ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI GIÁ THỂ VÀ BA LOẠI PHÂN BÓN LÁ GROWMORE ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOA CÚC LÁ NHÁM (Zinnia sp.) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

67 19 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI GIÁ THỂ BA LOẠI PHÂN BÓN GROWMORE ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA HOA CÚC NHÁM (Zinnia sp.) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: MAI THỊ HUYỀN Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007 - 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI GIÁ THỂ BA LOẠI PHÂN BÓN GROWMORE ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA HOA CÚC NHÁM (Zinnia sp.) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH Tác giả MAI THỊ HUYỀN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu đề tài cấp Kỹ ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn Ths NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho em suốt trình học tập Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa Nông học thầy cô trực tiếp giảng dạy suốt năm học qua Em xin chân thành cảm ơn giáo, Th.S Nguyễn Thị Thanh Hương tận tình hướng dẫn, động viên em suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn toàn thể lớp DH07NHB giúp đỡ, chia sẻ, động viên suốt trình học tập, đặc biệt thời gian thực đề tài Cuối cùng, với lòng biết ơn sâu sắc xin thành kính khắc ghi cơng ơn sinh thành, dưỡng dục mẹ cha, công ơn cha mẹ người thân tạo điều kiện tốt động viên suốt trình học tập trường Tp HCM, tháng năm 2011 Sinh viên Mai Thị Huyền ii TÓM TẮT Đề tài “Ảnh hưởng loại giá thể loại phân bón Growmore đến sinh trưởng phát triển hoa cúc nhám (Zinnia sp.) nhập nội trồng Tp Hồ Chí Minh” tiến hành trại thực nghiệm khoa Nông học – trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh”, thời gian từ tháng đến tháng năm 2011 Nội dung thí nghiệm: Tìm loại giá thể loại phân bón thích hợp cho cúc nhám sinh trưởng phát triển tốt Thí nghiệm yếu tố bố trí theo kiểu lô phụ, lần lặp lại Yếu tố phụ loại phân bón Growmore bố trí lơ gồm loại: Growmore 20 – 20 – 20 + TE, Growmore 30 – 10 – 10 + TE, Growmore 15 – 30 – 15 Yếu tố loại giá thể bố trí lô phụ gồm: tro trấu : phân bò : xơ dừa, tro trấu : phân bò : xơ dừa, tro trấu : phân trùn : xơ dừa Kết thu được: Khi sử dụng ba loại phân bónảnh hưởng lên cúc nhám khơng rõ rệt khơng có khác biệt lớn ba loại phân này; hiệu sử dụng ba loại phân bón lên cúc nhám nhau; Ba loại giá thể trồng thể có thích hợp cho sinh trưởng phát triển cúc nhám, thích hợp giá thể tro trấu : phân trùn : xơ dừa Tuy nhiên, chi phí đầu tư để trồng giá thể cao nên hiệu kinh tế trồng giá thể không cao giá thể tro trấu : phân bò : xơ dừa Do đó, chọn loại giá thể tro trấu : phân bò : xơ dừa để trồng hoa cúc nhám thị trường iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC KÍ TỰ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ .viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất hoa cảnh .3 2.1.1 Trên giới 2.1.2 Trong nước .5 2.2 Giới thiệu sơ lược hoa cúc nhám 10 2.2.1 Nguồn gốc phân loại 10 2.2.2 Đặc điểm thực vật học 11 2.3 Giới thiệu vài nét phân bón 11 2.4 Các vật liệu dùng làm giá thể thí nghiệm 13 2.4.1 Tro trấu 13 2.4.2 Phân 13 2.4.3 Xơ dừa 14 2.4.4 Phân trùn .14 2.5 Giới thiệu loại phân bón dùng thí nghiệm 14 2.5.1 Growmore 20 – 20 – 20 + TE .14 2.5.2 Growmore 30 – 10 – 10 + TE .15 2.5.3 Growmore 15 - 30 – 15 15 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 16 iv 3.1 Thời gian địa điểm bố trí thí nghiệm 16 3.2 Điều kiện thí nghiệm .16 3.2.1 Điều kiện khí hậu thời gian thí nghiệm .16 3.2.2 Đặc điểm tính chất lý hóa loại giá thể trồng .17 3.3 Vật liệu thí nghiệm 18 3.4 Phương pháp thí nghiệm 19 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 19 3.4.2 Các nghiệm thức thí nghiệm .19 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi .19 3.5.1 Chỉ tiêu theo dõi 19 3.5.2 Phương pháp theo dõi 20 3.6 Chỉ tiêu phương pháp phân tích 21 3.6.1 Chỉ tiêu phân tích 21 3.6.2 Phương pháp phân tích 21 3.7 Hiệu kinh tế .21 3.8 Xử lý số liệu phân tích thống kê 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 Giai đoạn vườn ươm 22 4.2 Giai đoạn sinh trưởng phát triển 22 4.2.1 Chiều cao động thái tăng trưởng chiều cao .22 4.2.1.1 Chiều cao 22 4.2.1.2 Động thái tăng trưởng chiều cao 24 4.2.2 Số cặp tốc độ 25 4.2.2.1 Số cặp .25 4.2.2.2 Tốc độ 27 4.2.3 Số nhánh tốc độ phân nhánh 28 4.2.3.1 Số nhánh 28 4.2.3.2 Tốc độ phân nhánh 30 4.3 Các tiêu phát triển 30 4.3.1 Các tiêu nụ 30 4.3.1.1 Thời gian nụ 30 v 4.3.1.2 Số nụ 31 4.3.2 Các tiêu hoa .32 4.3.2.1 Số hoa 32 4.3.2.2 Tỷ lệ nở hoa .32 4.3.2.3 Đường kính hoa 33 4.3.2.4 Độ bền hoa 34 4.4 Tình hình sâu bệnh 34 4.5 Hiệu kinh tế .35 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 42 vi DANH SÁCH CÁC KÍ TỰ VIẾT TẮT CCC Chiều cao CV Coefficient of Variation (hệ số biến động) GT Giá thể LLL Lần lặp lại NSG Ngày sau gieo NST Ngày sau trồng NT Nghiệm thức PBL Phân bón TB Trung bình TNHH Trách nhiệm hữu hạn XK Xuất vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Tình hình nhập hoa số nước giới Bảng 2.2 Tình hình xuất hoa số nước giới Bảng 2.3 Diện tích giá trị sản lượng hoa – cảnh Việt Nam Bảng 2.4: Các loại hoa trồng phổ biến Việt Nam Bảng 3.1 Số liệu khí tượng khu vực Tp.Hồ Chí Minh tháng 3/2011 – 5/2011 16 Bảng 3.2 Tính chất lý hóa giá thể trước thí nghiệm sau thí nghiệm 17 Bảng 4.1 Tỷ lệ nảy mầm (%) cúc nhám 22 Bảng 4.2 Ảnh hưởng loại phân bón Growmore loại giá thể đến chiều cao (cm) 23 Bảng 4.3 Ảnh hưởng loại phân bón Growmore loại giá thể đến số cặp (cặp lá/cây) 26 Bảng 4.5 Ảnh hưởng loại phân bón Growmore loại giá thể đến số nhánh (nhánh/cây) 29 Bảng 4.6 Tốc độ phân nhánh 30 Bảng 4.7 Ảnh hưởng loại phân bón Growmore loại giá thể đến thời gian nụ (NST) 31 Bảng 4.8 Ảnh hưởng loại phân bón Growmore loại giá thể đến số nụ (nụ/cây) 31 Bảng 4.9 Ảnh hưởng loại phân bón Growmore loại giá thể đến số hoa (hoa/cây) 32 Bảng 4.10 Ảnh hưởng loại phân bón Growmore loại giá thể đến tỷ lệ nở hoa (%) 32 Bảng 4.11 Ảnh hưởng loại phân bón Growmore loại giá thể đến đường kính hoa (cm) 33 Bảng 4.12 Ảnh hưởng loại phân bón Growmore loại giá thể đến độ bền hoa (ngày) 34 Bảng 4.13 Chi phí đầu tư sản xuất 243 chậu cúc nhám 35 Bảng 4.14 Tổng thu bình quân tính theo phẩm cấp hoa cúc nhám thí nghiệm 36 Bảng 4.15 Hiệu kinh tế hoa cúc nhám thí nghiệm 37 Biểu đồ 4.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 25 Biểu đồ 4.2 Tốc độ Error! Bookmark not defined viii Biểu đồ 4.3 Tốc độ phân nhánh 30 ix PHỤ LỤC BẢNG XỬ LÝ ANOVA CHIỀU CAO CÂY NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.699 0.350 1.8914 0.2641 Factor A 20.134 10.067 54.4702** 0.0013 -3 Error 0.739 0.185 Factor B 1.574 0.787 2.7237ns 0.1059 AB 0.490 0.122 0.4237ns -7 Error 12 3.468 0.289 -Total 26 27.104 -Coefficient of Variation: 11.60% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NGHIỆM THỨC CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 0.1850 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9335 s_ = 0.1434 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 3.964 4.084 5.853 B B A Mean Mean Mean Ranked Order = = = 5.853 4.084 3.964 A B B CHIỀU CAO CÂY 14 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.526 0.263 0.2828 Factor A 102.372 51.186 54.9973** 0.0012 -3 Error 3.723 0.931 Factor B 0.989 0.494 0.7377ns AB 5.936 1.484 2.2150ns 0.1286 -7 Error 12 8.040 0.670 -Total 26 121.586 -Coefficient of Variation: 8.17% 43 KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỨA CÁC NGHIỆM THỨC CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 0.9310 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.094 s_ = 0.3216 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 8.572 8.710 12.77 Ranked Order B B Mean Mean Mean A = = = 12.77 8.710 8.572 A B B CHIỀU CAO CÂY 21 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 2.249 1.124 0.4425 Factor A 156.695 78.348 30.8345** 0.0037 -3 Error 10.164 2.541 Factor B 15.797 7.899 6.8671* 0.0103 AB 11.215 2.804 2.4375ns 0.1041 -7 Error 12 13.802 1.150 -Total 26 209.922 -Coefficient of Variation: 8.13% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỨA CÁC NGHIỆM THỨC CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 2.541 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.460 s_ = 0.5314 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 11.52 11.45 16.59 Ranked Order B B A Mean Mean Mean = = = 44 16.59 11.52 11.45 A B B KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NGHIỆM THỨC CỦA YẾU TỐ B RANGE Error Mean Square = 1.150 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.101 s_ = 0.3575 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean = = = 13.82 13.62 12.11 Ranked Order A A Mean Mean Mean B = = = 13.82 13.62 12.11 A A B CHIỀU CAO CÂY 28 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.103 0.052 0.0150 Factor A 250.320 125.160 36.3962** 0.0027 -3 Error 13.755 3.439 Factor B 31.346 15.673 10.8960** 0.0020 AB 17.780 4.445 3.0903ns 0.0578 -7 Error 12 17.261 1.438 -Total 26 330.566 -Coefficient of Variation: 7.13% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 3.439 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.025 s_ = 0.6182 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 14.89 14.48 21.13 Ranked Order B B A Mean Mean Mean = = = 45 21.13 14.89 14.48 A B B KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NGHIỆM THỨC CỦA YẾU TỐ B RANGE Error Mean Square = 1.438 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.727 s_ = 0.3997 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 17.92 17.21 15.36 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 17.92 17.21 15.36 A A B SỐ LÁ/CÂY NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.110 0.055 2.5517 0.1931 Factor A 3.150 1.575 73.3103** 0.0007 -3 Error 0.086 0.021 Factor B 0.092 0.046 2.6957ns 0.1079 AB 0.104 0.026 1.5217ns 0.2575 -7 Error 12 0.204 0.017 -Total 26 3.745 -Coefficient of Variation: 3.91% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NGHIỆM THỨC CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 0.02100 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3145 s_ = 0.04830 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 3.133 3.067 3.822 B B A Mean Mean Mean Ranked Order = = = 46 3.822 3.133 3.067 A B B SỐ LÁ/CÂY 14 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 2.883 1.441 1.4393 0.3381 Factor A 210.456 105.228 105.0724** 0.0003 -3 Error 4.006 1.001 Factor B 0.732 0.366 0.4407 AB 1.144 0.286 0.3443 -7 Error 12 9.964 0.830 -Total 26 229.185 -Coefficient of Variation: 8.33% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NGHIỆM THỨC CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 1.001 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.171 s_ = 0.3335 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 8.933 9.000 14.89 Ranked Order B B A Mean Mean Mean = = = 14.89 9.000 8.933 A B B SỐ LÁ/CÂY 21 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 2.382 1.191 0.0980 Factor A 243.049 121.524 9.9974* 0.0278 -3 Error 48.622 12.156 Factor B 3.049 1.524 0.8963ns AB 12.249 3.062 1.8005ns 0.1936 -7 Error 12 20.409 1.701 -Total 26 329.760 -Coefficient of Variation: 7.76% 47 KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NGHIỆM THỨC CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 12.16 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.563 s_ = 1.162 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean = = = 15.22 14.18 21.00 B B A Mean Mean Mean Ranked Order = = = 21.00 15.22 14.18 A B B SỐ LÁ/CÂY 28 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 7.159 3.579 2.3491 0.2115 Factor A 243.816 121.908 80.0078** 0.0006 -3 Error 6.095 1.524 Factor B 22.234 11.117 1.4996ns 0.2622 AB 73.019 18.255 2.4624ns 0.1017 -7 Error 12 88.960 7.413 -Total 26 441.283 -Coefficient of Variation: 9.47% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NGHIỆM THỨC CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 1.524 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.679 s_ = 0.4115 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 25.89 27.49 32.91 Ranked Order B B A Mean Mean Mean = = = 48 32.91 27.49 25.89 A B B SỐ NHÁNH/CÂY NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 2.456 1.228 16.4158 0.0118 Factor A 71.701 35.850 479.1882** 0.0000 -3 Error 0.299 0.075 Factor B 0.225 0.113 1.3818ns 0.2884 AB 0.370 0.093 1.1364ns 0.3855 -7 Error 12 0.978 0.081 -Total 26 76.030 -Coefficient of Variation: 16.83% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NT CỦA YẾU TỐ A Error Mean Square = 0.07500 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.5944 s_ = 0.09129 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 0.6000 0.4889 4.000 Ranked Order B B Mean Mean Mean A = = = 4.000 0.6000 0.4889 A B B SỐ NHÁNH/CÂY 14 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 3.736 1.868 1.9520 0.2561 Factor A 170.065 85.033 88.8498** 0.0005 -3 Error 3.828 0.957 Factor B 0.803 0.401 0.4813 AB 0.975 0.244 0.2922 -7 Error 12 10.009 0.834 -Total 26 189.416 -Coefficient of Variation: 16.22% 49 KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NT CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 0.9570 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.123 s_ = 0.3261 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 3.778 3.933 9.178 Ranked Order B B Mean Mean Mean A = = = 9.178 3.933 3.778 A B B SỐ NHÁNH/CÂY 21 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 2.596 1.298 1.9211 0.2602 Factor A 80.809 40.404 59.8092** 0.0010 -3 Error 2.702 0.676 Factor B 2.107 1.053 1.4220ns 0.2791 AB 0.924 0.231 0.3120 -7 Error 12 8.889 0.741 -Total 26 98.027 -Coefficient of Variation: 9.73% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NT CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 0.6760 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.784 s_ = 0.2741 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 7.533 7.711 11.29 Ranked Order B B A Mean Mean Mean = = = 50 11.29 7.711 7.533 A B B SỐ NHÁNH/CÂY 28 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.581 0.290 0.7935 Factor A 41.399 20.699 56.5668** 0.0012 -3 Error 1.464 0.366 Factor B 6.847 3.424 4.6359* 0.0322 AB 0.504 0.126 0.1705 -7 Error 12 8.862 0.739 -Total 26 59.656 -Coefficient of Variation: 8.40% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NT CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 0.3660 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.313 s_ = 0.2017 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 9.444 9.267 11.98 B B A Mean Mean Mean Ranked Order = = = 11.98 9.444 9.267 A B B KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NT CỦA YẾU TỐ B RANGE Error Mean Square = 0.7390 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.8829 s_ = 0.2866 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean = = = 10.89 10.13 9.667 Ranked Order A AB B Mean Mean Mean = = = 51 10.89 10.13 9.667 A AB B THỜI GIAN RA NỤ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 12.741 6.370 1.9884 0.2515 Factor A 167.630 83.815 26.1618** 0.0050 -3 Error 12.815 3.204 Factor B 2.296 1.148 0.5636 AB 11.259 2.815 1.3818ns 0.2979 -7 Error 12 24.444 2.037 -Total 26 231.185 -Coefficient of Variation: 5.77% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NT CỦA YẾU TỐ B RANGE Error Mean Square = 3.204 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.885 s_ = 0.5967 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 26.67 26.33 21.22 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 26.67 26.33 21.22 A A B SỐ NỤ/CÂY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 2.782 1.391 0.7908 Factor A 74.755 37.377 21.2461** 0.0074 -3 Error 7.037 1.759 Factor B 5.838 2.919 2.9776ns 0.0891 AB 2.648 0.662 0.6753 -7 Error 12 11.764 0.980 -Total 26 104.824 -Coefficient of Variation: 12.28% 52 KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NT CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 1.759 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.879 s_ = 0.4421 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 7.222 6.583 10.39 Ranked Order B B A Mean Mean Mean = = = 10.39 7.222 6.583 A B B SỐ HOA/CÂY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 4.338 2.169 2.9099 0.1659 Factor A 99.782 49.891 66.9348** 0.0008 -3 Error 2.981 0.745 Factor B 1.463 0.731 2.4122ns 0.1317 AB 6.606 1.652 5.4466** 0.0098 -7 Error 12 3.639 0.303 -Total 26 118.810 -Coefficient of Variation: 10.00% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NT CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 0.7450 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.873 s_ = 0.2877 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 4.306 4.000 8.222 Ranked Order B B A Mean Mean Mean = = = 53 8.222 4.306 4.000 A B B KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NT CỦA SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA YẾU TỐ A YẾU TỐ B RANGE Error Mean Square = 0.3030 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.373 s_ = 0.3178 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 4.417 4.167 4.333 3.583 3.583 4.833 9.250 7.833 7.583 C C C C C C A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = = = = = 9.250 7.833 7.583 4.833 4.417 4.333 4.167 3.583 3.583 A B B C C C C C C TỶ LỆ NỞ HOA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 132.512 66.256 4.1051 0.1073 Factor A 2154.065 1077.032 66.7314** 0.0008 -3 Error 64.559 16.140 Factor B 129.584 64.792 0.8805 AB 401.571 100.393 1.3643ns 0.3034 -7 Error 12 883.001 73.583 -Total 26 3765.291 -Coefficient of Variation: 12.85% KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG GIỮA CÁC NT CỦA YẾU TỐ A RANGE Error Mean Square = 16.14 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 8.719 s_ = 1.339 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean = = = 60.37 60.51 79.39 B B A Mean Mean Mean Ranked Order = = = 54 79.39 60.51 60.37 A B B PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH TRONG THÍ NGHIỆM Hình 1: giai đoạn NSG Hình 2: giai đoạn 14 NSG Hình 3: chuẩn bị xuất vườn Hình 4: sâu ăn Hình 5: bị xoăn bọ cánh trắng chích hút 55 Hình 6: bị cháy sốc phân Hình 7: triệu chứng ruồi đục Hình 8: bị thối Hình 9: bị nhiễm nấm Hình 10: bị héo rũ Hình 11: cúc nhám Hình 12: hoa cúc nhám 56 Một số hình ảnh hoa cúc nhám 57 ... Trong nước .5 2.2 Giới thi u sơ lược hoa cúc nhám 10 2.2.1 Nguồn gốc phân loại 10 2.2.2 Đặc điểm thực vật học 11 2.3 Giới thi u vài nét phân bón ... Bookmark not defined viii Biểu đồ 4.3 Tốc độ phân nhánh 30 ix Chương GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề Nói đến vẻ đẹp thi n nhiên, khơng thể khơng nhắc đến loài hoa cảnh Mỗi loài hoa cảnh thường chứa... DANH SÁCH CÁC KÍ TỰ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ .viii Chương GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI GIÁ THỂ VÀ BA LOẠI PHÂN BÓN LÁ GROWMORE ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOA CÚC LÁ NHÁM (Zinnia sp.) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH , ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI GIÁ THỂ VÀ BA LOẠI PHÂN BÓN LÁ GROWMORE ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOA CÚC LÁ NHÁM (Zinnia sp.) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay