Chu kỳ của con lắc đơn trong trường hợp con lắc chịu tác dụng thêm của ngoại lực

15 52 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chu kỳ lắc đơn trường hợp lắc chịu tác dụng thêm ngoại lực Câu 1: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = + 5.10-6 C, coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Xác định chu kì dao động lắc A 1,15 s B 2,15 s C 3,15 s D 4,15 s Câu 2: Một lắc đơn gồm cầu có khối lượng riêng D = 4.103 kg/m3 Khi đặt khơng khí dao động với chu kì T = 1,5s Lấy g = 9,8 m/s2 Tính chu kì dao động lắc dao động nước Biết khối lượng riêng nước Dn = kg/l A 1,54s B 1,98s C 1,89s D 1,73s Câu 3: Con lắc đơnchu kì T0 Khi lắc tích điện tích q1 dđ điện trường có phương thẳng q đứng hướng xuống chu kì T1 = 3T0, tích điện tích q2 dđ với T2 = T0 Tỉ số q2 A -1/9 B C 1/9 D -9 Câu 4: Con lắc đơn có m = 5g tích điện q = 5.10-6C điện trường có phương ngang độ lớn E = 104V/m Lấy g = 10m/s2 Con lắc lệch khỏi VTCB ban đầu là? A 300 B 150 C 450 D 600 Câu 5: Có lắc có chiều dài khối lượng Con lắc tích điện tích q1 q2 Con lắc khơng tích điện Đặt lắc điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống chu kì chúng lần T 2T lượt là: T1, T2, T3 Với T1 = T2 = Biết q1 + q2 = 7,4.10-8C Điện tích q1 q2 có giá trị 3 -8 -8 A 1,48.10 C 5,92.10 C B 6,4.10-8C 10-8C C 3,7.10-8C 3,7.10-8C D 2,4.10-8C 5.10-8C Câu 6: Có ba lắc đơn chiều dài khối lượng treo điện trường có E thẳng đứng Con lắc thứ thứ hai tích điện q1 q2, lắc thứ ba khơng tích điện Chu kỳ dao động nhỏ q chúng T1, T2, T3 có T1 = T3; T2 = T3 Tỉ số ? q2 3 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A – 12,5 B 12,5 C D Câu 7: Một lắc đơn treo bi kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10-7 C Đặt lắc điện trường E có phương thẳng đứng hướng xuống Chu kỳ lắc E = T = 2s Tìm chu kỳ dao động E = 104 V/m Cho g = 10m/s2 A 1,98s B 0,99s C 2,02s D 1,01s Câu 8: Một lắc đơn dao động bé có chu kỳ T Đặt lắc điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống Khi cầu lắc tích điện q1 chu kỳ lắc T1 = 5T Khi cầu lắc tích điện q2 chu kỳ T2 = T Tỉ số hai điện tích q A = -7 q2 B q1 = -1 q2 C q1 1 = q2 D q1 =1 q2 Câu 9: Một lắc đơn mang điện tích dương khơng có điện trường dao động điều hòa với chu kỳ T Khi có điện trường hướng thẳng đứng xuống chu kì dao động điều hòa lắc T1 Khi có điện trường hướng thẳng đứng lên chu kì dao động điều hòa lắc T2 Chu kỳ T dao động điều hòa lắc khơng có điện trường liên hệ với T1 T2 là: TT A T= T1  T2 B T = C T = D T = 2TT T12  T2 T1T2 T12  T2 2T1T2 T12  T2 Câu 10: Một lắc đơn mang điện tích dương khơng có điện trường dao động điều hòa với chu kỳ T Khi có điện trường hướng thẳng đứng xuống chu kì dao động điều hòa lắc T1 = 3s Khi có điện trường hướng thẳng đứng lên chu kì dao động điều hòa lắc T2 = 4s Chu kỳ T dao động điều hòa lắc khơng có điện trườnglà: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 5s B 2,4s C 7s D 2,4√2 s Câu 11: Cho lắc đơn có dây treo cách điện, cầu m tích điện q Khi đặt lắc khơng khí dao động với chu kì T Khi đặt vào điện trường nằm ngang chu kì dao động A tăng lên B khơng đổi C tăng giảm tuỳ thuộc vào chiều điện trường D giảm xuống Câu 12: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nặng khối lượng 50g, tích điện q = 20 μC lò xo có độ cứng k = 20 N/m Khi vật nằm cân người ta tạo điện trường E = 105 V/m khơng gian bao quanh lắc có hướng dọc theo trục lò xo khoảng thời gian nhỏ Δt = 0,01 s coi thời gian vật chưa kịp dịch chuyển Sau lắc dao động với biên độ A 10 cm B cm C 10 cm D 20 cm Câu 13: Một lắc đơnchu kỳ T = 2s đặt chân không Quả lắc làm hợp kim khối lượng riêng D = 8,67g/cm3 Tính chu kỳ T' lắc đặt lắc khơng khí; sức cản khơng khí xem khơng đáng kể, lắc chịu tác dụng sức đẩy Archimède, khối lượng riêng khơng khí 1,3g/lít A 2,00024s B 2,00015s C 1,99993s D 1,99985s Câu 14: Một lắc đơnchu kì T = 2s đặt chân khơng Quả lắc làm hợp kim có khối lượng m = 50g khối lượng riêng D = 0,67kg/dm3 Khi đặt khơng khí, có khối lượng riêng D0 = 1,3g/lít Chu kì T' lắc khơng khí A 1,9080s B 1,9850s C 2,1050s D 2,0019s Câu 15: Một vật nặng có khối lượng m, điện tích q = +5.10-5C gắn vào lò có độ cứng k = 10N/m tạo thành lắc lò xo nằm ngang Điện tích lắc q trình dao động khơng thay đổi, bỏ qua ma sát Kích thích cho lắc dao động với biên độ 5cm Tại thời điểm vật nặng qua vị trí cân có vận tốc hướng xa điểm treo lò xo, người ta bật điện trường có cường độ E = 104V/m hướng với vận tốc vật Khi biên độ lắc lò xo là: A 10√2 cm B 5√2 cm C 5cm D 8,66cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: Con lắc đơn có cầu tích điện âm dao động điều hòa điện trường có véc tơ cường độ điện trường thẳng đứng Độ lớn lực điện trọng lực Khi lực điện hướng lên chu kỳ dao động lắc T1 Khi lực điện hướng xuống chu kỳ dao động lắc T A T2 = B T2 = T1√3 T C T2 = D T2 = T1 + √3 Câu 17: Một lắc đơn treo thang máy nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Khi thang máy đứng yên lắc dao động với chu kì s Tính chu kì dao động lắc trường hợp thang máy lên chậm dần với gia tốc m/s2 A 2,82s B 1,59s C 3,45s D 1,92s Câu 18: Con lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên lắc dđ với chu kì T = 2s Lấy g = 10m/s2 Cho thang máy xuống nhanh dần với gia tốc a = 2m/s2 chulắc A 1,8s B 1,9s C 2,1s D 2,2s Câu 19: Con lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên lắc dđ với T Lấy g = 9T 10m/s2 Cho thang máy lên chậm dần với gia tốc a chulắc T’= Tính gia tốc a 10 A 2,625m/s2 B 2,345m/s2 C -2,345m/s2 D -2,625m/s2 Câu 20: Một lắc đơn treo vào trần thang máy nơi có g = 10m/s2 Khi thang máy đứng n lắcchu kì dao động 1s Chulắc thang máy lên nhanh dần với gia tốc 2,5m/s2 A 0,89s B 1,12s C 1,15s D 0,87s Câu 21: Một lắc đơn treo vào trần thang máy nơi có g = 10m/s2 Khi thang máy đứng yên lắcchu kì dao động 1s Chulắc thang máy lên chậm dần với gia tốc 2,5m/s2 A 0,89s B 1,12s C 1,15s D 0,87s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: Con lắc đơn dđđh thang máy đứng yên nơi có g = 9,8m/s2 với lượng dao động 150mJ, gốc vị trí cân nặng Đúng lúc vận tốc lắc khơng thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc 2,5m/s2 Con lắc tiếp tục dđđh thang máy với lượng dao động: A 150 mJ B 129,5 mJ C 111,7 mJ D 188,3 mJ Câu 23: Một lắc đơnchu kì T = 2s Treo lắc vào trần xe chuyển động mặt đường nằm ngang vị trí cân dây treo lắc hợp với phương thẳng đứng góc 300 Chu kì dao động lắc xe A 1,4s B 1,54s C 1,61s D 1,86s Câu 24: Một ôtô khởi hành đường ngang từ trạng thái đứng yên đạt vận tốc 72km/h sau chạy nhanh dần quãng đường 100m Trên trần ôtô treo lắc đơn dài 1m Cho g = 10m/s2 Chu kì dao động nhỏ lắc đơn A 0,62s B 1,62s C 1,927s D 1,02s Câu 25: Treo lắc đơn dài 1m toa xe chuyển động xuống dốc nghiêng góc = 300 so với phương ngang, hệ số ma sát bánh xe mặt đường μ = 0,2 Gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Vị trí cân lắc dây treo hợp với phương thẳng đứng góc? A 18,70 B 18,260 C 450 D 600 Câu 26: Treo lắc đơn toa xe chuyển đông xuống dốc nghiêng góc = 300 so với phương ngang, chiều dài 1m, hệ số ma sát bánh xe mặt đường μ = 0,2 Gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Chu kì dao động nhỏ lắc A 2,1s B 2,0s C 1,95s D 1,93s Câu 27: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động điều hoà treo xe chạy mặt phẳng nghiêng góc α = 300 so với phương ngang Xe chuyển động mặt phẳng nghiêng không ma sát Vị trí cân lắc sơi dây hợp với phương thẳng đứng góc β A 450 B 00 C 300 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 600 Câu 28: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động điều hoà treo xe chạy mặt phẳng nghiêng góc α = 300 so với phương ngang Xe chuyển động mặt phẳng nghiêng không ma sát Quả cầu khối lượng m = 100√3 g Lấy g = 10m/s2 Chu kì dao động A 1s B 1,95s C 2,13s D 2,31s Câu 29: Con lắc đơn có dây treo dài 1m dao động điều hòa xe chạy mặt nghiêng góc α = 300 so với phương ngang Khối lượng cầu m = 100√3 g Lấy g = 10m/s2 Bỏ qua ma sát bánh xe va mặt đường Khi vật vị trí cân xe chuyển động mặt phẳng nghiêng, sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc A 450 B 300 C 350 D 600 Câu 30: Treo lắc đơn vào trần tơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Tính chu kì dao động lắc ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 A 2,956 s B 2,569 s C 1,956 s D 1,569 s Câu 31: Một lắc đơnchu kì dao động T = s Nếu treo lắc đơn vào trần toa xe chuyển động nhanh dần mặt đường nằm ngang thấy vị trí cân mới, dây treo lắc hợp với phương thẳng đứng góc α = 300 Cho g = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc A 1,68 s B 2,86 s C 1,86 s D 2,68 s Câu 32: Một lắc đơn chiều dài dây treo l = 0,5m treo trần ô tô lăn xuống dốc nghiêng với mặt nằm ngang góc 30o.Hệ số ma sát tơ dốc 0,2 Lấy g = 10m/s2 Chu kì dao động lắc ô tô lăn xuống dốc là: A 1,51s B 2,03s C 1,49s D 2,18s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: A Câu 4: C Con lắc lệch bới phương ban đầu: tan =| | = => = 45o Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: B Câu 6: A Câu 7: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: B Câu 9: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: D Câu 11: D Câu 12: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: B Câu 14: D Câu 15: B Câu 16: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: A Câu 18: D Câu 19: C Câu 20: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: C Câu 22: D Câu 23: D Câu 24: C Câu 25: A Câu 26: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: C Do xe không chịu lực ma sát => a = => tan => = => Khi dao động VTCB lắc hợp với phương thẳng đứng góc: = 30 - = 30o Câu 28: C Do xe chuyển động nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang góc => gia tốc trọng trường thay đổi => g' = g.cos => g' = 5√3 m/s => => T' = 2,13s Câu 29: B Do xe không chịu lực ma sát => a = => tan => = => Khi dao động VTCB lắc hợp với phương thẳng đứng góc: = 30 - = 300 Câu 30: C Khi ô tô chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc a rên mặt phẳng nằm ngang g thay đổi: g' = = 10,44 m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Chulắc là: => T' = 1,956s Câu 31: C Khi treo lắc ô tô chuyển động nằm ngang g thay đổi g' = => Câu 32: C hay g' = => T' = 1,86s => g' = 11,55 m/s ... 1,01s Câu 8: Một lắc đơn dao động bé có chu kỳ T Đặt lắc điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống Khi cầu lắc tích điện q1 chu kỳ lắc T1 = 5T Khi cầu lắc tích điện q2 chu kỳ T2 = T Tỉ số hai... 16: Con lắc đơn có cầu tích điện âm dao động điều hòa điện trường có véc tơ cường độ điện trường thẳng đứng Độ lớn lực điện trọng lực Khi lực điện hướng lên chu kỳ dao động lắc T1 Khi lực điện... kỳ T = 2s đặt chân không Quả lắc làm hợp kim khối lượng riêng D = 8,67g/cm3 Tính chu kỳ T' lắc đặt lắc khơng khí; sức cản khơng khí xem không đáng kể, lắc chịu tác dụng sức đẩy Archimède, khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Chu kỳ của con lắc đơn trong trường hợp con lắc chịu tác dụng thêm của ngoại lực , Chu kỳ của con lắc đơn trong trường hợp con lắc chịu tác dụng thêm của ngoại lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay