VTV7 môn sinh học đề thi thử + đáp án

20 122 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 01:40

biên soạn tài liệu này nhằm giúp cho học sinh của nhà trường ôn tập những nội dung kiến thức quan trọng của chương trình sinh 12, để các em có thể làm tốt các bài kiểm tra định kì cũng như có một tài liệu ôn tập trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Đây cũng là tài liệu để các thầy cô giáo trong Tổ dùng để dạy trong các tiết phụ đạo tại trường. Chắc chắn trong tài liệu sẽ có những bài tập có thể có sai sót về câu từ cũng như đáp án. Nếu có bài tập nào có vấn đề các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên bộ môn hoặc gửi ý kiến về địa chỉ mail:vatlypctgmail.com . Chúc các em học sinh thành công BỘ ĐỀ MẪU – KỲ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Sinh học Câu 81 Nhóm vi khuẩn sau có khả chuyển hóa NO3- thành N2? A B C D Vi khuẩn amơn hóa Vi khuẩn cố định nitơ Vi khuẩn nitrat hóa Vi khuẩn phản nitrat hóa Câu 82 Cho loại tế bào sau: (1) Tế bào đơn bội người (2) Tế bào tam bội đậu Hà Lan (3) Tế bào xôma châu chấu đực (4) Tế bào giao tử bình thường ruồi giấm (5) Thể ba nhiễm ruồi giấm (6) Tế bào người bị mắc hội chứng Tớc-nơ (7) Tế bào nội nhũ đậu Hà Lan (8) Tế bào tứ bội củ cải Có tế bào có nhiễm sắc thể số lẻ? A.3 B C D Câu 83 Ở tế bào nhân thực, q trình nhân đơi ADN (1) Diễn theo ngun tắc bổ sung bán bảo toàn (2) Bao diễn đồng thời với trình dịch mã (3) Thường diễn nhiều lần lần phân bào (4) Chỉ diễn nhân tế bào (5) Là sở cho nhân đôi NST Số phương án A.4 B C D Câu 84 Ở lồi động vật có hệ tuần hồn kín Máu chảy động mạch có đặc điểm A B C D áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm trung bình áp lực thấp trung bình, tốc độ máu chảy chậm áp lực thấp trung bình, tốc độ máu chảy nhanh áp lực cao trung bình tốc độ máu chảy nhanh Câu 85 Sự thơng khí ống khí côn trùng thực nhờ A co dãn phần bụng B vận động cánh C di chuyển thân D nhu động hệ tiêu hố Câu 86 Chu trình cố định CO2 thực vật C4 diễn đâu? A Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào mô giậu B Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào bao bó mạch C Giai đoạn đầu cố định CO diễn lục lạp tế bào mơ giậu giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào bao bó mạch D Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào bao bó mạch giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào mô giậu Câu 87: Ở thực vật, hơ hấp sáng q trình A B C D xảy thực vật C4 làm tăng sản phẩm quang hợp sử dụng enzim PEP – cacboxilaza phụ thuộc vào cường độ ánh sáng nồng độ CO2CO2 Câu 88: Một đặc điểm thể đa bội lẻ A B C D Cơ thể phát triển chậm, chống chịu Tế bào dinh dưỡng mang 2n +1 2n – nhiễm sắc thể Tế bào có hàm lượng AND tăng gấp bội, tổng hợp chất diễn mạnh mẽ Hoàn toàn khả sinh sản Câu 89: Phép lai P: ♀ AaBbDd x ♂ AaBbdd Trong trình giảm phân hình thành giao tử đực, số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường Quá trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai tạo F có tối đa kiểu gen? A.56 B 42 C 18 D 24 Câu 90: Phép lai P: ♀ AaBbDd x ♂ AaBbdd Trong trình giảm phân hình thành giao tử đực, số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường Quá trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai tạo F có tối đa kiểu gen? A.1 B C D Câu 91: Khi tế bào sinh giao tử cá thể có kiểu gen AaX bY giảm phân, cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Giao tử tạo A AXb aY B AXbY a aXbY aXbY A C AaY aXb D AXbY a aXbY A Câu 92: Khi nói đột biến cấu trúc NST, phát biểu sau đúng? A B C D Đột biến lặp đoạn không làm thay đổi số lượng gen NST Đột biến đoạn xuất đồng loạt cá thể loài Đột biến đảo đoạn phát sinh nguyên phân tế bào sinh dưỡng Đảo đoạn khơng làm thay đổi lượng gen thành phần gen NST Câu 93: Trật tự tiêu hoá thức ăn dày trâu nào? A B C D Dạ cỏ → múi khế → sách → tổ ong Dạ cỏ → tổ ong → múi khế → sách Dạ cỏ → sách → tổ ong → múi khế Dạ cỏ → tổ ong → sách → múi khế Câu 94: Khi nói q trình dịch mã, phát biểu sau A Quá trình dịch mã diễn nhân tế bào B Mỗi phân tử mARN có nhiều riboxom dịch mã C Riboxom dịch chuyển theo chiều 3’ – 5’ phân tử mARN D Mỗi phân tử tARN mang vài axit amin lúc tiến hành dịch mã Câu 95: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể, xét gen có alen Do đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, thể ba có tối đa loại kiểu gen gen xét? A.114 B 108 C 64 D 36 Câu 96: Khi nói nguyên nhân chế di truyền, biến dị, có phát biểu sau : (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit gen phát sinh xuất bazơ (2) Nếu tái ADN có acridin chèn vào mạnh tổng hợp gây đột biến thêm cặp nuclêôtit (3) Nếu tái ADN có tác nhân 5BU, sau lần tái xuất gen đột biến có thay cặp A-T cặp G-X (4) Đột biến gen phát sinh tác nhân gây đột biến làm cho trình tái vi phạm nguyên tắc bổ sung (5) Đột biến cấu trúc NST phát sinh tác nhân gây đột biến làm rối loạn trình phân li NST (6) Nếu chuỗi polipeptit gen đột biến quy định ngắn chuỗi polipeptit gen bình thường quy định 3AO, chứng tỏ xảy đột biến cặp nuclêôtit thuộc ba (7) Đột biến làm cho chuỗi polipeptit gen đột biến quy định ngắn chuỗi polipeptit gen bình thường quy định, chắn xảy đột biến vô nghĩa Số phát biểu : A.1 B C D Câu 97: Quá trình giảm phân kiểu gen sau tạo loại giao tử nhất? A B AabbXDY C AaBbXDXd B AaBbXDXD D aaBBXDXd Câu 98: Lai hai phấn đốm với phấn xanh, thu kết sau Lai thuận P: ♀ đốm x ♂ xanh → F1: 100% số đốm Lai nghịch P: ♀ xanh x ♂ đốm → F1: 100% số xanh Phát biểu sau phép lai A B C D ♀ F1 phép lai nghịch x ♂ F1 phép lai thuận → F2 toàn xanh Cây F1 phép lai thuận tự thụ phấn tạo F2 gồm toàn xanh Cây F1 phép lai nghịch tự thụ phấn tạo F2 có đốm xanh Alen A quy định đốm trội hoàn toàn so với alen a quy định xanh Câu 99: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen có hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng thuẩn chung (P), thu F toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ: 50% hoa hồng: 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, cho biết kết luận sau, có phát biểu đúng? (1) Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống với tỉ lệ kiểu hình (2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp hay dị hợp (3) Nếu cho hoa đỏ F giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1cây hoa đỏ: hoa trắng (4) Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen A.1 B C D Câu 100: Ở lồi thực vật, có cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee phân li độc lập, tác động qua lại với theo kiểu cộng gộp để hình thành chiều cao Cho gen trội làm cho cao thêm cm Lai thấp với cao (có chiều cao 320 cm) thu lai F1 Cho lai F1 giao phấn với có kiểu gen AaBBDdee Hãy cho biết có chiều cao 300 cm F2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 31,25% B 2,43% B C 2,13% D 23,42% Câu 101: Cho đực thân đen, mắt trắng chủng lai với thân xám, mắt đỏ chủng F1 toàn thân đen, mắt đỏ.Cho F giao phối với nhau, đời F2 có tỉ lệ : giới :100% thân xám, mắt đỏ: giới đực: 40% thân xám, mắt đỏ: 40% thân đen, mắt trắng: 10% thân xám, mắt trắng: 10% thân đen, mắt đỏ Biết mõi tính trạng cặp gen quy định Phép lai chịu chi phối quy luật Phương án : (1) Di truyền trội lặn hoàn toàn (2) Liên kết gen khơng hồn tồn (3) Di truyền chéo (4) Di truyền thẳng A.1 B C D Câu 102: Ở loài câu, alen A quy định than cao, alen a quy định than thấp; gen B quy định tròn, alen b quy định dài Cây than cao, tròn (P) tự thụ phấn tạo F cos 54% cao, tròn, 21% than cao, dài; 21% thân cao, dài; 4% thân thấp, dài Cho biến trình giảm phân trình tạo hạt phấn nỗn Có dự đốn sau đây? (1) Kiểu gen P , tần số hoán vị gen 40% (2) F1 gồm 10 loại kiểu gen (3) Trong tổng số F1 có 68% số dị hợp cặp gen (4) Trong tổng số than cao, tròn F1 có 23,5% số câu khơng mang alen lặn A.1 B C D Câu 103: Nếu alen A quy định cao, alen a quy định thấp; alen B quy định hoa đỏ, alen b quy định hoa trắng; alen D quy định hoa kép, alen d quy định hoa đơn Cho P (Aa,bb,Dd) x (aa,Bb,Dd) F1 có tỷ lệ kiểu hình 3:3:3:3:1:1:1:1 số phép lai (P) phù hợp số phép lai đây?: A.1 B C D Câu 104: Theo quan điểm đại, có nhân tố sau làm nghèo vốn gen quần thể (1) Các yếu tố ngẫu nhiên (2) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên A.1 B C D Câu 105: Một quần thể hươu lên núi kiếm ăn, chiều tối yếu không xuống chân núi nằm lại sườn núi Đêm đến lũ tràn về, theo tất khỏe mạnh chân núi, ốm yếu nằm lại sườn núi sống sót Qua thời gian, từ cá thể sống sót hình thành quần thể có thành phần kiểu gen tần số alen khác hẳn so với quần thể ban đầu Đây ví dụ tác động A B C D Đột biến Di – nhập gen Chọn lọc tự nhiên Các yếu tố ngẫu nhiên Câu 106: Có phát biểu sau tiến hóa nhỏ (1) Tiến hóa nhỏ diễn hồn tồn độc lập với tiến hóa lớn (2) Tiến hóa nhỏ biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (3) Tiến hóa nhỏ diễn quy mơ quần thể hình thành lồi (4) Tiến hóa nhỏ kết thúc lồi hình thành A.1 B C D Câu 107: Theo quan điểm đại, trình hình thành lồi A Chỉ diễn mơi trường sống thay đổi, quần thể loài ban đầu chịu áp lực tác nhân đột biến B Là trình lịch sử, chịu chi phối thường biến chế cách li C Bằng đường lai xa đa bội hóa phương thức chủ yếu lồi D Là q trình cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi tạo kiểu gen cách li sinh sản với quần thể gốc Câu 108: Ở loài động vât, xét locus nằm NST thường có hai alen, alen A quy định thực quản bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định thực quản hẹp Những bị thực quản hẹp sau sinh bị chết yểu Một quần thể hệ xuất phát P có thành phần kiểu gen giới đực giới nhau, qua ngẫu phối thu F gồm 2800 con, có 28 thực quản hẹp Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, câu trúc di truyền quần thể hệ P A 0,6AA: 0,4Aa B 0,9AA: 0,1Aa B C 0,7AA: 0,3Aa D 0,8AA: 0,2Aa Câu 109: Ở loài động vật, gen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định chân thấp Cho 12 đực (P) chân cao giao phối với 36 chân thấp thu F 1, tiếp tục cho F1 ngẫu phối qua số hệ Khi quần thể đạt trạng thái cân quần thể có cấu trúc di truyền 14,0625%AA: 46,875% Aa: 39,0625% aa Biết không phát sinh đột biến mới, theo lý thuyết số đực (P) có kiểu gen đồng hợp bao nhiêu? A.4 B C D Câu 110: Phả hệ sau mô tả di truyền bệnh người alen gen có alen quy định Cho biết khơng xảy đột biến, có suy luận sau (1) Bệnh alen trội nằm vùng không tương đồi NST X quy định (2) Có thể xác định xác kiểu gen 10 người sơ đồ phả hệ (3) Xác suất sinh bình thường cặp vợ chồng 11 12 (4) Có người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (5) Những người không bị bệnh hệ thứ I III có kiểu gen giống hệ A.1 B C D Câu 111: Trong kiểu phân bố cá thể quần thể, kiểu phân bố theo nhóm có đặc điểm đặ điểm đây? (1) Các cá thể tập hợp thành nhóm (2) Xảy quần thể khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể (3) Xảy điều kiện sống phân bố không đồng môi trường (4) Làm tăng cường hợp tác cá thể quần thể A.1 B C D Câu 112: Chu trình vật chất hệ sinh thái diễn bình thường thiếu vắng nhóm sinh vật sau đây? A Sinh vật quang hợp sinh vật hóa tổng hợp B Vi sinh vật sống hoại sinh kị khí hiếu khí C Động vật ăn cỏ, ăn phế liệu động vật ăn thịt D Thực vật, nấm Câu 113: Phát biểu sau sai mức sinh sản mức tử vong quần thể ? A Thay đổi mức sinh – tử chế điều chỉnh số lượng cá thể quần thể B Mức tử vong quần thể số cá thể chết đơn vị thời gian C Mức sinh sản quần thể số cá thể sinh đơn vị thời gian D Mức sinh sản – tử vong thường ổn định giống quần thể loài Câu 114: Một lưới thức ăn mô tả: sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn ngơ, chim chích ếch xanh ăn châu chấu sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh Trong lưới thức ăn này, (1) ếch xanh tham gia vào chuỗi thức ăn sinh vật tiêu thụ bậc (2) rắn hổ mang thuộc bậc dinh dưỡng cấp (3) châu chấu sâu thuộc bậc dinh dưỡng (4) chim chích ếch xanh ln thuộc hai bậc dinh dưỡng khác Số phương án A.1 B C D Câu 115: Trong phát biểu sau đây, có phát biểu phân tầng quần xã? (1) Phân tầng thực vật rừng mưa nhiệt đới kéo theo phân tầng động vật (2) Sự phân bố ánh sáng nước kéo theo phân bố sinh vật vật sản xuất (3) Sự phân tầng phân bố không đồng nhân tố ngoại cảnh (4) Sự phân tầng làm tăng khả tự dụng nguồn sống tăng cạnh tranh A.1 B C D Câu 116: Cho mối quan hệ loài sinh vật sau: (1) Dương xỉ sống bám thân gỗ để lấy nước ánh sáng, không gây hại cho gỗ (2) Nhờ hải quỳ, cá trốn kẻ thù cá bảo vệ hải quỳ khỉ bị cá khác ăn xúc tu (3) Trùng roi sống bụng mối chứa enzim xenlulaza thành đường glucozơ, mối cung cấp đường cho trùng roi (4) Cò nhạn bể làm chung tổ để (5) Kênh kênh sử dụng thức ăn thừa thú (6) Vi khuẩn Rhizôbium nhờ có enzim nitrơgenaza cố định nitơ khí trời cho họ đậu, ngược lại, họ đậu cung cấp chất hữu cho vi khuẩn nốt sần (7) Sán, giun sống quan tiêu hóa lợn Có mối quan hệ hợp tác? A.1 B C D Câu 117: Đặc điểm chung mối quan hệ đối kháng loài quần xã A Các loài bị hại B Cả hai lồi có lợi C Ít có lồi bị hại D Các lồi khơng có lợi, không bị hại Câu 118: Ở ruồi giấm gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Cho cá thể đực có kiểu gen khác giao phối tự (số lượng cá thể kiểu gen nhau) Tỉ lệ phân li kiểu hình hệ sau A 56,25% mắt đỏ: 43,75% mắt trắng B 50% mắt đỏ: 50% mắt trắng C 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng D 62,5% mắt đỏ: 37,5% mắt trắng Câu 119: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa Bb phân li độc lập quy định tính trạng màu sắc hoa Kiểu gen có alen trội A B quy định hoa đỏ, kiểu gen có alen trội A quy định hoa vàng, kiểu gen lại quy định hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F gồm loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc môi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12, 5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12, 5% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1, trắng đồng hợp tử chiếm 25% A.1 B C D Câu 120: Ở lồi có ống tiêu hố Có cặp cấu trúc – chức phù hợp? Bộ phận Miệng Thực quản Dạ Dày Chức a Co bóp, nhào trộn, đẩy thức ăn xuống b Nhai, nghiền, đảo trộn thức ăn c Nuốt, đẩy thức ăn xuống Ruột non Ruột già (1) – a (2) – c (3) – c (4) – a (5) – d (6) – e A.2 d Co bóp cho thức ăn thấm dịch, đẩy thức ăn xuống e Co bóp đẩy chất thải, hấp thụ nước B C D Câu 121: Theo dõi di truyền hai tính trạng quy định hai cặp gen di truyền trội, lặn hồn tồn Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B-: 5A-bb: 1aaB-: 3aabb kiểu gen tần số hoán vị gen P A hoán vị bên với f = 25% B với f = 37,5% C với f = 8,65% D với f = 25% BỘ ĐỀ MẪU – KỲ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Mơn: Sinh học Câu 81 Nhóm vi khuẩn sau có khả chuyển hóa NO3- thành N2? E Vi khuẩn amơn hóa F Vi khuẩn cố định nitơ G Vi khuẩn nitrat hóa H Vi khuẩn phản nitrat hóa Câu 82 Cho loại tế bào sau: (9) Tế bào đơn bội người (10) Tế bào tam bội đậu Hà Lan (11) Tế bào xôma châu chấu đực (12) Tế bào giao tử bình thường ruồi giấm (13) Thể ba nhiễm ruồi giấm (14) Tế bào người bị mắc hội chứng Tớc-nơ (15) Tế bào nội nhũ đậu Hà Lan (16) Tế bào tứ bội củ cải Có tế bào có nhiễm sắc thể số lẻ? A.3 B C D Câu 83 Ở tế bào nhân thực, trình nhân đôi ADN (6) Diễn theo nguyên tắc bổ sung bán bảo toàn (7) Bao diễn đồng thời với trình dịch mã (8) Thường diễn nhiều lần lần phân bào (9) Chỉ diễn nhân tế bào (10) Là sở cho nhân đôi NST Số phương án A.4 B C D Câu 84 Ở lồi động vật có hệ tuần hồn kín Máu chảy động mạch có đặc điểm E F G H áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm trung bình áp lực thấp trung bình, tốc độ máu chảy chậm áp lực thấp trung bình, tốc độ máu chảy nhanh áp lực cao trung bình tốc độ máu chảy nhanh Câu 85 Sự thơng khí ống khí trùng thực nhờ E F G H co dãn phần bụng vận động cánh di chuyển thân nhu động hệ tiêu hố Câu 86 Chu trình cố định CO2 thực vật C4 diễn đâu? E Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào mô giậu F Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào bao bó mạch G Giai đoạn đầu cố định CO diễn lục lạp tế bào mơ giậu giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào bao bó mạch H Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào bao bó mạch giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào mô giậu Câu 87: Ở thực vật, hơ hấp sáng q trình E F G H xảy thực vật C4 làm tăng sản phẩm quang hợp sử dụng enzim PEP – cacboxilaza phụ thuộc vào cường độ ánh sáng nồng độ CO2CO2 Câu 88: Một đặc điểm thể đa bội lẻ E F G H Cơ thể phát triển chậm, chống chịu Tế bào dinh dưỡng mang 2n +1 2n – nhiễm sắc thể Tế bào có hàm lượng AND tăng gấp bội, tổng hợp chất diễn mạnh mẽ Hoàn toàn khả sinh sản Câu 89: Phép lai P: ♀ AaBbDd x ♂ AaBbdd Trong trình giảm phân hình thành giao tử đực, số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường Quá trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai tạo F có tối đa kiểu gen? A.56 B 42 C 18 D 24 Câu 90: Phép lai P: ♀ AaBbDd x ♂ AaBbdd Trong trình giảm phân hình thành giao tử đực, số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường Quá trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai tạo F có tối đa kiểu gen? A.1 B C D Câu 91: Khi tế bào sinh giao tử cá thể có kiểu gen AaX bY giảm phân, cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Giao tử tạo E F G H AXb aY AXbY a aXbY aXbY A AaY aXb AXbY a aXbY A Câu 92: Khi nói đột biến cấu trúc NST, phát biểu sau đúng? E Đột biến lặp đoạn không làm thay đổi số lượng gen NST F Đột biến đoạn xuất đồng loạt cá thể loài G Đột biến đảo đoạn phát sinh nguyên phân tế bào sinh dưỡng H Đảo đoạn không làm thay đổi lượng gen thành phần gen NST Câu 93: Trật tự tiêu hoá thức ăn dày trâu nào? E F G H Dạ cỏ → múi khế → sách → tổ ong Dạ cỏ → tổ ong → múi khế → sách Dạ cỏ → sách → tổ ong → múi khế Dạ cỏ → tổ ong → sách → múi khế Câu 94: Khi nói q trình dịch mã, phát biểu sau E Quá trình dịch mã diễn nhân tế bào F Mỗi phân tử mARN có nhiều riboxom dịch mã G Riboxom dịch chuyển theo chiều 3’ – 5’ phân tử mARN H Mỗi phân tử tARN mang vài axit amin lúc tiến hành dịch mã Câu 95: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể, xét gen có alen Do đột biến, lồi xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, thể ba có tối đa loại kiểu gen gen xét? A.114 B 108 C 64 D 36 Câu 96: Khi nói nguyên nhân chế di truyền, biến dị, có phát biểu sau : (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit gen phát sinh xuất bazơ (2) Nếu tái ADN có acridin chèn vào mạnh tổng hợp gây đột biến thêm cặp nuclêơtit (3) Nếu tái ADN có tác nhân 5BU, sau lần tái xuất gen đột biến có thay cặp A-T cặp G-X (4) Đột biến gen phát sinh tác nhân gây đột biến làm cho trình tái vi phạm nguyên tắc bổ sung (5) Đột biến cấu trúc NST phát sinh tác nhân gây đột biến làm rối loạn trình phân li NST (6) Nếu chuỗi polipeptit gen đột biến quy định ngắn chuỗi polipeptit gen bình thường quy định 3AO, chứng tỏ xảy đột biến cặp nuclêôtit thuộc ba (7) Đột biến làm cho chuỗi polipeptit gen đột biến quy định ngắn chuỗi polipeptit gen bình thường quy định, chắn xảy đột biến vô nghĩa Số phát biểu : A.1 B C D Câu 97: Quá trình giảm phân kiểu gen sau tạo loại giao tử nhất? C D AabbXDY C AaBbXDXd B AaBbXDXD D aaBBXDXd Câu 98: Lai hai phấn đốm với phấn xanh, thu kết sau Lai thuận P: ♀ đốm x ♂ xanh → F1: 100% số đốm Lai nghịch P: ♀ xanh x ♂ đốm → F1: 100% số xanh Phát biểu sau phép lai E F G H ♀ F1 phép lai nghịch x ♂ F1 phép lai thuận → F2 toàn xanh Cây F1 phép lai thuận tự thụ phấn tạo F2 gồm toàn xanh Cây F1 phép lai nghịch tự thụ phấn tạo F2 có đốm xanh Alen A quy định đốm trội hoàn toàn so với alen a quy định xanh Câu 99: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen có hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng thuẩn chung (P), thu F toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ: 50% hoa hồng: 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, cho biết kết luận sau, có phát biểu đúng? (5) Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống với tỉ lệ kiểu hình (6) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp hay dị hợp (7) Nếu cho hoa đỏ F giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1cây hoa đỏ: hoa trắng (8) Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen A.1 B C D Câu 100: Ở lồi thực vật, có cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee phân li độc lập, tác động qua lại với theo kiểu cộng gộp để hình thành chiều cao Cho gen trội làm cho cao thêm cm Lai thấp với cao (có chiều cao 320 cm) thu lai F1 Cho lai F1 giao phấn với có kiểu gen AaBBDdee Hãy cho biết có chiều cao 300 cm F2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? C 31,25% B 2,43% D C 2,13% D 23,42% Câu 101: Cho đực thân đen, mắt trắng chủng lai với thân xám, mắt đỏ chủng F1 toàn thân đen, mắt đỏ.Cho F giao phối với nhau, đời F2 có tỉ lệ : giới :100% thân xám, mắt đỏ: giới đực: 40% thân xám, mắt đỏ: 40% thân đen, mắt trắng: 10% thân xám, mắt trắng: 10% thân đen, mắt đỏ Biết mõi tính trạng cặp gen quy định Phép lai chịu chi phối quy luật Phương án : (5) Di truyền trội lặn hoàn toàn (6) Liên kết gen khơng hồn tồn (7) Di truyền chéo (8) Di truyền thẳng A.1 B C D Câu 102: Ở loài câu, alen A quy định than cao, alen a quy định than thấp; gen B quy định tròn, alen b quy định dài Cây than cao, tròn (P) tự thụ phấn tạo F cos 54% cao, tròn, 21% than cao, dài; 21% thân cao, dài; 4% thân thấp, dài Cho biến trình giảm phân trình tạo hạt phấn nỗn Có dự đốn sau đây? (5) Kiểu gen P , tần số hoán vị gen 40% (6) F1 gồm 10 loại kiểu gen (7) Trong tổng số F1 có 68% số dị hợp cặp gen (8) Trong tổng số than cao, tròn F1 có 23,5% số câu không mang alen lặn A.1 B C D Câu 103: Nếu alen A quy định cao, alen a quy định thấp; alen B quy định hoa đỏ, alen b quy định hoa trắng; alen D quy định hoa kép, alen d quy định hoa đơn Cho P (Aa,bb,Dd) x (aa,Bb,Dd) F1 có tỷ lệ kiểu hình 3:3:3:3:1:1:1:1 số phép lai (P) phù hợp số phép lai đây?: A.1 B C D Câu 104: Theo quan điểm đại, có nhân tố sau làm nghèo vốn gen quần thể (5) Các yếu tố ngẫu nhiên (6) Đột biến (7) Giao phối không ngẫu nhiên (8) Giao phối ngẫu nhiên A.1 B C D Câu 105: Một quần thể hươu lên núi kiếm ăn, chiều tối yếu không xuống chân núi nằm lại sườn núi Đêm đến lũ tràn về, theo tất khỏe mạnh chân núi, ốm yếu nằm lại sườn núi sống sót Qua thời gian, từ cá thể sống sót hình thành quần thể có thành phần kiểu gen tần số alen khác hẳn so với quần thể ban đầu Đây ví dụ tác động E F G H Đột biến Di – nhập gen Chọn lọc tự nhiên Các yếu tố ngẫu nhiên Câu 106: Có phát biểu sau tiến hóa nhỏ (5) Tiến hóa nhỏ diễn hồn tồn độc lập với tiến hóa lớn (6) Tiến hóa nhỏ biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (7) Tiến hóa nhỏ diễn quy mơ quần thể hình thành lồi (8) Tiến hóa nhỏ kết thúc lồi hình thành A.1 B C D Câu 107: Theo quan điểm đại, q trình hình thành lồi E Chỉ diễn môi trường sống thay đổi, quần thể loài ban đầu chịu áp lực tác nhân đột biến F Là trình lịch sử, chịu chi phối thường biến chế cách li G Bằng đường lai xa đa bội hóa phương thức chủ yếu lồi H Là q trình cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi tạo kiểu gen cách li sinh sản với quần thể gốc Câu 108: Ở loài động vât, xét locus nằm NST thường có hai alen, alen A quy định thực quản bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định thực quản hẹp Những bị thực quản hẹp sau sinh bị chết yểu Một quần thể hệ xuất phát P có thành phần kiểu gen giới đực giới nhau, qua ngẫu phối thu F gồm 2800 con, có 28 thực quản hẹp Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, câu trúc di truyền quần thể hệ P C 0,6AA: 0,4Aa B 0,9AA: 0,1Aa D C 0,7AA: 0,3Aa D 0,8AA: 0,2Aa Câu 109: Ở loài động vật, gen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định chân thấp Cho 12 đực (P) chân cao giao phối với 36 chân thấp thu F 1, tiếp tục cho F1 ngẫu phối qua số hệ Khi quần thể đạt trạng thái cân quần thể có cấu trúc di truyền 14,0625%AA: 46,875% Aa: 39,0625% aa Biết không phát sinh đột biến mới, theo lý thuyết số đực (P) có kiểu gen đồng hợp bao nhiêu? A.4 B C D Câu 110: Phả hệ sau mô tả di truyền bệnh người alen gen có alen quy định Cho biết khơng xảy đột biến, có suy luận sau (6) Bệnh alen trội nằm vùng không tương đồi NST X quy định (7) Có thể xác định xác kiểu gen 10 người sơ đồ phả hệ (8) Xác suất sinh bình thường cặp vợ chồng 11 12 (9) Có người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (10) Những người không bị bệnh hệ thứ I III có kiểu gen giống hệ A.1 B C D Câu 111: Trong kiểu phân bố cá thể quần thể, kiểu phân bố theo nhóm có đặc điểm đặ điểm đây? (5) Các cá thể tập hợp thành nhóm (6) Xảy quần thể khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể (7) Xảy điều kiện sống phân bố không đồng môi trường (8) Làm tăng cường hợp tác cá thể quần thể A.1 B C D Câu 112: Chu trình vật chất hệ sinh thái diễn bình thường thiếu vắng nhóm sinh vật sau đây? E Sinh vật quang hợp sinh vật hóa tổng hợp F Vi sinh vật sống hoại sinh kị khí hiếu khí G Động vật ăn cỏ, ăn phế liệu động vật ăn thịt H Thực vật, nấm Câu 113: Phát biểu sau sai mức sinh sản mức tử vong quần thể ? E Thay đổi mức sinh – tử chế điều chỉnh số lượng cá thể quần thể F Mức tử vong quần thể số cá thể chết đơn vị thời gian G Mức sinh sản quần thể số cá thể sinh đơn vị thời gian H Mức sinh sản – tử vong thường ổn định giống quần thể lồi Câu 114: Một lưới thức ăn mơ tả: sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn ngô, chim chích ếch xanh ăn châu chấu sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh Trong lưới thức ăn này, (5) ếch xanh tham gia vào chuỗi thức ăn sinh vật tiêu thụ bậc (6) rắn hổ mang thuộc bậc dinh dưỡng cấp (7) châu chấu sâu thuộc bậc dinh dưỡng (8) chim chích ếch xanh ln thuộc hai bậc dinh dưỡng khác Số phương án A.1 B C D Câu 115: Trong phát biểu sau đây, có phát biểu phân tầng quần xã? (5) Phân tầng thực vật rừng mưa nhiệt đới kéo theo phân tầng động vật (6) Sự phân bố ánh sáng nước kéo theo phân bố sinh vật vật sản xuất (7) Sự phân tầng phân bố không đồng nhân tố ngoại cảnh (8) Sự phân tầng làm tăng khả tự dụng nguồn sống tăng cạnh tranh A.1 B C D Câu 116: Cho mối quan hệ loài sinh vật sau: (8) Dương xỉ sống bám thân gỗ để lấy nước ánh sáng, không gây hại cho gỗ (9) Nhờ hải quỳ, cá trốn kẻ thù cá bảo vệ hải quỳ khỉ bị cá khác ăn xúc tu (10) Trùng roi sống bụng mối chứa enzim xenlulaza thành đường glucozơ, mối cung cấp đường cho trùng roi (11) Cò nhạn bể làm chung tổ để (12) Kênh kênh sử dụng thức ăn thừa thú (13) Vi khuẩn Rhizơbium nhờ có enzim nitrơgenaza cố định nitơ khí trời cho họ đậu, ngược lại, họ đậu cung cấp chất hữu cho vi khuẩn nốt sần (14) Sán, giun sống quan tiêu hóa lợn Có mối quan hệ hợp tác? A.1 B C D Câu 117: Đặc điểm chung mối quan hệ đối kháng loài quần xã E Các loài bị hại F Cả hai lồi có lợi G Ít có lồi bị hại H Các lồi khơng có lợi, khơng bị hại Câu 118: Ở ruồi giấm gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Cho cá thể đực có kiểu gen khác giao phối tự (số lượng cá thể kiểu gen nhau) Tỉ lệ phân li kiểu hình hệ sau E 56,25% mắt đỏ: 43,75% mắt trắng F 50% mắt đỏ: 50% mắt trắng G 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng H 62,5% mắt đỏ: 37,5% mắt trắng Câu 119: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa Bb phân li độc lập quy định tính trạng màu sắc hoa Kiểu gen có alen trội A B quy định hoa đỏ, kiểu gen có alen trội A quy định hoa vàng, kiểu gen lại quy định hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F gồm loại kiểu hình Biết không xảy đột biến, biểu gen khơng phụ thuộc mơi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (5) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12, 5% (6) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12, 5% (7) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (8) Trong hoa trắng F1, trắng đồng hợp tử chiếm 25% A.1 B C D Câu 120: Ở loài có ống tiêu hố Có cặp cấu trúc – chức phù hợp? Bộ phận Miệng Thực quản Dạ Dày Chức f Co bóp, nhào trộn, đẩy thức ăn xuống g Nhai, nghiền, đảo trộn thức ăn h Nuốt, đẩy thức ăn xuống Ruột non 10 Ruột già (7) – a (8) – c (9) – c (10) 3–a (11) 4–d (12) 5–e A.2 i Co bóp cho thức ăn thấm dịch, đẩy thức ăn xuống j Co bóp đẩy chất thải, hấp thụ nước B C D Câu 121: Theo dõi di truyền hai tính trạng quy định hai cặp gen di truyền trội, lặn hoàn toàn Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B-: 5A-bb: 1aaB-: 3aabb kiểu gen tần số hốn vị gen P E hoán vị bên với f = 25% F với f = 37,5% G với f = 8,65% H với f = 25% ... Câu 112: Chu trình vật chất hệ sinh thái diễn bình thường thi u vắng nhóm sinh vật sau đây? A Sinh vật quang hợp sinh vật hóa tổng hợp B Vi sinh vật sống hoại sinh kị khí hiếu khí C Động vật... Câu 112: Chu trình vật chất hệ sinh thái diễn bình thường thi u vắng nhóm sinh vật sau đây? E Sinh vật quang hợp sinh vật hóa tổng hợp F Vi sinh vật sống hoại sinh kị khí hiếu khí G Động vật... mức sinh sản mức tử vong quần thể ? A Thay đổi mức sinh – tử chế điều chỉnh số lượng cá thể quần thể B Mức tử vong quần thể số cá thể chết đơn vị thời gian C Mức sinh sản quần thể số cá thể sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: VTV7 môn sinh học đề thi thử + đáp án, VTV7 môn sinh học đề thi thử + đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay