Kiểm tra định kỳ thpt nguyễn khuyến 2017 2018 bình dương lần 2

8 37 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 20172018 Mơn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 2: Khi nói dao động học tắt dần, câu sau sai? A Bộ phận giảm sóc ô tô xe máy ứng dụng dao động tắt dần B Ma sát môi trường lớn dao động tắt dần chậm C Ma sát mơi trường nhỏ hệ dao động tắt dần chậm D Biên độ lượng dao động tắt dần giảm liên tục theo thời gian Câu 3: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính s) Tại t = s, pha dao động A rad B 10 rad C 40 rad D 20 rad Câu 4: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Asin(ωt + φ), vận tốc vật có giá trị cực đại là: A vmax  A2 B v max  2A C v max  A D vmax  A  Câu 5: Một chất điểm dao động với tần số f = Hz Chu kì dao động vật là: A 1,5 s B s C 0,5 s D s Câu 6: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ A động vật A W B W C W D W 4 Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với lò xo nhẹ Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt cm Mốc vị trí cân Lấy 2  10 Cơ lắc A 0,10 J B 0,05 J C 1,00 J D 0,50 J Câu 9: Cho hai dao động điều hòa phương, có phương trình là: x1 = A1cost x2 = A2cost Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A  A1  A B A  A12  A 22 C A  A1  A D A  A12  A 22 Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa, tập hợp gồm đại lượng khơng đổi theo thời gian A li độ, gia tốc B vận tốc, lực kéo C chu kì, biên độ D tần số, pha dao động Câu 11: Với k số nguyên Hai dao động ngược pha độ lệch pha A 2kπ B kπ C (k – 1)π D (2k + 1)π Câu 12: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B trọng lượng lắc C khối lượng riêng lắc D tỉ số trọng lượng khối lượng lắc Câu 13: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 100 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy 2  10 Dao động lắc có chu kì A 0,2 s B 0,6 s C 0,8 s D 0,4 s Câu 14: Con lắc đơn dao động nơi có gia tốc trọng trường g Khi chiều dài dây treo l tần số lắc 10 Hz Khi giảm chiều dài dây treo lần tần số dao động lắc A 20 Hz B 10 Hz C Hz D Hz Câu 15: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khổi lượng m Con lắc dao động điều hòa có A tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo B tỉ lệ với bình phương biên độ dao động C tỉ lệ với bình phương chu kì dao động D tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi Câu 16: Xét vật nhỏ có khối lượng m, dao động điều hòa quỹ đạo dài L, tần số góc  Cơ vật m2 L2 m2 L2 m2 L2 m2 L2 A B C D 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: Hai dao động điều hòa phương có phương trình là: x1 = 4sin10t x2 = 3sin(10t + π/2) (x tính cm, t tính bắng s) Dao động tổng hợp hai dao động có gia tốc cực đại A cm/s2 B m/s2 C cm/s2 D m/s2 Câu 18: Dao động cưỡng hệ học có biên độ lớn A tần số ngoại lực cưỡng lớn B tần số ngoại lực cưỡng nhỏ C tần số ngoại lực cưỡng gần với tần số riêng hệ D ma sát hệ môi trường chứa hệ lớn Câu 19: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 1,44 m, dao động điều hòa nơi có g  2 m/s2 Thời gian ngắn để lại lần động A 0,4 s B 0,8 s C 0,6 s D 0,3 s Câu 20: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 0,05cos4πt (x tính m, t tính s) Kể từ thời điểm t = 0, đến thời điểm t  s, vật quãng đường A 20 cm B 30 cm C 40 cm D 50 cm Câu 21: Một vật thực dao động tổng hợp Biết hai dao động thành phần có phương trình x1 = 10cos(4t – π/6) cm 2   x  3cos  4t  cm Phương trình dao động tổng hợp       A x  5cos  4t   cm B x  15cos  4t   cm 3        C x  cos  4t   cm D x  5cos  4t   cm 3 6   Câu 22: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị A trí x  T T T T A s B s C s D s 12 Câu 23: Một vật dao động điều hòa với tần số 20 Hz Tại thời điểm t1, vật có li độ cm Tại thời điểm t2 = t1 + 0,025 s vật có li độ A cm B cm C – cm D – cm 5   Câu 24: Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động x  10cos  4t   cm Kể từ lúc vật bắt đầu dao   động, thời gian vật quãng đường 60 cm A 0,75 s B 1,0 s C 0,5 s D 0,25 s Câu 25: Dao động chất điểm có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x1 = 5cos10t x2 = 10cos(10t + π) (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Cơ chất điểm A 112,5 mJ B 62,5 mJ C 12,5 mJ D 22,5 mJ Câu 26: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không B Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại C Ở vị trí cân bằng, chất điêm có vận tốc khơng gia tốc cực đại D Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc khơng gia tốc khơng Câu 27: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Acos(t + π/3) x2 = Asin(t + π/3) hai dao động   A.lệch pha B lệch pha C pha D ngược pha   Câu 28: Một vật dao đơng điều hòa có phương trình vận tốc v  20cos  4t   cm/s Tại thời điểm t = 6  A x = 2,5 cm, v  10 cm/s B x  2,5 cm, v = 10 cm/s C x = 2,5 cm, v  10 cm/s D x  2,5 cm, v  10 cm/s http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   Câu 29: Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động x  5cos  4t   (x tính cm, t tính s) Tốc 3  độ trung bình vật từ thời điểm ban đầu đến li độ x  2,5 cm lần thứ A 40 cm/s B 36 cm/s C 50 cm/s D 20 cm/s Câu 30: Một lắc lò xo dao động tắt dần, sau chu kì biên độ dao động giảm %, phần lượng mà lắc lại sau hai dao động liên tiếp so với lúc ban đầu A 95,0% B 85,73% C 90,25% D 81,45% Câu 31: Một lắc đơn có chiểu dài dây treo 1,69 m dao động nơi có g = 9,61 m/s2 Từ vị trí cân đưa vật đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 600 thả nhẹ cho lắc dao động Tốc độ vật qua vị trí cân A 4,03 m/s B 4,22 m/s C 5,97 m/s D 5,70 m/s Câu 32: Một lắc đơn dao động nhỏ có chu kì T = s Tích điện dương cho vật lắc dao động điện trường có chiều thẳng đứng hướng xuống thấy chu kì lúc T1 = 1,5 s Nếu đảo chiều điện trường giữ nguyên độ lớn điện trường chu kì dao động T2 A 2 s B s C s D 3 s Câu 33: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 1,44 m dao động tắt dần nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 Tác dụng vào lắc ngoại lực tuần hoàn F = F0cos(2πft) Khi tần số ngoại lực thay đổi từ 0,5 Hz đến Hz biên độ lắc A ln tăng B tăng giảm C giảm tăng D ln giảm Câu 34: Hai vật dao động điều hòa có tần số Biên độ pha ban đầu hai dao động A1 = cm;   1  A2 = 12 cm; 2   Tại thời điểm vật thứ có li độ x = cm động tăng Li độ vật thứ hai thời điểm A – 9,6 cm B cm C – cm D 9,6 cm Câu 35: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A  2l (l độ biến dạng lò xo vật vị trí cân bằng) Trong chu kì, thời gian trọng lực lớn lực đàn hồi 0,1 s Lấy g  2 m/s2 Ở vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn A cm B cm C 10 cm D 20 cm Câu 36: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m, cầu có khối lượng 200 g mang điện tích 2.10-5 C Con lắc đặt điện trường nằm ngang có độ lớn 103 V/cm Lấy g = 10 m/s2 Từ vị trí cân bằng, đưa lắc đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 540 bng nhẹ cho lắc dao động điều hòa Cơ lắc A 0,025 J B 0,018 J C 0,013 J D 0,035 J Câu 37: Một vật có khối lượng m thực dao động điều hòa 1, có đồ thị Et1 Cũng vật m thực dao động điều hòa 2, có đồ thị Et2 Khi vật m thực đồng thời hai dao động vật có giá trị gần giá trị sau nhất? A 37,5 mJ B 50 mJ C 150 mJ D 75 mJ Câu 38: Một chất điểm tham gia đồng thời dao động phương, có phương trình x1 = A1cos(4πt) x2   = A2cos(4πt + 2) Phương trình dao động tổng hợp x  A1 cos(4t  ) , 2    Tỉ số 2 1 A B C D 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 39: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật phụ thuộc vào li độ có đồ thị hình vẽ Lấy g  2 m/s2 Thời gian lò xo bị nén chu kì gần A 0,054 s B 0,107 s C 0,147 s D 0,293 s Câu 40: Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ pha ban đầu A1 = 10 cm; 1 = π/6 A2; 2 = – π/2 Biên độ A2 thay đổi Biên độ dao động tổng hợp A hai dao động có giá trị nhỏ A cm B 20 cm C cm D cm Câu C Câu 11 D Câu 21 D Câu 31 A Câu B Câu 12 D Câu 22 A Câu 32 B Câu D Câu 13 D Câu 23 C Câu 33 D Câu C Câu 14 A Câu 24 D Câu 34 D BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C D Câu 15 Câu 16 B A Câu 25 Câu 26 C A Câu 35 Câu 36 A A Câu B Câu 17 B Câu 27 B Câu 37 A Câu D Câu 18 C Câu 28 A Câu 38 D Câu C Câu 19 A Câu 29 A Câu 39 B Câu 10 C Câu 20 A Câu 30 D Câu 40 A ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động nhanh dần  Đáp án C Câu 2: + Ma sát mơi trường lớn dao động vật tắt dần nhanh  Đáp án B Câu 3: + Pha dao động φ =10t, t = φ = 10.2 = 20 rad  Đáp án D Câu 4: + Vận tốc cực đại vật vmax = ωA  Đáp án C Câu 5: + Chu kì dao động vật T   1   0,5 s f Đáp án C Câu 6: + Cơ vật dao động điều hòa ln khơng đổi  Đáp án D Câu 7: + Xét tỉ số  Et x2   0, 25  E d  E  E t  0,75E E A2 Đáp án B Câu 8: 1 + Cơ dao động vật E  m2 A  0,1 10  0,12  0,5 J 2  Đáp án D Câu 9: + Với hai dao động pha, ta ln có A = A1 + A2  Đáp án C Câu 10: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Chu kì biên độ ln khơng đổi q trình vật dao động  Đáp án C Câu 11: + Hai dao động ngược pha Δφ = (2k + 1)π  Đáp án D Câu 12: + Chu kì lắc đơn phụ thuộc vào tỉ số trọng lượng khối lượng lắc g   P m Đáp án D Câu 13: + Chu kì dao động lắc T  2  m  0, 4s k Đáp án D Câu 14: + Ta có f l  giảm chiều dài lắc lần tần số lắc tăng lên lần  Đáp án A Câu 15: + Cơ dao động tỉ lệ với bình phương biên độ dao động  Đáp án B Câu 16: 1 m2 L2 L + Cơ dao động vật E  m2 A  m2    2 2  Đáp án A Câu 17: + Với hai dao động vng pha ta có gia tốc cực đại vật a max  2 A  2 A12  A12  102 32  42  500 cm/s2  Đáp án B Câu 18: + Dao động cưỡng có biên độ lớn tần số ngoại lực cưỡng gần với tần số dao động riêng hệ  Đáp án C Câu 19: + Chu kì dao động vật T  2 l  2, s g A + Từ hình vẽ ta xác định thời gian ngăn để động lại lần T t   0, s + Động lần vật vị trí x    Đáp án A Câu 20: 2 2   0,5 s  4 + Ban đầu vật vị trí biên, sau khoảng thời gian t = 0,75 s = 1,5T vật quãng đường s = 6A = 30 cm + Chu kì dao động vật T   Đáp án A Câu 21:   + Phương trình dao động tổng hợp x  x1  x  x  5cos  4t   cm 6   Đáp án D Câu 22: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Thời gian ngắn để vật từ vị trí x = đến vị trí x = 0,5A t   T 12 Đáp án A Câu 23:  0,05 s f + Ta thấy Δt = 0,025 s = 0,5T x   x1  2 cm + Chu kì dao động vật T   Đáp án C Câu 24: 2  0,5 s  + Thời gian để vật quãng đường 6A 1,5T = 0,75 s + Chu kì dao động vật t   Đáp án D Câu 25: + Hai dao động ngược pha 1 + Cơ vật E  mA  m2  A1  A   12,5 mJ 2  Đáp án C Câu 26: + Ở vị trí cân chất điểm có gia tốc vận tốc có độ lớn cực đại  Đáp án A Câu 27: + Hai dao động vuông pha  Đáp án B Câu 28:   t 0  + Phương trình li độ vật x  5sin  4t    x  2,5 cm 6  + Tương tự vậy, thay t = vào biểu thức v, ta tìm v  10 cm/s  Đáp án A Câu 29: + Tại t = 0, chất điểm qua vị trí x = 2,5 cm theo chiều âm + Từ hình vẽ ta xác định s 2,5   2,5 v tb    40 cm/s t 0,5.0,5  Đáp án A Câu 30: + Ta có E   E A22 A22 A22 A12 2    2  1  0,05 1  0,05  81,45% E0 A0 A0 A1 A0 Đáp án D Câu 31: + Tốc độ vật qua vị trí cân v  v max  2gl 1  cos    4,03 m/s  Đáp án A Câu 32: + Gọi T1 T2 chu kì lắc ta đổi chiều T0 chu kì lắc khơng có điện trường, ta có: 1 1       T2  s T1 T2 T0 1,5 T2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  Đáp án B Câu 33: g  0, Hz 2 l Vậy thay đổi tần số ngoại lực từ 0,5 Hz đến Hz biên độ dao động lắc giảm + Tần số dao động riêng hệ f   Đáp án D Câu 34: + Với hai dao động vuông pha nhau, thời điểm t ta ln có: 2  x1   x     x2               x  9,6 cm    12   A1   A  + Dao động thứ sớm pha hơn, ta dễ dàng xác định x  9,6 cm 2  Đáp án D Câu 35: + Lực đàn hồi cân với trọng lực vật qua vị trí cân bằng, thời gia để trọng lực có độ lớn lớn lực đàn hồi T ứng với chuyển động vật từ biên đến vị trí cân ngược lại t   0,1  T  0, 2s l + Độ biến dạng lò xo vị trí cân T  2  l0  cm g  Đáp án A Câu 36: qE     450 mg + Từ vị trí cân đưa vật đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 540 thả nhẹ  lắc dao động với biên độ   54  45  90 + Cơ vật E  mgl 02  0,025 J + Góc lệch dây treo so với phương thẳng đứng vị trí cân tan    Đáp án A Câu 37: + Từ đồ thị ta thấy E  3E1  A  3A1 , hai dao động vuông pha dao động tổng hợp có biên độ A  2A1  E  E + Chu kì dao động t  2. 65  5  120 ms + Xét dao động (1), thời điểm ban đầu vật 28,125 mJ sau T khoảng thời gian t   vật đến vị trí cực đại (vị trí biên) 24 E x2 E 20 E 20 E  40, mJ Ta có: 20  02   cos150   E  E2 A2  cos150 2  cos15   Đáp án A Câu 38: + Ta có x  x1  x  x1  x  x Do A12  A 22   3A1   2A   3A1 cos    2   A 12  A 22  3A 12  3A 1A  A  2A1 Ta đưa phương trình bậc hai với ẩn A2 sau: A 22  3A1A  2A12     A  A1   + Với A2 = A1 ta có + Với A2 = 2A1 ta có   2 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  Đáp án D Câu 39: + Từ hình vẽ ta có: Fdh A Fdh  A  A  l0 3,75   l0  A  cm A  l0 0,75 l0  0, s g + Thời gian lò xo nén chu kì T  l  tn  2arcos    0,107 s 2  A  + Chu kì dao động vật T  2  Đáp án B Câu 40: + Biên độ tổng hợp vật  2   2  A A  A12  A 22  2A1A cos    A max A  A1 cos        Từ ta tìm A max  A1  cm  Đáp án A http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... Ta có: 20  02   cos150   E  E2 A2  cos150 2  cos15   Đáp án A Câu 38: + Ta có x  x1  x  x1  x  x Do A 12  A 22   3A1   2A   3A1 cos    2   A 12  A 22  3A 12  3A... E A 22 A 22 A 22 A 12 2    2  1  0,05 1  0,05  81,45% E0 A0 A0 A1 A0 Đáp án D Câu 31: + Tốc độ vật qua vị trí cân v  v max  2gl 1  cos    4,03 m/s  Đáp án A Câu 32: + Gọi T1 T2...  3A 12  3A 1A  A  2A1 Ta đưa phương trình bậc hai với ẩn A2 sau: A 22  3A1A  2A 12     A  A1   + Với A2 = A1 ta có + Với A2 = 2A1 ta có   2 2 http://dethithpt.com – Website chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra định kỳ thpt nguyễn khuyến 2017 2018 bình dương lần 2 , Kiểm tra định kỳ thpt nguyễn khuyến 2017 2018 bình dương lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay