Công phá giải nhanh chủ đề con lắc đơn có lời giải chi tiết

59 37 1
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHỦ ĐỀ CON LẮC ĐƠN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠNG THỨC TÍNH  , f , T Phương pháp giải  l t1  T1  2 g n1   T  2 l  l  t2  g n2   l1 l ; T2  2 T1  2 2 g g  T  T1  T2    2 T  T1  T2 T  2 l1  l2 ; T  2 l1  l2    g g  Ví dụ 1: Khi chiều dài dây treo tăng 20% chu kì dao động điều hòa lắc đơn B tăng 20% A giảm 9,54% C tăng 9,54% D giảm 20% Hướng dẫn: Chọn đáp án C T2  T1 2 l  0, 21 g l 2 g  1,  1, 0954   0, 0954  100%  9,54% Ví dụ 2: Một lắc đơn, khoảng thời gian Δt thực 12 dao động Khi giảm độ dài bớt 16cm, khoảng thời gian Δt trên, lắc thực 20 dao động Tính độ dài ban đầu A 60 cm B 50 cm C 40cm D 25 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án D  l t  T1  2 g 12 l  0,16 12     l  0, 25  m   l 20 T  2 l  0,16  t  g 20  Ví dụ 3: Một lắc đơn, khoảng thời gian Δt = 10 phút thực 299 dao động Khi giảm độ dài bớt 40 cm, khoảng thời gian Δt trên, lắc thực 386 dao động Gia tốc rơi tự nơi thí nghiệm A 9,80 m / s B 9,81 m / s C 9,82 m / s D 9,83 m / s Hướng dẫn: Chọn đáp án A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  l 600  T1  2 g 299   T  2 l  0,  600  g 386  T12  T22  4 0,  6002  2002  3862   g  9,8  m / s  g Chú ý: Công thức độc lập với thời gian lắc đơn suy từ cơng thức lắc đơn: A  x  v2 2 A  lamax x  s  la 2  g l Ví dụ 4: Một lắc đơn gồm sợi dây chiều dài 20 cm treo điểm cố định Kéo lắc khỏi phương thẳng đứng góc 0,1 (rad) phía bên phải, truyền cho lắc tốc độ 14 (cm/s) theo phương vng góc với với dây Coi lắc dao động điều hoà Cho gia tốc trọng trường 9,8 (m/s2) Biên độ dài lắc A 3,2 cm B 2,8 cm C cm D cm Hướng dẫn: Chọn đáp án C A  x2  v2  2  la  v 2l  g   0, 2.0,1  0,142.3.0,  0, 04  m  9,8 Ví dụ 5: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Vào thời điểm ban đầu vật qua vị trí li độ dài cm vận tốc 20 cm / s Tốc độ cực đại vật dao động là: A 0,8 m/s B 0,2 m/s C 0,4 m/s D m/s Hướng dẫn: Chọn đáp án C A x  2 v2 2   lamax   vmax   A  l.v l.0, 04.3 s    l.0,1  0, 082   l  1,  m  g 10 g lamax  0,  m / s  l Chú ý: 1) Công thức độc lập với thời gian: 2 x s a   q x  v  A A amax A  x  1     v   A  q    A A 2 v2 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 x  s  la 2) Với lắc đơn lực kéo tính Fkv  m x 2  g l Ví dụ 6: Vật treo lắc đơn dao động điều hòa theo cung tròn MN quanh vị trí cân O Gọi P Q trung điểm MO MP Biết vật tốc độ cực đại m/s, tìm tốc độ vật qua Q? A m/s B 5,29 m/s C 3,46 m/s D m/s Hướng dẫn: Chọn đáp án B q  A x  v  A 1     v   A  q    5, 29  m / s    4  A   A  2 x Ví dụ 7: Một lắc đơn gồm cầu khối lượng 100 (g), nơi gia tốc trọng trường 10 m/s2 Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc 0,1 rad thả nhẹ Khi vật qua vị trí tốc độ nửa tốc độ cực đại lực kéo độ lớn A 0,087 N B 0,1 N C 0,025 N D 0,05 N Hướng dẫn: Chọn đáp án A v vmax a a g  a  max  Fkv  m a.l  mg max  0, 087  N  2 l Ví dụ 8: Một lắc đơn dao động nhỏ xung quanh vị trí cân bằng, chọn trục Ox nằm ngang gốc O trùng với vị trí cân chiều dương hướng từ trái sang phải Ở thời điểm ban đầu vật bên trái vị trí cân dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 0,01 rad, vật truyền tốc độ π cm/s với chiều từ phải sang trái Biết lượng dao động lắc 0,1 (mJ), khối lượng vật 100 g, lấy gia tốc trọng trường 10 m/s2 π2 = 10 Viết phương trình dao động vật 3   A s  cos   t   cm     B s  cos   t   cm 4  3   C s  cos  2 t   cm     D s  cos  2 t   cm 4  Hướng dẫn: Chọn đáp án A W  mgl mv 0,1.10.1 0,1.0, 03142 a   104  0, 012    1 m  2 2 g  l Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  s 0  A cos   la  0, 01 m    s  A cos  t     t 0     2  v 0   A sin   3,14.10  m / s  v  s '   A sin  t     3  3       s  0, 01 cos   t    m    A  0, 01  m   Chú ý: Nếu lắc đơn gồm dây kim loại nhẹ, dao động điều hoà từ trường mà cảm ứng từ hướng vng góc với mặt phẳng dao động lắc dây dẫn xuất suất điện cảm ứng: e dF BdS   dt dt B da l Bl da 2  dt dt Bl 2amax  e  sin t    a  amax cost   Ví dụ 9: Một lắc đơn gồm dây kim loại nhẹ dài m, dao động điều hoà với biên độ góc 0,2 rad từ trường mà cảm ứng từ hướng vng góc với mặt phẳng dao động lắc độ lớn T lấy gia tốc trọng trường 10 m/s2 Tính suất điện động cực đại xuất treo lắc A 0,45 V B 0,63 V C 0,32 V D 0,22 V Hướng dẫn: Chọn đáp án C E0  Bl 2 amax g  Bl amax  0,32 V  2 l BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG Phương pháp giải + Khi khơng ma sát, bảo toàn, tổng động năng, cực đại, động cực đại: W  mgl 1  cos a   mv 2 Wt  mgh  mgl 1  cosa  mvmax  mgl 1  cos amax   Wd  mv Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 2 a a2  a + Khi lắc đơn dao động bé 1  cos a    sin      nên dao 2  2 động: W mgl  Wt  a  mv   với Wd   A  amax  l  mgl mv mvmax mgl m A2 mgA2 a    amax   2 2 2l Ví dụ 1: Một lắc đơn chiều dài m khối lượng 100 g dao động mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo nơi g = 10 m/s2 Lấy mốc vị trí cân Bỏ qua ma sát Khi sợi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300 tốc độ vật nặng 0,3 m/s lắc đơn A  0,5 J B 0,13 J C 0,14 J D 0,5 J Hướng dẫn: Chọn đáp án C mv 0,1.0,32 W  mgl 1  cos a    0,1.10.1 1  cos30    0,14  J  2 Ví dụ 2: Một lắc đơn gồm cầu khối lượng 400 (g) sợi dây treo không dãn trọng lượng khơng đáng kể, chiều dài 0,1 (m) treo thẳng đứng điểm A Biết lắc đơn dao động điều hồ, vị trí li độ góc 0,075 (rad) vận tốc 0,075 Cho gia tốc trọng trường 10 (m/s2) Tính dao động A 4,7 mJ B 4,4 mJ C 4,5 mJ D 4,8 mJ Hướng dẫn: Chọn đáp án C  0, 0, 075 mgl mv 0, 4.10.0,1 W a   0, 0752  2 2   4,5.103  J  Ví dụ 3: Một lắc đơn gồm vật nặng khối lượng kg, độ dài dây treo m, góc lệch cực đại dây so với đường thẳng đứng 0,175 rad Chọn mốc trọng trường ngang với vị trí thấp nhất, g = 9,8 m/s2 tốc độ vật nặng vị trí thấp A J m/s B 0,30 J 0,77 m/s C 0,30 J 7,7 m/s D J 7,7 m/s Hướng dẫn: Chọn đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 mgl 1.9,8.2  W  amax  0,175  0,30  J   v   A  g la  0, 77  m / s  max  max l Ví dụ 4: Một lắc đơn khối lượng kg độ dài m, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 dao động lắc 0,2205 J Biên độ góc lắc A 0,75 rad B 4,30° C 0,3 rad D 0,0750 Hướng dẫn: Chọn đáp án B W mgl 2W 2.0, 2205 amax  amax    0, 075  rad   4,3 mgl 2.9,8.4 mgl  W  a t   mv   Chú ý: Wd    mvmax m A2 mgl W  W  W   a   d t max 2    mv W   Cho v  d    W  W  Wd   t  mgl   Wt  a  Cho a    Wd  W  Wt   n n W a amax Wt  n 1 n 1  Wt  nW   W  W  v   v max  d n  n 1 Ví dụ 5: Một lắc đơn gồm viên bi nhỏ khối lượng 100 (g) treo đầu sợi dây dài 1,57 (m) địa điểm gia tốc trọng trường 9,81 m/s2 Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc 0,1 (rad) thả cho dao động điều hồ khơng vận tốc ban đầu Tính động viên bi góc lệch 0,05 (rad) A Wd = 0,00195 J B Wd = 0,00585 J C Wd = 0,00591 J D Wd = 0,00577 J Hướng dẫn: Chọn đáp án D Wd  W  Wt  mgl mgl amax  a  0, 00577  J  2 Ví dụ 6: (CĐ-2011)Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 Lấy mốc vị trí cân Ở vị trí lắc động li độ góc A  0 B  0 C  0 D  0 Hướng dẫn: Chọn đáp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Wt  Wd  a W mga mga02    a   2 2 Ví dụ 7: Một lắc đơn chiều dài dây treo 40 cm, dao động với biên độ góc 0,1 rad nơi gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Vận tốc vật nặng vị trí ba lần động A 0,3 m/s B 0,2 m/s C 0,1 m/s D 0,4 m/s Hướng dẫn: Chọn đáp án C Wt  3Wd  Wd  a W mv mglamax    v  max 4 2 gl  0,1 m / s  Chú ý: Nhớ lại khoảng thời gian dao động điều hòa Ví dụ 8: (CĐ-2011)Một lắc đơn chiều dài dây treo m dao động điều hòa với biên độ góc π/20 rad nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Thời gian ngắn để lắc từ vị trí cân đến vị trí li độ góc A s B s  rad 40 C s D 2s Hướng dẫn: Chọn đáp án A a a1  0, a2  max 1 l 1   t  T  2  2  s 6 g 10 Ví dụ 9: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường 9,86 m/s2 Tốc vật qua vị trí cân 6,28 cm/s thời gian từ vị trí cân đến vị trí li độ góc nửa biên độ góc là 1/6 s Chiều dài dây treo lắc biên độ dài A 0,8 m 0,1 m B 0,2 m 0,1 m C m cm D m 1,5 m Hướng dẫn: Chọn đáp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thời gian ngắn từ   đến   0,5 max là: T l   T   s   2  l  1 m  12 g vmax   A  2 2 A  6, 28  A  A   cm  T Chú ý: - Chuyển động từ hai biên VTCB chuyển động nhanh dần - Chuyển động từ VTCB biên chuyển động chậm dần Ví dụ 10: (ĐH-2010)Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  max nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí động li độ góc  lắc A   max B  max C   max D  max Hướng dẫn: Chọn đáp án C Đi theo chiều dương trị trí cân     Wt  Wd  W     max 2    max Chú ý: Nếu lắc đơn dao động điều hòa lúc qua vị trí cân làm thay đổi chiều dài khơng đổi:  m A2 mgA2 mgl W     max  2 l W W   2 W   m  A  mgA  mgl   '2 max  2l  Ví dụ 11: Một lắc đơn lí tưởng dao động điều hòa, qua vị trí cân điểm I sợi dây giữ lại sau tiếp tục dao động điều hòa với chiều dài sợi dây phần tư lúc đầu A biên độ góc dao động sau gấp đơi biên độ góc ban đầu B biên độ góc dao động sau gấp bốn biên độ góc ban đầu C biên độ dài dao động sau gấp đơi biên độ dài ban đầu D dao động sau nửa ban đầu Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn: Chọn đáp án A  mgA2 mgA2 l A   A  A   2l l  2l  W W   l  mgl   2  mgl        2 max max max max  max l BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN VẬN TỐC CỦA VẬT, LỰC CĂNG SỢI DÂY, GIA TỐC Phương pháp giải + Từ cơng thức tính năng: W  mgl 1  cos    mv mv  mgl 1  cos  max   max 2 v  gl  cos   cos  max   v   gl  cos   cos  max    vmax  gl 1  cos  max   vmax  gl 1  cos  max  Nếu  max  2 v  gl  max  cos a  cos  max    max      nhỏ  nên  2 vmax  gl max   A 1  cos     max max  + Lực đóng vai trò lực hướng tâm: R  mg cos   Fht  mv m  gl  cos   cos  max  l l  R  mg  3cos   cos  max  Ví dụ 1: Một lắc đơn chiều dài dây treo 100 cm, vật khối lượng 50 g dao động nơi gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 với biên độ góc 300 Khi li độ góc 80 tốc độ vật lực căng sợi dây Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1,65 m/s 0,71 N B 1,56 m/s 0,61 N C 1,56 m/s 0,71 N D 1,65 m/s 0,61 N Hướng dẫn: Chọn đáp án B  v  gl  cos   cos  max   2.9,8.1  cos8  cos 30   1,56  m / s    R  mg  3cos   cos  max   0, 05.9,81  3cos8  cos 30   0, 61 N  Ví dụ 2: Con lắc đơn chiều dài m dao động nhỏ với chu kì 1,5 s biên độ góc 0,05 rad Độ lớn vận tốc vật li độ góc 0,04 rad A 9 cm/s B 3 cm/s C 4 cm/s D 4 cm/s Hướng dẫn: Chọn đáp án C  l 4 2l g T  2 g T   4 2l 2  2 v  gl        max     v  0, 04  m / s  max  T2 Ví dụ 3: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ, khối lượng 0,05 kg treo vào đầu sợi dây dài m, nơi gia tốc trọng trường 9,81 m/s2 Bỏ qua ma sát Con lắc dao động theo phương thẳng đứng với góc lệch cực đại so với phương thẳng đứng 300 Tốc độ vật lực căng dây qua vị trí cân A 1,62 m/s 0,62 N B 2,63 m/s 0,62 N C 4,12 m/s 1,34 N D 0,412 m/s 13,4 N Hướng dẫn: Chọn đáp án A vmax  gl 1  cos  max   1, 62  m / s    Rmax  mg   cos  max   0, 05.9,81   cos 30   0, 62  N  Chú ý: Tại vị trí biên    max  lực căng sợi dây độ lớn cực tiểu  Rmin  mg cos  max  Tại vị trí cân    lực căng sợi dây độ lớn cực đại  Rmax  mg   cos  max   Ví dụ 4: Một lắc đơn gồm cầu khối lượng 400 (g), nơi gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 Kích thích cho lắc dao động mặt phẳng thẳng đứng Biết sức căng dây lắc vị trí biên 0,99 N Xác định lực căng dây treo vật qua vị trí cân A 10,02 N B 9,78 N C 11,2 N D 8,888 N Hướng dẫn: Chọn đáp án B Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  max 1 v  g l  cos   cos  max   v  g l  max      max 1 vmax  g l max vmax  gl 1  cos  max   Ví dụ 6: Một lắc đơn dây treo chiều dài 0,5 m, cầu khối lượng 100 (g), nơi thêm trường ngoại lực độ lớn N hướng ngang từ trái sang phải Lấy g = 10 (m/s2) Kéo lắc sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 540 thả nhẹ Tính tốc độ cực đại vật A 0,42 m/s B 0,35 m/s C 2,03 m/s D 2,41 m/s Hướng dẫn: Chọn đáp án A F   tan   P  0,1.10    45   2  g '  g   F   102     10 m / s      0,1   m    Khi VTCB phương dây treo lệch sang phải so với phương thẳng đứng góc   45 nên biên độ góc:  max  54  45  9 Vận tốc cực đại: vmax  g .l 1  cos  max   2.10 2.0,5 1  cos 9   0, 42  m / s  Ví dụ 7: Một lắc đơn dây treo chiều dài 0,5 m, cầu khối lượng 100 (g), nơi thêm trường ngoại lực độ lớn N hướng ngang từ trái sang phải Lấy g = 10 (m/s2) Kéo lắc sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 540 thả nhẹ Tính tốc độ vật sợi dây sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 400 A 0,42 m/s B 0,35 m/s C 2,03 m/s D 2,41 m/s Hướng dẫn: Chọn đáp án B Tính tốn tương tự ví dụ Khi VTCB phương dây treo lệch sang phải so với phương thẳng đứng góc   45 nên biên độ góc:  max  54  45  9 li độ góc   45  40  5 Tốc độ vật sợi dây sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 400: v  g .l  cos   cos  max   2.10 2.0,5  cos 5  cos 9   0,35  m / s  Ví dụ 8: (ĐH-2012)Một lắc đơn gồm dây treo chiều dài m vật nhỏ khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-5 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường Trang 45 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 độ điện trường hướng theo phương ngang độ lớn 5.104 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường góc 540 bng nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, tốc độ cực đại vật nhỏ A 0,59 m/s B 3,41 m/s C 2,87 m/s D 0,50 m/s Hướng dẫn: Chọn đáp án A Lực tĩnh điện phương ngang, độ lớn F  qE  1 N  F   tan   P  0,1.10    45   2  g '  g   F   102     10 m / s      0,1   m    Khi VTCB phương dây treo lệch sang phải so với phương thẳng đứng góc   45 nên biên độ góc:  max  54  45  9 Tốc độ cực đại: vmax  g .l 1  cos  max   2.10 2.1 1  cos 9   0,59  m / s  Chú ý: Khi lắc treo vật chuyển động biến đổi với gia tốc a (Chuyển động nhanh dần a  v chuyển động chậm dần a  v ) theo phương thẳng đứng chịu   thêm lực qn tính: F  ma , độ lớn F  ma F  a nên gia tốc trọng trường hiệu dụng: g' g F  g  a Khi VTCB, phương dây treo hợp với phương thẳng đứng góc β m độ lớn gia tốc trọng trường hiệu dụng g   g Trang 46 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 a   tan   g   g '  g  a2  g  g  cos  Ví dụ 9: (CĐ-2010)Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 2,02 s B 1,82 s C 1,98 s D 2,00 s Hướng dẫn: Chọn đáp án C g '  g  a2  T  T 2 l g l 2 g  g  g 9,8 9,82  22  T  1,98  s  Ví dụ 10: Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Khi ơtơ chuyển động thẳng chu kì dao động điều hòa lắc 1,5 s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang vị trí cân phương dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 150 Gia tốc xe chu kì dao động điều hòa lắc xe chuyển động nhanh dần A 2,6 m/s2 1,47 s B 1,2 m/s2 1,37 s C 1,5 m/s2 1,27s D 2,5 m/s2 1,17s Hướng dẫn: Chọn đáp án A a  g tan   9,8.tan15  2,  m / s  T'  T 2 2 l g l g  g  cos15  T  1, 47  s  g Ví dụ 11: Một tơ khởi hành đường nằm ngang đạt tốc độ 25 m/s sau chạy nhanh dần quãng đường 125 m Trần ô tô treo lắc đơn dài 1,5 m Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Chu kì dao động nhỏ lắc đơn A 2,2 s B 1,6 s C 2,4 s D 2,8 s Hướng dẫn: Chọn đáp án C v  v02  2aS  252   2.a.125  a  2,5  m / s  Trang 47 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 g '  g  a  T '  2 l  2 g 102  2,52  T  2,  s  Ví dụ 12: Một lắc đơn treo vào trần xe ô tô chuyển động theo phương ngang Chu kì dao động điều hòa lắc đơn trường hợp xe chuyển thẳng T1, xe chuyển động nhanh dần với gia tốc a T2 xe chuyển động chậm dần với gia tốc a T3 Biểu thức sau đúng? A T2  T1  T3 B T2  T1  T3 C T2  T3  T1 D T2  T1  T3 Hướng dẫn: Chọn đáp án C T1  2 l ; T2  2 g g  a2 ; T3  2 g  a2  T3  T2  T1 3) Khi F hướng xiên g  g  F F hướng xiên   m  F F   g '  g     g cos   m m  F F  P  sin   sin   sin   mg  sin   Ví dụ 1: Một lắc đơn gồm dây dài m vật nặng 100 g dao động điều hồ nơi thêm trường ngoại lực độ lớn N hướng hợp với hướng trọng lực góc 1200 Lấy g = 10 m/s2 Khi vị trí cân sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc A 30 chu kì dao động lắc đơn 1,99 s B 60 chu kì dao động lắc đơn 1,41 s C 30 chu kì dao động lắc đơn 1,41 s D 60 chu kì dao động lắc đơn 1,99 s Hướng dẫn: Chọn đáp án D  F F l   g   g     g cos   10  m / s   T '  2  1,99  s  F  60   m m g   g   g    m F F  P  sin   sin   sin   mg  sin   0,1.10 sin 60    60  Trang 48 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 2: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T nơi thêm trường ngoại lực độ lớn F hướng ngang Nếu quay phương ngoại lực góc 300 chu kì dao động 1,987 s 1,147 s Tính T A 1,567 s B 1,405 s C 1,329 s D 1,510 s Hướng dẫn: Chọn đáp án C Khi F phương nằm ngang chu kì dao động: T  2 l  2 g l F g2    m Khi F quay xuống góc 30 , quay lên góc 30 chu kì dao động là: T1  2 l  2 g T1  2 l  2 g l F F g     g cos120 m m l F F g     g cos 60 m m Từ rút hệ thức liên hệ: T1T2 1    T   1,329  s  T14 T24 T4 T14  T24 Ví dụ 3: Một lắc đơn gồm cầu tích điện dương 100 C , khối lượng 100 (g) buộc vào sợi dây mảnh cách điện dài 1,5 m Con lắc treo điện trường 10 kV/m tụ điện phẳng đặt nghiêng so với phương thẳng đứng góc 300 (bản tích điện dương), nơi g = 9,8 (m/s2) Chu kì dao động nhỏ lắc điện trường A 0,938 s B 1,99 s C 1,849 s D 1,51 s Trang 49 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn: Chọn đáp án C F  qE  100.106.10.103  1 N  F F g '  g     g cos  m m  102  102  2.102.cos120  10  m / s   T   2 l  1,849  s  g Chú ý: Nếu vật trượt không ma sát mặt phẳng nghiêng chuyển động chuyển động nhanh dần với gia tốc a  g1  g sin  Khi lắc đơn treo vật vị trí cân bằng, phương sợi dây vng góc với mặt phẳng nghiêng độ lớn g  g  g cos  Ví dụ 4: Một toa xe trượt không ma sát đường dốc xuống dưới, góc nghiêng dốc so với mặt phẳng nằm ngang 450 Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Treo lên trần toa xe lắc đơn gồm dây treo chiều dài 1,5 (m) nối với cầu nhỏ Trong thời gian xe trượt xuống, chu kì dao động nhỏ lắc đơn A 2,89 s B 2,05 s C 2,135 s D 1,61 s Hướng dẫn: Chọn đáp án A a  g1  g   g  g cos   l 1,5  T '  2 g   2 g cos   2 10.cos 45  2,89  s   Trang 50 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chú ý: Khi lắc đơn treo vật chuyển động nhanh dần xuống dốc gia tốc trọng trường hiệu dụng g '  g  a  ga cos  vị trí cân sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc  cho: a g'  sin  sin  Ví dụ 5: Một xe xuống dốc nhanh dần gia tốc a = 0,5 m/s2, lấy g = 9,8 m/s2 Trong xe lắc đơn, khối lượng vật nặng 200 g Dây treo dài m, dốc nghiêng 300 so với mặt phẳng nằm ngang Tìm chu kì dao động nhỏ lắc? A 1,6 s B 1,9 s C 2,03 s D 1,61 s Hướng dẫn: Chọn đáp án C  g '  g  a  ga cos   9,82  0,52  2.9,8.0,5.cos 60  9,56  m / s    l  2  2, 03  s  T  2 g 9,56  Ví dụ 6: Một lắc đơn treo vào trần toa xe, lúc xe n dao động nhỏ với chu kỳ T Cho xe chuyển động thẳng mặt phẳng nghiêng góc nghiêng α: xe xuống dốc dao động nhỏ với chu kì T1 xe lên dốc dao động nhỏ với chu kỳ T2 Kết luận đúng? A T1  T2  T B T1  T2  T C T1  T  T2 D T1  T  T2 Hướng dẫn: Chọn đáp án B Khi xe chuyển động thẳng lên hay xuống a  nên g '  g Do đó: T1  T2  T BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HỆ CON LẮC VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT SAU KHI DÂY ĐỨT Phương pháp giải 1) Hệ lắc thay đổi Trang 51 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 * Con lắc vướng đinh T1  2 l1 ; g W2  W1  T T2  2 l2 g mgA12 mgA22 mgl2 mgl1   a2  a1 2l1 2l2 2 T1  T2 * Con lắc đơn va chạm đàn hồi với lắc lò xo (m1 = m2) mgl kA2 amax  2  l T1  2 g   m  T2  2 k  T T1  T2  k2 A22 k1 A12   2  T  T1  T2  * Con lắc đơn va chạm với mặt phẳng T1  2 l g T T1  2tOC T T1 b  arcsin  amax Ví dụ 1: Một lắc đơn chiều dài m dao động nơi g = π2 = 10 m/s2 Biết vật qua vị trí cân bằng, dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo khoảng 75 cm Chu kì dao động nhỏ hệ A  0,5  s  B (s) C   s  D 1,5 (s) Hướng dẫn: Chọn đáp án D Trang 52 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Dao động lắc gồm hai nửa nửa lắc chu kì T1  2 lắc chu kì T2  2 T l1 ; nửa g l2 nên chu kì dao động hệ: g l l  1 T1  T2    2  2   1,5  s  2 g g Ví dụ 2: Chiều dài lắc đơn m Phía điểm treo O phương thẳng đứng đinh đóng vào điểm O’ cách O khoảng OO’ = 50 cm Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc α = 300 thả nhẹ Bỏ qua ma sát Biên độ cong trước sau vướng đinh A 5,2 mm 3,7 mm B 3,0 cm 2,1 cm C 5,2 cm 3,7 cm D 5,27 cm 3,76 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án Biên độ cong ban đầu: A1  l1amax1  100 3  5,  cm  180 Dao động lắc gồm hai nửa nửa lắc chiều dài l1 biên độ dài A1 nửa lắc chiều dài l2 biên độ dài A2 Vì bảo tồn nên: W2  W1  l mg mg A1  A2  A2  A1  3,  cm  2l1 2l2 l1 Ví dụ 3: Một lắc dao động theo phương nằm ngang trùng với trục lò xo, lò xo độ cứng 100 N/m cầu nhỏ dao động khối lượng m1 = 100 g Con lắc đơn gồm sợi dây dài l = 25 cm cầu dao động m2 giống hệt m1 Ban đầu hệ vị trí cân phương dây treo thẳng đứng lò xo không biến dạng hai vật m1 m2 tiếp xúc Kéo m1 cho sợi dây lệch góc nhỏ bng nhẹ, biết qua vị trí cân m1 va chạm đàn hồi xuyên tâm với m2 Bỏ qua ma sát, lấy g = π2 = 10m/s2 Chu kì dao động hệ A 1,02 s B 0,60 s C 1,20 s D 0,81 s Hướng dẫn: Chọn đáp án Giả sử ban đầu kéo m1 đến A thả nhẹ, đến O đạt tốc độ cực đại sau va chạm đàn hồi với m2 Vì va chạm tuyệt đối đàn hồi hai vật giống hệt nên sau va chạm m1 đứng yên O truyền toàn vận tốc cho m2 làm Trang 53 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 cho m2 chuyển động chậm dần làm cho lò xo nén dần Đến B m2 dừng lại tức thời, sau đó, m2 chuyển động phía O, đến O đạt tốc độ cực đại, gặp m1 đứng n truyền tồn vận tốc cho m1 làm cho m1 chuyển động đến A Cứ vậy, hệ dao động gồm hai nửa trình hai lắc Do đó, chu kì dao động hệ: T 1 l m T1  T2    2  2   0,  s  2 g k  Ví dụ 4: Một cầu nhỏ khối lượng kg khoan lỗ nhỏ qua tâm xâu vừa khít vào nhỏ cứng thẳng đặt nằm ngang cho chuyển động khơng ma sát dọc theo Lúc đầu cầu đặt nằm thanh, lấy hai lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m 250 N/m lò xo đầu chạm nhẹ với phía cầu đầu lại lò xo gắn cố định với đầu cho hai lò xo khơng biến dạng trục lò xo trùng với Đẩy m1 cho lò xo nén đoạn nhỏ bng nhẹ, chu kì dao động hệ A 0,16π s B 0,6π s C 0,51 s D 0,47 s Hướng dẫn: Chọn đáp án C Khi m chuyển động bên trái m liên kết với k1 nên chu kì dao động T1  2 m m chuyển động k1 bên phải m liên kết với k2 nên chu kì dao động T2  2 T m Do đó, chu kì dao động hệ: k2  1 1 m m   2  T1  T2    2       0,51 s  2 k1 k2  250   100 Ví dụ 5: Một lắc đơn chiều dài (m), khối lượng m Kéo lắc khỏi vị trí cân góc 0,1 (rad) thả cho dao động khơng vận tốc đầu Khi chuyển động qua vị trí cân sang phía bên lắc va chạm đàn hồi với mặt phẳng cố định qua điểm treo, góc nghiêng mặt phẳng phương thẳng đứng 0, 05  rad  (rad) Lấy gia tốc trọng trường g    9,85  m / s  , bỏ qua ma sát Chu kì dao động lắc A 1,5 s B 1,33 s C 1,25 s D 1,83 s Hướng dẫn: Chọn đáp án A Trang 54 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chulắc đơn: T1  2 l  2s g Thời gian ngắn từ O đến C: tOC    arcsin b amax 0, 05 arcsin  0, 25  s  p 0,1 Chu kì dao động hệ: T  t AO  tOC  tCO  tOA  T1  2tOC  1,5  s  2) Chuyển động vật sau dây đứt 1) Đứt vật qua vị trí cân Tốc độ cầu dây đứt v0  gl 1  cos  max  Phương trình chuyển động:  x  v0t   y  0,5 gt Khi chạm đất:  2h  yC  h  0,5 gt  h  tC  g  x  v t C  C Các thành phần vận tốc: v y gt   v  x  v t   v tan     0  x v v0 x   v y  y   0,5 gt   gt v  v  v x y  2) Đứt vật lên qua vị trí li độ góc α Trang 55 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 lúc đầu: W0  mgH  mgl 1  cos  max  Tốc độ cầu dây đứt: v0  gl  cos   cos  max  Sau dây đứt vật chuyển động giống vật ném xiên, phân tích vec tơ vận tốc ban đầu: v0  v x  v y , với: v0 x  v0 cos30  Thành phần vận tốc bảo toàn v0 y  v0 sin 30  vy  v0 y  gt  vy  lên đến vị trí cao vị trí vị trí cao lúc đầu: W  mgh  mv02x mv y mv   mghmax  x  W0  mgH  mgl 1  cos  max  2 Ví dụ 1: Một cầu A kích thước nhỏ khối lượng m = 50 (g), treo sợi dây mảnh, không dãn chiều dài l = 6,4 (m), vị trí cân O cầu cách mặt đất nằm ngang khoảng h = 0,8 (m) Đưa cầu khỏi vị trí cân O cho sợi dây lập với phương thẳng đứng góc 600, bng nhẹ cho chuyển động Bỏ qua lực cản môi trường lấy gia tốc trọng lượng 10 (m/s2) Nếu qua O dây bị đứt vận tốc cầu chạm đất phương hợp với mặt phẳng ngang góc A 38, 6 B 28, 6 C 36, 6 D 26, 6 Hướng dẫn: Chọn đáp án D Tốc độ cầu dây đứt: v0  gl 1  cos  max    m / s   x  v0t Phương trình chuyển động:   y  0,5 gt Trang 56 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi chạm đất: yC  h  0,5gt  h  tC  2h 2.0,8   0,  s  g 10 v  x   v t   v v 0 gt  x Các thành phần vận tốc:   tan   y  vx v0 v y  y   0,5 gt   gt  Tại vị trí chạm đất: tan C  gt 10.0,   C  26, 6 v0 Ví dụ 2: Một cầu A kích thước nhỏ khối lượng m = 50 (g), treo sợi dây mảnh, không dãn chiều dài l = 6,4 (m), vị trí cân O cầu cách mặt đất nằm ngang khoảng h = 0,8 (m) Đưa cầu khỏi vị trí cân O cho sợi dây lập với phương thẳng đứng góc 600, bng nhẹ cho chuyển động Bỏ qua lực cản môi trường lấy gia tốc trọng lượng 10 (m/s2) Nếu qua O dây bị đứt vận tốc cầu chạm đất độ lớn A m/s B m/s C m/s D m/s Hướng dẫn: Chọn đáp án D Tốc độ cầu dây đứt: v0  gl 1  cos  max    m / s   x  v0t Phương trình chuyển động:   y  0,5 gt Khi chạm đất: yC  h  0,5gt  h  tC  2h 2.0,8   0,  s  g 10 Các thành phần vận tốc: v  x   v t   v 0  x  v  vx2  v y2    v y  y   0,5 gt   gt  Khi chạm đất: v   v0    gtC  2   v0    gt  8  10.0, 4 2  m / s Ví dụ 3: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ sợi dây nhẹ khơng dãn chiều dài 1,5 (m) Kéo cầu lệnh khỏi vị trí cân O góc 600 bng nhẹ cho dao động mặt phẳng thẳng đứng Bỏ qua ma sát lấy gia tốc trọng trường 10 (m/s2) Khi cầu lên đến vị trí li độ góc 300 dây bị tuột sau cầu chuyển đến độ cao cực đại so với O A 0,32 m B 0,14 m C 0,34 m D 0,75 m Trang 57 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn: Chọn đáp án C lúc đầu: W0  mgH  mgl 1  cos  max  Tốc độ cầu dây đứt: v0  gl  cos   cos  max   3,31 m / s  Sau dây đứt vật chuyển động giống vật ném xiên, phân tích véctơ vận tốc ban đầu: v0  v0 x  v0 y  v0 x  v0 cos 30  2,86 m / s  Thành phần vận tốc bảo toàn   v0 y  v0 sin 30  1, 655 m / s  v y  v0 y  gt  v y  lên vò trí cao Tại vị trí cao năng lúc đầu: mv02x Wcn  mgh   W0  mgl 1  cos  max  2,862  10.h   10.1,5 1  cos 60   h  0,34  m  Ví dụ 4: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ sợi dây nhẹ không dãn Lúc đầu người ta giữ cầu độ cao so với vị trí cân O H bng nhẹ cho dao động mặt phẳng thẳng đứng Khi cầu lên đến vị trí tốc độ nửa tốc độ cực đại dây bị tuột sau cầu chuyển đến độ cao cực đại so với O h Nếu bỏ qua ma sát A h  H B h  H C h  H D H  h  2H Hướng dẫn: Chọn đáp án C ln bảo tồn Sau dây đứt độ cao cực đại động năng, dây chưa đứt độ cao cực đại Vì cực đại sau dây đứt nhỏ cực đại trước dây đứt, nghĩa h  H Ví dụ 5: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ sợi dây nhẹ không dãn chiều dài 2,5 (m) Kéo cầu lệch khỏi vị trí cân O góc 600 bng nhẹ cho dao động mặt phẳng thẳng đứng Chọn mốc vị trí cân bằng, bỏ qua ma sát lấy gia tốc trọng trường 10 (m/s2) Khi cầu lên đến vị trí li độ góc 450 dây bị tuột Sau dây tuột, tính góc hợp vecto vận tốc cầu so với phương ngang khơng A 38,8 B 48, 6 C 42, 4 D 62,9 Hướng dẫn: Chọn đáp án D lúc đầu: W0  mgH  mgl 1  cos  max  Tốc độ cầu dây đứt: v0  gl  cos   cos  max   3, 22  m / s  Trang 58 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Sau dây đứt vật chuyển động giống vật ném xiên, phân tích vec tơ vận tốc ban đầu: v0  v0 x  v0 y  v0 x  v0 cos 45  2, 28 m / s  Thành phần vận tốc bảo toàn   v0 y  v0 sin 45  2, 28 m / s Tại vị trí triệt tiêu, năng lúc đầu: 2 mv02x mv y 2, 282 v y   mgl 1  cos  max     10.2,5 1  cos 60  2 2  v y  4, 45  m / s   tan   vy vx  4, 45    62,9 2, 28 Trang 59 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... ý: Công thức độc lập với thời gian lắc đơn suy từ công thức lắc đơn: A  x  v2 2 A  lamax x  s  la 2  g l Ví dụ 4: Một lắc đơn gồm sợi dây có chi u dài 20 cm treo điểm cố định Kéo lắc. .. 0 l  24.3600  l BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN DAO ĐỘNG CON LẮC ĐƠN CÓ THÊM TRƯỜNG LỰC Phương pháp giải + Khi chưa có F dao động lắc đơn bị chi phối trọng lực P - Tại VTCB, phương dây treo song... chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chú ý: Dao động lắc lò xo chuyển động tịnh tiến nên có gia tốc tiếp tuyến Dao động lắc đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công phá giải nhanh chủ đề con lắc đơn có lời giải chi tiết , Công phá giải nhanh chủ đề con lắc đơn có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay