41 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 7

7 36 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 41 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ có tổng trở 200 Ω, cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 200 V Dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là: A 0,25 A B A C 0,5 A D A Câu Một máy phát điện xoay chiều có cơng suất 1000 kW Dòng điện phát sau tăng lên 110 kV truyền xa đường dây có điện trở 20 Ω P hao phí đường dây là: A 6050 W B 5500 W C 2420 W D 1653 W Câu Đâu ý nghĩa hệ số công suất ? A Hệ số công suất lớn cơng suất tiêu thụ mạch lớn B Hệ số cơng suất lớn cơng suất hao phí mạch lớn C Để tăng hiệu sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất D Công suất thiết bị điện thường lớn 0,85 Câu Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp 24 V 10 A Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp là: A 240 V; 100 A B 240 V; A C 2,4 V; 100 A D 2,4 V; A Câu Hai cuộn dây (R1,L1) (L2,R2) mắc nối tiếp đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U Gọi U1, U2 điện áp hiệu dụng tương ứng hai đầu cuộn dây (R1,L1) (L2,R2) Điều kiện để U=U1+U2 : A L1 L2=R1 R2 B L1/L2=R2/R1 C L1+L2=R1+R2 D L1/R1=L2/R2 Câu Cuộn dây có độ tự cảm L = 159 mH mắc vào hiệu ñiện chiều U = 100 V cường độ dòng điện I = A, mắc cuộn dây vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U' = 120 V, tần số 50 Hz cường ñộ dòng điện qua cuộn dây A 1,5 A B A C 1,2 A D 1,7 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, phát biểu sau đúng? Công suất điện (trung bình) tiêu thụ đoạn mạch A phụ thuộc vào giá trị điện trở R đoạn mạch B tổng công suất tiêu thụ điện trở C không phụ thuộc vào L C D khơng thay đổi ta mắc thêm vào đoạn mạch tụ điện cuộn dây cảm Câu Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, tụ điện nối tiếp với cuộn dây, điện áp tức thời hai đầu điện trở R hai đầu cuộn dây có biểu thức uR = UORcosωt (V) uD= UoD cos(ωt+π/2) (V) Kết luận sau sai ? A Điện áp hai đầu cuộn dây ngược pha với điện áp hai cực tụ điện B Cuộn dây có điện trở C Cuộn dây cảm D Công suất tiêu thụ mạch khác Câu Mạch điện xoay chiều gồm tụ điệnđiện dung C = 10-4/4π F mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở R = 50 Ω độ tự cảm L = 1/π H Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều có U = 50 V dòng điện mạch có cường độ hiệu dụng I = A Tần số dòng điện mạch là: A 50 Hz B 100 Hz C 200 Hz D 300 Hz Câu 10 Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều: U = 220 V Khi thay đổi tần số góc ω, cơng suất tiêu thụ cực đại đoạn mạch 484 W Điện trở mạch A 50 Ω B 75 Ω C 100 Ω D 150 Ω Câu 11 Trong đoạn mạch có phần tử X Y Điện áp xoay chiều hai đầu X chậm pha π/2 so với dòng điện mạch điện áp hai đầu Y nhanh pha φ2 so với dòng điện mạch, với < φ2 < π/2 Chọn đáp án đúng? A Phần tử X tụ điện, phần tử Y cuộn dây cảm B Phần tử X điện trở, phần tử Y tụ điện C Phần tử X điện trở, phần tử Y cuộn dây tự cảm có điện trở r khác D Phần tử X tụ điện, phần tử Y cuộn dây tự cảm có điện trở r khác Câu 12 Lần lượt mắc vào nguồn điện xoay chiều (200 V-50 Hz) linh kiện: điện trở thuần, cuộn dây cảm, tụ điện cường độ dòng điện qua chúng đêu A Mắc nối tiếp phần tử vào nguồn xoay chiều cơng suất tiêu thụ mạch A 100 W B 800 W C 400 W D 200 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13 Một động không đồng ba pha hoạt động bình thường hiệu điện dụng hai đầu cuộn dây 220 V Trong có mạng điện xoay chiều ba pha máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiên dụng pha 127 V Để động hoạt động bình thường ta phải mắc theo cách sau ? A Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác , ba cuộn dây động theo hình B Ba cuộn dây máy phát hình sao, ba cuộn dây động theo hình tam giác C Ba cuộn dây máy phát hình sao, ba cuộn dây động theo hình D Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác , ba cuộn dây động theo tam giác Câu 14 Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1/π (H) hiệu điện xoay chiều 220 V – 50 Hz Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là: A A B 1.6 A C 1.1 A D 2.2 A Câu 15 Lần lượt mắc điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, tụ điệnđiện dung C vào điện áp xoay chiều u = Uocosωt cường độ hiệu dụng dòng điện qua chúng A, A, A Nếu mắc nối tiếp phần tử vào điện áp cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch A A A B B 12 A C C 2,4 A D D A Câu 16 Trong máy phát điện xoay chiều pha, để giảm tốc độ quay rô to người ta A tăng số cuộn dây giảm số cặp cực B giảm số cuộn dây tăng số cặp cực C giảm số cuộn dây giảm số cặp cực D tăng số cuộn dây tăng số cặp cực Câu 17 Khi nói máy biến thế, phát biểu sai ? A Khi giảm số vòng dây cuộn thứ cấp, cường độ dòng điện cuộn thứ cấp giảm B Muốn giảm hao phí đường dây tải điện, phải dùng máy tăng để tăng hiệu điện C Khi mạch thứ cấp hở, máy biến xem không tiêu thụ điện D Khi tăng số vòng dây cuộn thứ cấp, hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp tăng Câu 18 Cho mạch điện RLC ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở 30 Ω , độ tự cảm 0,159 H tụ điệnđiện dung 45,5 μF, Hiệu điện hai đầu mạch có dạng u = U0sin100πt V Để cơng suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị cực đại điện trở R có giá trị A 30 Ω B 50 Ω C 36 Ω D 75 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19 Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp uAB = 170cos100πt (V) Đoạn AN gồm R, L, đoạn NB gồm C Hệ số công suất tồn mạch cosφ1 = 0,6 hệ số cơng suất đoạn mạch AN cosφ2 = 0,8; cuộn dây cảm Chọn câu cho hiệu điện hai đầu đoạn A A 96 V B 72 V C 90 V D 150 V Câu 20 Đặt vào hai đầu tụ điện hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U khơng đổi tần số 50 Hz cường độ hiệu dụng qua tụ 2,4 A Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ 1,2 A tần số dòng điện phải bằng: A 25 Hz B 100 Hz C 200 Hz D 50 Hz Câu 21 Ta cần truyền công suất điện 1(MW) đến nơi tiêu thụ đường dây pha, hiệu điện hiệu dụng 10(kV) Mạch điện có hệ số cơng suất cosφ = 0,85 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây khơng q 5% cơng suất truyền điện trở đường dây phải có giá trị A R ≤ 3,61(Ω) B R≤0,361(Ω) C R≤36,1(Ω) D R≤361(Ω) Câu 22 Xét mạch điện xoay chiều chứa cuộn dây cảm, dòng điện tức thời đạt giá tri cực đại điện áp tức thời hai đầu mạch có giá trị A 1/4 giá trị cực đại B cực đại C D 1/2 giá trị cực đại Câu 23 Một động điện xoay chiều tạo cơng suất học 630 W vàcó hiệu suất 70% Điện áp hiệu dụng hai đầu động UM = 200 V hệ số cơng suất động 0,9 Tính cường độ hiệu dụng dòng điện qua động A A B 3,5 A C 2,45 A D 3,15 A Câu 24 Một đèn Nêon đặt hiệu điện xoay chiều 119 V - 50 Hz Nó sáng lên hiệu điện tức thời đầu bóng đèn lớn 84 V Thời gian bóng đèn sáng chu kì bao nhiêu: A Δt = 0,01 s B Δt = 0,0133 s C Δt = 0,02 s D Δt = 0,0233 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25 Cho đoạn mạch RLC, có R thay đổi.Khi R = Ro= 40 Ω mạch có cơng suất cực đại.khi R thay đổi đến R = R1 R = R2 mạch có cơng suất.biet U = 100 V P = 100 W Tìm R1 R2? A R1 = 10 Ω; R2 = 10 Ω B R1 = 10 Ω; R2 = 90 Ω C R1 = 20 Ω; R2 = 90 Ω D R1 = 20 Ω; R2 = 80 Ω ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Ta có : Câu 2: D Câu 3: B A Đúng B Sai, hệ số cơng suất lớn cơng suất hao phí nhỏ C Đúng D Đúng Câu 4: B Câu 5: D Để đoạn mạch phải pha Câu 6: D Ta có Câu 7: B Cơng suất điện (trung bình) tiêu thụ mạch ln tổng công suất tiêu thụ điện trở thuần, L C trung bình ln Câu 8: B Ta thấy u mạch nhanh pha UR góc =>Khơng thể có phần tử R mạch Câu 9: B  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có Câu 10: C Khi thay đổi  Câu 11: D X chậm pha Y nhanh pha với tụ điện cuộn dây không cảm Câu 12: C Vì cường độ dòng điện qua điện trở, tụ điện, cuộn dây cảm đêu 2A nên: I=U/R=U/ZL=U/ZC=2A suy xảy cộng hưởng nên P=U2/R=2002/100=400W Câu 13: B a.Động hình sao:Ucd=Up b.Động tam giác:Ucd= Up 2/Mạng điện tam giác: U a.Động hình sao:Ucd= d b.Động tam giác:Ucd=Ud Câu 14: D với Câu 15: C Ta có Câu 16: D Trong máy phát điện xoay chiều pha, người ta giảm tốc độ quay roto mà đảm bảo đc tần số cách tăng số cuộn dây số cặp cực Câu 17: A A Sai, cường độ dòng điện thứ cấp tăng B Đúng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Đúng D Đúng Câu 18: C Để công suấ tiêu thụ điện trở R cực đại Câu 19: C Ta có Câu 20: A ω tỉ lệ nghịch với Zc =>f tỉ lệ nghịch với Zc I giảm lần=>Zc tăng 2=>f giảm =>f=25Hz Câu 21: A Muốn cho tỉ lệ mát không 5% : Câu 22: C Điện áp tức thời chạy qua cuộn cảm dòng điện qua vng pha với nên i cực đại u cực tiểu=0 Câu 23: A động điện sinh công sơ học 630W H=70 % =>công suất hai đầu động cơ=5A Câu 24: B 4   2 Thời gian bóng đèn sáng chu kì thời gian từ - đến từ đến 3 3 Tổng thời gian Câu 25: D Ta có Vậy có đáp án D thỏa mãn yêu cầu ... W Điện trở mạch A 50 Ω B 75 Ω C 100 Ω D 150 Ω Câu 11 Trong đoạn mạch có phần tử X Y Điện áp xoay chiều hai đầu X chậm pha π/2 so với dòng điện mạch điện áp hai đầu Y nhanh pha φ2 so với dòng điện. .. Công suất tiêu thụ mạch khác Câu Mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C = 10-4/4π F mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở R = 50 Ω độ tự cảm L = 1/π H Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay. .. 096 .79 .79 .369 Câu Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, phát biểu sau đúng? Công suất điện (trung bình) tiêu thụ đoạn mạch A phụ thuộc vào giá trị điện trở R đoạn mạch B tổng công
- Xem thêm -

Xem thêm: 41 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 7 , 41 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay