Công phá giải nhanh chủ đề con lắc lò xo có lời giải chi tiết

73 27 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chủ đề 2: CON LẮC LỊ XO Bài tốn liên quan đến cơng thức tính  , f , T , m, k Phương pháp giải  k   ; f  m 2 2 k 2 m t  2  ;T m  k n m T k  m * Cố định k, cho m biến đổi:  T m m 2 k 2  m1 t1  T1  2 k n   m2 t2 1 1 T  2    2  2 2  k n f2 fT T  T  TT  f1   12 22    t T  2 m1  m2  toång 1   T1  T2  Th toång  f2 f2 f2 k ntoång h    m1  m2 thieäu  Thieäu  2 k nhieäu   T0 M M   T0  2  k k 4 m ? *Phương pháp đo khối lượng:  M m T M m    T  2 k k 4 Ví dụ 1: Một lắc xo gồm vật khối lượng m xo độ cứng k khơng đổi dao động điều hòa Nếu khối lượng 200 g chu kỳ dao động lắc s Để chu kỳ lắc s khối lượng m A 800 g B 200 g C 50 g D 100 g Hướng dẫn: Chọn đáp án C m2 T2 k  m2   m2  m  50( g )  T1 m1 200 m1 2 k 2 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 2: Một xo độ cứng 96 N/m , treo hai cầu khối lượng m1 , m2 vào xo kích thích cho chúng dao động thấy: khoảng thời gian m1 thực 10 dao động, m2 thực dao động Nếu treo cầu vào xo chu kỳ dao động hệ  (s) Giá trị m1 là: A kg B 4,8 kg C 1,2 kg D kg Hướng dẫn: Chọn đáp án C  m1 t m2 t  ; T2  2  T1  2  m  4m1 k 10 k   m1  1,2(kg)  m1  m2   m1  m2   T  2 k  Ví dụ 3: Dụng cụ đo khối lượng tàu vũ trụ cấu tạo gồm ghế khối lượng m gắn vào đầu xo độ cứng k  480 N/m Để đo khối lượng nhà du hành nhà du hành phải ngồi vào ghế cho ghế dao động Chu kỳ dao động ghế khơng người T0  1,0 s nhà du hành T  2,5 s Khối lượng nhà du hành là: A 27 kg B 64 kg C 75 kg D 12 kg Hướng dẫn: Chọn đáp án B  m  m0  2,5 T  2  k  m0  64(kg)  m  T0  2 k  Chú ý: Dựa vào mối quan hệ thuận nghịch để rút biểu thức liên hệ T tỉ lệ thuận với tỉ lệ nghịch với m k Ví dụ 4: Một xo nhẹ liên kết với vật khối lượng m1 , m2 m chu kỳ dao động T1  1,6 s , T2  1,8 s T Nếu m  2m12  5m22 T A 1,2 s B 2,7 s C 2,8 s D 4,6 s Hướng dẫn: Chọn đáp án A T tỉ lệ thuận với m hay m tỉ lệ với T nên từ hệ thức m  2m12  5m22 suy ra: T  2T14  5T24  T  2T14  5T24  2,8(s) Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 5: Một vật nhỏ khối lượng m liên kết với xo độ cứng k1 , k2 k chu kỳ dao động T1  1,6 s , T2  1,8 s T Nếu k  2k12  5k22 T A 1,1 s B 2,7 s C 2,8 s D 4,6 s Hướng dẫn: Chọn đáp án T tỉ lệ nghịch với k hay k tỉ lệ nghịch với T nên từ hệ thức k  2k12  5k22 suy ra: T1T2 1    T   1,1(s) 2T  5T T4 T14 T2 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG, THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG Ta xét tốn sau: +Vận dụng cơng thức tính năng, năng, động +Khoảng thời gian liên quan đến năng, năng, động 1)Vận dụng cơng thức tính năng, năng, động Phương pháp giải x  Acos t      v   A sin t      A cos  t     2       2 kx kA kA 2 1  cos  2 t  2   Wt   cos  t        2   f   f mv m A kA 2 1  cos  2 t  2     Wd   sin  t       T   T 2   T  t n k 2  2 f  m T W  Wt  Wd  kx mv m A2 kA2 mvmax     2 2 2 k  m ma  mv2     a ma  W= 2k a   x  x     k   Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 1: (CĐ-2011) Một lắc xo gồm cầu nhỏ khối lượng 500 g xo độ cứng 50 N/m Cho lắc dao động điều hòa phương nằm ngang Tại thời điểm vận tốc cầu 0,1 m/s gia tốc  m/s2 lắc A 0,02 J B 0,05 J C 0,04 J D 0,01 J Hướng dẫn: Chọn đáp án D a  ma kx mv x    k W    2  ma  W mv  2k 2 0,5    2,50 0,5.0,12   0,01(J ) Ví dụ 2: Một vật nhỏ khối lượng kg thực dao động điều hòa theo phương trình x  Acos4t cm, với t tính giây Biết quãng đường vật tối đa phần tư chu kì 0,1 m vật A 0,16 J B 0,72 J C 0,045 J D 0,08 J Hướng dẫn: Chọn đáp án D Từ toán phụ “quãng đường vật tối đa phần tư chu kì 0,1 m” để tìm A:   t  2 T     Smax  A sin  A  0,1(m) T 2 0,1 năng: W  A m A2 1,42.0,12   0,08(J ) 2 Ví dụ 3: Một lắc xo gồm vật nặng 0,2 kg gắn vào đầu xo độ cứng 20 N/m Kéo nặng khỏi vị trí cân thả nhẹ cho dao động, tốc độ trung bình chu kì 160  cm/s dao dao động lắc A 320 J B 6,4.102 J C 3,2.102 J D 3,2 J Hướng dẫn: Chọn đáp án B  m   s T  2 k  kA2 20.0,082  W    0,064( J )  A 160 A 2    A  8(cm) v   T    Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 4: CĐ-2010) Một lắc xo gồm viên bi nhỏ xo nhẹ độ cứng 100 N/m , dao động điều hòa với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc A 0,64 J B 3,2 mJ C 6,4 mJ D 0,32 J Hướng dẫn: Chọn đáp án D Wd  W  Wt  kA2 kx 100   0,12  0,062  0,32  J  2   Ví dụ 5: Một lắc xo xo nhẹ độ cứng 100 N/m vật nhỏ dao động điều hòa Khi vật động 0,01 J cách vị trí cân cm Hỏi động 0,005 J cách vị trí cân bao nhiêu? A cm B 4,5 cm C cm D cm Hướng dẫn: Chọn đáp án C  100.0,012  W  0,01  kx 2 W=W1    x2  0,01 2(m) 2 100 x  W=0,005+  Ví dụ 6: Con lắc xo gồm vật khối lượng kg, xo độ cứng 100 N/m đặt mặt phẳng nghiêng góc 30 Kéo vật đến vị trí xo dãn cm buông tay nhẹ để vật dao động điều hồ Tính động cực đại vật Lấy g  10m / s2 A 0,45 J B 0,32 J C 0,05 J D 0,045 J Hướng dẫn: Chọn đáp án D k l0  mg sin   l0  Wdmax  W  mg sin   0,05(m)  A  lmax  l0  0,03(m) k kA2  0,045(J ) Ví dụ 7: Một vật khối lượng m =100 g dao động điều hòa với chu kì T   10 (s), biên độ cm Tại vị trí vật gia tốc a  1200 cm / s2 động vật A 320 J B 160 J C 32mJ D 16mJ Hướng dẫn: Chọn đáp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  2   T  20  rad / s   k  m  40  N / m    2 2    W  W- kx  kA  ka  40  0,052  12   0,032  J  d 4  2  2 20  Ví dụ 8: (CĐ-2010)Một vật dao động hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỉ số động vật A B C D Hướng dẫn: Chọn đáp án B mv Wd  22  0,52  W mvmax Ví dụ 9: (CĐ-2010)Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm Mốc vị trí cân Khi vật động A cm lần vật cách vị trí cân đoạn B 4,5 cm C cm D cm Hướng dẫn: Chọn đáp án D kx kA2 A Wd  W  Wt  W    x    3  cm  4 2 Ví dụ 10: (ĐH-2009)Một lắc xo gồm xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad / s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật độ lớnbằng 0,6 m / s Biên độ dao động lắc A cm B cm C 12 cm D 12 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án B Wd  Wt  W mv2 m A2    A  0,06  m  2 2.2 Ví dụ 11: Con lắc xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, mốc vị trí cân bằng, động A lực đàn hồi tác dụng lên vật độ lớn lực đàn hồi cực đại Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B tốc độ vật tốc độ cực đại C lực đàn hồi tác dụng lên vật độ lớn lực đàn hồi cực đại D vật cách vị trí tốc độ khoảng gần biên độ Hướng dẫn: Chọn đáp án D Tồn phần: “chiếm phần” động “chiếm phần”  F F kx kA2 A   x   F  k x  max  dh max  Wt  W   9 3 Wt  Wd  2  W  W  mv  mv max  v  v  d 9 max Vật cách VTCB khoảng A 2A tức cách vị trí biên 3 Chú ý: Với toán cho biết W, v, x (hoặc a) yêu cầu tìm A trước tiên ta tính k trước (nếu chưa biết) tính A   W   W   kx mv  2  k  ?  A  2W 2 k m a mv2  2k Ví dụ 12: Con lắc xo mà vật dao động khối lượng kg, dao động điều hòa với 125mJ Tại thời điểm ban đầu vật vận tốc 25cm/s gia tốc 6,25 3m / s2 Biên độ dao động A cm B cm C cm D cm Hướng dẫn: Chọn đáp án A W A  ma  2k  mv  125.103   6,25 2k   1.0,252  k  625  N / m  2W  0,02  m  k Ví dụ 13: Con lắc xo mà vật dao động khối lượng 100 g, dao động điều hòa với mJ Biết gia tốc cực đại 80cm / s2 Biên độ tần số góc dao động A cm rad/s B 0,005 cm 40 rad/s C 10 cm rad/s D cm rad/s Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn: Chọn đáp án D   m A2 0,1 A2 3 W  2.10     rad / s     a   A 0,8   A  A  0,05  m    max Chú ý: Với toán cho biết W, v0 , a0 yêu cầu tìm  ,  trước tiên ta tính  A  m A 2W  A  ? W  m  v  x    A sin  t     t 0 v 0   A sin    ?     a  v   Acos  t    a    Acos    ?   0  Ví dụ 14: Một lắc xo dao động điều hồ theo phương trình x  Acos t    cm Vật khối lượng 500 g, lắc 0,01 (J) Lấy mốc thời gian vật vận tốc 0,1 m/s gia tốc 1m / s2 Giá trị   10 A rad/s 7 B 10 rad/s   C 10 rad/s  D 10 rad/s   Hướng dẫn: Chọn đáp án D W m A2 2W  A   0,2  m / s  m  10   v  x    A sin t    0,2sin   0,1  t 0       0,2cos  1  a  v   Acos  t        2) Khoảng thời gian liên quan đến động Phương pháp giải Nếu Wt  nWd tồn  n 1 phần: “chiếm n phần”và động “chiếm phần”  n kx n kA n W  x A   x1  Wt   n 1 n 1 n 1 Wt  nWd   W  W  d n  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khoảng thời gian lần liên tiếp Wt  nWd 2t1 2t2 x  T  0,71  2t1  2t2  * Nếu n    A  x  T T  0,71 2t1  ;2t2   tmin  2t2 * Nếu n    4 A  x  T T  0,71 2t1  ;2t2   tmin  2t1 * Nếu n1   4 A  Ví dụ 1: Một lắc xo dao động với tần số góc 20 (rad/s) Tại thời điểm t1 t2  t1  t , vật (mốc vị trí cân vật) bốn lần động Giá trị nhỏ t A 0,111 s B 0,046 s C 0,500 s D 0,750 s Hướng dẫn: Chọn đáp án B Wt  4Wd  A W  x  0,8 A  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  tmin  2t2   arccos x1  arccos 0,8  0,046(s) A 20 Ví dụ 2: Vật dao động điều hòa thực 10 dao động s, vật qua vị trí cân co tốc độ 20 cm/s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí li độ x  2,5 cm chuyển động vị trí cân Vật động lần lần thứ hai kể từ bắt đầu chuyển động thời điểm A t  0,25 s B t 1,25 s C t  0,125 s D t  2,5 s Hướng dẫn: Chọn đáp án C T v t 2  (s)     4  rad / s   A  max   cm  n 10 T  t2  T T T T T      0,125  s  24 24 12 12 Ví dụ 3: Vật nhỏ lắc xo dao động điều hòa phút thực 30 dao động Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua hai điểm quỹ đạo mà điểm động chất điểm phần ba A s 12 B s C s D 10 s 12 Hướng dẫn: Chọn đáp án B  t T  n   s    1 A Wd  Wt  W  Wt  W  x   4   A A T đến x=   s  Thời gian ngắn từ x=2 3  Ví dụ 4: Vật dao động điều hồ với tần số 2,5 Hz Tại thời điểm vật động nửa sau thời điểm 0,05 (s ) động vật A không Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 7: Một lắc xo gồm xo cầu nhỏ m dao động điều hòa mặt ngang với biên độ cm tần số góc 10 rad/s Đúng lúc cầu qua vị trí cân cầu nhỏ khối lượng chuyển động ngược chiều với vận tốc m/s đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với cầu lắc Vào thời điểm mà vận tốc m lần thứ hai cầu cách bao nhiêu? A 13,9 cm B 17,85 cm C 10  cm  D 2,1cm Hướng dẫn: Chọn đáp án B mv01  mv02  mv1  mv2 v1  100  cm / s    v01   A  50  cm / s   2 2   mv01  mv02  mv1  mv2 v2  50  cm / s     2 2 Thời gian để vận tốc vật = (li độ x = -A’ với A '  v1  10  cm  T/4  Còn vật chuyển động thẳng sau thời gian T/4 được: S2  v2  S  x  S2  10  T 5   cm  5  17,85  cm  b Cất bớt vật (đặt thêm vật) Phương pháp giải + Cất bớt vật (đặt thêm vật) lúc tốc độ dao động cho không làm thay đổi biên độ: v'  ' A' A '  A  max   vmax A k m  m m  m k m  m + Cất bớt vật (đặt thêm vật) lúc tốc độ dao động cực đại cho không làm thay đổi tốc độ cực đại: v 'max  vmax v 'max A'   '  A vmax  k m m  m  m  m k m + Cất bớt vật (đặt thêm vật) lúc hệ li độ x1 (vận tốc v1) cho không làm thay đổi vận tốc tức thời: Trang 59 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ngay trước lúc tác động: A2  x12  Ngay sau lúc tác động: A '  x12  v12   x12  v12 m  m k  v12  A2  x12   k m  m v12 k m  x12   A2  x12   ' m k x12   A2  x12  m m  m Ví dụ 1: Một lắc xo, vật dao động gồm vật nhỏ khối lượng m = 100 (g) gắn với xo vật m = 300 g đặt m, hệ dao động điều hòa theo phương ngang Lúc t = hai vật qua vị trí cân với tốc độ (m/s) Sau dao động 1,25 chu kì, vật m lấy khỏi hệ Tốc độ dao động cực đại lúc A 5m/s B 0,5m/s C 2,5m/s D 10m/s Hướng dẫn: Chọn đáp án D Sau dao động 1,25 chu kì, hai vật vị trí biên nên biên độ không thay đổi A’ = A v 'max  ' A '   vmax A k m  m m    v 'max  10  m / s  m k m  m Ví dụ 2: Một lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 100 (g) dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Lúc m qua vị trí cân bằng, vật khối lượng 800 (g) chuyển động vận tốc tức thời m đến dính chặt vào dao động điều hòa Biên độ dao động lúc A 15cm B 3cm C 2,5cm D 12cm Hướng dẫn: Chọn đáp án A Tốc độ cực đại không đổi: v'  ' A'  max   vmax A k A ' m  m A ' A' m  m   A '  15  cm  m A k A m Ví dụ 3: Một lắc xo, vật dao động gồm hai vật nhỏ khối lượng đặt chồng lên dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 5cm Lúc hai vật cách vị trí cân cm, vật cất vật dao động điều hòa Biên độ dao động lúc A 5cm B 7cm C 10cm D cm Hướng dẫn: Chọn đáp án C Trang 60 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ngay trước lúc tác động: A2  x12  v12   x12  v12 m k  v12   A2  x12  k m v12 m  m A '  x   x12  v12 ' k Ngay sau lúc tác động:  A '  x12   A2  x12  m  m  12   52  12    cm  m Ví dụ 4: Một lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 100 (g) dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Lúc m cách vị trí cân cm, vật khối lượng 300 (g) chuyển động vận tốc tức thời m đến dính chặt vào dao động điều hòa Biên độ dao động lúc A 15cm B 3cm C 10cm D 12cm Hướng dẫn: Chọn đáp án C Ngay trước lúc tác động: A  x  A '  x12  Ngay sau lúc tác động:  22   4.7  22  v12   v12    A2  x12   k A  x12   m v12 m  m  x12   A2  x12  ' k 0,  10  cm  0,1 Chú ý: Nếu vật m li độ x1 vận tốc v1, vật m0 rơi xuống dính chặt vào xem va chạm mềm vận tốc hai vật sau va chạm: V1  mv1 hệ sau đó: m  m0 kA '2  m  m0  vmax kx12  m  m0  V1 W '    2 2 2 Ví dụ 5: Một lắc gồm xo độ cứng k = 100 N/m vật nặng khối lượng m = 5/9 kg dao động điều hòa với biên độ A = 2,0 cm mặt phẳng nằm ngang nhẵn Tại thời điểm vật m qua vị trí mà động năng, vật nhỏ khối lượng m0 = m/2 rơi thẳng đứng dính vào m Khi qua vị trí cân bằng, hệ (m + m0) tốc độ A 12 cm/s B 30 cm/s C 10 / cm/s D 20 cm/s Hướng dẫn: Chọn đáp án D Trang 61 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A  x1    cm    Li độ tốc độ hệ trước lúc tác động:  v   A  10  cm / s    Tốc độ hệ sau lúc tác động: V1  mv1  10  cm / s  m  m0 hệ sau lúc tác động: W '   m  m0  vmax kx12  m  m0  V1  2   vmax  20  cm / s  Ví dụ 6: Một lắc xo đặt nằm ngang gồm vật M khối lượng 400 g xo độ cứng 40 N/m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân với biên độ cm Khi M qua vị trí cân người ta thả nhẹ vật m khối lượng 100 g lên M (m dính chặt vào M), sau hệ m M dao động với biên độ A cm D 2,5 cm C cm B 4,25cm Hướng dẫn: Chọn đáp án A Cách 1: Li độ tốc độ hệ trước lúc tác động: vmax   A  A Tốc độ hệ sau lúc tác động: Vmax k MA Mvmax M  M m M m hệ sau lúc tác động: W '   A'  A Cách 2: M k M kA '2  M  m  Vmax kA2 M   2 M m M   cm  M m Mvmax   m  M  vmax  M  A   m  M   ' A ' k k M A  m  M  A'  A'  A   cm  M mM mM Ví dụ 7: Con lắc xo nằm ngang gồm xo độ cứng k = 100 N/m gắn với vật m1 = 100 g Ban đầu vật m1 giữ vị trí xo bị nén cm, đặt vật m2 = 300 g vị trí cân O m1 Bng nhẹ m1 để đến va chạm mềm với m2, hai vật dính vào nhau, coi vật chất điểm, bỏ qua ma sát, lấy 2 = 10 Quãng đường hai vật sau 1,9 s kể từ va cha Trang 62 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 40,58 cm B 42,00 cm C 38,58 cm D 38,00 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án D k m1 mv k  max  A '   A '   cm  m1  m2 m1  m2 m1  m2 m1 A vmax   A  v 'max T2  2 m1  m2  0,  s  k t  1,9  s   19 T2  S  19 A '  38  cm  19 A ' c Liên kết hai vật + Để hai vật dao động lực liên kết khơng nhỏ lực qn tính cực đại: Flk  Fqt max  m A  m k A m  m Ví dụ 1: Một lắc xo gồm xo nhẹ độ cứng 100 (N/m) cầu nhỏ sắt khối lượng m = 100 (g) dao động khơng ma sát theo phương ngang Ox trùng với trục xo Gắn vật m với nam châm nhỏ khối lượng m = 300 (g) để hai vật dính vào dao động điều hòa với biên độ 10 cm Để m ln gắn với m lực hút (theo phương Ox) chúng không nhỏ A 2,5N B 4N C 10N D 7,5N Hướng dẫn: Chọn đáp án D Để hai vật dao động lực liên kết khơng nhỏ lực qn tính cực đại: Flk  m A  m k 0,3.100 A 0,1  7,5  N  m  m 0,1  0,3 Chú ý: Nếu điều kiện Flk  Fqt max  m k A không thỏa mãn vật ∆m tách m  m vị trí lần lực qn tính xu hướng kéo rời (lò xo dãn)và lớn lực liên kết Fqt  m x  m k x  Flk Như vậy, vị trí tách rời vị trí ban m  m đầu vị trí biên (lò xo dãn!) Trang 63 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 2: Một xo nhẹ, hệ số đàn hồi 100 (N/m) đặt nằm ngang, đầu gắn cố định, đầu lại gắn với cầu nhỏ khối lượng m = 0,5 (kg) m gắn với cầu giống hệt nó.Hai vật dao động điều hòa theo trục nằm ngang Ox với biên độ (cm) (ban đầu xo nén cực đại) Chỗ gắn hai vật bị bong lực kéo (hướng theo Ox) đạt đến giá trị (N) Vật m bị tách khỏi m khơng? Nếu vị trí nào? A Vật m khơng bị tách khỏi m B Vật m bị tách khỏi m vị trí xo dãn cm C Vật m bị tách khỏi m vị trí xo nén cm D Vật m bị tách khỏi m vị trí xo dãn cm Hướng dẫn: Chọn đáp án B Lúc đầu xo nén cực đại, vật m đẩy m chuyển động theo chiều dương hai vật lần dừng lại N (biên dương, xo dãn cm) Sau vật m đổi chiều chuyển động, xo kéo m, vật m kéo m Lúc này, lực quán tính kéo m lực độ lớn: Fqt max  m A  m k 0,5.100 A 0, 04  N  1N m  m 0,5  0,5 nên m bị tách vị trí Ví dụ 3: Một xo độ cứng 200 N/m đặt nằm ngang, đầu giữ cố định, đầu lại gắn với chất điểm m = kg Chất điểm gắn với chất điểm thứ hai m = kg Các chất điểm dao động khơng ma sát trục Ox nằm ngang Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật vị trí xo nén 2cm truyền cho hai chất điểm vận tốc độ lớn 20 cm/s phương trùng với Ox chiều làm cho xo bị nén thêm Chỗ gắn hai chất điểm bị bong lực kéo đạt đến N Chất điểm m2 bị tách khỏi m1 thời điểm A π/30 s B π/8 s C π/10 s D π/15 s Hướng dẫn: Chọn đáp án B Trang 64 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Biên độ dao động: A  xE2  vE2   xE2  vE2 m  m A    2  cm    xE   k 2  Lúc đầu hai vật chuyển động theo chiều âm từ E đến M thời gian T/8 Khi đến M, hai vật dừng lại lần xo nén cực đại, vật m đẩy m chuyển động theo chiều dương hai vật dừng lại lần N (biên dương, xo dãn 2 cm) Sau vật m đổi chiều chuyển động, xo kéo m, vật m kéo m Lúc này, lực qn tính kéo m lực độ lớn Fqt max  m A  m k 1200 A 0, 02  2  N   N nên m bị tách vị trí m  m 11 Thời gian từ E đến M đến N là: t  T T m  m    2  s 8 k Chú ý: Khi ∆m đặt m muốn cho ∆m khơng trượt m lực ma sát trượt khơng nhỏ lực qn tính cực đại tác dụng lên ∆m: FmsT  Fqt max  m A  m  A k k A  mg  m A m  m m  m  g  m  m  k Ví dụ 4: Một lắc xo gồm xo nhẹ độ cứng 50 (N/m) vật nhỏ khối lượng m = (kg) dao động điều hòa theo phương ngang trùng với trục xo Đặt nhẹ lên vật m vật nhỏ khối lượng m = 0,25 (kg) cho mặt tiếp xúc chúng măt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát trượt = 0,2 chúng khơng trượt dao động điều hòa với biên độ A Lấy gia tốc trọng trường 10 (m/s2) Giá trị A nhỏ Trang 65 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 3cm B 4cm C 5cm D 6cm Hướng dẫn: Chọn đáp án C Lực ma sát trượt không nhỏ lực quán tính cực đại: Fms  Fqt max  m A mg  m   m  m  g 0,  0, 25  110 k A A   0, 05  m  m  m k 50 Ví dụ 5: Một ván nằm ngang vật tiếp xúc phẳng Tấm ván dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ 10 cm Vật trượt ván chu kì dao động T < s Lấy 2 = 10 g = 10 m/s2 Hệ số ma sát trượt vật ván không vượt A 0,3 B 0,4 C 0,2 D 0,1 Hướng dẫn: Chọn đáp án B Lực ma sát trượt không nhỏ lực quán tính cực đại: FmsT  Fqt max  2   2  A  2  0,1  mg  m A  m    0,  A       T   T  g   10 2 2 Chú ý: Khi hai vật khơng trượt độ lớn lực ma sát nghỉ độ lớn lực tiếp tuyến mà lực tiếp tuyến lực quán tính Fqt  m x Ví dụ 6: Một lắc xo gồm xo nhẹ độ cứng 10 (N/m) vật nhỏ khối lượng m = 100 (g) dao động điều hòa phương ngang trùng với trục xo Đặt nhẹ lên vật m vật nhỏ khối lượng m  300  g  cho mặt tiếp xúc chúng măt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát trượt   0,1 m dao động điều hòa với biên độ cm Lấy gia tốc trọng trường 10 (m/s2) Khi hệ cách vị trí cân cm, độ lớn lực ma sát tác dụng lên m A 0,3 B 1,5 C 0,15 D 0,4 Hướng dẫn: Chọn đáp án C Fms  mg  0,1.0,3.10  0,3N FmsN  m k 10 x  0,3 .0, 02  0,15  N  m  m 0,1  0,3 Các vật dao động theo phương thẳng đứng a Cất bớt vật Giả sử lúc đầu hai vật  m  m  gắn vào xo dao động theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân cũ Oc với biên độ A0 Trang 66 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 với tần số góc 2  k , sau người ta cất vật m hệ dao động xung quanh vị trí m  m cân Om với biên độ A tần số góc 2  cũ đoạn: x  k Vị trí cân cao vị trí cân m mg k + Nếu trước cất vật m hệ vị trí cân cũ đoạn x1 (tức cách vị trí cân đoạn x1  x )  v12 m  m k A  x   x12  v12  v12   A  x12    k m  m  A2   x  x 2  v1   x  x 2  v m 1  2 k  A   x1  x    A  x12  m Đặc biệt, x1  A A  A  x m  m + Nếu trước cất vật m hệ vị trí cân cũ đoạn x1 (tức cách vị trí cân đoạn x1  x )  v12 m  m k A  x   x12  v12  v12   A  x12    k m  m  A2   x  x 2  v1   x  x 2  v m 1  2 k  A   x1  x    A  x12  m Đặc biệt, x1  A A  A  x m  m Ví dụ 1: Một lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục xo với biên độ (cm) Biết xo nhẹ độ cứng 100 (N/m), vật nhỏ dao động khối lượng m = 0,3 (kg) gắn với xo vật nhỏ khối lượng m = 0,1 (kg) đặt m Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Lúc hệ hai vật (m + m) vị trí cân (cm) vật m cất (sao cho không làm thay đổi vận tốc tức thời) sau m dao động điều hòa với biên độ A’ Tính A’ A cm C cm B 4,1 cm D 3,2 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án C x0  A  mg  0, 01 m   1 cm  k  x1  x   A  x12  m  m  m   1  42  22  0,3   cm  0, Trang 67 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 2: Một lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục xo với biên độ (cm) Biết xo nhẹ độ cứng 100 (N/m), vật nhỏ dao động khối lượng m = 0,3 (kg) gắn với xo vật nhỏ khối lượng m = 0,1 (kg) đặt m Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Lúc hệ hai vật (m + m ) vị trí cân (cm) vật m cất (sao cho không làm thay đổi vận tốc tức thời) sau m dao động điều hòa với biên độ A’ Tính A’ A cm C cm B 4,1 cm D 3,2 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án D x0  A  mg  0, 01 m   1 cm  k  x1  x    A  x12  m  m  m   1   42  22  0,3  3,  cm  0, Ví dụ 3: Hai vật A, B dán liền mB = 2mA = 200 gam, treo vào xo độ cứng k = 50 N/m, chiều dài tự nhiên 30 cm Nâng vật theo phương thẳng đứng lên đến đến vị trí xo chiều dài tự nhiên buông nhẹ Vật dao động điều hồ đến vị trí lực đàn hồi xo độ lớn lớn nhất, vật B bị tách Tính chiều dài ngắn xo A 26 cm B 24 cm C 30 cm D 22 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án D A  l0  A   mA  mB  g  k  x1  x   cm  ; x    A  x12  mg mBg    cm  k k m  A  x  10  cm  m  m Ở vị trí cân Om xo dãn cm nên lúc xo dài lcb  30   32 cm Chiều dài cực tiểu xo: lmin  lcb  A  22  cm  b Đặt thêm vật Giả sử lúc đầu m gắn vào xo dao động theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân cũ Oc với biên độ A0 với tần số góc 2  k , sau người ta đặt thêm vật m (có tốc độ tức thời) m hệ dao động xung quanh vị trí cân Om với biên độ A tần số góc 2  k Vị trí cân thấp vị trí cân cũ m  m Trang 68 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 đoạn: x  mg Ta xét trường hợp xẩy ra: k + Nếu trước đặt vật m hệ vị trí cân cũ đoạn x1 (tức cách vị trí cân đoạn x1  x )  v12 k 2 m 2 A  x1  2  x1  v1 k  v1   A  x1  m  A2   x  x 2  v1   x  x 2  v m  m 1  2 k  A   x1  x    A  x12  m  m Đặc biệt, x1  A A  A  x m + Nếu trước đặt vật m hệ vị trí cân cũ đoạn x1 (tức cách vị trí cân đoạn x1  x )  v12 m k A  x   x12  v12  v12   A  x12    k m  A2   x  x 2  v1   x  x 2  v m  m 1 2 k   A   x1  x    A  x12  m  m Đặc biệt, x1  A A  A  x m + Nếu trước cất vật m hệ vị trí cân cũ đoạn x1  v12 m  m k A  x   x12  v12  v12   A  x12    k m  m  A2   x  x 2  v1   x  x 2  v m 1  2 k  A   x1  x    A  x12  m Đặc biệt, x1  A A  A  x m  m Ví dụ 1: Con lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục xo với biên độ (cm) Biết xo nhẹ độ cứng 100 (N/m), vật nhỏ dao động khối lượng m = 0,3 (kg) lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Lúc m vị trí cân (cm), vật khối lượng m = 0,1 (kg) chuyển động vận tốc tức thời m đến dính chặt vào dao động điều hòa với biên độ A’ Tính A’ A cm B 4,1 cm C cm D 3,2 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án A x0  mg 0,1.10   0, 01 m   1 cm  k 100 Trang 69 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A   x1  x    A  x12  m  m  m   1   42  22  0,3  0,1   cm  0,3 Ví dụ 2: Một lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục xo với biên độ (cm) Biết xo nhẹ độ cứng 100 (N/m), vật nhỏ dao động khối lượng m = 0,1 (kg) lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Lúc m vị trí cân (cm), vật khối lượng m = 0,1 (kg) chuyển động vận tốc tức thời m đến dính chặt vào dao động điều hòa Biên độ dao động lúc A cm C cm B cm D 3 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án D x0  A  mg 0,1.10   0, 01 m   1 cm  k 100  x1  x    A  x12  m  m  m   1   52  42  0,1  0,1  3  cm  0,1 Ví dụ 3: Một lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục xo Biết xo nhẹ độ cứng 100 (N/m) chiều dài tự nhiên 30 cm, vật dao động khối lượng 100 g lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Khi xo chiều dài 29 cm vật tốc độ 20 cm/s Khi vật đến vị trí cao nhất, ta đặt nhẹ nhàng lên gia trọng m  300  g  hai dao động điều hồ Viết phương trình dao động, chọn trục tọa độ Ox hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc O trùng với vị trí cân sau đặt thêm gia trọng gốc thời gian lúc đặt thêm gia trọng A x  cos 10t    cm  B x  cos 10t    cm  C x  cos  5t    cm  D x  cos  5t    cm  Hướng dẫn: Chọn đáp án D Khi vị trí cân cũ xo dài: lcb  l0  l01  l0  mg  31 cm  k  x  l  lcb   cm  Biên độ dao động lúc đầu:  20  0,1   cm   A  x2  2 v v m  x2   22  k 100 Vị trí cân thấp vị trí cân cũ: x  mg   cm  k Trang 70 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Biên độ dao động: A  A  x  A  Tần số góc:   mg   cm  k k 100   5  rad / s  m  m 0,1  0,3 Chọn t  x  A nên: x  A cos  t     cos  5t    cm  Chú ý: 1) Để m nằm m vị trí cao độ lớn gia tốc hệ không vượt quá: g  2 A  k A m  m 2) Khi điều kiện thỏa mãn vật li độ x m tác dụng lên m áp lực N đồng thời m tác dụng m phản lực Q cho N  Q Viết phương trình định luật II kx   Niutơn cho vật m ta tìm được: Q  m  g   m  m   Ví dụ 4: Một lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục xo Biết xo nhẹ độ cứng 50 (N/m), vật nhỏ dao động khối lượng m = 0,4 (kg) lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Người ta đặt nhẹ nhàng lên m gia trọng m = 0,05 (kg) hai dao động điều hồ với biên độ A Giá trị A khơng vượt A cm B cm C cm D 3 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án A Tại vị trí cao nhất, gia tốc độ lớn không lớn g: g  2 A   A  g k A m  m m  m 0,  0, 05  10  0, 09  m  k 50 Ví dụ 5: Một xo độ cứng 10 N/m đặt thẳng đứng đầu gắn cố định, đầu gắn vật khối lượng m1 = 800 g Đặt vật khối lượng m2 = 100 g nằm vật m1 Từ vị trí Trang 71 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 cân cung cấp cho vật vận tốc v0 hai vật dao động Cho g = 10 m/s2 Giá trị lớn v0 để vật m2 nằm yên vật m1 trình dao động là: A 200 cm/s B 300 cm/s C 300 cm/s D 500 cm/s Hướng dẫn: Chọn đáp án C Tại vị trí cao nhất, gia tốc độ lớn không lớn g: g  a max  2 A  v 0  v  v0  g k m1  m m1  m 0,8  0,1  10  3m / s k 10 Ví dụ 6: Một lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục xo Biết xo nhẹ độ cứng 50 (N/m), vật nhỏ dao động khối lượng m = 0,4 (kg) lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Người ta đặt nhẹ nhàng lên m gia trọng m = 0,05 (kg) hai dao động điều hoà với biên độ cm Khi vật vị trí cân 4,5 cm, áp lực m lên m A 0,4 N B 0,5 N C 0,25 N D 0,8 N Hướng dẫn: Chọn đáp án C kx  50.0, 045    Q  m  g  2 x   m  g   0, 25  N    0, 05 10  m  m  0,  0, 05    Ví dụ 7: Một xo nhẹ độ cứng 50 N/m, đầu gắn cố định đầu treo cầu nhỏ khối lượng m = kg cho vật dao động khơng ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục xo Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để xo dãn cm Sau cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống nhanh dần với gia tốc m/s2 Bỏ qua ma sát Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Khi m rời khỏi tay, dao động điều hòa Biên độ dao động điều hòa A 8,485 cm B 8,544 cm C 8,557 cm D 1,000 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án A + Ban đầu xo dãn S0  1cm , sau hệ bắt đầu chuyển động nhanh dần với gia tốc a m bắt đầu rời giá đỡ hệ quãng đường S  at , vận tốc hệ v  at (t thời gian chuyển động) Trang 72 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi vừa rời giá đỡ, m chịu tác dụng hai lực: trọng lực độ lớn mg hướng xuống lực đàn hồi độ lớn k  S  S0  hướng lên Gia tốc tốc vật lúc a: a  mg  k S  S0  m m g  a  110  1   S0   0, 01  0,17  m  S  k 50  Từ suy ra:   t  2S  2.0,17  0,34  s   a + Tốc độ li độ m vừa rời giá đỡ:  v1  at  0,34  m / s    mg  0, 02  m   x1  S  S0  l0  S  S0   k Biên độ dao động: A  x12  v12 m  x12  v12  0, 022  0,34  0, 08485  m   k 50 Trang 73 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... lúc lắc qua vị trí có li độ x, lò xo khơng tham gia dao động phần lượng bị đàn hồi lò xo bị Ví dụ 4: Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương ngang với biên độ A Lò xo co lắc gồm n lò xo ghép...  Trong chu kì, nửa thời gian lò xo nén (lực lò xo tác dụng lên J lực đẩy) nửa thời gian lò xo dãn (lực lò xo tác dụng lên J lực kéo)  C sai Ví dụ 2: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương... Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 8: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng kg lò xo có độ cứng 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Công phá giải nhanh chủ đề con lắc lò xo có lời giải chi tiết , Công phá giải nhanh chủ đề con lắc lò xo có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay