: Kết sau nuôi môi trường thị 27 Bảng 4.4: Kết nhuộm gram thử sinh hóa 29 Bảng 4.5: Chiều cao qua ngày theo dõi 34 Bảng 4.6: Chiều dài rễ sau ngày gieo 35 Bảng 4.7: Chiều cao qua lần điều tra 38 Danh sách hình Hình 3.1: Hệ thống trồng đậu xanh 19 Hình 4.1: Hình dạng, màu sắc số khuẩn lạc sau 36 26 Hình 4.2: Khuần lạc môi trường Congo Red Bromthymol Blue 28 Hình 4.3: Quá trình gieo hạt 30 Hình 4.4: Sự phát triển vào thời điểm ngày sau gieo 31 Hình 4.5: Sự phát triển vào thời điểm ngày sau gieo 32 Hình 4.6: Sự phát triển rễ nghiệm thức qua lần điều tra 33 Hình 4.7: Sự phát triển rễ ngày sau gieo 36 Hình 4.8: Đồ thị chiều cao qua lần điều tra 37     ... viên suốt q trình thực đề tài Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực Ngơ Thanh Xn     iv    TĨM TẮT NGƠ THANH XN, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8/2011 PHÂN LẬP, ĐÁNH GIÁ... TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN GIỐNG ĐẬU XANH TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM Tác giả NGƠ THANH XN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:... triển khuẩn lạc môi trường yeast mannitol agar (YMA) hai môi trường thị là: môi trường YMA + Congo Red môi trường YMA + Bromthymol Blue nhiệt độ thường sau 36 phát triển Sau ta tiếp tục chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN GIỐNG ĐẬU XANH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM , PHÂN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN GIỐNG ĐẬU XANH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay