42 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 03

12 68 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 42 - Ôn tập chuyên đề dao động học03 Câu Sự cộng hưởng cơ: A biên độ tăng không đáng kể lực ma sát lớn B Xảy vật dao động ngoại lực tác dụng C lợi làm tăng biên độ hại tần số thay đổi D Được ứng dụng để chế tạo đồng hồ lắc Câu Cho hệ hình bên Biết M = 1,8 kg, lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m Một vật khối lượng m = 200 g chuyển động với tốc độ v0 = m/s đến va vào M (ban đầu đứng yên) theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt M mặt phẳng ngang μ = 0,2 Coi va chạm hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm Tốc độ cực đại M sau lò xo bị nén cực đại A m/s B 0,8862 m/s C 0.4994 m/s D 0, 4212 m/s Câu Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng 10 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn tần số góc ωF Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi ωF biên độ dao động viên bi thay đổi ωF = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi A 40 gam B 10 gam C 120 gam D 100 gam Câu Phát biểu sau sai nói dao động học? A Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường B Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = A sin(ωt+ φ) Trong khoảng thời gian 1/60 s đầu tiên, vật từ vị trí x0 = đến vị trí x = A√3/2 cm theo chiều dương điểm cách vị trí cân cm vận tốc 40π√3 cm/s Khối lượng cầu m = 100 g, π2 = 10 Năng lượng là: A 32.10-2 J B 16.10-2 J C 9.10-3 J D Tất sai Câu Một lò xo chiều dài tự nhiên lo = 40 cm treo thẳng đứng, đầu vật khối lượng m Khi cân lò xo giãn 10 cm Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân Kích thích cho cầu dao động với phương trình: x = 2sin(ωt+π/2) cm Chiều dài lò xo cầu dao động nửa chu kỳ kể từ lúc bắt đầu dao động là: A 50 cm B 40 cm C 42 cm D 48 cm Câu Một lò xo khối lượng khơng đáng kể, chiều dài tự nhiên lo = 125 cm treo thẳng đứng, đầu cầu m Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống Vật dao động với phương trình: x = 10sin(2πt - π/6) cm Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài lò xo thời điểm t0 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 150 cm B 145 cm C 135 cm D 115 cm Câu Một lắc lò xo chu kỳ dao động s treo trần toa tàu chuyển động đường ray, chiều dài ray 15 m, hai ray khe hở Tàu với vận tốc thi lắc lò xo dao động mạnh nhất? A 20 m/s B 36 km/h C 54 km/h D 60 km/h Câu Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Thời gian ngắn để vật quãng đường độ dài A√2 là: A T/8 B T/4 C T/6 D T/12 Câu 10 Một lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng k = 100 N/m Một đầu treo vào điểm cố định, đầu lại treo vật nặng khối lượng 500 g Từ vị trí cân kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đoạn 10 cm bng cho vật dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2, khoảng thời gian mà lò xo bị nén chu kỳ là: A π/3√2 s B π/5√2 s C π/15√2 s D π/6√2 s Câu 11 Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(4πt + π/3) cm Tính quãng đường lớn mà vật khoảng thời gian Δt = 1/6 s: A 4√3 cm B 3√3 cm C √3 cm D 2√3 cm Câu 12 Một vật khối lượng m = 0,01 kg dao động điều hoà quanh vị trí x = tác dụng lực đồ thị bên Chu kì dao động vật A 1,05 s B 0,52 s C 0,25 s D 0,03 s Câu 13 Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5πt + π/6) + cm Trong giây kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật qua vị trí tọa độ x = cm theo chiều dương lần A lần B lần C lần D lần Câu 14 Một người xách xô nước thấy bước dài 45 cm nước sóng sánh mạnh Biết chu kì dao động riêng nước xơ 0,3 s vận tốc người A 4,8 km/h Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 4,2 km/h C 5,4 km/h D 3,6 m/s Câu 15 Hai lắc đơn chiều dài dây treo nhau, đặt điện trường phương nằm ngang Hòn bi lắc thứ khơng tích điện, chu kì dao động nhỏ T Hòn bi lắc thứ hai tích điện, nằm cân dây treo lắc tạo với phương thẳng đứng góc 60o Chu kì dao động nhỏ lắc thứ hai A T B T/1,41 C T.1,41 D T/2 Câu 16 Một chất điểm dao động theo phương trình: x = 3cos(5πt + π/6) (x tính cm t tính giây) Trong giây chất điểm qua vị trí li độ x = +1 cm A lần B lần C lần D lần Câu 17 Một vật dao động điều hồ theo phương trình: x = 3cos(5πt - π/3) + ( cm) Trong giây vật qua vị trí x = cm theo chiều âm lần? A lần B lần C lần D lần Câu 18 hai lắc đơn giao động điều hoà biên độ với T1 = 1,02 s, T2 = s Kích thích cho lắc giao động mặt phẳng song song Lúc t = lắc biên âm, lắc vị trí cân theo chiều dương tim thời điểm vật ly độ chuyển động theo chiều A 10 s B 12,25 s C 38,25 s D 51 s Câu 19 Một đồng hồ lắc điều khiển lắc đơn chạy đặt địa cực Bắc gia tốc trọng trường 9,832 (m/s2) Đưa đồng hồ xích đạo gia tốc trọng trường 9,78 (m/s2) Hỏi đồng hồ 24 h so với đồng hồ chuẩn chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Biết nhiệt độ không thay đổi A chậm 2,8 phút B Nhanh 2,8 phút C Chậm 3,8 phút D Nhanh 3,8 phút Câu 20 Hai lò xo độ cứng k1 k2 Khi treo vật khối lượng m = 425 g vào hai lò xo ghép nối tiếp chu kì dao động 0,65 s, treo vật vào hai lò xo ghép song song chu kì dao động 3/13 s Tính chu kì lắc treo vật vào k1, k2 A 0,35 ; 0,6 B 0,25 ; 0,6 C 0,4 ; 0,5 D 0,2 ; 0,35 Câu 21 Vật dao động điều hòa A = cm Tại t1: pha dao động π/3 Tại t2: pha dao động 2π/3 Tính quãng đường vật từ vị trí t1 đến vị trí t2 A cm B cm C cm D cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22 Phát biểu với lắc đơn dao động điều hòa khơng đúng? A Động tỉ lệ với bình phương tốc độ góc vật B Thế tỉ lệ với bình phương tốc độ góc vật C Thế tỉ lệ với bình phương li độ góc vật D không đổi theo thời gian tỉ lệ với bình phương biên độ góc Câu 23 Cho lắc đơn chiều dài l = l1 + l2 chu kỳ dao động bé giây Con lắc đơn chiều dài l1 chu kỳ dao động bé 0,8 giây Con lắc chiều dài l' = l1 - l2 dao động bé với chu kỳ là: A 0,6 giây B 0,2√7 giây C 0,4 giây D 0,5 giây Câu 24 Hai lắc lò xo giống khối lượng vật nặng 10 (g), độ cứng lò xo 100π2 N/m dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền (vị trí cân hai vật gốc tọa độ) Biên độ lắc thứ lớn gấp đôi lắc thứ hai Biết hai vật gặp chúng chuyển động ngược chiều Khoảng thời gian ba lần hai vật nặng gặp liên tiếp là: A 0,03 (s) B 0,02 (s) C 0,04 (s) D 0,01 (s) Câu 25 Cho hai dao động điều hòa phương, chu kì T = s Dao động thứ li độ thời điểm t = biên độ dao động cm Dao động thứ hai biên độ √3 cm, thời điểm t = 0, li độ vận tốc giá trị âm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động là: A x = 2sin(πt - 5π/6) cm B x = 2sin(πt + π/6) cm C x = 2sin(πt + 5π/6) cm D x = 2cos(πt - 5π/6) cm Câu 26 Một lắc đơn chiều dài dây treo 1,44 m Con lắc dao động điều hoà địa điểm mặt đất gia tốc rơi tự g = π2 m/s2 Thời gian lắc từ cân biên là: A 1,2 s B 0,6π s C 0,6 s D 1,2π s Câu 27 Một lắc đơn dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, cho π2 = 10 Dây treo lắc ℓ = 80 cm, biên dộ dao động cm Phương trình dao động lắc, chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc lắc qua vị trí cân theo chiều dương là: A x = 8sin5√2t cm B x = 8sin2√2t cm C x = 8sin2,5√2t cm D x = 8sin2,5t cm Câu 28 Một viên đạn khối lượng m = g bay theo phương ngang với vận tốc v = 400 m/s đến găm vào cầu gỗ khối lượng M = 500 g treo sợi dây nhẹ, mềm không dãn Kết làm cho sợi dây bị lệch góc α = 9,208o so với phương thẳng đứng Hãy xác định chu kỳ dao động cầu Lấy g = 10 m/s2 A 12,5 s B 15,5 s C 10 s D 7,2 s Câu 29 Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = s Tại thời điểm t = 2,5 s tính từ lúc bắt đầu dao động vật nặng qua vị li độ x = -2 cm vận tốc v = -4π√3 cm/s Phương trình dao động lắc là: A x = 4cos(2πt + 2π/3) cm B x = 4cos(2πt - 2π/3) cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C x = 4cos(2πt - π/3) cm D x = 4cos(2πt + π/3) cm Câu 30 Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ dao động T Tốc độ trung bình bé vật quãng đường s = A là: A 2A/T B 4A/T C 6A/T D 3A/T Câu 31 Một lò xo lý tưởng treo thẳng đứng, đầu lò xo giữ cố định, đầu treo vật nhỏ khối lượng m = 100 g, lò xo độ cứng k = 25 N/m Từ vị trí cân nâng vật lên theo phương thẳng đứng đoạn cm truyền cho vật vận tốc 10π√3 cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, chọn trục tọa độ gốc trùng vị trí cân vật, chiều dương thẳng đứng xuống Cho g = 10 m/s2, π2 = 10 Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn cm lần thứ hai A t = 0,2 s B t = 0,4 s C t = 2/15 s D t = 1/15 s Câu 32 Hai lắc đơn dao động điều hồ biên độ A1, A2 mà A1 > A2 Điều sau so sánh hai lắc ? A Chưa đủ để kết luận B lắc thứ lớn lắc thứ hai C lắc thứ nhỏ lắc thứ hai D hai lắc Câu 33 Chọn phát biểu đúng? A Đối với hệ dao động ngoại lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác tần số B Đối với hệ dao động ngoại lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác lực ma sát C Đối với hệ dao động ngoại lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác môi trường dao động D Đối với hệ dao động ngoại lực dao động trỡ dao động cưỡng cộng hưởng khác chỗ ngoại lực dao động cưỡng độc lập hệ dao động, ngoại lực dao động trì điều khiển cấu liên kết với hệ dao động Câu 34 Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều với chu kì T1 Nếu thay đổi chiều dài lắc đoạn 50 cm chu kì dao động điều hòa lắc tăng 0,5 s Cho gia tốc trọng trường nơi đặt lắc g = π2 m/s2 Giá trị T1 A 2,2 s B 0,75 s C 1,75 s D 1,5 s Câu 35 Một lắc đơn gồm cầu nhỏ làm kim loại, khối lượng m treo vào sợi dây không giãn, dài l Đặt lắc điện trường phương thẳng đứng chiều hướng xuống Khi tích điện cho cầu đến điện tích q1 chu kì dao động nhỏ lắc T1= √3T ( T chu kì dao động nhỏ lắc khơng điện trường) Khi điện tích cầu q2 chu kì dao động nhỏ lắc T2= 5T/√34 Hệ thức : A q1/q2 = 50/27 B q1/q2 = -50/27 C q1/q2 = 27/50 D q1/a2 = -27/50 Câu 36 Một lò xo khối lượng không đáng kể, đầu duới gắn với giá cố định, đầu gắn với vật m = 150 g Vật chuyển động khơng ma sát dọc theo cứng thẳng đứng Đẩy vật xuống vị trí Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 cân đến lò xo bị nén đoạn cm, buông nhẹ cho vật dao động Biết lượng dao động hệ 30 mJ Lấy g = 10 m/s2 Viết phương trình dao động? Chọn trục toạ độ hướng lên dọc theo thanh, gốc toạ độ vị trí cân bằng, mốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động A x = 2cos(10√10t + π) cm B x = 2cos(10√5t ) cm C x = 3cos(10√5t + π/2) cm D x = 3cos(10√10t + π) cm Câu 37 Xét dao động lắc đơn, qua VTCB O dây treo bị vướng vào đinh phía điểm treo dây Lực căng dây sau bị vướng vào đinh so với lực căng dây trước dây vướng vào đinh thay đổi nào? A Tăng lên B Không thay đổi C Giảm D Chưa xác định Câu 38 Một lắc đơn dao động nhỏ nơi gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 với dây dài m, cầu lắc khối lượng 80 g Cho lắc dao động với biên độ góc 0,15 rad mơi trường lực cản tác dụng dao động 200 s ngừng hẳn Duy trì dao động cách dùng hệ thống lên dây cót cho chạy tuần lễ với biên độ góc 0,15 rad Biết 80% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa Công cần thiết để lên dây cót là: A 133,5 J B 193,4 J C 183,8 J D 113,2 J Câu 39 Một vật dao động điều hòa, thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân theo chiều âm Biết động vật lần thời điểm t = 1/16 s vật đến tọa độ x = -√2 cm Quãng đường lớn vật khoảng thời gian Δt = 1/8 s : A 4√2 cm B cm C cm D 2√2 cm Câu 40 Một lắc đơn dao động điều hòa điện trường E hướng thẳng xuống Khi vật chưa tích điện chu kì dao động T0 = s, sau vật treo tích điện q1 q2 chu kì dao động tương ứng T1 = 2,5 s T2 Biết Tỉ số q1/q2 = -0,64 Chu kì dao động T2 A 1,25 s B 1,82 s C 1,6 s D 2,2 s Câu 41 Một lắc đơn gồm dây treo chiều dài l = 40 cm, vật nặng khối lượng m = 50 g, dao động tự nơi g = 10 m/s2 Trong trình dao động, tỉ số độ lớn lực căng dây lớn nhỏ tác dụng lên vật 1,03 lắc là: A 1,98 mJ B 14 mJ C 6,40 J D 1,40 mJ Câu 42 Một lò xo khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi k = 200 N/m đặt nằm ngang, đầu giữ cố định, đầu lại gắn với chất điểm m1 = kg Chất điểm m1 gắn với chất điểm thứ hai m2 = kg Các chất điểm dao động khơng ma sát trục Ox trùng với trục lò xo, quanh vị trí cân chung gốc tọa độ O Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật vị trí lò xo nén cm bng nhẹ Bỏ qua sức cản môi trường Chỗ gắn hai chất điểm bị bong lực kéo đạt đến N Hỏi chất điểm m2 bị tách khỏi chất điểm m1 thời điểm nào: A π/30 s B π/15 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C π/10 s D 3π/40 s Câu 43 Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo độ lớn cực tiểu lần hai là: A 11/30 s B 7/30 s C 3/10 s D 1/30 s Câu 44 Một lắc lò xo khối lượng m = 100 g lò xo độ cứng K = 100 N/m, dao động mặt phẳng nằm ngang Kéo vật khỏi vị trí cân khoảng cm truyền cho vật vận tốc 30π√3 cm/s theo chiều hướng xa vị trí cân để vật bắt đầu dao động điều hoà, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, lấy π2 = 10 Khoảng thời gian ngắn kể từ vật bắt đầu dao động điều hồ đến lò xo bị nén cực đại là: A 3/20 s B 1/10 s C 2/15 s D 1/15 s Câu 45 Trên mặt nước rộng phù kế hình trụ: tiết diện ngang S = 0,8 cm2, khối lượng m = 50 gam thẳng đứng Cho phù kế dao động nhỏ theo phương thẳng đứng, tính tần số dao động Bỏ qua lực ma sát phù kế với nước, khối lượng riêng nước 1000 kg/m3 A 0,25 Hz B 0,64 Hz C 1,59 Hz D 3,96 Hz ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Sự cộng hưởng thể rõ lực ma sát ta biết, tức biên độ tăng không đáng kể lực ma sát lớn Câu 2: C Câu 3: D Khi biên độ dao động cực đại Câu 4: A A Sai, phụ huôc jvaof lực cản môi trường B Đúng C ĐÚng D ĐÚng Câu 5: A Câu 6: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Lúc đầu vật li độ x=A sau T/2 vật li độ x=-A Chiều dài lò xo sau T/2 Câu 7: B Khi Chiều dài lò xo Câu 8: C Câu 9: B Thời gian ngắn để vật quãng đường độ dài là thời gian để vật bên vị trí cân khoảng Từ O đến vật hết thời gian T/8 Do đó, thời gian ngắn 2.T/8=T/4 Câu 10: C Ở vị trí cân lò xo giãn cm Vật dao động với biên độ 10 cm =>khoảng thời gian mà lò xo bị nén chu kì Câu 11: A T = = 0,5s t = 1/6s = T/3 Vật qua VTCB Vẽ đường tròn S = 2.A.cos30 = cm ( cos30 tính từ vị trí x = A ) Câu 12: D Câu 13: A Dùng đường tròn lượng giác cho dao đơng =>Số lần vật qua vị trí li độ theo chiều dương 2,5T kể từ thời điểm t=0 là: lần Câu 14: C Nước sóng sánh mạnh =>Chu kì chu kì riêng xơ nước Câu 15: B chiếu lên phương Ox, Oy.Ta : T.cos60 = P = mg T.sin60 = F = ma = tan60 = chiếu theo phương T : T=2 Câu 16: A = = 2g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Sau 1s = 2.5 chu kì : 0,5 chu kì đầu vật từ pha đến pha Sau chu kì vật qua li độ x = cm lần Câu 17: D Đi qua x = cm lần Xét hệ trục O1X,vật dao dộng với biên độ cm vật qua vị trí x=1 tương đương với gốc O1 hệ O1X t=1s=2,5T t=0 vật vị trí theo chiều dương vật qua vị trí cân theo chiều âm Như 2,5 T vật qua vị trí cân theo chiều âm lần vật giây vật qua vị trí x=1 lần Câu 18: C Để vật gặp li độ chuyển động theo chiều chúng phải pha Thời điểm ban đầu : lắc pha , lắc pha Thời gian để lắc đuổi kịp lắc : Câu 19: C Câu 20: B Trong trường hợp mắc song song k = k1+k2 nên Trong trường hợp mắc nối tiếp nên Giải nghiệm T1, T2 0,25 0,65 Câu 21: B Đi từ đến vật dược 2,5 cm Đi từ đến vật 2,5 cm Câu 22: B A Đúng B Sai tỉ lệ với bình phương li độ, ko phải tốc độ góc C Đúng D Đúng Câu 23: B Câu 24: B Chu kì hai lắc Khi gặp hai vật chuyển động ngược chiều nhau,Giản sử lần gặp vật vị trí cân theo chiều dương vật vị trí cân theo chiều âm Cứ sau nửa chu kì vật lại gặp trạng thái ngược chiều Như khoảng thời gian giưaux ba lần hai vật nặng gặp liên tiếp chu kì Như Câu 25: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Phương trình dao động thứ nhất: Phương trình dao động thứ hai: =>Phương trình dao động tổng hợp: Câu 26: C Thời gian lắc từ vị trí cân biên T/4 = 0,6s Câu 27: C Chọn gốc thời gian lúc lắc qua vị trí cân theo chiều dương Câu 28: B Vì chạm mềm bảo tồn động lượng ta .Vì góc lệch nhỏ nên , Câu 29: C Câu 30: D •Ta thời gian lớn vật quãng đường A T/3 (khi vật chuyển động quanh vị trí chuyển động qua biên →Tốc độ trung bình bé vật quãng đường s=A Câu 31: A Câu 32: A Câu 33: D A Sai, ko sở B Sai C Sai, môi trường dao động giống D Đúng Câu 34: C Chu kì lúc đầu : ] Tương tự, chiều dài lúc sau : Câu 35: B Điện trường E hướng thẳng đứng chiều hướng xuống +Khi lắc tích điện q1.ta ta nên q1 mang điện tích âm ta + Khi lắc tích điện tích q2 ta dương ta q1 mang dấu - nên Câu 36: A mang điện tích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Năng lượng dao đơng hệ tính bởi: Độ giãn lò xo vật vị trí cân bằng: Biên độ vật: Suy ra: Nếu Câu 37: A Khi lắc bị vướng đinh khơng đổi =>Nó lên đến vị trí biên độ cao cũ =>Biên độ góc tăng Áp dụng cơng thức tính lực căng: Do tăng lên =>T tăng Câu 38: A Năng lượng lắc: Chu kì dao động lăc: Sau 200s tức 100 lần dao động tồn phần lắc dừng hẳn Cứ 200 cần cung cấp cho lắc lượng Sau tuần lượng cần cung cấp là: Cơng tồn phần: Câu 39: D Câu 40: C Ta q1 gia tốc a1 Câu 41: A Tỉ số độ lớn lực căng dây lớn nhỏ lắc Câu 42: B hệ hai vật li độ âm (lò xo bị nén ) mối nối bị đẩy,khi li độ dương mối nối bị kéo Khi vât li độ dương.Áp dụng định luật Niuton cho hệ vật vật Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Xét hệ hai vật ,khi hai vật tách dời hai vật dao động điều hòa với biên độ A=2 cm chu kì Thời điểm mà hai vật tách khỏi Câu 43: A Ta có: suy lò xo chiều dài tự nhiên Từ lúc t = đến lực đàn hồi cực tiểu lần thứ 2, vật nặng quãng đường từ tương ứng với khoảng thời gian Câu 44: C Ta Chọn hệ trục x'Ox gốc O trùng vị trí cân chiều dương từ trái qua phải Biên độ Ban đầu vật li độ x=3 theo chiều dương Lò xo nằm ngang nên lò xo bị nén cực đại vị trí x=-A Như ta thời gian từ lúc bắt đầu dao động tới lúc lò xo bị nén cực đại là: Câu 45: B Áp dụng công thức ... hệ dao động ngoại lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác tần số B Đối với hệ dao động ngoại lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác lực ma sát C Đối với hệ dao động ngoại lực dao. .. lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác môi trường dao động D Đối với hệ dao động ngoại lực dao động trỡ dao động cưỡng cộng hưởng khác chỗ ngoại lực dao động cưỡng độc lập hệ dao động, ... liên tiếp là: A 0 ,03 (s) B 0,02 (s) C 0,04 (s) D 0,01 (s) Câu 25 Cho hai dao động điều hòa phương, chu kì T = s Dao động thứ có li độ thời điểm t = biên độ dao động cm Dao động thứ hai có biên
- Xem thêm -

Xem thêm: 42 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 03 , 42 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 03

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay