Con lắc trùng phùng

10 205 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Con lắc trùng phùng Câu 1: Hai lắc đơn treo cạnh có chu kỳ dao động nhỏ T1 = 4s T2 = 4,8s Kéo hai lắc lệch góc nhỏ đồng thời buông nhẹ Hỏi sau thời gian ngắn hai lắc đồng thời trở lại vị trí này: A 8,8s B 12s C 6,248s D 24s Câu 2: Với toán hỏi thời gian để hai lắc trùng phùng lần thứ lắc thực dao động A 24s; 10 11 dao động B 48s; 10 12 dao động C 22s; 10 11 dao động D 23s; 10 12 dao động Câu 3: Hai lắc đơn có chu kì dao động 0,3s 0,6s kích thích cho bắt đầu dao động nhỏ lúc Chu kì dao động trùng phùng đôi lắc A 1,2 s B 0,9 s C 0,6 s D 0,3 s Câu 4: Hai lắc lò xo treo cạnh có chu kỳ dao động nhỏ T1 = 2s T2 = 2,1s Kéo hai lắc khỏi vị trí cân đoạn đồng thời buông nhẹ Hỏi sau thời gian ngắn hai lắc đồng thời trở lại vị trí A 42s B 40s C 84s D 43s Câu 5: Đặt lắc đơn dài dao động với chu kì T gần lắc đơn khác có chu kì dao động T1=2s Cứ sau Δt =200sthì trạng thái dao động hai lắc lại giống Chu kì dao động lắc đơn A T = 1,9s B T =2,3s C T = 2,2 s D T = 2,02s Câu 6: Một lắc đơn dao động tai nơi có g = 9,8m/s2, có chu kì T chưa biết, dao động trước mặt lắc đồng hồ có chu kì T0 = 2s Con lắc đơn dao động chậm lắc đồng hồ chút nên có lần hai lắc chuyển động chiều trùng với vị trí cân chúng (gọi lần trùng phùng) Quan sát cho thấy thời gian hai lần trùng phùng liên tiếp phút 30 giây Hãy tính chu kì T lắc đơn độ dài lắc đơn A 2,009s; 1m B 1,999s; 0,9m C 2,009s; 0,9m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 1,999s; 1m Câu 7: Một lắc đồng hồ có chu kì T0 = 2s lắc đơn dài 1m có chu kì T chưa biết Con lắc đơn dao động nhanh lắc đồng hồ chút Dùng phương pháp trùng phùng người ta ghi khoảng thời gian hai lần trùng phùng liên tiếp phút 20 giây Hãy tính chu kì T lắc đơn gia tốc trọng trường nơi quan sát A 2,008s; 9,92m/s2 B 1,992s; 9,949 m/s2 C 2,001 s; 9,949 m/s2 D 1,992 s; 9,899 m/s2 Câu 8: Hai lắc đơn dao động với chu kì T1 = 6,4s T2 = 4,8 s Khoảng thời gian hai lần chúng qua vị trí cân chuyển động phía liên tiếp A 11,2s B 5,6s C 30,72s D 19,2s Câu 9: Hai lắc đơn dao động hai mặt phẳng thẳng đứng // với chu kì 2s, 2,05s Xác định chu kì trùng phùng hai lắc A 0,05 s B 4,25 C 82 D 28 Câu 10: Hai lắc đơn treo cạnh có chu kỳ dao động nhỏ T1 = 0,2 s T2 (với T1 < T2) Kéo hai lắc lệch góc nhỏ đồng thời buông nhẹ Thời gian lần trùng phùng liên tiếp s Tìm T2 A 0,222s B 6,005s C 0, 2565s D 0,3750s Câu 11: Hai lắc A B dao động hai mặt phẳng song song Trong thời gian dao động có lúc hai lắc qua vị trí cân thẳng đứng theo chiều (gọi trùng phùng) Thời gian gian hai lần trùng phùng liên tiếp T = 13 phút 22 giây Biết chu kì dao động lắc A TA = s lắc B dao động chậm lắc A chút Chu kì dao động lắc B là: A 2,002(s) B 2,005(s) C 2,006 (s) D 2,008 (s) Câu 12: Hai vật dao động điều hoà biên độ A Biết f1 =2 Hz f2 =2,5 Hz.Ở thời điểm ban đâu vật có li x0=A√3/2 vật chuyển động chiều dương Hỏi sau thời gian ngắn trạng thái ban đầu lắc lặp lại A 2/9s B 5/9s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 1/27s D 2s Câu 13: Hai vật dao động điều hoà biên độ A Biết f1 =2 Hz f2 =2,5 Hz.Ở thời điểm ban đâu vật có li x0=A√3 /2 vật chuyển động chiều dương Hỏi sau khoảng thời gian ngắn hai vật lại có li độ? A 2/9s B 5/9s C 1/27s D 2s Câu 14: Hai vật dao động điều hoà biên độ A Biết f1 =2 Hz f2 =2,5 Hz.Ở thời điểm ban đâu vật có li x0=A√3 /2 vật chuyển động chiều âm Hỏi sau khoảng thời gian ngắn hai vật lại có li độ? A 2/9s B 5/9s C 5=/27s D 2s Câu 15: Hai vật dao động điều hoà biên độ A Biết f1 =2 Hz f2 =2,5 Hz.Ở thời điểm ban đâu vật có li x0=A√3 /2 vật chuyển động theo chiều âm, vật theo chiều dương Hỏi sau khoảng thời gian ngắn hai vật lại có li độ? A 2/9s B 5/9s C 1/27s D 2s Câu 16: Hai vật dao động điều hoà biên độ A Biết f1 =2 Hz f2 =2,5 Hz.Ở thời điểm ban đâu vật có li x0=A√3 /2 vật chuyển động theo chiều dương, vật theo chiều âm Hỏi sau khoảng thời gian ngắn hai vật lại có li độ? A 2/9s B 5/9s C 1/27s D 2s Câu 17: Hai vật dao động điều hoà biên độ A Biết f1 =2 Hz f2 =2,5 Hz.Ở thời điểm ban đâu vật có li x0=A√3 /2 vật chuyển động theo chiều dương, vật theo chiều âm Hỏi sau khoảng thời gian ngắn hai vật lại có li độ chuyển động chiều nhau? A 2/9s B 5/9s C 5/3s D 1/3s Câu 18: Hai vật dao động điều hoà biên độ A Biết f1 =2 Hz f2 =2,5 Hz.Ở thời điểm ban đâu vật có li x0=A√3 /2 vật chuyển động theo chiều âm, vật theo chiều dương Khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu hai vật lại có li độ lần thứ 2? A 5/9s B 4/9s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 1/27s D 1/3s Câu 19: Hai lắc đơn có chu kì T1 = 1,6s , chu kì T2 = 1,8s dao động nhỏ hai mặt phẳng song song , hai lắc qua vị trí cân theo chiều lúc t = 0s Xác định thời điểm gần mà lắc lặp lại trạng thái A 14,4s B 9s C 16s D 8s Câu 20: Hai lắc đơn treo cạnh có chu kì dao động nhỏ T1 = 4s , chu kì T2 = 4,8s Kéo lắc lệch góc nhỏ bng nhẹ Hỏi lắc trùng phùng lần thứ sau phút lắc thực dao động? A phút, 20 22 B phút, 25 35 C phút, 25 30 D Kết khác ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: A Câu 5: D Do sau khoảng thời gian ∆t = nT2 = (n + 1)T1 lắc lại trùng phùng => 200 = (n + 1)T1 => n = 99 => T2 ~ 2,02s Câu 6: A Do sau khoảng thời gian ∆t = nT = (n + 1)T0 lắc lại trùng phùng => 7.60 + 30 = (n + 1)T0 => n = 224 => T = 2,009s Lại có : T = => l = 1m Câu 7: A Do sau khoảng thời gian ∆t = nT = (n + 1)T0 lắc lại trùng phùng => 8.60 + 20 = (n + 1) T0 => n = 249 => T = 2,008s Lại có : T = => g = 9,92m/svới π = √1 Câu 8: D Do sau khoảng thời gian ∆t = nT = (n + 1)T0 lắc lại trùng phùng => n = = => ∆t = 3T2 = 19,2 s Câu 9: C Do sau khoảng thời gian ∆t = nT = (n + 1)T0 lắc lại trùng phùng => n = Câu 10: A => ∆t = 40T2 = 82 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: B Do sau khoảng thời gian ∆t = nTB = (n + 1)TA lắc lại trùng phùng => 13.60 + 22 = (n + 1)TA => n = 400 => TB = 2,005s Câu 12: D Do sau khoảng thời gian ∆t = nT 2= (n + 1)T1 lắc lại trùng phùng => n = Câu 13: C Câu 14: C = => ∆t = 4T2 = 2s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: A Câu 17: C Câu 18: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: A Câu 20: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ... Một lắc đồng hồ có chu kì T0 = 2s lắc đơn dài 1m có chu kì T chưa biết Con lắc đơn dao động nhanh lắc đồng hồ chút Dùng phương pháp trùng phùng người ta ghi khoảng thời gian hai lần trùng phùng. .. lúc hai lắc qua vị trí cân thẳng đứng theo chiều (gọi trùng phùng) Thời gian gian hai lần trùng phùng liên tiếp T = 13 phút 22 giây Biết chu kì dao động lắc A TA = s lắc B dao động chậm lắc A chút... B 9s C 16s D 8s Câu 20: Hai lắc đơn treo cạnh có chu kì dao động nhỏ T1 = 4s , chu kì T2 = 4,8s Kéo lắc lệch góc nhỏ bng nhẹ Hỏi lắc trùng phùng lần thứ sau phút lắc thực dao động? A phút, 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Con lắc trùng phùng , Con lắc trùng phùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay