24 – sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng trong DDDH

7 35 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 24 Sự chuyển hóa qua lại Động Thế DDDH Câu Vật dao động điều hồ có động vật có li độ: A x = ± 0,5A B x = ± A√2/2 C x = ± A√3/2 D x = ± A/3 Câu Con lắc lò xo dao động với biên độ cm Xác định li độ vật để lò xo 1/3 động A ±3√2 cm B ±3 cm C ±2√2 cm D ±√2 cm Câu Một lắc lò xo (m = kg) dao động điều hồ phương ngang Khi vật có vận tốc v = 10 cm/s động Năng lượng dao động vật là: A 0,03 J B 0,00125 J C 0,04 J D 0,02 J Câu Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 2sin10t (cm) Li độ x chất điểm động ba lần có độ lớn bằng: A (cm) B √2 (cm) C (cm) D 0,707 (cm) Câu Chọn câu SAI: A Khi vật chuyển VTCB động tăng giảm B Khi vật VTCB động đạt giá trị cực đại C Động x = ± A√2/2 D Khi gia tốc năng Câu Một lắc lò xo dao động với phương trình x = 4cos(10πt+π/3) (cm) Thế động lắc li độ bằng: A cm B 2√3 cm C 2√2 cm D cm Câu Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A tần số góc ω Khi gấp lần động vận tốc có độ lớn: A V = 2ωA B V = ωA C V = 0,5ωA D V = ωA.√2/2 Câu Cho lắc đơn dao động điều hòa nơi có g = 10 m/s2 Biết khoảng thời gian 12 s thực 24 dao động Vận tốc cực đại lắc 6π (cm/s), lấy π2 = 10 Giá trị góc lệch lắc so với phương thẳng đứng vị trí mà 1/8 động là: A 0,04 rad B 0,08 rad C 0,1 rad D 0,12 rad Câu Một chất điểm dao động điều hồ có phương trình x = 2cos10πt (cm) Khi động ba lần chất điểm vị trí: A x = cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B x = 1,4 cm C x = cm D x = 0,67 cm Câu 10 Cơ vật dao động điều hòa E Khi vật có li độ nửa biên độ động vật A E√3/4 B E/2 C 3E/4 D E/4 Câu 11 Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân theo phương trình x = Acoswt (trong t tính giây) Biết sau khoảng thời gian 0,05 (s) động lại nửa Số dao động toàn phần lắc thực giây là: A B C 10 D 20 Câu 12 Ở thời điểm, vận tốc vật dao động điều hoà 20% vận tốc cực đại, tỷ số động vật là: A 24 B C 1/5 D 1/24 Câu 13 Khi Wđ=aWt biểu thức vận tốc là: A v=A/(a+1) B v=A/(a+1)1/2 C v=(Aω)/(1+1/a)1/2 D v=(Aω)/(a-1/a)1/2 Câu 14 Vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên vận tốc gia tốc ln dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu 15 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 2cos(3πt + π/2) cm Tỉ số động vật li độ x = 1,5 cm A 1,28 B 0,78 C 1,66 D 0,56 Câu 16 Câu sau SAI A Khi vật vị trí biên hệ lớn B Khi vật qua vị trí cân động hệ lớn C Khi vật chuyển động vị trí cân hệ giảm động hệ tăng lên D Khi động hệ tăng lên lần hệ giảm nhiêu lần ngược lại Câu 17 Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Mốc vị trí cân Khi vật có động 3/4 lần vật cách vị trí cân đoạn: A cm B 4,5 cm C cm D cm Câu 18 Một vật dao động điều hoà, chọn mốc vị trí cân Gọi Wt1 vật vị trí có li độ x = A/2; gọi Wt2 vật có vận tốc v = ωA/2 Liên hệ Wt1 Wt2 là: A Wt1 = Wt2 Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B Wt1 = 3Wt2 C Wt2 = 3Wt1 D Wt2 = 4Wt1 Câu 19 thời điểm, vận tốc vật dao động điều hoà 20 % vận tốc cực đại, tỷ số động vật là: A B 0,2 C 24 D 1/24 Câu 20 Một dao động điều hòa có biên độ A Xác định tỷ số động vào lúc li độ dao động 1/5 biên độ: A 0,5 B C 10 D 24 Câu 21 Một vật dao động động điều hoà Tại vị trí động hai lần năng, gia tốc vật có độ lớn nhỏ gia tốc cực đại là: A lần B √2 lần C lần D √3 lần Câu 22 Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α = 60 Con lắc có động lần vị trí có li độ góc là: A 1,50 B 20 C 2,50 D 30 Câu 23 Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω = 5π rad/s pha ban đầu φ = -π/3 rad Hỏi sau thời gian ngắn (tính từ lắc bắt đầu dao động) động dao động dao động? A 4/60 s B 1/60 s C 14/60 s D 16/60 s Câu 24 Một lắc đơn dao động điều hồ với biên độ góc α0=50 Với li độ góc α động lắc gấp lần năng? A α = ±2,890 B α = 3,450 C α = 2,890 D α = ± 3,450 Câu 25 Hai vật khối lượng gắn vào hai lò xo dao động tần số ngược pha Có biên độ A1 A2 biết A1 =2A2, dao độngđộng Wđ1 = 0,56 J dao động Wt2 = 0,08 J Hỏi dao độngđộng W’đ1 = 0,08 J dao động bao nhiêu? A 0,2 J B 0,56 J C 0,22 J D 0,48 J Câu 26 Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m=100 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Lấy π2 ≈ 10 Vật kích thích dao động điều hòa dọc theo trục lò xo, khoảng thời gian nhỏ hai lần động ba lần là: A 1/15 s B 1/30 s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C 1/60 s D 1/20 s Câu 27 Hai vật có khối lượng gắn vào hai lò xo giống đặt nằm ngang dao động hai đường thẳng song song cạnh có vị trí cân Ban đầu hai vật kéo vị trí, người ta thả nhẹ cho vật chuyển động, vật qua vị trí cân người ta bắt đầu thả nhẹ vật Hai vật dao động điều hoà với 4√3 J Khi vật có động √3 J vật A √3 J B 3√3 J C J D 2√3 J Câu 28 Hai lắc đơn dao động điều hòa có khối lượng vật nặng, dao động mặt phẳng vị trí cân Chu kì dao động lắc thứ hai lần chu kì dao động lắc thứ hai biên độ dài dao động lắc thứ hai ba lần lắc thứ Khi hai lắc gặp lắc thứ có động ba lần Tỉ số độ lớn vân tốc lắc thứ hai lắc thứ chúng gặp A B √(14/3) C √(140/3) D Câu 29 Hai vật khối lượng gắn vào hai lò xo dao động tần số ngược pha Có biên độ A1 A2 biết A1 = 2A2, dao độngđộng Wđ1 = 0,6J dao động Wt2 = 0,1 J Hỏi dao độngđộng W’đ1 = 0,4J dao động bao nhiêu? A 0,1 J B 0,15 J C 0,2 J D 0,25 J Câu 30 Cho hai lắc lò xo dao động điều hòa tần số ngược pha Biên độ dao động thứ dao động thứ hai A1 A2 = A1/3 Biết hai vật nhỏ lắc có khối lượng Khi dao động thứ có động 0,48 J dao động thứ hai 0,05 J Vậy dao động thứ có động 0,03 J dao động thứ hai A 0,10 J B 0,06 J C 0,20 J D 0,08 J ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Động =>Thế = 1/4 Cơ Câu 2: B Thế 1/3 động tức 1/4 Câu 3: D Thế lần động Câu 4: C Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Động Câu 5: D nên không Câu 6: C Thế Et động Eđ Et = Mà Et = E = E với E kx2 kA2 1 E x = A=2 cm 2 Câu 7: C Thế gấp lần động động = 1/4 =>Et = Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: C Câu 11: B Câu 12: D Câu 13: C Khi Thế vào (*) ta được: Câu 14: D Câu 15: B Câu 16: D Câu 17: D Câu 18: C Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: D Câu 20: D Câu 21: D Tỉ số gia tốc Câu 22: D Câu 23: B =>Thời gian từ thời điểm ban đầu đến lần gần động dao động dao động là: ( dùng đường tròn) Câu 24: A Câu 25: A Ta thấy Hai vật dao động tần số ngược pha nhau, nên ta thấy thời điểm chúng có li độ đối dấu tỉ lệ với Khi Khi Câu 26: B Theo tớ nghi thiếu m,m =100g hợp lí.Chứ khơng khó.Ta có thời gian lần động lần thể từ Hoặc Khoảng Khoảng thời Gian Câu 27: A Ta có hai vật kéo vị trí thả nên biên độ chúng Mặt khác ta có, vật cân vật vị trí biên nên ta có động nên Câu 28: C Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 29: B Do dao động ngược pha +) Khi Câu 30: A Vì dao động ngược pha nên ta có: +) +) ... dao động điều hoà 20 % vận tốc cực đại, tỷ số động vật là: A B 0,2 C 24 D 1 /24 Câu 20 Một dao động điều hòa có biên độ A Xác định tỷ số động vào lúc li độ dao động 1/5 biên độ: A 0,5 B C 10 D 24. .. lắc bắt đầu dao động) động dao động dao động? A 4/60 s B 1/60 s C 14/60 s D 16/60 s Câu 24 Một lắc đơn dao động điều hồ với biên độ góc α0=50 Với li độ góc α động lắc gấp lần năng? A α = ±2,890... khối lượng gắn vào hai lò xo dao động tần số ngược pha Có biên độ A1 A2 biết A1 =2A2, dao động có động Wđ1 = 0,56 J dao động Wt2 = 0,08 J Hỏi dao động có động W’đ1 = 0,08 J dao động bao nhiêu?
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 – sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng trong DDDH , 24 – sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng trong DDDH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay