Năng lượng của con lắc lò xo đề 2

10 56 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Năng lượng lắc xo - Đề Câu 1: Con lắc xo có độ cứng 100 N/m, dao động với biên độ cm Ở li độ x = cm, động A 0,65 J B 0,001 J C 0,06 J D 0,05 J Câu 2: Con lắc xo dao động điều hòa với biên độ A Li độ vật động lần xo A 2 3A B x =  A C x =  A D x =  Câu 3: Một vật dao động điều hồ, vật có li độ x1 = 4cm vận tốc v1 = -40√3π cm/s ;khi vật có li độ x2 = 4√2 cm vận tốc v2= 40√2 cm/s ;π2 = 10 Động biến thiên với chu kỳ A x =  A  s 10 B 0,8 s C 0,2 s D 0,4 s Câu 4: Một lắc xo dđđh với chu kì T khoảng thời gian hai lần liền động vật xo A T B T/2 C T/4 D T/8 Câu 5: Một lắc xo dđđh với biên độ 18cm Tại vị trí có li độ x = 6cm, tỷ số động lắc là: A B C D Câu 6: Ở vị trí động lắc xo có giá trị gấp n lần A A x = n A B x = n 1 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A n 1 A D x =  n 1 Câu 7: Một lắc xo có vật nặng khối lượng m = 1kg, dao động điều hoà phương ngang Khi vật có vận tốc v = 10cm/s động Năng lượng dao động vật là: A 30,0mJ B 1,25mJ C 5,00mJ D 20,0mJ Câu 8: Vật nhỏ lắc xo dao động theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật A B 1/3 C 1/2 D Câu 9: Con lắc xo có vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo phương trình: x = Acos  t Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy π2 = 10 Độ cứng xo A 25N/m B 50N/m C 75N/m D 100N/m Câu 10: Một lắc xo dđđh theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Biết động vật vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B 2√2 cm C 6√2 cm D cm Câu 11: Phương trình: x = 10cos(4πt - π/3 ) cm Xác định vị trí vận tốc vật động lần A ±5cm; ±108,8cm/s B ±4cm; ±108,8cm/s C ±5cm; ±10cm/s D ±4cm; ±10cm/s Câu 12: Một lắc xo dao động điều hòa với tần số góc  = 10 rad/s biên độ A = cm Xác định vị trí tính độ lớn vận tốc lần động A ±4cm; 36cm/s B ±4,9cm; 34,6cm/s C ±9cm; 34,6cm/s D ±4,9cm; 36cm/s Câu 13: Con lắc xo gồm vật 400 g xo có độ cứng k Kích thích cho vật dao động điều hòa với W = 25 mJ Khi vật qua li độ - cm vật có vận tốc - 25 cm/s Xác định độ cứng xo C x =  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 250 N/m B 50 N/m C 25 N/m D 150 N/m Câu 14: Một vật dđđh theo phương trình x = Acos2( + π/3) động dao động tuần hồn với tần số góc A  '   B  '  2 C  '  4 D  '  0,5 Câu 15: Năng lượng dao động vật dao động điều hòa: A Giảm lần biên độ giảm lần tần số tăng lần B Giảm 9/4 lần tần số tăng lần biên độ giảm lần C Giảm 25/9 lần tần số dao động tăng lần biên độ giảm lần D Tăng 16 lần biên độ tăng lần tần số tăng lần Câu 16: Con lắc xo dđđh theo phương ngang với lượng 20mJ lực đàn hồi cực đại 2N I điểm cố định xo Khoảng thời gian ngắn từ điểm I chịu tác dụng lực kéo đến chịu tác dụng lực nén có độ lớn 1N 0,1s Quãng đường ngắn mà vật 0,2s là: A 2cm B - √3 cm C 2√3 cm D cm Câu 17: Con lắc xo có vật nặng khối lượng m = 100g, chiều dài tự nhiên 20cm treo thẳng đứng Khi vật cân xo có chiều dài 22,5cm Kích thích để lắc dao động theo phương thẳng đứng Cho g =10m/s2 Thế vật xo có chiều dài 24,5cm A 0,04J B 0,02J C 0,008J D 0,8J Câu 18: Con lắc xo nằm ngang, vật nặng có m = 0,3 kg, dao động điều hòa theo hàm cosin Gốc chọn vị trí cân bằng, dao động 24 mJ, thời điểm t vận tốc gia tốc vật 20√3 cm/s - 400 cm/s2 Biên độ dao động vật A 2cm B 20cm C 30cm D 40cm Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Tốc độ trung bình chất điểm tương ứng với khoảng thời gian không vượt ba lần động nửa chu kỳ 300√3 cm/s Tốc độ cực đại dao động A 400 cm/s B 200 cm/s C 2π m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 4π m/s Câu 20: Một vật dao động điều hòa với tồn phần 5J Động vật điểm cách vị trí cân khoảng 3/5 biên độ có giá trị sai khác so với là: A lớn 1,8J; B nhỏ 1,8J C nhỏ 1,4J; D lớn 1,4J; Câu 21: Một lắc xo có m dao động với biên độ A tần số f Ở vị trí vật có li độ A/2 A vận tốc có độ lớn A B gia tốc có độ lớn A2 C vật m  f2A2 D động vật 1,5 m  f2A2 Câu 22: Phát biểu sau động dao động điều hồ khơng đúng? A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua VTCB B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu Câu 23: Một vật g gắn vào xo có độ cứng 100N/m,dao dơng điều hồ với biên độ 5cm Khi vật cách vị trí cân 3cm có động A 0,125J B 0,09J C 0,08J D 0,075J Câu 24: Dao động lắc xo có biên độ A lượng W0 Li độ x động lần A A x =  A B x =  C x =  A 2 A Câu 25: Một lắc xo có biên độ 10 cm có 1,00 J Độ cứng xo A 100 N/m B 150 N/m C 200 N/m D 250 N/m Câu 26: Một lắc xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu xo có độ cứng 40 N/m Người ta kéo nặng khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ cho dao động Cơ lắc A 320 J D x =  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 6,4.10-2J C 3,2 10-2J D 3,2J Câu 27: Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 3m/s gia tốc cực đại 30π (m/s2) Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s tăng Hỏi vào thời điểm sau vật có gia tốc 15π (m/s2): A 0,10s; B 0,15s; C 0,20s D 0,05s; Câu 28: Con lắc xo dao động điều hòa với biên độ A, lúc xo dãn cực đại người ta cố định điểm xo Con lắc xo tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A’ Xác định tỉ số biên độ A A’ A B C √2 D Câu 29: Con lắc xo dao động điều hòa với biên độ A, lúc lắc qua vị trí có động người ta cố định điểm xo Con lắc xo tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A’ Xác định tỉ số biên độ A A’ A 1/3 B 2√2 C √2 D ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Động vật vị trí x = 2cm : 1 1 Wđ = W - Wt = k.A2 – k.x2 = 100.0,042 – 100.0,022 = = 0,06J 2 2 Câu 2: C Ta có : W = Wt + Wđ Khi động gấp lần ta được: W = Wt + 2Wt = 3Wt 1 k.A2 = k.x2 A2 = 3x2 x = 2 Câu 3: A Áp dụng công thức độc lập với thời gian ta hệ phương trình: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Động dao động với chu kỳ Câu 4: C Động W = 2Wt 1 k.A2 = k.x2 A2 = 2x2 => x = 2 => Khoảng thời gian lần liên tiếp động T/4 Câu 5: A Động vật vị trí có li độ x = 6cm là: Wđ = W - Wt = k.A2 - k.x2 = 144k => = =8 Câu 6: C Tại vị trí động gấp n lần ta được: W = Wt + nWt k.A2 = k.x2 + n.k.x2 A2 = x2.( n + ) Câu 7: D Tại vị trí lần động ta được: W = Wt + Wđ = 3.Wđ + Wđ = 4Wđ W = = 0,02J = 20mJ Câu 8: B Khi gia tốc nửa độ lớn cực đại W2.A = 2.W2.x x = A/2 => Wt = => Wđ = k.A2 k = = => Câu 9: B Động vị trí x = => T = 4.0,05 = 0,2s Lại có T = Câu 10: C => k = => Khoảng thời gian lần động T/4 = 50 N/m Động vị trí x = => V max = 0,6√2 m/s => Biên độ dao động vật : hay v = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: A W = Wt + Wđ động lần ta Câu 12: B W = Wt + Wđ động lần ta Câu 13: A Áp dụng công thức độc lập với thời gian ta có: => w = 25 rad/s => k = 250 N/m Câu 14: C x = Acos2( + π/3) = {cos(2 + π/3) + 1} => Động dao động với tần số = 2.(2 ) = Câu 15: D Khi biên độ giảm tần số tăng lần lượng dao động là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: A Ta có: F đh max = kA = N W= = 20mJ => A = 0,02m = 2cm => k = 100N/m Điểm treo chịu lực tác dụng 1N vị trí: F = ± k.x = ± 100.x => x = ± cm Khoảng thời gian ngắn điểm treo chịu tác dụng lực kéo lực đẩy 1N khoảng thời gian vật từ - (-1) xung quanh vị trí cân vecto quay quay góc T/6 => T = 0,6s 0,2s = T/3 vật quãng đường nhỏ quanh biên từ vị trí đương lớn vật S = A = 2cm Câu 17: C vị trí cân xo giãn đoạn = 22,5 - 20 =2,5cm = 0,025m ngược lại => Quãng => = 20 rad/s => k = = 40 N/m => Kh xo có chiều dài 24,5 cm li độ dao động vật 24,5 - 22,5 = cm = 0,02m => Thế vị trí : Wt = = 0,008J Câu 18: A Cơ dao động => = Áp dụng công thức độc lập với thời gian ta có: = => A = cm Câu 19: C W = Wt + Wđ = Wt + Wt = Wt => x = để không vượt lần động vật phải từ vị trí -> > xung quanh vị trí cân => Khoảng thời gian chu kì khơng qua lần động ∆t = 2T/3 Quãng đường vật khoảng thời gian là: S = 4A => = 200π cm = 2π m Câu 20: D = 2A√3 - Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Động điểm cách VTCB 3/5 biên độ là: W = Wt + Wđ => Wđ = = 3,2J => Wt = - 3,2 = 1,8J Wđ - Wt = 3,2 - 1,8 = 1,4J => Động lớn 1,4J Câu 21: D Do vận tốc sớm pha li độ π/2 => x = A/2 v = Vmax => A sai Câu 22: C Động Wđ = Khi VTCB v = Vmax đạt cực đại, vị trí biên v = động cực tiểu => A,B Thế đạt cực đại vị trí biên mà gia tốc đạt giá trị cực tiểu VTCB => C sai Tại VTCB Wdmax = W => Wt = => Wt đạt giá trị cực tiểu => D Câu 23: C Khi vật cách VTCB 3cm động vật : Wđ = W - Wt = Câu 24: B = 0,08J Câu 25: C W= => k = = 200N/m Câu 26: C Kéo nặng khỏi VTCB m thả nhẹ => A = cm = 0,04 m => Cơ dao động vật : W = = 3,2.10 J Câu 27: B Vmax = WA = m/s a max = W2.A = 30π m/s => W = 10π => T = 0,2s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thời điểm ban đầu vận tốc >0 tăng nên vật tăng nên vật theo chiều dương hướng vị trí biên Do Vo = li độ vng pha với vận tốc => x0 = A Vật có gia tốc li độ x = -A/2 => => ∆t = 1/12 + 0,2k ∆t = 0,15 + 0,2k Câu 28: D Khi giữ điểm giữ xo độ cứng xo lại là: k1l1 = kl => k1 = 2k Phần bị nhốt là: W = Cơ lại : W' = W - W = Với l2 độ dài đoạn bị giữ Câu 29: D Khi giữ điểm giữ xo độ cứng xo lại là: k1l1 = kl => k1 = 2k Khi lắc qua vị trí động người ta cố định điểm xo nên x = vị trí : Wt = Phần bị nhốt: Cơ lại: W' = W - W = Với l2 độ dài đoạn bị giữ ... x =  A 2 A Câu 25 : Một lắc lò xo có biên độ 10 cm có 1,00 J Độ cứng lò xo A 100 N/m B 150 N/m C 20 0 N/m D 25 0 N/m Câu 26 : Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ... x = 2cm : 1 1 Wđ = W - Wt = k.A2 – k.x2 = 100.0,0 42 – 100.0, 022 = = 0,06J 2 2 Câu 2: C Ta có : W = Wt + Wđ Khi động gấp lần ta được: W = Wt + 2Wt = 3Wt 1 k.A2 = k.x2 A2 = 3x2 x = 2 Câu... biên độ A, lúc lò xo dãn cực đại người ta cố định điểm lò xo Con lắc lò xo tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A’ Xác định tỉ số biên độ A A’ A B C 2 D Câu 29 : Con lắc lò xo dao động điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lượng của con lắc lò xo đề 2 , Năng lượng của con lắc lò xo đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay