12 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 4

9 40 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 12 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu 1: B-iết bước sóng ánh sáng kích thích nửa giới hạn quang điện λ = λ0/2và cơng điện tử khỏi catốt động ban đầu cực đại quang điện tử phải : A A0 B A0/2 C A0/4 D A0/3 Câu 2: Chiếu lần lư-ợt xạ có b-ước sóng λ1 = 0,25 μm ; λ2 = 0,5 μm vào catốt tế bào quang điện vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện v1, v2 = v1/2 Bư-ớc sóng giới hạn quang điện là: A 0,75 μm B 0,6 μm C 0,375 μm D 0,72 μm Câu 3: Ánh sáng có tần số f1 chiếu tới tế bào quang điện hiệu điện hãm có độ lớn U1 Nếu chiếu tới tế bào quang điện ánh sáng có tần số f2 hiệu diện hãm có độ lớn A U1 – h(f2-f1)/e B U1 + h(f2 +f1)/e C U1 - h(f2 +f1)/e D U1 + h(f2 -f1)/e Câu 4: Cơng thức sau khơng dùng để tính giới hạn quang điện λ0 kim loại dùng làm catốt tế bào quang điện? ( Uh độ lớn hiệu điện hãm, f λ tần số bước sóng ánh sáng kích thích) A λ0 = hc/A B λ0 = mv02max   2hc C λ0 = f eU h  c hc D λ0 = eU h  f 2hc Câu 5: Khi chiếu xạ điện từ λ= 0,546 μm lên bề mặt kim loại dùng làm catot tế bào quang điện, thu dòng bão hòa có cường độ I = 2.10-3A Cơng suất xạ điện từ 1,515W Hiệu suất lượng tử bằng: A 0,5.10-2 B 0,3.10-2 C 0,3.10-3 D 0,5.10-3 Câu 6: Chiếu liên tục chùm tia tử ngoại có bước sóng = 147nm vào cầu đồng cô lập điện Sau thời gian định điện cực đại cầu 4V Giới hạn quang điện đồng nhận giá trị nào? (h= 6,6.10-34J.s ; c=3.108m/s;) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 310nm B 350nm C 240nm D 280nm Câu 7: Chiếu xạ có bước sóng λ=0,533μm lên kim loại có cơng A=3.10-19J êlectron quang điện cho bay vào từ trường theo hướng vuông góc với đường cảm ứng từ B từ trường Biết có electron chuyển động theo quĩ đạo tròn bán kính lớn R=22,75mm Độ lớn cảm ứng từ B từ trường A 10-4 T B 4.10-5 T C 10-5 T D 2.10-4 T Câu 8: Để đo khoảng cách từ Trái Đất lên Mặt Trăng người ta dùng tia laze phát xung ánh sáng có bước sóng 0,52mm, chiếu phía Mặt Trăng.Thời gian kéo dài xung 10-7 (s) công suất chùm laze 100000 MW Số phôtôn chứa xung A 2,62.1025 hạt B 2,62.1015 hạt C 2,62.1029 hạt D 5,2.1020 hạt Câu 9: Chiếu xạ có bước sóng λ =0,18 μm vào ca tốt tế bào quang điện.KL dùng làm ca tốt có giới hạn quang điện λ0=0,3 μm Cơng thoát e khỏi tế bào quang điện bao nhiêu? A 4,14eV; B 66,25eV; C 6,625eV; D 41,4eV Câu 10: Chiếu xạ có bước sóng λ =0,18 μm vào ca tốt tế bào quang điện.KL dùng làm ca tốt có giới hạn quang điện λ0=0,3 μm Xác định hiệu điện Uh để dòng quang điện triệt tiêu A 5,52V B 6,15V C 2,76V D 2,25V Câu 11: Chiếu xạ có bước sóng λ =0,18 μm vào ca tốt tế bào quang điện.KL dùng làm ca tốt có giới hạn quang điện λ0=0,3 μm Động ban đầu cực đại e bao nhiêu? A 25,5eV B 2,76eV C 2,25eV D 4,5eV Câu 12: Kim loại dùng làm ca tốt tế bào quang điện có cơng A=2,2eV.Chiếu vào ca tốt xạ điện từ có bước sóng λ.biết Uh=0,4V.Vân tốc ban đầu cực đại e bao nhiêu? A 3,75.105m/s B 3,5.105m/s C 3,75.104m/s D 3,5.104m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Chiếu xạ có bước sóng λ =0,552m vào ca tốt tế bào quang điện dòng quang điện bảo hòa Ibh=2mA, công suất nguồn sáng chiếu vào ca tốt p=1,2w.Tính hiệu suất lượng tử tượng quang điện A 0,650% B 0,3750% C 0,550% D 0,4250% Câu 14: Chiếu xạ có bước sóng λ =0,4 μ m vào ca tốt tế bào quang điện.Cơng electron kim loại làm ca tốt A=2eV.Để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt a nốt ca tốt hiệu điện UAK có giá trị sau A UAK ≤ -1,1V; B UAK ≤ 1,1V C UAK =-1,1V; D UAK =1,1V Câu 15: Chiếu xạ có bước sóng λ =0,4 μ m vào ca tốt tế bào quang điện.Cơng electron kim loại làm ca tốt A=2eV Đặt Anốt catốt hiệu điện UAK=5V.Động cực đại quang e tới anốt có giá trị sau đây: A 8,1eV; B 6,1eV; C 4,1eV D 6,6eV Câu 16: Một đèn Na chiếu sáng có cơng suất phát xạ p=100w.Bước sóng ánh sáng đèn phát 0,589μmsố phô tôn đèn ống phát 30 giây bao nhiêu? A 9.1021 B 9.1018 C 12.1022 D 6.1024 Câu 17: Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108 m/s Động lượng phơtơn có tần số v = 1014 Hz : A 2,5.10-28 kg.m/s B 1,5.10-28 kg.m/s C 13,25.10-28 kg.m/s D 0,25.10-28 kg.m/s Câu 18: Khi đặt hiệu điện ngược 0,8V lên hai cực tế bào quang điện khơng có electron đến anốt tế bào quang điện Vận tốc ban đầu cực đại quang electron bắn khỏi catốt : A 5,3.106 m/s B 0,3.106 m/s C 0,65.106 m/s; D 0,53.106 m/s Câu 19: Khi chiếu xạ điện từ đơn sắc bước sóng λ=0,41μm vào catốt tế bào quang điện có tượng quang điện xảy Để triệt tiêu dòng quang điện người ta đặt hiệu điện ngược 0,76V Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108 m/s ; 1eV = 1,6.10-19J Cơng electron kim loại dùng làm catốt : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 36,32.10-20 J B 3,3125.10-20J; C 0,3125.10-20J; D 33,25.10-20J; Câu 20: Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catốt tế bào quang điện 0,5μm Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108 m/s ; 1eV = 1,6.10-19J Khi chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ=0,36μm vào catốt tế bào quang điện hiệu điện hãm để khơng có electron đến anốt : A Uh= 9,7V; B Uh= 0,97V C Uh=1,97V D Uh=0,57V Câu 21: Khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào kim loại có tượng quang điện xảy Nếu dùng hiệu điện hãm 3,0 V quang electron khơng tới anốt Cho biết tần số giới hạn kim loại 6.1014 s-1; h = 6,625.10-34Js; 1eV = 1,6.10-19J Tần số chùm ánh sáng tới : A 1,5.1014 HZ; B 1,25.1014 HZ C 13,25.1014 HZ D 25.1014 HZ Câu 22: Chiếu chùm xạ có bươc sóng λ = 1800A0 vào kim loại Các electron bắn có động cực đại 6eV Cho biết h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; e = 1,6.10-19C.Tính cơng tương ứng với kim loại dùng A 24.10-20J B 20.10-20J C 18.10-20J D 14.10-20J Câu 23: Chiếu chùm xạ có bươc sóng λ = 1800A0 vào kim loại Các electron bắn có động cực đại 6eV Cho biết h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; e = 1,6.10-19C Khi chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ = 5000A0 có tượng quang điện xảy khơng? Nếu có tính động cực đại electron bắn A 25,6.10-20J B 51,2.10-20J C 76,8.10-20J D 85,6.10-20J Câu 24: Catốt tế bào quang điện có cơng êlectron 3,5eV Chiếu vào catốt chùm ánh sáng có bước sóng λ dòng quang điện triệt tiêu UAK ≤- 2,5V Bước sóng ánh sáng kích thích là: A λ = 0,365 μm B λ = 0,207μm C λ = 0,675 μm D λ = 0,576 μm Câu 25: Một đèn Lade có cơng suất phát sáng 1W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7  m Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108m/s Số phơtơn phát giây là: A 3,52.1016 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 3,52.1019 C 3,52.1018 D 3,52.1020 Câu 26: Cho biết tất electron thoát bị hút anốt cường độ dòng quang điện bảo hồ Ibh = 0,6mA, tính số electron tách khỏi catốt giây A 3000.1012hạt/s B 3112.1012hạt/s C 3206.1012hạt/s D 3750.1012hạt/s Câu 27: Chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,35 μm , λ2 = 0,54 μm vào kim loại, ta thấy tỉ số vận tốc ban đầu cực đại Cơng electron kim loại là: A 2,1eV B 1,3eV C 1,6eV D 1,9eV Câu 28: Lần lượt chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ điện từ gồm xạ có bước sóng λ1 = 0,26 μm xạ có bước sóng λ2 = 1,2 λ1 vận tốc ban đầu cực đại êlectrôn quang điện bứt từ catốt v1 v2 với v2= 3v1/4 Giới hạn quang điện λ0 kim loại làm catốt A 0,42 μm B 0,45 μm C 1,00 μm D 0,90 μm Câu 29: Bề mặt có ích catốt tế bào quang điện nhận công suất chiếu sáng ánh sáng có bước sóng λ =0,40.10-6m P = mW Cường độ dòng điện bảo hồ Ibh = 6,43.10-6 A Xác định hiệu suất quang điện A 0,665% B 66,5% C 0,0665 % D 6,65% ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Động ban đầu cực đại electron là: Wđ =hc/λ -hc/λ0 =2hc/λ0 - hc/λ0 = hc/λ0 = A0 Câu 2: A Ta có: hc/λ1 = hc/λ+ mv12/2 (1) hc/λ2 = hc/λ+ mv22/2 (1) mặt khác : λ1 = λ2 /2 ; v1 =2v2 (3) Từ (1) , (2) (3) => hc/λ = 4hc/3λ2 - hc/3λ1 => λ = λ1 λ2 / (4 λ1- λ2) = (3.0,25.10-6.0,5.10-6)/ (4.0,25.10-6- 0,5.10-6) = 0,75μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 3: D Ta có: hf1 = A + eU1(1) hf2 = A + eU2(2) (2)-(1) hf2 – hf1 = eU2 - eU1 => eU2 = hf2 – hf1 + eU1 => U2 = U1 + h(f2 – f1)/e Câu 4: D Ta có: hc/λ = hc/λ0 + mv02/2 => hc/λ0 = hc/λ - mv02/2 => λ0 = : (1/ λ- mv02/2hc ) => B hc/λ = hc/λ0 + eUh => hc/λ0 = hc/λ - eUh => λ0 = : (1/ λ- eUh/hc ) => C đúng, D sai Câu 5: B Số electron bứt khỏi kim loại s là: ne = Ibh / e = (2.10-3) / (1,6.10-19) = 1,25.1016 (hạt) Số photon đập vào kim loại s là: np = P / ε =P : (hc/ λ) = 1,515 : (6,625.10-34 3.108 / 0,546.10-6) = 4,16.1018 (hạt) => Hiệu suất lượng tử là: H = ne 100% / np = 1,25.1016 100% / 4,16.1018 =0,3% Câu 6: D Ta có: hc/λ = hc/λ0 + eUh => hc/λ0 = hc/λ - eUh => λ0 = : (1/ λ- eUh/hc ) = : (1 /( 147.10-9 )- (1,6 10-19 4)/ (6,625.10-34 3.108 ) ) =280 nm Câu 7: A Câu 8: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: A Cơng e khỏi tế bào quang điện : A = hc/λ = ( 6,625.10-34 3.108 )/( ( 0,3.10-6) = 4,14 e V Câu 10: C Ta có: Câu 11: B Động ban đầu cực đại e Wđ =hc/λ -hc/λ0 = ( 6,625.10-34 3.108 )/( 0,18.10-6) - ( 6,625.10-34 3.108 )/( 0,3.10-6) = 2,76 eV Câu 12: A Vân tốc ban đầu cực đại e : Câu 13: B Số electron bứt khỏi kim loại s là: ne = Ibh / e = (2.10-3) / (1,6.10-19) = 1,25.1016 (hạt) Số photon đập vào kim loại s là: np = P / ε =P : (hc/ λ) = 1,2: (6,625.10-34 3.108 / 0,552.10-6) = 3,33.1018 (hạt) => Hiệu suất lượng tử là: H = ne 100% / np = 1,25.1016 100% / 3,33.1018 =0,375% Câu 14: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: B Động cực đại electron thoát khỏi kim loại là: Wđ =hc/λ - A = ( 6,625.10-34 3.108 )/( 0,18.10-6) - 2.1,6.10-19 = 1,105 eV => Động cực đại quang e tới anốt là: Wđ’ = Wđ + eUAK = 1,105 1,6.10-19 + 1,6.10-19.5 = 6,105 eV Câu 16: A số phô tôn đèn ống phát 30 giây np = P t/ ε =P.t : (hc/ λ) = (100.30 ): (6,625.10-34 3.108 / 0,589.10-6) = 8,89.1021 (hạt) Câu 17: C Động lượng phơtơn có tần số v = 6.1014 Hz p = ε /c = hf /c = 6,625.10-34 3.108 6.1014 / (3.108)= 13,25.10-28 kg.m/s Câu 18: D Vận tốc ban đầu cực đại quang electron bắn khỏi catốt : Câu 19: A Cơng electron kim loại dùng làm catốt là: A =hc / λ – eU = (6,625.10-34 3.108 ) / ( 0,41 10-6) – (1,6.10-19.0,76 ) = 36,32.10-20 J Câu 20: B hiệu điện hãm để khơng có electron đến anốt : Câu 21: C Tần số chùm ánh sáng tới : hf = hf0 +eU => f = (hf0 +eU) / h = (6,625.10-34 3.1014 + 1,6.10-19 3) / (6,625.10-34) = 1,32.1015 Hz Câu 22: D Cơng kim loại là: A = hc/λ0 - Wđ = (6,625.10-34 3.108) / (1,800 10-10) – 6.1,6.10-19 = 14,4.10-20J Câu 23: A Giới hạn quang điện kim loại là: λ = hc / A = (6,625.10-34 3.108) / (14,4.10-20 ) = 13802A0 => Khi chiếu vào kim loại xạ có bước sóng l = 5000A0 có tượng quang điện xảy => động cực đại electron bắn là: Wđ = hc/ λ0 –A = (6,625.10-34 3.108) / (5000.10-10 ) - 14,4.10-20 = 25,6.10-20J Câu 24: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bước sóng ánh sáng kích thích là: hc/ λ = A + e|UAK| => λ = hc / ( A +e|UAK|) = (6,625.10-34 3.108) /( 3,5.1,6 10-19 +2,5 1,6 10-19 ) = 0,207μm Câu 25: C Số phôtôn phát giây là: np = P / ε =P : (hc/ λ) = P λ / hc = (1.0,7.10-6): (6,625.10-34 3.108) = 3,522.1018 (hạt) Câu 26: D số electron tách khỏi catốt giây là: ne = Ibh / e = (0,6.10-3) / (1,6.10-19) = 3,75.1015 (hạt) Câu 27: D Câu 28: A Câu 29: A ... biết tần số giới hạn kim loại 6.10 14 s-1; h = 6,625.10-34Js; 1eV = 1,6.10-19J Tần số chùm ánh sáng tới : A 1,5.10 14 HZ; B 1,25.10 14 HZ C 13,25.10 14 HZ D 25.10 14 HZ Câu 22: Chiếu chùm xạ có bươc... Na chiếu sáng có cơng suất phát xạ p=100w.Bước sóng ánh sáng đèn phát 0,589μmsố phô tôn đèn ống phát 30 giây bao nhiêu? A 9.1021 B 9.1018 C 12. 1022 D 6.10 24 Câu 17: Cho h = 6,625.10-34Js ; c =... Ibh=2mA, cơng suất nguồn sáng chiếu vào ca tốt p=1,2w.Tính hiệu suất lượng tử tượng quang điện A 0,650% B 0,3750% C 0,550% D 0 ,42 50% Câu 14: Chiếu xạ có bước sóng λ =0 ,4 μ m vào ca tốt tế bào
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 4 , 12 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay