37 – thay đổi cấu trúc hệ dao động

3 24 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 37 Thay đổi cấu trúc hệ dao động Câu Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân giữ cố định điểm I lò xo điểm cố định lò xo khoảng b sau vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ 0,5A√3 Chiều dài tự nhiên lò xo lúc đầu là: A 4b/3 B 4b C 2b D 3b Câu Một lắc lò xo bố trí nằm ngang Vật dao động với chu kì T, biên độ cm, vật qua vị trí có li độ cm người ta giữ cố định điểm lò xo cho phần lò xo khơng tham gia vào dao động vật 2/3 chiều dài lò xo ban đầu Kể từ thời điểm vật dao động điều hòa với biên độ bao nhiều ? A 3(√46)/2 cm B 2√5 cm C 2(√46)/3 cm D 5√2 cm Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng ngang Từ vị trí cân người ta kéo vật 10 cm thả nhẹ, vật cách vị trí cân cm người ta giữ cố định điểm lò xo Biên độ dao động vật ? A 2,5√5 cm B 7,5 cm C 2,5√7 cm D cm Câu Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương ngang với tốc độ cực đại trình dao động 40 cm/s Khi vật qua vị trí biên người ta giữ cố định điểm lò xo lại Kể từ thời điểm vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại A 20√2 cm/s B 20 cm/s C 40√2 cm/s D 10√2 cm/s Câu Cho lắc đơn lý tưởng gồm dây treo có độ dài 0,5 m vật nhỏ có khối lượng 50 g Con lắc treo vị trí có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Khi lắc đứng cân truyền cho nặng vận tốc ban đầu 20 cm/s theo phương ngang Khi lắc tới vị trí biên giữ cố định điểm dây treo Tốc độ cực đại nặng sau A 40 cm/s B 20√2 cm/s C 10√2 cm/s D 10 cm/s Câu Một lắc lò xo đứng cân phương ngang Đưa vật nhỏ lệch khỏi vị trí cân đoạn cm dọc theo trục lò xo bng nhẹ Khi vật ngang qua vị trí cân người ta giữ cố định điểm cách vật nhỏ khoảng 1/3 lò xo Độ biến dạng cực đại lò xo sau A 4√2 cm B cm C cm D 3√3 cm Câu Một lắc đơn dao động trường trọng lực với góc lệch lớn dây treo so với phương thẳng đứng 45° Khi nặng ngang qua vị trí cân giữ cố định điểm cách vật nhỏ đoạn 1/3 dây treo Bỏ qua lực cản trình dao động Góc lệch lớn dây treo khỏi phương thẳng đứng sau A 45o B 83o Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C 75o D 90o Câu Cho lò xo đặt phương ngang, đầu giữ cố định, đầu lại gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 100 g Gắn thêm vật nhỏ thứ hai có khối lượng m' = 25 g vào vật thứ Khi hai vật đứng cân truyền cho hệ vận tốc ban đầu v0 hướng dọc theo trục lò xo Khi hai vật tới vị trí biên vật thứ hai (m') bị tách rời khỏi vật thứ (m) Tốc độ lớn vật thứ (m) sau 6√5 cm/s Giá trị v0 là: A 12 cm/s B cm/s C 18 cm/s D 12√5 cm/s Câu Cho lò xo đặt phương ngang, đầu giữ cố định, đầu lại gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 90 g Gắn thêm vật nhỏ thứ hai có khối lượng m' vào vật thứ đưa hai vật đến vị trí lò xo bị nén 10 cm bng nhẹ cho hệ dao động Khi hai vật qua vị trí cân vật thứ hai (m') bị tách rời khỏi vật thứ (m) Biên độ dao động hệ sau 5√3 cm Giá trị m’ là: A 50 g B 30 g C 60 g D 45 g Câu 10 Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với biên độ cm tần số Hz Khi vật ngang qua vị trí ly độ cm giữ cố định điểm lò xo Sau thời điểm đó, biên độ dao động vật A 2,92 cm B 3,83 cm C 2,45 cm D cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B gọi chiều dài tự nhiên lò xo x giữ cố định I chiều dài lò xo giao động btcn Câu 2: C Gọi lượng dao động lắc ban đầu Tại vị trí x=2 cm ta có: Khi giữ cho 2/3 chiều dài lò xo khơng dao động hệ giảm 1/3 chưa giữ =>Cơ hệ lúc sau là: Mặt khác độ cứng K lắc tăng lên lần sau giữ lò xo: => Câu 3: C Tại vị trí x=5 cm Tại thời điểm giữ lò xo giảm nửa: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Mặt khác ta có độ cứng lò xo tăng lên lần: Câu 4: A Khi qua biên v=0 Giữ cố định điểm độ cứng lò xo tăng lên lần Tốc độ dao động cực đại vật lúc là: Câu 5: C Câu 6: D Câu 7: B Câu 8: A Câu 9: B Câu 10: A ... cho hệ dao động Khi hai vật qua vị trí cân vật thứ hai (m') bị tách rời khỏi vật thứ (m) Biên độ dao động hệ sau 5√3 cm Giá trị m’ là: A 50 g B 30 g C 60 g D 45 g Câu 10 Một lắc lò xo dao động. .. biên độ dao động vật A 2,92 cm B 3,83 cm C 2,45 cm D cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B gọi chiều dài tự nhiên lò xo x giữ cố định I chiều dài lò xo giao động btcn Câu 2: C Gọi lượng dao động. .. động lắc ban đầu Tại vị trí x=2 cm ta có: Khi giữ cho 2/3 chiều dài lò xo khơng dao động hệ giảm 1/3 chưa giữ =>Cơ hệ lúc sau là: Mặt khác độ cứng K lắc tăng lên lần sau giữ lò xo: => Câu 3: C
- Xem thêm -

Xem thêm: 37 – thay đổi cấu trúc hệ dao động , 37 – thay đổi cấu trúc hệ dao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay