40 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 6

9 51 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 40 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu Một máy biến áp có hiệu suất 80% Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây có điện trở 100Ω, độ tự cảm 318mH Hệ số công suất mạch sơ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp đặt điện áp xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp: A 2,0A B 1,8A C 2,5A D 1,5A Câu Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 80Ω nối tiếp với hộp X Trong hộp X chứa  phần tử điện trở R’ cuộn cảm L, tụ C u=100 cos(120πt+ )(V) Dòng điện qua R có cường độ hiệu dụng A trễ pha uAB Phần tử hộp X có giá trị A R' = 20Ω 103 B C= F 6 C L= H 2 D L= H 10 Câu Một máy phát điện có cơng suất 100 kW Điện áp hai cực máy phát 1kV Để truyền tới nơi tiêu thụ người ta dùng đường dây có điện trở tổng cộng 6Ω Tại nơi máy phát người ta dùng máy biến áp có tỉ số vòng thứ cấp sơ cấp 10 Hỏi nơi tiêu thụ muốn dùng điện áp 220V phải dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp (bỏ qua hao phí máy biến áp)? A 1/40 B 1/45 C 1/55 D 1/25 Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thấy R = 30Ω R = 120Ω cơng suất toả nhiệt đoạn mạch khơng đổi Để cơng suất đạt cực đại giá trị R phải là: A 24Ω B 90Ω C 150Ω D 60Ω Câu Đặt điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thấy f = 40Hz f = 90Hz điện áp hiệu dụng đặt vào điện trở R Để xảy cộng hưởng mạch tần số phải bằng: A 27,7Hz B 60Hz C 50Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 130Hz Câu 104 F Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz uAB uAM 2 vuông pha với Giá trị L là: A L= H Ở mạch điện R = 100Ω; C=  B L= H  C L= D L=  H H  Câu Trong mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Nếu tăng tần số dòng điện A cảm kháng giảm B độ lệch pha điện áp so với dòng điện tăng C cường độ hiệu dụng giảm D dung kháng tăng Câu Cho mạch điện R, L, C với uAB=200 cos100πt (V) R=100 (Ω) Hiệu điện hai đầu đoạn mạch MN nhanh pha hiệu hai đầu đoạn mạch AB góc 2π/3 Cường độ dòng điện i qua mạch có biểu thức sau đây?  )  B i= cos(100πt+ )  C i= cos(100πt- )  D i= cos(100πt- ) Câu Phát biểu sau không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thoả mãn điều kiện  L= C A điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại B điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cuộn cảm C tổng trở mạch đạt giá trị lớn A i= cos(100πt+ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Câu 10 Dòng điện xoay chiều qua điện trở biến thiên điều hoà pha với điện áp hai đầu điện trở A mạch RLC xảy cộng hưởng điện B mạch chứa điện trở R C mạch RLC không xảy cộng hưởng điện D trường hợp Câu 11 Một đèn nêon đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V tần số 50Hz Biết đèn sáng điện áp hai cực không nhỏ 155V Trong giây đèn sáng lên tắt lần? A 50 lần B 100 lần C 150 lần D 200 lần Câu 12 Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R nối tiếp cuộn dây cảm L Khi tần số dòng điện 100Hz hiệu điện hiệu dụng UR = 10V, UAB = 20V cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch I = 0,1A R L có giá trị sau đây? A R = 100Ω; L = /(2π) H B R = 100Ω; L = /π H C R = 200Ω ; L =2 /π H D R = 200Ω; L = /π H Câu 13 Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L = 1/π H Hiệu điện hai đầu đoạn mạch ổn định có biểu thức u = 100cos100πt (V) Thay đổi R, ta thu công suất toả nhiệt cực đại biến trở bằng: A 12,5 W B 25 W C 50 W D 100 W Câu 14 Cho đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây cảm L, tụ điện C biến trở R Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U không đổi Khi điện trở biến trở R1 R2 người ta thấy công suất tiêu thụ đoạn mạch hai trờng hợp nhau.Tìm cơng suất cực đại điện trở biến trở thay đổi? A U2 R1R B U2 R1 +R C 2U R1 +R Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 2U ( R1 +R ) D R1R Câu 15 Cho mạch điện mắc nối thứ tự R nối tiếp với L nối tiếp với C, cuộn dây cảm Biết R thay đổi L=  H, C= 104 F Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 2 U0cos100πt( V) Để uRL lệch pha  so với uRC điện trở bằng: A R = 50Ω B R = 100 Ω C 100Ω D 100 Ω Câu 16 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/π H, C = 2.10-4/π F, R thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện có biểu thức: u = U0sin 100πt Để uC chậm pha 3π/4 so với uAB R phải có giá trị: A R = 50Ω B R = 150 Ω C R = 100Ω D R = 100 Ω Câu 17 Cho mạch điện RLC nối tiếp Biết R thay đổi được, L = 0,8/π H, C = 10-4/(π) F Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện có biểu thức u = U0cos(100πt) Để uRL lệch pha π/2 so với u phải có: A R = 20Ω B R = 40Ω C R = 48Ω D R = 140Ω Câu 18 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Chọn hệ thức đúng: A 1  2  LC B 1.2  LC C 1  2  LC D 1.2  LC Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19 Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R0 = 25(Ω), cuộn dây cảm có độ tự cảm L= tụ C= H 2 104 F mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có biểu thức u=50 cos(100πt)(V) Để công suất tiêu  thụ mạch lớn người ta ghép thêm một điện trở R Khi R phải là: A R = 25(Ω), ghép song song với R0 B R = 50(Ω), ghép song song với R0 C R = 50(Ω), ghép nối tiếp với R0 D R = 25(Ω), ghép nối tiếp với R0 Câu 20 Chọn kết đúng: Điện áp tức thời đầu đoạn mạch điện là: U = 310cos 100 t (V) Tại thời điểm gần sau điện áp tức thời đạt giá trị 155 V? A s 60 B s 150 C s 300 D s 600 Câu 21 Cho mạch điện AB gồm tụ C ; cuộn cảm L biến trở R mắc nối tiếp Đặt vào đầu mạch điện áp: U = 120 cos120π t (V) Biết ứng với giá trị điện trở : R1 =18Ω R2 = 32Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch Cơng suất đoạn mạch nhận giá trị giá trị sau? A P = 144 W B P = 288 W C P = 576 W D P = giá trị khác Câu 22 Cho mạch điện RLC nối tiếp, cuộn L cảm, R biến trở Hiệu điện hiệu dụng U = 200 V, f = 50 Hz, biết ZL = 2ZC, điều chỉnh R để công suất hệ đạt giá trị lớn dòng điện mạch có giá trị I= A Tính giá trị C L A C = 0, 318μF, L = 0,318H B C = 3,18μF, L = 0,318H C C = 0, 318μF, L = 6,37H D C = 31,8μF, L = 0,637H Câu 23 Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp Gọi U, UR, UL, UC điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn dây L hai tụ điện C Điều xảy A UR > UC B UL > U C UR > U D U = UR = UL = UC Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24 Một đoạn mạch R,L,C nối tiếp với R=20Ω , L=1.5H, C=35.10-6F mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 200V có tần số thay đổi Khi tần số nguồn tần số riêng mạch cơng suất tiêu thụ trung bình chu kì mạch A 80W B 2000W C 20W D 200W Câu 25 Một động 200W - 100V, có hệ số cơng suất 0,8 mắc vào hai đầu thứ cấp máy hạ áp có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp k = Mất mát lượng máy biến không đáng kể Nếu động hoạt động bình thường cường độ hiệu dụng cuộn dây sơ cấp là: A 0,5 A B A C A D 1,25 A ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Gọi U2 điện áp hai đầu cuộn thứ cấp Ta có + Cơng suất hai đầu cuộn thứ cấp Do H=80% nên công suất hai đầu cuộn sơ câp •Do hệ số cơng suất mạch sơ câp nên ta có Câu 2: C i trễ pha u nên X chứa L Câu 3: B Câu 4: D R2 = R1R2 =>R =60Ω Câu 5: B Câu 6: D Câu 7: B •Ta có tăng tần số dòng điện cảm kháng tăng dung kháng giảm →A D sai •C với trường hợp •độ lệch pha u i  với tăng tần số Zl tăng Zc giảm nên Câu 8: A tăng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có MN gồm cuộn dây cảm L, hiệu điện hai đầu MN sớm pha i góc lòa u góc  =>i sớm pha  Phương trình i là: i= cos(100πt+  ) Câu 9: C A Đúng, vị ZLkhông đổi, ULmax I max tức cộng hưởng B Đúng C Sai, tổng trở đạt giá trị nhỏ D Đúng Câu 10: D Do trường hợp dòng điện xoay chiều qua điện trở biến thiên điều hoà pha với điện áp hai đầu điện trở Câu 11: B Ta thấy đèn sáng Vậy chu kì đèn sáng lên tắc lần giây = 50 chu kì nên tổng cộng 100 lần Câu 12: A Câu 13: B Ta có Thay đổi R để cơng suất R cực đại ta có: Câu 14: A Hai giá trị biến trở R làm công suất mạch không thay đổi nên: Công suất cực đại biến trở thay đổi: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: B Để uRLlệch pha Câu 16: A uAB sớm pha  so với uRC 3  so với uC tức uAB sớm pha so với i 4 Câu 17: B Để uRLlệch pha  với u UC đạt giá trị cực đại Câu 18: B Câu 19: D Để công suất mạch đạt giá trị cực đại: Câu 20: C Khoảng thời gian gần Câu 21: B Công suất đoạn mạch: Câu 22: D Điều chỉnh R để công suất đạt giá trị lớn Khi Khi đó: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: C nên C sai Câu 24: B Công suất tiêu thụ xảy tượng cộng hưởng: Câu 25: A Cơờng độ dòng điện cuộn thứ cấp: ... Hotline : 0 96. 79.79. 369 D điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Câu 10 Dòng điện xoay chiều qua điện trở biến thiên điều hoà pha với điện áp hai đầu điện trở A mạch RLC xảy cộng hưởng điện. .. không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thoả mãn điều kiện  L= C A điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại B điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện. .. mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Nếu tăng tần số dòng điện A cảm kháng giảm B độ lệch pha điện áp so với dòng điện tăng C cường độ hiệu dụng giảm D dung kháng tăng Câu Cho mạch điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 6 , 40 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay