Chu kỳ của con lắc đơn phụ thuộc vào nhiệt độ, độ cao – độ sâu

12 107 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Chu kỳ lắc đơn phụ thuộc vào nhiệt độ, độ cao độ sâu Câu 1: Trên mặt đất nơi có gia tốc trọng trường g Một lắc đơn dao động với chu kỳ T = 0,5s Nếu đem lắc lên độ cao km dao động với chu kỳ (lấy đến chử số thập phân) Cho bán kính Trái Đất R = 6400 km A 0,50049 s B 0,50039 s C 0,50029 s D 0,50019 s Câu 2: Người ta đưa lắc đơn từ mặt đất lên độ cao h = 10km Phải giảm độ dài % để chu kì dao động khơng thay đổi Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km A 0,3% B 3% C 0,4% D 4% Câu 3: Một lắc đơn dao động điểm A có nhiệt độ 250C địa điểm B có nhiệt độ 100C với chu kì Hỏi so với gia tốc trường A gia tốc trọng trường B tăng hay giảm %? Cho hệ số nở dài dây treo lắc  = 4.10-5K-1 A tăng 0,06% B giảm 0,06% C tăng 0,6% D giảm 0,6% Câu 4: Con lắc đồng hồ coi lắc đơn Đồng hồ chạy mực ngang mặt biển Khi đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao 4000 m đồng hồ chạy nhanh hay chạy chậm nhanh chậm ngày đêm? Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km Coi nhiệt độ không đổi A nhanh 32s B chậm 45s C chậm 54s D nhanh 23s Câu 5: Quả lắc đồng hồ xem lắc đơn dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2 Ở nhiệt độ 150C đồng hồ chạy chu kì dao động lắc T = 2s Nếu nhiệt độ tăng lên đến 250C đồng hồ chạy nhanh hay chậm ngày đêm Cho hệ số nở dài treo lắc  = 4.10-5K-1 A nhanh 17s B chậm 17,3s C chậm 14s D nhanh 14,3s Câu 6: Con lắc đồng hồ lắc coi lắc đơn Khi mặt đất với nhiệt độ t = 270C đồng hồ chạy Hỏi đưa đồng hồ lên độ cao km so với mặt đất thì nhiệt độ phải để đồng hồ chạy đúng? Biết bán kính Trái đất R = 6400 km hệ sô nở dài treo lắc  = 1,5.10-5K-1 A 6,20C B 5,20C C 280C D 290C Câu 7: Một đồng hồ lắc chạy xác 200C Biết nhiệt độ tăng lên 10C chiều dài lắc tăng thêm 0,001% Hệ sô nở dài treo lắc  = 10-5K-1.Nhiệt độ mà đồng hồ chạy chậm giây ngày đêm là: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A 22,630C B 24,630C C 26,360C D 20,360C Câu 8: Một lắc đơn có dây treo kim loại có hệ số nở dài  = 2.10-5K-1 mặt đất nhiệt độ 300C Đưa lên độ cao h, nhiệt độ 100C thấy ngày đêm lắc chạy nhanh 4,32s Cho bán kính Trái Đất R = 6500km Độ cao h là: A 0,48km B 1,6km C 0,64km D 0,96km Câu 9: Một đồng hồ lắc (xem lắc đơn) chạy thành phố A, nơi có gia tốc trọng trường g = 9,787m/s2 Đưa đồng hồ đến thành phố B nhiệt độ thấp 100C so với thành phố A có gia tốc trọng trường g’ = 9,794m/s2 Hệ số nở dài treo lắc  = 2.10-5K-1 Trong ngày đêm, đồng hồ B chạy: A nhanh 39,52s B chậm 39,52s C nhanh 36,42s D chậm 36,56s Câu 10: Biết bán kính Trái Đất R Khi đưa đồng hồ dùng lắc đơn lên độ cao h so với mặt đất (h Nhiệt độ giảm => l giảm => T giảm (Con lắc chạy nhanh ) => f tăng => A,C sai => Nhiệt độ tăng => l tăng => T tăng ( lắc chạy chậm ) => f giảm => B sai Câu 13: B Nhiệt độ giảm => l giảm => T giảm => Con lắc chạy nhanh Câu 14: A Câu 15: B Khi đưa lắc lên độ cao h (m) : => => T' > T Khi đưa lắc lên độ cao h, đồng hồ chạy chậm Câu 16: B Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: C Câu 18: C => Chu kí tăng 2,45 lần Câu 19: A Câu 20: B Câu 21: B Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: B Câu 23: D Câu 24: B Chu kỳ dao động lắc xác định theo công thức T tỉ lệ thuận với bậc l tỉ lệ nghich với bậc g nên Thời gian đồng hồ chạy nhanh chậm ngày đêm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 = -365.648s Câu 25: A Câu 26: A Câu 27: A Câu 28: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 ... khơng phụ thuộc vào gia tốc trọng trường D tăng chu kỳ dao động điều hòa giảm Câu 17: Một lắc đơn có chu kì dao động tự Trái Đất T0 Đưa lắc lên Mặt Trăng Gia tốc rơi tự Mặt Trăng 1/6 Trái Đất Chu. .. giảm B Nhiệt độ tăng lắc nhanh C Nhiệt độ giảm chu kỳ tăng theo D Nhiệt độ giảm tần số tăng Câu 13: Một đồng hồ lắc coi lắc đơn chạy địa điểm mặt đất Khi nhiệt độ môi trường giảm đồng hồ A chạy... Một lắc đơn đếm giây có chu kì 2s, nhiệt độ 20oC nơi có gia tốc trọng trường 9,813 m/s2, treo có hệ số nở dài 17.1 0–6 K–1 Đưa lắc đến nơi có gia tốc trọng trường 9,809 m/s2 nhiệt độ 300C chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chu kỳ của con lắc đơn phụ thuộc vào nhiệt độ, độ cao – độ sâu , Chu kỳ của con lắc đơn phụ thuộc vào nhiệt độ, độ cao – độ sâu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay