37 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 3

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 37 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu Điện trạm phát điện truyền điện áp KV công suất 200 KW Hiệu số công tơ trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480 KWh Hiệu suất trình truyền tải ? A 80 % B 85 % C 90 % D 95 % Câu Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp Nếu tăng tần số hiệu điện xoay chiều hai đầu mạch A dung kháng tăng B cảm kháng giảm C điện trở R thay đổi D tổng trở mạch thay đổi Câu Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/π H C = 25/π μF, hiệu điện xoay chiều đặt vào hai đầu mạch ổn định có biểu thức u = U0sin100πt Ghép thêm tụ C’ vào đoạn chứa tụ C Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch lệch pha π/2 so với hiệu điện hai đầu tụ phải ghép giá trị C’ bao nhiêu? A ghép C’// C, C’ = 75/π μF B ghép C’nt C, C’ = 75/π μF C ghép C’// C, C’ = 25 μF D ghép C’nt C, C’ = 100 μF Câu Một máy biến lý tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp 500 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng Hiệu điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch thứ cấp 100V 10A Hiệu điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch sơ cấp là: A 1000 V; A B 10V; 100A C 10 V; A D 1000 V; 100A Câu Cho đoạn mạch điện gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C=10-4/π(F) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều ổn định u với tần số góc ω=100π(rad/s) Thay đổi R ta thấy với hai giá trị R1≠R2 cơng suất đoạn mạch Tích R1R2 bằng: A 10 B 102 C 103 D 104 Câu Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 15Ω mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở r độ tự cảm L Biết điện áp hiệu dụng hai đầu R 30V, hai đầu cuộn dây 40V hai đầu đoạn mạch 50V Công suất tiêu thụ mạch là: A 140W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 60W C 160W D 40W Câu Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ: Cuộn dây cảm Biết UAM = 80V ; UNB = 45V độ lệch pha uAN uMB 900, Hiệu điện A B có giá trị hiệu dụng là: A 69,5V B 35V C 100V D 60V Câu Trong mạng điện pha tải đối xứng, cường độ dòng điện qua pha cực đại dòng điện qua hai pha có cường độ chiều nào? A Cường độ 1/3 cường độ cực đại, chiều với dòng B Cường độ 1/3 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng C Cường độ 1/2 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng D Cường độ 1/2 cường độ cực đại, chiều với dòng Câu Với cơng suất cần truyền tải, tăng hiệu điện hiệu dụng nơi truyền lên 25 lần cơng suất hao phí đường dây sẽ: A Giảm 25 lần B Giảm 625 lần C Tăng 25 lần D Tăng 625 lần Câu 10 Một đọan mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm L = 0,3/π H, tụ điệnđiện dung C = 1/6π (mF), điện trở R nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện u = 100 cos(100πt) (V) cơng suất P = 100 W Giá trị R là: A 25 Ω 75 Ω B 20 Ω hoặc100 Ω C 15 Ω 85 Ω D 10 Ω 90 Ω 103 ( F ) ghép nối tiếp với điện trở R = 100 Ω , mắc 12 3 đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số f Để dòng điện i lệch pha π/3 so với điện áp u giá trị f là: A 25 Hz B 50 Hz C 60 Hz Câu 11 Một đoạn mạch gồm tụ có điện dung C  D 50 Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12 Một động không đồng ba pha mắc theo kiểu hình vào mạng điện ba pha có điện áp pha 220V Công suất động 5,7 kW; hệ số cơng suất 0,85 Cường độ dòng điện qua cuộn dây động là: A 13,5 A B 10,16 A C 12,5 A D 11,25 A Câu 13 Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi đặt hiệu điện u = U0cos(ωt - π/6) lên hai đầu A B dòng điện mạch có biểu thức i = I0cos(ωt + π/3) Đoạn mạch AB chứa: A điện trở B cuộn dây có điện trở C cuộn dây cảm (cảm thuần) D tụ điện Câu 14 Để giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện 100 lần tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy tăng đầu đường dây là: A 100 B 10 C 20 D 0,1 Câu 15 Trong đoạn mạch xoay chiều biết điện áp cường độ dòng điện tức thời mạch là: u = 100cos(100t + π/2)V i = 100cos(100t + π/6)mA Công suất tiêu thụ mạch là: A 2,5W B 104W C 10W D 5W Câu 16 Cho đoạn mạch gồm: biến trở R cuộn cảm L = 0,5/π H mắc nối tiếp Đặt vào đầu đoạn mạch điện áp u = 100 cos100πt V Khi thay đổi R phù hợp cơng suất mạch có giá trị cực đại Công suất cực đại là: A 100 W B 100 W C 400 W D 200 W Câu 17 Một nơi tiêu thụ điện cần công suất P = 20MW, điện áp 110 kV Dây nối từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ điệnđiện trở R = 10Ω độ tự cảm L = 30mH Hãy tính điện áp cơng suất nơi phát điện hệ số công suất nơi tiêu thụ 1: A 102,000kV; 20,4MW B 120,015kV; 20,4MW C 102,015kV; 22,0MW D 120,000kV; 22,0MW Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18 Điện áp hai đầu mạch điện xoay chiều có biểu thức u = 200cos(120πt + π/3) V cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos(120πt) A Công suất mạch là: A 400 W B 200 W C 100 W D 100W Câu 19 Phát biểu sau động không đồng pha khơng đúng? A Dòng pha đưa vào cuộn dây đặt lệch 3π/2 stato B Động quay chậm tốc độ quay từ trường dòng pha sinh C Từ trường quay tạo từ hệ thống dòng xoay chiều pha D Hiệu suất động nhỏ Câu 20 Cho đoạn mạch xoay chiều R.L.C nối tiếp,cuộn dây cảm có cảm kháng 100Ω Dung kháng 200Ω, R biến trở thay đổi từ 20Ω đến 80Ω Với giá trị R cơng suất đoạn mạch lớn Cho hiệu điện hiệu dụng đầu đoạn mạch không đổi: A 100Ω B 20Ω C 50Ω D 80Ω Câu 21 Đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn cảm L, nối tiếp với biến trở R Hiệu điện hai đầu mạch UAB ổn định, tần số f Ta thấy có giá trị biến trở R1 R2 làm độ lệch pha tương ứng uAB với dòng điện qua mạch φ1 φ2 Cho biết φ1 + φ2 = π/2 Độ tự cảm L cuộn dây xác định biểu thức: A L  R1R 2 f B L  R12 +R 22 2 f C L  R1 -R D L  R1 +R 2 f 2 f Câu 22 Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng I có tần số f điện lượng qua tiết diện dây thời gian nửa chu kì kể từ dòng điện khơng : A I f 2I f f C I B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D f 2I Câu 23 Một mạch điện xoay chiều (hình vẽ) gồm RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz Biết R biến trở, cuộn dây có độ tự cảm L = 1/π H, điện trở r = 100 Ω Tụ điệnđiện dung C = 10-4/2π F Điều chỉnh R cho điện áp hai đầu đoạn mạch AM sớm pha π/2 so với điện áp hai điểm MB, giá trị R là: A 85 Ω B 100 Ω C 200 Ω D 150 Ω Câu 24 Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm 0,5/π H, điện áp xoay chiều ổn định Khi điện áp tức thời -60 V cường độ dòng điện tức thời qua mạch - A điện áp tức thời 60 V cường độ dòng điện tức thời A Tần số dòng điện đặt vào hai đầu mạch là: A 65 Hz B 60 Hz C 68 Hz D 50 Hz Câu 25 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm hai ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch có biểu thức: u = 200 cos (100πt - π) V; i = 5sin(100πt - π/3) A Đáp án sau đúng? A Đoạn mạch có hai phần tử R-C, có tổng trở 40 Ω; B Đoạn mạch có hai phần tử L-C, có tổng trở 40 Ω; C Đoạn mạch có hai phần tử R-L, có tổng trở 40 Ω D Đoạn mạch có hai phần tử R-C, có tổng trở 40 Ω ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Hiệu số công tớ trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch điện bị hao phí q trình truyền tải điện → cơng suất hao phí đường dây tải điện là: → Hiệu suất trình truyển tải: Câu 2: D % Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ công thức: ZC = → Khi tăng f ZC giảm → câu A sai 2 fC ZL = 2πfL → Khi f tăng ZL tăng → câu B sai Điện trở R không phụ thuộc vào f nên f tăng R khơng đổi → câu C sai → f tăng Z thay đổi → câu D Câu 3: A Câu 4: A Ta có → U1 = 1000 V, I1 = A Câu 5: D Ta có (R0 giá trị điện trở để mạch có cơng suất tiêu thụ cực đại) Câu 6: B Câu 7: A Câu 8: C pha lệch pha 2 so với , vẽ đường tròn lượng giác thấy rõ Câu 9: B Ta có cơng suất hao phí đường dây xác định cơng thức: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 → Nếu tăng U lên 25 lầ cơng suất hao phí giảm 625 lần Câu 10: D Câu 11: C Ta có, độ lệch pha điện áp với cường độ dòng điện: → Câu 12: B Ta có, cơng suất pha : → Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây động cơ: Câu 13: D Vì i sớm pha u góc π/2 rad, mà mạch chứa phần từ nên phần tử tụ điện Câu 14: D Cơng suất hao phí đường dây tải điện: → Để giảm cơng suất hao phí 100 lần phải tăng U lên 10 lần Ta lại có: N1/N2 = U1/U2 = 0,1 Câu 15: A Độ lệch pha hiệu điện u cường độ dòng điện i: → Công suất tiêu thụ mạch: Câu 16: A Thay đổi R để công suất max suy R = ZL = 50 Công suất cực đại Pmax = Câu 17: B = 100 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tại nơi tiêu thụ ta có: Ta có: Câu 18: D Câu 19: A Câu 20: D Câu 21: A Câu 22: A Khi dòng điện điện tích tụ đại cực đại Q0 Sau nửa chu kì điện lượng qua tiết diện cua dây 2Q0: Câu 23: C Câu 24: B Câu 25: A ta thấy I nhanh pha U nên R-C ... điện pha tải đối xứng, cường độ dòng điện qua pha cực đại dòng điện qua hai pha có cường độ chiều nào? A Cường độ 1 /3 cường độ cực đại, chiều với dòng B Cường độ 1 /3 cường độ cực đại, ngược chiều. .. công suất 0,85 Cường độ dòng điện qua cuộn dây động là: A 13, 5 A B 10,16 A C 12,5 A D 11,25 A Câu 13 Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi đặt hiệu điện. .. 096.79.79 .36 9 D f 2I Câu 23 Một mạch điện xoay chiều (hình vẽ) gồm RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz Biết R biến trở, cuộn dây có độ tự cảm L = 1/π H, điện trở r = 100 Ω Tụ điện có điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 37 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 3 , 37 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay