VTV7 môn hóa học đề thi thử + đáp án

14 231 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 01:40

biên soạn tài liệu này nhằdm giúp cho học sinh của nhà trường ôn tập những nội dung kiến thức quan trọng của chương trình hóa 12, để các em có thể làm tốt các bài kiểm tra định kì cũng như có một tài liệu ôn tập trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Đây cũng là tài liệu để các thầy cô giáo trong Tổ dùng để dạy trong các tiết phụ đạo tại trường. Chắc chắn trong tài liệu sẽ có những bài tập có thể có sai sót về câu từ cũng như đáp án. Nếu có bài tập nào có vấn đề các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên bộ môn hoặc gửi ý kiến về địa chỉ mail:vatlypctgmail.com . Chúc các em học sinh thành công BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 001 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41 Kim loại sau có tính khử yếu nhất? A Ag B Al C Fe D Cu Câu 42 Chất sau làm tính cứng nước cứng vĩnh cửu? A NaCl B Na2CO3 C NaNO3 D HCl Câu 43 Trong chất sau, chất gây ô nhiễm khơng khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt A CO B O3 C N2 D H2 Câu 44 Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH2CH3 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 45 Công thức sắt(II) hiđroxit A Fe(OH)3 B Fe(OH)2 C FeO D Fe2O3 Câu 46 Polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A Amilozơ B Xenlulozơ C Amilopectin D Polietilen Câu 47 Chất sau vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A Al(OH)3 B AlCl3 C BaCO3 D CaCO3 Câu 48 Crom có số oxi hóa +6 hợp chất sau đây? A NaCrO2 B Cr2O3 C K2Cr2O7 D CrSO4 Câu 49 Dung dịch sau có pH > 7? A NaCl B NaOH C HNO3 D H2SO4 Câu 50 Cacbon thể tính khử phản ứng hóa học sau đây? t A C + O2  o CO2 C 3C + 4Al to Al4C3 B C + 2H2 to,xt D 3C + CaO to CH4 CaC2 + CO Câu 51 Chất sau chất hữu cơ? A CH4 B CO2 C Na2CO3 D CO Câu 52 Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất A kết tủa trắng B kết tủa đỏ nâu C bọt khí D dung dịch màu xanh Câu 53 Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với gam oxit kim loại, sau phản ứng hoàn toàn, thu m gam kim loại hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 20 Giá trị m A 7,2 B 3,2 C 6,4 D 5,6 Câu 54 Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,6 B 7,8 C 3,9 D 19,5 Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Câu 55 Trong phòng thí nghiệm, khí X điều chế thu vào bình tam giác cách đẩy khơng khí hình vẽ bên Khí X A H2 B C2H2 C NH3 D Cl2 Câu 56 Phát biểu sau sai? A Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc C Triolein phản ứng với nước brom D Ở điều kiện thường, tristearin chất rắn Câu 57 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu CO2 m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 25 gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 4,5 C 3,6 D 6,3 Câu 58 Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) O2, thu 4,48 lít CO2 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo đktc) Cơng thức phân tử X A C2H7N B C4H11N C C3H9N D C2H5N Câu 59 Cho sơ đồ phản ứng sau:  NH3 +O2 xt, t o NO +O2  NO2 +H O+O 2 HNO3 +Cu,t Cu(NO3)2 t  NO2 o o Mỗi mũi tên phản ứng hóa học Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử A B C D Câu 60 Cho chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala Số chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường kiềm A B C D Câu 61 Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu khí H2 catot (b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 CuO đun nóng, thu Al Cu (c) Nhúng Zn vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, có xuất ăn mòn điện hóa (d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Hg, kim loại dẫn điện tốt Ag (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu A B C D Câu 62 Cho este đa chức X (có cơng thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu sản phẩm gồm muối axit cacboxylic Y ancol Z Biết X khơng có phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 63 Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dung dịch X Cô cạn X, thu 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan Giá trị m A 1,76 B 2,13 C 4,46 D 2,84 Câu 64 Hỗn hợp E gồm muối vô X (CH 8N2O3) đipeptit Y (C4H8N2O3) Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu khí Z Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu khí T chất hữu Q Nhận định sau sai? A Chất Y H2NCH2CONHCH2COOH B Chất Q H2NCH2COOH C Chất Z NH3 chất T CO2 D Chất X (NH4)2CO3 Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 65 Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu dung dịch X Cho dãy gồm chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl Số chất dãy phản ứng với dung dịch X A B C D Câu 66 Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn khí CO sinh vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH) 2, thu kết tủa dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến kết tủa lớn cần 10 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị m A 6,0 B 5,5 C 6,5 D 7,0 Câu 67 Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Biết X, Y, Z, T hợp chất crom Chất Z T A K2Cr2O7 Cr2(SO4)3 B K2Cr2O7 CrSO4 C K2CrO4 CrSO4 D K2CrO4 Cr2(SO4)3 Câu 68 Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh X, Z Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag T Dung dịch Br2 Kết tủa trắng Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam X, Y, Z, T là: A Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol B Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic C Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin D Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin Câu 69 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2 (b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 (d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3 (g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng khơng thu chất khí) Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối A B C D Câu 70 Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X cần vừa đủ V lít khí O (đktc), thu 4,48 lít CO2 (đktc) Giá trị V A 6,72 B 7,84 C 8,96 D 10,08 Câu 71 Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH y mol NaAlO2 Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biểu diễn đồ thị bên Giá trị x y A 0,30 0,30 B 0,30 0,35 C 0,15 0,35 D 0,15 0,30 Câu 72 Cho chất sau: metan, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat Số chất tác dụng với nước brom điều kiện thường A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Câu 73 Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với cường độ dòng điện 1,34A Sau thời gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu Cho bột Al dư vào Y, thu 1,68 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A B C D Câu 74 Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo axit cacboxylic no hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu 0,5 mol hỗn hợp CO H2O Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 11,2 B 6,7 C 10,7 D 7,2 Câu 75 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al 2O3 vào nước (dư), thu 0,896 lít khí (đktc) dung dịch Y Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO (đktc) vào Y, thu 4,302 gam kết tủa Lọc kết tủa, thu dung dịch Z chứa chất tan Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thu 3,12 gam kết tủa Giá trị m A 6,79 B 7,09 C 2,93 D 5,99 Câu 76 Hỗn hợp X chứa hai amin thuộc dãy đồng đẳng metylamin Hỗn hợp Y chứa glyxin lysin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X Y) cần vừa đủ 1,035 mol O 2, thu 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 N2 Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ Z A 21,05% B 16,05% C 13,04% D 10,70% Câu 77 Hỗn hợp X gồm Fe 2O3, FeO Cu (trong nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng) Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu dung dịch Y lại 0,27m gam chất rắn không tan Cho dung dịch AgNO dư vào Y, thu khí NO (sản phẩm khử +5 N ) 165,1 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 40 B 48 C 32 D 28 Câu 78 Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X amino axit Y (M X > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng : Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Kết luận sau đúng? A Phần trăm khối lượng nitơ Y 15,73% B Số liên kết peptit phân tử X C Tỉ lệ số gốc Gly : Ala phân tử X : D Phần trăm khối lượng nitơ X 20,29% Câu 79 Hòa tan hồn tồn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe 3O4, Fe2O3, Mg, MgO CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 NaNO3, thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hòa kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O 0,02 mol NO Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH) dư, thu 89,15 gam kết tủa Lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng không đổi, thu 84,386 gam chất rắn Nồng độ phần trăm FeSO X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,85 B 1,06 C 1,45 D 1,86 Câu 80 Cho chất hữu mạch hở: X axit khơng no có hai liên kết π phân tử, Y axit no đơn chức, Z ancol no hai chức, T este X, Y với Z Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X T, thu 0,1 mol CO2 0,07 mol H2O Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan E Đốt cháy hoàn toàn E, thu Na2CO3; 0,195 mol CO2 0,135 mol H2O Phần trăm khối lượng T M có giá trị gần với giá trị sau đây? A 68,7 B 68,1 C 52,3 D 51,3 HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 001 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41 Kim loại sau có tính khử yếu nhất? A Ag B Al C Fe D Cu Câu 42 Chất sau làm tính cứng nước cứng vĩnh cửu? A NaCl B Na2CO3 C NaNO3 D HCl Câu 43 Trong chất sau, chất gây nhiễm khơng khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt A CO B O3 C N2 D H2 Câu 44 Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH2CH3 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 45 Công thức sắt(II) hiđroxit A Fe(OH)3 B Fe(OH)2 C FeO D Fe2O3 Câu 46 Polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A Amilozơ B Xenlulozơ C Amilopectin D Polietilen Câu 47 Chất sau vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A Al(OH)3 B AlCl3 C BaCO3 D CaCO3 Câu 48 Crom có số oxi hóa +6 hợp chất sau đây? A NaCrO2 B Cr2O3 C K2Cr2O7 D CrSO4 Câu 49 Dung dịch sau có pH > 7? A NaCl B NaOH C HNO3 D H2SO4 Câu 50 Cacbon thể tính khử phản ứng hóa học sau đây? t A C + O2  o CO2 C 3C + 4Al to Al4C3 B C + 2H2 to,xt D 3C + CaO to CH4 CaC2 + CO Câu 51 Chất sau chất hữu cơ? A CH4 B CO2 C Na2CO3 D CO Câu 52 Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất A kết tủa trắng B kết tủa đỏ nâu C bọt khí D dung dịch màu xanh Câu 53 Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với gam oxit kim loại, sau phản ứng hoàn toàn, thu m gam kim loại hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 20 Giá trị m A 7,2 B 3,2 C 6,4 D 5,6 Câu 54 Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,6 B 7,8 C 3,9 D 19,5 Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Câu 55 Trong phòng thí nghiệm, khí X điều chế thu vào bình tam giác cách đẩy khơng khí hình vẽ bên Khí X A H2 B C2H2 C NH3 D Cl2 Câu 56 Phát biểu sau sai? A Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc C Triolein phản ứng với nước brom D Ở điều kiện thường, tristearin chất rắn Câu 57 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu CO2 m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 25 gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 4,5 C 3,6 D 6,3 Câu 58 Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) O2, thu 4,48 lít CO2 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo đktc) Cơng thức phân tử X A C2H7N B C4H11N C C3H9N D C2H5N Câu 59 Cho sơ đồ phản ứng sau:  NH3 +O2 xt, t o NO +O2  NO2 +H O+O 2 HNO3 +Cu,t Cu(NO3)2 t  NO2 o o Mỗi mũi tên phản ứng hóa học Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử A B C D Câu 60 Cho chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala Số chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường kiềm A B C D Câu 61 Cho phát biểu sau: (f) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu khí H2 catot (g) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 CuO đun nóng, thu Al Cu (h) Nhúng Zn vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, có xuất ăn mòn điện hóa (i) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Hg, kim loại dẫn điện tốt Ag (j) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu A B C D Câu 62 Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu sản phẩm gồm muối axit cacboxylic Y ancol Z Biết X khơng có phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 63 Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dung dịch X Cô cạn X, thu 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan Giá trị m A 1,76 B 2,13 C 4,46 D 2,84 Câu 64 Hỗn hợp E gồm muối vô X (CH 8N2O3) đipeptit Y (C4H8N2O3) Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu khí Z Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu khí T chất hữu Q Nhận định sau sai? A Chất Y H2NCH2CONHCH2COOH B Chất Q H2NCH2COOH C Chất Z NH3 chất T CO2 D Chất X (NH4)2CO3 Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 65 Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 (lỗng, dư), thu dung dịch X Cho dãy gồm chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl Số chất dãy phản ứng với dung dịch X A B C D Câu 66 Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ tồn khí CO sinh vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH) 2, thu kết tủa dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến kết tủa lớn cần 10 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị m A 6,0 B 5,5 C 6,5 D 7,0 Câu 67 Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Biết X, Y, Z, T hợp chất crom Chất Z T A K2Cr2O7 Cr2(SO4)3 B K2Cr2O7 CrSO4 C K2CrO4 CrSO4 D K2CrO4 Cr2(SO4)3 Câu 68 Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh X, Z Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag T Dung dịch Br2 Kết tủa trắng Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam X, Y, Z, T là: A Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol B Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic C Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin D Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin Câu 69 Tiến hành thí nghiệm sau: (f) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2 (g) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH (h) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 (i) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (j) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3 (h) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng khơng thu chất khí) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối A B C D Câu 70 Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X cần vừa đủ V lít khí O (đktc), thu 4,48 lít CO2 (đktc) Giá trị V A 6,72 B 7,84 C 8,96 D 10,08 Câu 71 Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH y mol NaAlO2 Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biểu diễn đồ thị bên Giá trị x y A 0,30 0,30 B 0,30 0,35 C 0,15 0,35 D 0,15 0,30 Câu 72 Cho chất sau: metan, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat Số chất tác dụng với nước brom điều kiện thường A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Câu 73 Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với cường độ dòng điện 1,34A Sau thời gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu Cho bột Al dư vào Y, thu 1,68 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A B C D Câu 74 Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo axit cacboxylic no hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu 0,5 mol hỗn hợp CO H2O Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 11,2 B 6,7 C 10,7 D 7,2 Câu 75 Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al 2O3 vào nước (dư), thu 0,896 lít khí (đktc) dung dịch Y Hấp thụ hồn tồn 1,2096 lít khí CO (đktc) vào Y, thu 4,302 gam kết tủa Lọc kết tủa, thu dung dịch Z chứa chất tan Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thu 3,12 gam kết tủa Giá trị m A 6,79 B 7,09 C 2,93 D 5,99 Câu 76 Hỗn hợp X chứa hai amin thuộc dãy đồng đẳng metylamin Hỗn hợp Y chứa glyxin lysin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X Y) cần vừa đủ 1,035 mol O 2, thu 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 N2 Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ Z A 21,05% B 16,05% C 13,04% D 10,70% Câu 77 Hỗn hợp X gồm Fe 2O3, FeO Cu (trong nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng) Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu dung dịch Y lại 0,27m gam chất rắn khơng tan Cho dung dịch AgNO dư vào Y, thu khí NO (sản phẩm khử +5 N ) 165,1 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 40 B 48 C 32 D 28 Câu 78 Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X amino axit Y (M X > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng : Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Kết luận sau đúng? A Phần trăm khối lượng nitơ Y 15,73% B Số liên kết peptit phân tử X C Tỉ lệ số gốc Gly : Ala phân tử X : D Phần trăm khối lượng nitơ X 20,29% Câu 79 Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe 3O4, Fe2O3, Mg, MgO CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 NaNO3, thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hòa kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O 0,02 mol NO Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH) dư, thu 89,15 gam kết tủa Lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 84,386 gam chất rắn Nồng độ phần trăm FeSO X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,85 B 1,06 C 1,45 D 1,86 Câu 80 Cho chất hữu mạch hở: X axit khơng no có hai liên kết π phân tử, Y axit no đơn chức, Z ancol no hai chức, T este X, Y với Z Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X T, thu 0,1 mol CO2 0,07 mol H2O Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan E Đốt cháy hoàn toàn E, thu Na2CO3; 0,195 mol CO2 0,135 mol H2O Phần trăm khối lượng T M có giá trị gần với giá trị sau đây? A 68,7 B 68,1 C 52,3 D 51,3 HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 001 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41 Kim loại sau có tính khử yếu nhất? A Ag B Al C Fe D Cu Câu 42 Chất sau làm tính cứng nước cứng vĩnh cửu? A NaCl B Na2CO3 C NaNO3 D HCl Câu 43 Trong chất sau, chất gây nhiễm khơng khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt A CO B O3 C N2 D H2 Câu 44 Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH2CH3 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 45 Công thức sắt(II) hiđroxit A Fe(OH)3 B Fe(OH)2 C FeO D Fe2O3 Câu 46 Polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A Amilozơ B Xenlulozơ C Amilopectin D Polietilen Câu 47 Chất sau vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A Al(OH)3 B AlCl3 C BaCO3 D CaCO3 Câu 48 Crom có số oxi hóa +6 hợp chất sau đây? A NaCrO2 B Cr2O3 C K2Cr2O7 D CrSO4 Câu 49 Dung dịch sau có pH > 7? A NaCl B NaOH C HNO3 D H2SO4 Câu 50 Cacbon thể tính khử phản ứng hóa học sau đây? t A C + O2  o CO2 C 3C + 4Al to Al4C3 B C + 2H2 to,xt D 3C + CaO to CH4 CaC2 + CO Câu 51 Chất sau chất hữu cơ? A CH4 B CO2 C Na2CO3 D CO Câu 52 Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất A kết tủa trắng B kết tủa đỏ nâu C bọt khí D dung dịch màu xanh Câu 53 Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với gam oxit kim loại, sau phản ứng hoàn toàn, thu m gam kim loại hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 20 Giá trị m A 7,2 B 3,2 C 6,4 D 5,6 Câu 54 Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,6 B 7,8 C 3,9 D 19,5 Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Câu 55 Trong phòng thí nghiệm, khí X điều chế thu vào bình tam giác cách đẩy khơng khí hình vẽ bên Khí X A H2 B C2H2 C NH3 D Cl2 Câu 56 Phát biểu sau sai? A Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc C Triolein phản ứng với nước brom D Ở điều kiện thường, tristearin chất rắn Câu 57 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu CO2 m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 25 gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 4,5 C 3,6 D 6,3 Câu 58 Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) O2, thu 4,48 lít CO2 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo đktc) Công thức phân tử X A C2H7N B C4H11N C C3H9N D C2H5N Câu 59 Cho sơ đồ phản ứng sau:  NH3 +O2 xt, t o NO +O2  NO2 +H O+O 2 HNO3 +Cu,t Cu(NO3)2 t  NO2 o o Mỗi mũi tên phản ứng hóa học Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử A B C D Câu 60 Cho chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala Số chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường kiềm A B C D Câu 61 Cho phát biểu sau: (k) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu khí H2 catot (l) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 CuO đun nóng, thu Al Cu (m)Nhúng Zn vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, có xuất ăn mòn điện hóa (n) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Hg, kim loại dẫn điện tốt Ag (o) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu A B C D Câu 62 Cho este đa chức X (có cơng thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu sản phẩm gồm muối axit cacboxylic Y ancol Z Biết X khơng có phản ứng tráng bạc Số cơng thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 63 Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dung dịch X Cô cạn X, thu 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan Giá trị m A 1,76 B 2,13 C 4,46 D 2,84 Câu 64 Hỗn hợp E gồm muối vô X (CH 8N2O3) đipeptit Y (C4H8N2O3) Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu khí Z Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu khí T chất hữu Q Nhận định sau sai? A Chất Y H2NCH2CONHCH2COOH B Chất Q H2NCH2COOH C Chất Z NH3 chất T CO2 D Chất X (NH4)2CO3 Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 65 Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 (lỗng, dư), thu dung dịch X Cho dãy gồm chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl Số chất dãy phản ứng với dung dịch X A B C D Câu 66 Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ tồn khí CO sinh vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH) 2, thu kết tủa dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến kết tủa lớn cần 10 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị m A 6,0 B 5,5 C 6,5 D 7,0 Câu 67 Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Biết X, Y, Z, T hợp chất crom Chất Z T A K2Cr2O7 Cr2(SO4)3 B K2Cr2O7 CrSO4 C K2CrO4 CrSO4 D K2CrO4 Cr2(SO4)3 Câu 68 Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh X, Z Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag T Dung dịch Br2 Kết tủa trắng Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam X, Y, Z, T là: A Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol B Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic C Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin D Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin Câu 69 Tiến hành thí nghiệm sau: (k) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2 (l) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH (m) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 (n) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (o) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3 (i) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu chất khí) Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối A B C D Câu 70 Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X cần vừa đủ V lít khí O (đktc), thu 4,48 lít CO2 (đktc) Giá trị V A 6,72 B 7,84 C 8,96 D 10,08 Câu 71 Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH y mol NaAlO2 Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biểu diễn đồ thị bên Giá trị x y A 0,30 0,30 B 0,30 0,35 C 0,15 0,35 D 0,15 0,30 Câu 72 Cho chất sau: metan, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat Số chất tác dụng với nước brom điều kiện thường A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Câu 73 Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với cường độ dòng điện 1,34A Sau thời gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu Cho bột Al dư vào Y, thu 1,68 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A B C D Câu 74 Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo axit cacboxylic no hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu 0,5 mol hỗn hợp CO H2O Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 11,2 B 6,7 C 10,7 D 7,2 Câu 75 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al 2O3 vào nước (dư), thu 0,896 lít khí (đktc) dung dịch Y Hấp thụ hồn tồn 1,2096 lít khí CO (đktc) vào Y, thu 4,302 gam kết tủa Lọc kết tủa, thu dung dịch Z chứa chất tan Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thu 3,12 gam kết tủa Giá trị m A 6,79 B 7,09 C 2,93 D 5,99 Câu 76 Hỗn hợp X chứa hai amin thuộc dãy đồng đẳng metylamin Hỗn hợp Y chứa glyxin lysin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X Y) cần vừa đủ 1,035 mol O 2, thu 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 N2 Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ Z A 21,05% B 16,05% C 13,04% D 10,70% Câu 77 Hỗn hợp X gồm Fe 2O3, FeO Cu (trong nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng) Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu dung dịch Y lại 0,27m gam chất rắn khơng tan Cho dung dịch AgNO dư vào Y, thu khí NO (sản phẩm khử +5 N ) 165,1 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 40 B 48 C 32 D 28 Câu 78 Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X amino axit Y (M X > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng : Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Kết luận sau đúng? A Phần trăm khối lượng nitơ Y 15,73% B Số liên kết peptit phân tử X C Tỉ lệ số gốc Gly : Ala phân tử X : D Phần trăm khối lượng nitơ X 20,29% Câu 79 Hòa tan hồn tồn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe 3O4, Fe2O3, Mg, MgO CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 NaNO3, thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hòa kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,01 mol N 2O 0,02 mol NO Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH) dư, thu 89,15 gam kết tủa Lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 84,386 gam chất rắn Nồng độ phần trăm FeSO4 X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,85 B 1,06 C 1,45 D 1,86 Câu 80 Cho chất hữu mạch hở: X axit khơng no có hai liên kết π phân tử, Y axit no đơn chức, Z ancol no hai chức, T este X, Y với Z Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X T, thu 0,1 mol CO2 0,07 mol H2O Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan E Đốt cháy hoàn toàn E, thu Na2CO3; 0,195 mol CO2 0,135 mol H2O Phần trăm khối lượng T M có giá trị gần với giá trị sau đây? A 68,7 B 68,1 C 52,3 D 51,3 HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 001 ... HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC... HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC... 48 Crom có số oxi hóa +6 hợp chất sau đây? A NaCrO2 B Cr2O3 C K2Cr2O7 D CrSO4 Câu 49 Dung dịch sau có pH > 7? A NaCl B NaOH C HNO3 D H2SO4 Câu 50 Cacbon thể tính khử phản ứng hóa học sau đây?
- Xem thêm -

Xem thêm: VTV7 môn hóa học đề thi thử + đáp án, VTV7 môn hóa học đề thi thử + đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay