16 bài tập ĐỊNH TÍNH có GIẢI CHI TIẾT

34 23 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH Câu 1: Các giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều A xây dựng dựa tác dụng nhiệt dòng điện B đo ampe kế xoay chiều C giá trị trung bình chia cho D giá trị cực đại chia cho Câu 2: Câu sau nói dòng điện xoay chiều? A thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện B Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn chu kì dòng điện C Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn khoảng thời gian D Công suất tỏa nhiệt tức thời đoạn mạch giá trị cực đại cơng suất tỏa nhiệt trung bình nhân với Câu 3: Cho hai cuộn dây điên trở  L1 , r1   L , r2  mắc nối tiếp vào hai điểm AB Gọi U hiệu điện hiệu dụng hai đầu AB U1 , U hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây cuộn dây Để U  U1  U cần điều kiện sau đây? A L1r1  L2 r2 B L1r2  L2 r1 C L1L2  r1r2 D L1  L2  r1  r2 Câu 4: Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm L, tụ điện điện dung C Chọn câu đúng: A Điện áp tức thời hai đầu L cường độ dòng điện tức thời mạch đạt cực đại lúc B Điện áp tức thời hai đầu C cường độ dòng điện tức thời mạch đạt cực đại lúc C Điện áp tức thời hai đầu mạch cường độ dòng điện tức thời mạch đạt cực đại lúc D Điện áp tức thời hai đầu R cường độ dòng điện tức thời mạch đạt cực đại lúc Câu 5: Cho mạch điện gồm cuộn dây độ tự cảm L nối tiếp với hộp kín X Phương trình cường độ dòng điện qua mạch hiệu điện hai đầu đoạn mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369     i  I0cos  t    A  ; u AB  U 0cos  t    V  3 6   X chứa phần tử nào? A R, L C B R C C R L D C Câu (ĐH 2008): Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện điện dung C Khi dòng điện xoay chiều tần số góc ω chạy qua tổng trở đoạn mạch 2 A   R    C  B   R    C  C R   C  D R   C  2 2 Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định Đồ thị điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng điện tức thời mạch dạng A hình sin B đoạn thẳng C đường tròn D elip Câu 8: Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp Giá trị điện trở, cảm kháng dung kháng tuân theo biểu thức R  2ZL  3ZC Kết luận sau nói cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua phần tử mạch? A IR  2IL  3IC C I R I L IC   B 3IR  2I L  IC D IR  IL  IC Câu 9: Chọn câu nói dòng điện xoay chiều? A thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện B Giá trị trung bình cường độ dòng điện chu kì C Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn dòng điện xoay chiều chạy qua khoảng thời gian D Cơng xuất tỏa nhiệt trung bình dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa Câu 10: Chọn câu trả lời sai nói ý nghĩa hệ số cơng suất cosφ? A Hệ số cơng suất lớn cơng suất tiêu thụ mạch lớn B Hệ số công suất lớn cơng suất hao phí mạch lớn C Để tăng hiệu sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số cơng suất D Công suất thiết bị điện thường phải cosφ≥0,85 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: Cường độ dòng điện luôn sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch A đoạn mạch R L mắc nối tiếp B đoạn mạch R C mắc nối tiếp C đoạn mạch R C L mắc nối tiếp D đoạn mạch L C mắc nối tiếp Câu 12: Cường độ dòng điện ln ln trễ pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch đoạn mạch A L C mắc nối tiếp B tụ C C R C mắc nối tiếp D R L mắc nối tiếp Câu 13 (CĐ 2007): Dòng điện xoay chiều đoạn mạch điện trở A tần số với hiệu điện hai đầu đoạn mạch pha ban đầu B tần số pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C lệch pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch Câu 14: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều u  U0 cos t dòng điện mạch i  I0 cos  t+/6  Đoạn mạch điện A ZL  ZC B ZL  ZC C ZL  R D ZL  ZC Câu 15 (ĐH 2010): Đặt điện áp u  U 2cost vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN NB mắc nối tiếp Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm độ tự cảm L, đoạn NB tụ điện với điện dung C Đặt 1  Để điện áp hiệu dụng hai đầu LC đoạn mạch AN khơng phụ thuộc R tần số góc ω A 1 2 B 1 C 1 D 21 Câu 16 (ĐH 2012): Đặt điện áp u  U cos  t    vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch A L R B R R   L  C R L D L R   L  Câu 17 (ĐH 2012): Đặt điện áp u  U 0cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 tức thời đoạn mạch; u1 , u u điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ ddiejn; Z tổng trở đoạn mạch Hệ thức A i  u 3C B i  u1 R C i  u2 L D i  u Z   Câu 18 (CĐ 2012): Đặt điện áp u  U 0cos  t   vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 2  R mắc nối tiếp với cuộn cảm độ tự cảm L, cường độ dòng điện mạch 2   i  I0 sin  t   Biết U0 , I0 ω không đổi Hệ thức   A R  3L B L  3R C R  3L D L  3R Câu 19 (CĐ 2012): Đặt điện áp u  U 2cos2ft (trong U khơng đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện trở Khi f  f1 cơng suất tiêu thụ điện trở P Khi f  f với f  2f1 cơng suất tiêu thụ điện trở A 2P B P C P D 2P Câu 20 (CĐ 2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Biết điện áp hai đầu đoạn mạch X ln sớm pha so với cường độ dòng điện mạch góc nhỏ  Đoạn mạch X chứa A cuộn cảm tụ điện với cảm kháng lớn dung kháng B điện trở tụ điện C cuộn cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng D điện trở cuộn cảm   Câu 21 (CĐ 2009): Đặt điện áp u  U 0cos  t   vào hai đầu đoạn mạch tụ điện 4  cường độ dòng điện mạch i  I cos  t  i  Giá trị i A   B  3 C  D 3 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22 (ĐH 2011): Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ hai đại lượng A u i2   U2 I2 u i2 C   U I B u i2  1 U I2 u i2 D   U I Câu 23: Đặt điện áp u  U 0cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Biết điệp áp hai đầu điện trở điện áp hai tụ điện giá trị hiệu dụng Phát biểu sau sai? A Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B Điện áp hai đầu điện trở sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D Điện áp hai đầu điện trở trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm cảm kháng ZL tụ điện dung kháng ZC mắc nối thứ tự Nếu R  ZL ZC A Cơng suất mạch giảm thay đổi dung kháng ZC B điện áp hai đầu đoạn mạch pha với dòng điện mạch C điện áp đoạn mạch RL sớm pha điện áp đoạn mạch RC D điện áp đoạn mạch RL chậm pha điện áp đoạn mạch RC  Câu 25: Điện áp hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện Phát biểu sau đoạn mạch này? A Hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở đoạn mạch B Tổng trở đoạn mạch hai lần điện trở mạch C Tần số dòng điện đoạn mạch nhỏ giá trị cần để xảy cộng hưởng D Điện áp hai đầu điện trở sớm pha π/4 so với điện áp hai tụ điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u  U0cos2ft ( U không đổi , f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch tụ điện Phát biểu sau đúng? A Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch lớn tần số f lớn B Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện đoạn mạch C Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch không đổi tần số f thay đổi D Dung kháng tụ điện lớn tần số f lớn Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch phần tử hiệu điện xoay chiều biểu   thức : u  U 2cos  t    V  dòng điện chạy qua phần từ biểu thức 4    i  I 2sin  t    A  Phần tử 4  A điện trở B tụ điện C cuộn dây cảm D cuộn dây điện trở Câu 28 (ĐH 2010): Đặt điện áp u  U 0cost vào hai đầu cuộn cảm độ tự cảm L cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i  U0   cos  t   L 2  B i    cos  t   2 L  C i  U0   cos  t   L 2  D i    cos  t   2 L  U0 U0 Câu 29 (CĐ 2010): Đặt điện áp xoay chiều u  U 0cost vào hai đầu đoạn mạch điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A U I  0 U I0 B U I   U I0 C u i  0 U I D u i2   U 02 I02 Câu 30 (CĐ 2010): Đặt điện áp u  U0 cos t ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm độ tự cảm L,điện trở R tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Khi  LC Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 31 (CĐ 2008): Đặt hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hai đầu A đoạn mạch ln pha với dòng điện mạch B cuộn dây ngược pha với hiệu điện hai đầu tụ điện C cuộn dây vuông pha với hiệu điện hai đầu tụ điện D tụ điện ln pha với dòng điện mạch Câu 32: Đoạn mạch xoay chiểu AB chứa phần tử: Điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi đặt điện áp u  U cos  t   /  V vào hai đầu AB dòng điện mạch biểu thức i  I 0cos  t   /  A Đoạn mạch AB chứa A Tụ điện B Điện trở C Cuộn dây điện trở D Cuộn dây cảm Câu 33: Điện áp hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha  so với cường độ dòng điện Kết luận sau đúng? A Tổng trở mạch lần điện trở R mạch B Hiệu số cảm kháng dung kháng C Cảm kháng lần dung kháng D Tổng trở mạch lần điện trở R mạch Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U tần số góc ω khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp, R biến trở, ZC  ZL Khi thay đổi R để cơng suất đoạn mạch cực đại A cơng suất cực đại 2U R B giá trị biến trở  ZL  ZC  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C tổng trở đoạn mạch ZL  ZC D hệ số công suất đoạn mạch cos   Câu 35 (CĐ 2007): Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) L tụ điện C mắc nối tiếp Kí hiệu u R, u L , u C tương ứng hiệu điện tức thời hai đầu phần tử R, L C Quan hệ pha hiệu điện A u R trễ pha π/2 so với u C B u C trễ pha π so với u L C u L sớm pha π/2 so với u C D u R sớm pha π/2 so với u L Câu 36 (CĐ 2007): Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều u  U0 sin t Kí hiệu U R , U L , U C tương ứng hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) L tụ điện C Nếu UR  UL /  U C dòng điện qua đoạn mạch A trễ pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch B trễ pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C sớm pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D sớm pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 37 (CĐ 2009): Đặt hiệu điện xoay chiều tần số thay đổi vào hai đầu đoạn   mạch RLC không phân nhánh Khi tần số dòng điện mạch lớn giá trị 1/ 2 LC A hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai tụ điên C dòng điện chạy đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 38: Đối với đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trở R ≠ 0, cảm kháng ZL  , phát biểu sau đúng? Tổng trở cùa đoạn mạch A tổng Z  R  ZL  ZC Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B nhỏ cảm kháng ZL C nhỏ dung kháng ZC D nhỏ điện trở R Câu 39: Gọi u,i điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện tức thời mạch Lựa chọn phương án đúng: A Đối với mạch điện trở i = u/R B Đối với mạch tụ điện i  u / ZC C Đối với mạch cuộn cảm i  u / ZL D Đối với đoạn mạch nối tiếp u/i = không đổi Câu 40: Hãy chọn câu phát biểu sai: A Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa vào tượng cảm ứng điện từ B Khi đo cường độ hiệu điện dòng xoay chiều người ta thường dùng ampe kế vôn kế khung quay C Số ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện xoay chiều D Số vơn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng hiệu điện xoay chiều Câu 41: Hai cuộn cảm L1 L mắc nối tiếp mạch điện xoay chiều cảm kháng A Z L   L  L   B Z L   L  L   C Z L   L  L  /  D Z L   L  L  /  Câu 42: Khi điện áp hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp chậm pha π/4 so với dòng điện mạch A tần số dòng điện mạch lớn giá trị cần xảy tượng cộng hưởng B tổng trở mạch hai lần thành phần điện trở R mạch C hiệu số dung kháng cảm kháng điện trở mạch D điện áp hai đầu điện trở sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu tụ điện Câu 43: Khi nghiên cứu đồng thời đồ thị phụ thuộc thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều cường độ dòng điện mạch ta nhận thấy, đồ thị điện áp đồ thị dòng điện qua gốc tọa độ Mạch điện A điện trở thuận Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B cuộn cảm C tụ điện D tụ điện ghép nối tiếp với điện trở Câu 44: Kết luận sau so sánh tần số f1 dòng điện xoay chiều đoạn mạch tần số f điện áp đặt hai đầu đoạn mạch đó? A f1  3f B f1  4f C f1  f D f1  2f Câu 45: Kết luận sau so sánh chu kì biến đổi T1 cơng suất tỏa nhiệt tức thời dòng điện xoay chiều với chu kì biến đổi T2 dòng điện đó? A T1  T B T1  T C T2  2T Câu 46: Kết luận sau trường hợp .L  D T1  3T mạch điện xoay chiều .C RLC mắc nối tiếp A mạch cộng hưởng điện B hệ cơng suất cos  C Hiệu điện hai đầu điện trở R đạt giá trị cực đại D Cường độ dòng điện chậm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 47: Một mạch điện không phân nhánh RLC mắc vào hiệu điện xoay chiều u  U c os   t  với U không đổi ω thay đổi Cơng suất tiêu thụ mạch điện giá trị P tần số góc ω 1 2 Ta quan hệ A     C  1.  ` LC LC B     LC D    Câu 48: Một mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh gồm cuộn dây hệ số tự cảm L, điện trở R tụ điện C điện dung thay đổi Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều xác định u  U c os  t  (với U ω không đổi) Kết luận sau sai tượng thu thay đổi C? A Đến giá trị mà hiệu điện hiệu dụng tụ điện đạt giá trị cực đại mạch điện tính dung kháng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B điện áp hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C mạch cộng hưởng điện D điện áp hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 93: (ĐH 2007): Đặt hiệu điện u = U0sinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở mạch không đổi Khi tượng cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu sau sai? A Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn B Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R C Cảm kháng dung kháng đoạn mạch D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 94: (ĐH 2012): Đặt điện áp u = U0cos2πft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Gọi U R ,U L ,U C điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Trường hợp sau đây, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch pha với điện áp tức thời hai đầu điện trở? A Thay đổi C để URmax B Thay đổi R để UCmax C Thay đổi L để ULmax D Thay đổi f để UCmax Câu 95: (CĐ 2012): Đặt điện áp u  U cos t    (với U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại Khi A điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm B điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm C hệ số công suất đoạn mạch D hệ số công suất đoạn mạch 0,5 Câu 96: (CĐ 2012): Đặt điện áp u  U cos t    (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện cuộn cảm độ tự cảm L thay đổi Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi L = L1 L = L2 cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch Để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch đạt giá trị cực đại giá trị L A  L1  L2  B L1 L2 L1  L2 C 2L1 L2 L1  L2 D  L1  L2  Câu 97: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp Biết  LC  Điều sau khơng đúng? A Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch lớn B Công suất tiêu thụ đoạn mạch U 02 2R C Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch lớn D Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời hai đầu điện trở R Câu 98: (CĐ 2009): Đặt điện áp xoay chiều u  U cos 2 ft , U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 đoạn mạch cộng hưởng điện Giá trị f0 A LC B 2 LC C LC D 2 LC Câu 99: (CĐ 2012): Đặt điện áp u  U cos t    (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh   1 cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Khi   2 mạch xảy tượng cộng hưởng điện Hệ thức A 1  22 B 2  21 C 1  42 D 2  41 Câu 100: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều u  U cos  2 ft V  , với U khơng đổi f thay đổi Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm (thuần) đạt cực đại B thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại C thay đổi R để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại D thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R đạt cực đại Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 101: (ĐH 2009): Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm độ tự cảm L, điện trở R tụ điện điện dung C mắc nối thứ tự Gọi UL, UR UC điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R C ) Hệ thức A U  U R2  UC2  U L2 B UC2  U R2  U L2  U C U L2  U R2  UC2  U D U R2  UC2  U L2  U Câu 102: (ĐH 2008): Đoạn mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh gồm cuộn dây độ tự cảm L, điện trở R tụ điện điện dung C Khi dòng điện tần số góc chạy qua LC đoạn mạch hệ số công suất đoạn mạch A phụ thuộc điện trở đoạn mạch B C phụ thuộc tổng trở đoạn mạch D Câu 103: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây hai tụ hai đầu đoạn mạch Ucd, UC, U Biết U cd  U C U  U C Nhận xét sau với đoạn mạch này? A Cuộn dây điện trở khơng đáng kể dòng điện mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B Cuộn dây điện trở đáng kể dòng điện mạch vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch C Cuộn dây điện trở đáng kể dòng điện mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch D Do UL > UC nên ZL > ZC mạch thực cộng hưởng Câu 104: Hệ số công suất đoạn mạch xoay chiều R, L, C không phân nhánh giá trị cực đại A tần số nguồn xoay chiều tần số riêng mạch B độ lệch pha cường độ dòng điện mạch điện áp hai đầu mạch 900 C hiệu điện hai tụ điện trị số điện áp nguồn D độ lệch pha cường độ dòng dòng điện mạch điện áp hai đầu điện trở R 900 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 105: Khi điện áp hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha π/4 so với dòng điện mạch A tần số dòng điện mạch nhỏ giá trị cần xảy tượng cộng hưởng B tổng trở mạch hai lần thành phần điện trở R mạch C hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở mạch D điện áp hai đầu điện trở sớm pha  so với điện áp hai đầu tụ điện Câu 106: Khi cộng hưởng điện đoạn mạch điện xoay chiều RLC A điện áp tức thời hai đầu điện trở pha với điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch B điện áp tức thời hai đầu điện trở pha với điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm C điện áp tức thời hai đầu điện trở pha với điện áp tức thời hai tụ điện D công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị nhỏ Câu 107: Một mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh gồm cuộn dây hệ số tự cảm L, điện trở R tụ điện C điện dung thay đổi Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều xác định u  U cos t (với U0  không đổi) Kết luận sau sai tượng thu thay đổi C? A Đến giá trị mà hiệu điện hiệu dụng tụ điện đạt giá trị cực đại mạch điện tính dung kháng B Giá trị cực đại hiệu điện hiệu dụng tụ C đạt nhỏ giá trị hiệu dụng hiệu điện hai đầu mạch điện C Khi xảy cộng hưởng hiệu điện tụ điện vuông pha so với hiệu điện hai đầu mạch điện D Với giá trị C làm cho công suất tiêu thụ cuộn dây đạt cực đại dòng điện mạch pha so với hiệu điện hai đầu mạch điện Câu 108: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện điện dung thay đổi mắc vào nguồn điện xoay chiều biểu thức u  U cos t (V) Thay đổi điện dung tụ điện để công suất toả nhiệt cuộn dây đạt cực đại điện áp hiệu dụng hai tụ 2U0 Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lúc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 3U B 3U C 3U D 4U Câu 109: Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz Muốn dòng điện mạch sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch góc π/2, người ta phải A mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở C thay điện trở nói tụ điện D thay điện trở nói cuộn cảm Câu 110: Mạch xoay chiều RLC điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch không đổi Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A thay đổi R để điện áp hiệu dụng điện trở R cực đại B thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng tụ đạt cực đại C thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng tụ đạt cực đại D thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng điện trở R đạt cực đại Câu 111: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C cuộn cảm độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm đạt giá trị cực đại điện áp hai đầu mạch A lệch pha π/2 với điện áp đoạn LC B lệch pha π/2 với điện áp L C lệch pha π/2 với điện áp C D lệch pha π/2 với điện áp đoạn RC Câu 112: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp dung kháng lớn cảm kháng Để cộng hưởng điện, ta A giảm điện dung tụ điện B giảm hệ số tự cảm cuộn dây C tăng điện trở đoạn mạch D tăng tần số dòng điện Câu 113: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh theo thứ tự gồm tụ điện C, điện trở R cuộn cảm L Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại điện áp hai đầu mạch A vuông pha với điện áp đoạn RL B vuông pha với điện áp L C vuông pha với điện áp C D vuông pha với điện áp đoạn RC Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 114: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp xảy cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện, giữ nguyên điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Hệ số công suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C Điện áp hiệu dụng hai tụ điện tăng D Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở giảm Câu 115: Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, xảy cộng hưởng phát biểu sai? A Điện áp tức thời đoạn mạch điện áp tức thời điện trở B Tổng điện áp tức thời tụ điện cuộn cảm C Tổng điện áp hiệu dụng tụ điện cuộn cảm D Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng điện trở Câu 116: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp cộng hưởng điện kết luận sau sai? A Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện B Cường độ hiệu dụng mạch cực đại C Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lớn điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R D Điện áp hai đầu mạch pha với điện áp hai đầu điện trở R Câu 117: Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, xảy cộng hưởng phát biểu sau sai? A Điện áp tức thời đoạn mạch điện áp tức thời điện trở B Tổng điện áp tức thời tụ điện cuộn cảm C Tổng điện áp hiệu dụng tụ điện cuộn cảm D Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng điện trở Câu 118: Trong đoạn mạch xoay chiều, dòng điện hiệu điện pha A Trong mạch xảy cộng hưởng điện B Công suất tiêu thụ mạch cực đại C Đoạn mạch điện trở D Trong mạch điện trở xảy cộng hưởng điện Câu 119: Biện pháp sau khơng góp phần tăng hiệu suất máy biến áp? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Dùng lõi sắt điện trở suất nhỏ B Dùng dây điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp C Dùng lõi sắt gồm nhiều sắt mỏng ghép cách điện với D Đặt sắt lõi sắt song song với mặt phẳng chứa đường sức từ Câu 120: Chọn phát biểu đúng? Một ưu điểm máy biến sử dụng A không xạ sóng điện từ B khơng tiêu thụ điện C thể tạo hiệu điện theo u cầu sử dụng D Khơng hao phí nhiệt dòng điện Phu-cơ Câu 121: Chọn phát biểu đúng? A Chỉ dòng điện ba pha tạo từ trường quay B Roto động không đồng quay với tốc độ góc từ trường quay C Vecto cảm ứng từ từ trường quay thay đổi hướng lẫn trị số D Tốc độ góc động khơng đồng phụ thuộc vào tốc độ quay từ trường vào momen cản Câu 122: Chọn câu sai nói động không đồng pha A Từ trường tổng hợp quay với tốc độ nhỏ tần số góc dòng điện B Ngun tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay C Stato cuộn dây giống quấn lõi sắt bố trí lệch 1/3 đường tròn D Từ trường quay tạo dòng điện xoay chiều pha Câu 123: Để giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện xuống bốn lần mà không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp nêu sau đây? A Tăng điện áp hai đầu dây trạm phát điện lên bốn lần B Tăng điện áp hai đầu dây trạm phát điện lên hai lần C Giảm đường kính tiết diện dây bốn lần D Giảm điện trở đường dây hai lần Câu 124: Để giảm bớt hao phí toả nhiệt đường dây cần tải điện xa Trong thực tế, dùng biện pháp A giảm hiệu điện máy phát điện n lần để giảm cường độ dòng điện dây n lần, giảm công suất toả nhiệt xuống n2 lần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B tăng hiệu điện nơi sản xuất điện lên n lần để giảm cường độ dòng điện đường dây n lần C Dùng dây dẫn vật liệu siêu dẫn đường kính lớn D Xây dựng nhà máy gần nơi tiêu thụ điện để giảm chiều dài đường dây truyền tải điện Câu 125: Điều khẳng định sau nói máy biến áp? A Máy biến áp làm thay đổi điện áp dòng điện chiều B Máy biến áp tác dụng làm thay đổi tần số dòng điện xoay chiều C Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp gọi máy hạ áp D Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp gọi máy tăng áp Câu 126: Điều sau sai nói động khơng đồng ba pha? A hai phận Stato Rôto B Biến đổi điện thành lượng khác C Từ trường quay động kết việc sử dụng dòng điện xoay chiều pha D Hoạt động dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay Câu 127: Điều sau sai nói động khơng đồng ba pha? A Tốc độ góc ổn định khung dây ln nhỏ tốc độ góc từ trường quay B Không thể thay đổi chiều quay động việc đảo vị trí ba pha đưa vào ba cuộn dây Stato C Động hoạt động dựa nguyên tắc tượng cảm ứng điện từ D Việc đưa đồng thời ba pha dòng điện xoay chiều ba pha vào ba cuộn dây Stato để tạo từ trường quay với tần số quay tần số dòng điện xoay chiều đưa vào Câu 128: Dòng điện pha mắc hình tải đối xứng gồm bóng đèn Nếu đứt dây trung hồ đèn độ sáng A tăng B không đổi C giảm D không sáng Câu 129: Đối với dụng cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh, động điện…với công suất định mức P điện áp định mức U, nâng cao hệ số cơng suất làm cho A cơng suất toả nhiệt tăng B cường độ dòng điện hiệu dụng tăng C công suất tiêu thụ điện hữu ích tăng D công suất tiêu thụ P giảm Câu 130: Gọi N1 số vòng dây cuộn sơ cấp, N2 số vòng dây cuộn thứ cấp máy biến áp Biết N1 > N2, máy biến áp tác dụng A tăng cường dòng điện, giảm điện áp B giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp D giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp Câu 131: Gọi f1, f2, f3 tần số dòng điện xoay chiều ba pha, tần số từ trường, tần số rôto động không đồng ba pha Kết luận sau nói mối quan hệ giũa tần số A f1  f  f3 B f1  f  f3 C f1  f  f3 D f1  f  f3 Câu 132: Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay từ trường khơng đổi tốc độ quay rơto A lớn tốc độ quay từ trường B tốc độ quay từ trường C nhỏ tốc độ quay từ trường D lớn tốc độ quay từ trường, tùy thuộc tải Câu 133: Khi cho dòng điện khơng đổi qua cuộn sơ cấp máy biến áp mạch kín cuộn thứ cấp A dòng điện xoay chiều chạy qua B dòng điện chiều chạy qua C dòng điện khơng đổi chạy qua D khơng dòng điện chạy qua Câu 134: (CĐ 2009): Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay động tần số A tần số dòng điện chạy cuộn dây stato B lớn tần số dòng điện chạy cuộn dây stato C lớn hay nhỏ tần số dòng điện chạy cuộn dây stato, tùy vào tải D nhỏ tần số dòng điện chạy cuộn dây stato Câu 135: Khi truyền tải công suất điện P từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để giảm hao phí đường dây toả nhiệt thực tế người ta tiến hành làm nào? A Đặt đầu nhà máy điện máy tăng nơi tiêu thụ máy hạ B Đặt đầu nhà máy điện máy hạ đặt nơi tiêu thụ máy hạ tăng tuỳ vào nhu cầu địa phương C Chỉ cần đặt đầu nhà máy điện máy tăng thế, điện đường dây sử dụng trực tiếp mà không cần máy biến D Đặt đầu nhà máy điện máy tăng đặt nơi tiêu thụ máy hạ tăng tuỳ vào nhu cầu địa phương Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 136: (CĐ 2012): Một máy phát điện xoay chiều pha phần cảm rôtô số cặp cực p Khi rơtơ quay với tốc độ n (vòng/s) từ thông qua cuộn dây stato biến thiên tuần hồn với tần số (tính theo đơn vị Hz) A pn 60 B n 60 p C 60 pn D pn Câu 137: Một máy tăng áp cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp B ln nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp C tần số dòng điện cuộn sơ cấp D nhỏ lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Câu 138: Một máy biến tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp : 10 Bỏ qua hao phí máy biến Dùng máy biến A tăng hiệu điện dòng điện lên 10 lần B giảm hiệu điện dòng điện 10 lần C tăng hiệu điện 10 lần giảm cường độ dòng điện 10 lần D giảm hiệu điện 10 lần tăng cường độ dòng điện 10 lần Câu 139: Nhận xét sau máy biến không đúng? A Máy biến tăng hiệu điện xoay chiều B Máy biến giảm hiệu điện xoay chiều C Máy biến thay đổi tần số dòng điện xoay chiều D Máy biến tác dụng biến đổi cường độ dòng điện xoay chiều Câu 140: Phát biểu sau đúng? A Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay rơto B Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo C Dòng điện máy phát điện xoay chiều tạo ln tần số số vòng quay giây rơto D Chỉ dòng xoay chiều ba pha tạo từ trường quay Câu 141: Phát biểu sau với máy phát điện xoay chiều? A Dòng điện cảm ứng xuất cuộn dây phần ứng, xuất cuộn dây phần cảm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Tần số suất điện động tỉ lệ với số vòng dây phần ứng C Biên độ suất điện động cảm ứng tỉ lệ với số vòng dây phần ứng D cung cấp cho máy biến đổi hoàn toàn thành điện Câu 142: Phát biểu sau nói máy phát điện xoay chiều ba pha A Máy phát điện xoay chiều ba pha biến điện thành ngược lại B Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ tượng cảm ứng điện từ C Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ba dòng điện pha biên độ, tần số pha D Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ việc sử dụng từ trường quay Câu 143: (ĐH 2008): Phát biểu sau nói dòng điện xoay chiều ba pha? A Khi cường độ dòng điện pha khơng cường độ dòng điện hai pha lại khác khơng B Chỉ dòng điện xoay chiều ba pha tạo từ trường quay C Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều pha, lệch pha góc D Khi cường độ dòng điện pha cực đại cường độ dòng điện hai pha lại cực tiểu Câu 144: Phát biểu sau đúng? A Người ta tạo từ trường quay cách cho dòng điện chiều chạy qua nam châm điện B Người ta tạo từ trường quay cách cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện C Người ta tạo từ trường quay cách cho dòng điện xoay chiều pha chạy qua ba cuộn dây stato động không đồng ba pha D Người ta tạo từ trường quay cách cho dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây stato động không đồng ba pha Câu 145: Phát biểu sau máy phát điện xoay chiều pha? A Biên độ suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực nam châm B Tần số suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây phần ứng C Dòng điện cảm ứng xuất cuộn dây phần ứng D Nếu phần cảm nam châm điện nam châm ni dòng điện xoay chiều Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 146: Phát biểu sau sai? Trong trình truyền tải điện xa, cơng suất hao phí đường dây tải điện tỉ lệ A với thời gian truyền điện B với chiều dài đường dây tải điện C với bình phương cơng suất truyền D nghịch với bình phương điện áp hai đầu dây trạm phát điện Câu 147: Phát biểu sau động không đồng ba pha sai? A Roto động quay với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường quay B Hai phận động roto stato C Nguyên tắc hoạt động động dựa tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay D Véctơ cảm ứng từ từ trường quay động thay đổi hướng trị số Câu 148: Phát biểu sau không đúng? A Cảm ứng từ ba cuộn dây gây tâm stato động không đồng ba pha độ lớn khơng đổi B Cảm ứng từ ba cuộn dây gây tâm stato động không đồng ba pha phương khơng đổi C Cảm ứng từ ba cuộn dây gây tâm stato động khơng đồng ba pha hướng quay D Cảm ứng từ ba cuộn dây gây tâm stato động không đồng ba pha tần số tần số dòng điện Câu 149: Trong máy phát điện xoay chiều pha với tần số không đổi A để giảm tốc độ quay rô to người ta giảm số cuộn dây tăng số cặp cực từ B để giảm tốc độ quay rô to người ta tăng số cuộn dây giảm số cặp cực từ C để giảm tốc độ quay rô to người ta tăng số cuộn dây tăng số cặp cực từ D để giảm tốc độ quay rô to người ta giảm số cuộn dây giảm số cặp cực từ Câu 150: Trong hệ thống truyền tải dòng ba pha xa theo cách mắc hình thì: A Cường độ hiệu dụng dòng điện dây trung hòa tổng cường độ hiệu dụng dòng điện ba dây pha B Dòng điện dây pha lệ hòa ới điện áp dây pha dây trung Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Cường độ dòng điện dây trung hòa ln D Điện áp hiệu dụng hai dây pha lớn điện áp hiệu dụng dây pha dây trung hòa Câu 151: Trong động không đồng ba pha, từ trường quay với tốc độ góc A nhỏ tần số góc dòng điện B biến đổi điều hòa theo thời gian C tần số góc dòng điện D lớn tần số góc dòng điện Câu 152: Truyền tải điện xa phải dùng máy biến áp tăng để A giảm hao phí điện đường dây tải điện B tăng công suất nguồn điện C giảm công suất nơi tiêu thụ điện D tăng tiết diện dây tải điện Câu 153: sở hoạt động máy biến gì? A Cảm ứng điện từ B Cộng hưởng điện từ C Hiện tượng từ trễ D Cảm ứng từ Câu 154: Trong máy phát điện A phần cảm phận đứng yên, phần ứng phận chuyển động B phần cảm phận chuyển động, phần ứng phận đứng yên C phần cảm phần ứng đứng n, chuyển động, góp điện định phải chuyển động D tuỳ thuộc cấu tạo máy, phần cảm phần ứng phận đứng yên phận chuyển động Câu 155: Một nhà máy công nghiệp dùng điện để chạy động Hệ số công suất nhà máy Nhà nước quy định phải lớn 0,85 nhằm mục đích để A nhà máy sản xuất nhiều dụng cụ B động chạy bền C nhà máy sử dụng nhiều điện D bớt hao phí điện đường dây dẫn điện đến nhà máy Câu 156: Một nhà máy công nghiệp dùng điện để chạy động Hệ số công suất nhà máy Nhà nước quy định phải lớn 0,85 nhằm mục đích để A nhà máy sản xuất nhiều dụng cụ B động chạy bền Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C nhà máy sử dụng nhiều điện D bớt hao phí điện đường dây dẫn điện đến nhà máy Câu 157: Ta gọi động sử dụng từ trường quay khơng đồng A rơto quay khơng đồng nhanh chậm B rôto quay với tần số nhỏ tần số quay từ trường C rôto quay với tần số lớn tần số quay từ trường D rôto quay ngược chiều quay từ trường Câu 158: Trong động không đồng ba pha, nhận định sau đúng? A Khi hoạt động định mức rơto ln ln quay B Tốc độ góc rơto tần số góc từ trường quay C Rôto không quay đều, tốc độ góc trung bình nhỏ tần số góc từ trường quay D Tốc độ góc lớn hay nhỏ cách bất kì, phụ thuộc vào công suất động Câu 159: Trong mạng điện pha tải đối xứng , cường độ dòng điện qua pha cực đại dòng điện qua hai pha nào? A cường độ 1/3 cường độ cực đại, chiều với dòng B cường độ 1/2 cường độ cực đại, chiều với dòng C cường độ 1/3 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng D cường độ 1/2 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng   20   Câu 160: (ĐH 2009): Từ thông qua vòng dây dẫn     cos 100 t   Wb  Biểu 4    thức suất điện động cảm ứng xuất vòng dây   A e  2sin 100 t   V  4    B e  2sin 100 t   V  4  C e  2sin100 t V  D e  2 sin100 t V  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN 1A 2B 3B 4D 5D 6A 7D 8D 9B 10B 11B 12D 13A 14A 15B 16B 17B 18D 19C 20D 21D 22C 23A 24C 25A 26A 27C 28C 29D 30C 31B 32D 33D 34D 35B 36B 37C 38D 39A 40B 41B 42C 43A 44C 45C 46D 47C 48B 49C 50C 51B 52A 53D 54B 55C 56D 57A 58C 59D 60A 61B 62C 63C 64C 65A 66C 67C 68B 69C 70B 71A 72C 73B 74D 75C 76A 77C 78D 79B 80C 81C 82A 83A 84C 85D 86D 87D 88A 89D 90D 91A 92A 93D 94A 95A 96A 97C 98D 99A 100D 101C 102D 103C 104A 105C 106A 107B 108B 109C 110D 111D 112D 113A 114C 115C 116C 117C 118D 119A 120C 121D 122A 123B 124B 125C 126C 127B 128B 129C 130A 131B 132C 133D 134A 135A 136D 137C 138C 139C 140A 141C 142B 143A 144D 145A 146A 147D 148B 149C 150D 151C 152A 153A 154D 155D 156D 157B 158C 159D 160B ... A có dòng điện xoay chi u chạy qua B có dòng điện chi u chạy qua C có dòng điện khơng đổi chạy qua D khơng có dòng điện chạy qua Câu 134: (CĐ 2009): Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định, ... xoay chi u tỉ lệ với tốc độ quay rơto B Dòng điện xoay chi u pha máy phát điện xoay chi u pha tạo C Dòng điện máy phát điện xoay chi u tạo ln có tần số số vòng quay giây rơto D Chỉ có dòng xoay chi u... dòng điện xoay chi u? A Có thể dùng dòng điện xoay chi u để mạ điện B Giá trị trung bình cường độ dòng điện chu kì C Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn có dòng điện xoay chi u chạy qua
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 bài tập ĐỊNH TÍNH có GIẢI CHI TIẾT , 16 bài tập ĐỊNH TÍNH có GIẢI CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay